Čekejte, prosím...
A A A
501/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2018
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 442/2017 Sb.

1.1.2018

vyhláškou č. 251/2015 Sb.

1.1.2016

vyhláškou č. 468/2013 Sb.

1.1.2014

Více...

501

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon“):

Část první

Předmět úpravy a působnost (§ 1-2)

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na použitelný předpis Evropské unie2 a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2

a)

uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky,

b)

účetní metody a jejich použití,

c)

směrnou účtovou osnovu.

§ 2

(1)

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b), j) a k) zákona, které jsou:

a)

bankou a pobočkou zahraniční banky podle zákona upravujícího činnost bank,

b)

spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“),

c)

obchodníkem s cennými papíry, organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „obchodník s cennými papíry“),

d)

investiční společností a investičním fondem nebo pobočkou zahraniční osoby, která je oprávněna obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů,

e)

smíšenou holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,

f)

finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,

g)

penzijní společností, účastnickým fondem nebo transformovaným fondem podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření ,

h)

institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu podle zákona upravujícího platební styk, nebo

i)

platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce z členského státu podle zákona upravujícího platební styk.

(2)

Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v odstavci 1 písm. h) a i), pouze pokud jsou finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank nebo pobočkami zahraničních osob, které jsou srovnatelné s finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank.

(3)

Tato vyhláška se vztahuje i na Českou národní banku8 s výjimkou § 3, 4, 5 až 65 a ustanovení části páté týkající se konsolidované účetní závěrky. Od ustanovení v ostatních částech se Česká národní banka může odchýlit, pokud bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evropskou centrální bankou pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank. Použití odchylných postupů musí být popsáno v příloze účetní závěrky.

(4)

Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje na účetní jednotky podle § 23a zákona a dále na účetní jednotky podle § 19a zákona, pokud zvláštní právní předpis8a nestanoví jinak.

Část druhá

Účetní závěrka

(k § 4 odst. 8 zákona) (§ 3-65)

Hlava I

rozsah a způsob sestavování účetní závěrky (§ 3-4a)

§ 3

(1)

Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích je do účetní závěrky účetních jednotek podle § 2 zahrnut jen při splnění podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.

(2)

V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a podrozvahových položek. Uspořádání a označování položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1.

(3)

Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2.

(4)

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, informace v příloze podle § 54 až 57 se uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty v přílohách č. 1 a 2.

(5)

V přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou uspořádány položky, které vyjadřují celkovou změnu vlastního kapitálu za účetní období. Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavují účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), j) a k) zákona. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu se stanoví v příloze č. 3.

(6)

Pro sestavení přehledu o peněžních tocích účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

(1)

V rozvaze a výkazu zisku a ztráty se položky a podpoložky podle příloh č. 1 a č. 2 uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí a nesmí se slučovat. Další podrobnější členění těchto položek a podpoložek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.

(2)

Každá z položek rozvahy a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen „minulé účetní období“). V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 7 zákona a v příloze se tato úprava odůvodní.

(3)

Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí.

(4)

Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurz, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni účinnosti prohlášení konkurzu. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Toto pravidlo použijí i účetní jednotky nově vzniklé rozdělením a mohou jej použít i účetní jednotky nově vzniklé fúzí splynutím.

(5)

Označení položky se skládá z arabských číslic a názvu položky; označení podpoložek se skládá z písmen malé abecedy a názvu podpoložky.

(6)

Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Účetní jednotky s čistou částkou hodnoty aktiv deset miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč. Položky „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ se musí rovnat. V rozvaze se výše jednotlivých položek majetku a jiných aktiv uvádí v částkách snížených o oprávky a opravné položky, to znamená v čisté hodnotě. Položka „Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „Zisk nebo ztráta za účetní období“ uvedené v rozvaze.

§ 4a

(1)

Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů23 (dále jen „mezinárodní účetní standard“).

(2)

Finančním nástrojem podle odstavce 1 se rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů.

Hlava II

obsahové vymezení položek rozvahy (§ 5-43)

§ 5

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Položka „1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank“ obsahuje bankovky a mince české a cizí měny v pokladně, vklady u České národní banky a u centrálních bank země nebo zemí, ve kterých má banka sídlo nebo je pobočka banky registrována, a které jsou splatné na požádání; částkami splatnými na požádání se pro účely této vyhlášky rozumí částky, které mohou být kdykoli vyzvednuty bez výpovědi nebo pro které je dohodnuta výpovědní lhůta nebo splatnost dvacet čtyři hodin nebo jeden pracovní den. Ostatní pohledávky k těmto institucím se vykazují v položce „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“.

§ 6

Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné

papíry přijímané centrální bankou k refinancování

Položka „2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování“ obsahuje cenné papíry včetně naběhlého příslušenství, které přijímá centrální banka k refinancování, v samostatném členění na cenné papíry emitované vládními institucemi, cenné papíry emitované ostatními společnostmi a opravné položky k těmto cenným papírům. Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi, které nesplňují podmínku pro refinancování centrální bankou, se vykazují v podpoložce „5a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi“; ostatní bezkuponové dluhopisy, které nepřijímá centrální banka k refinancování, se vykazují v podpoložce „5b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami“. Tuto položku vykazují pouze účetní jednotky, které jsou oprávněny se refinancovat u centrální banky.

§ 7

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

(1)

Položka „3. Pohledávka za bankami a družstevními záložnami“ obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, včetně naběhlého příslušenství, zejména běžné účty u bank nebo družstevních záložen, termínové vklady u centrálních bank, u bank nebo družstevních záložen, poskytnuté úvěry centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám, včetně poskytnutých úvěrů centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám v rámci repo obchodů, ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované bankami, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, opravné položky k těmto pohledávkám.

(2)

Pokud se několik účetních jednotek spojí k poskytnutí úvěru (dále jen „konsorcionální úvěr“) jiné osobě, každá účetní jednotka zúčastněná na poskytnutí úvěru vykáže v rozvaze jen poměrnou část celkového úvěru.

(3)

zrušen

§ 8

Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen

(1)

Položka „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“ obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky včetně příslušenství za tuzemskými a zahraničními klienty, členy družstevních záložen nebo osobami, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, a to zejména debetní zůstatek běžného účtu, faktoringové pohledávky, pohledávky vzniklé z finančního leasingu, pohledávky z plateb ze záruk, akreditivů, poskytnuté úvěry v rámci repo obchodů, zálohy na pořízení cenných papírů poskytnuté na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů nevypořádaných do třiceti dnů po stanoveném dni vypořádání, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované osobami jinými, než jsou banky, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, a opravné položky k těmto pohledávkám.

(2)

V položce „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“ se nevykazují ostatní neidentifikovatelné pohledávky za klienty a členy družstevních záložen, které se vykazují v položce „11. Ostatní aktiva“, nesplacené družstevní, které se vykazují v položce „12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu“.

(3)

Účetní jednotky, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, označí tuto položku „4. Pohledávky za nebankovními subjekty“. Položka obsahuje zejména poskytnuté úvěry osobám, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, včetně repo obchodů, zálohy na pořízení cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů nevypořádaných do třiceti dnů po stanoveném dni vypořádání, ostatní pohledávky vyplývající z nezaplacených splatných dluhových cenných papírů. Pohledávky jsou vykazovány včetně naběhlého příslušenství.

(4)

V případě poskytnutí konsorcionálního úvěru jiné osobě použije účetní jednotka ustanovení § 7 odst. 2.

(5)

zrušen

§ 9

Dluhové cenné papíry

(1)

Položka „5. Dluhové cenné papíry“ obsahuje cenné papíry s pevným výnosem včetně naběhlého příslušenství, a to cenné papíry s pevnou úrokovou mírou a cenné papíry s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím. Položka obsahuje dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi a ostatní dluhové cenné papíry oceňované naběhlou hodnotou, dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou , , dluhové cenné papíry poskytnuté jako kolaterál v repo obchodech, poskytnuté dluhové cenné papíry zápůjčkou a opravnou položku k dluhovým cenným papírům oceňovaným naběhlou hodnotou.

(2)

V položce „5. Dluhové cenné papíry“ se nevykazují cenné papíry, které jsou vykazovány v položkách „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“ a „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“; dluhové cenné papíry, které jsou vykazovány v položce „2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování“, a vlastní dluhové cenné papíry, které se vykazují v položce „3. Závazky z dluhových cenných papírů“.

(3)

Dluhové cenné papíry, které účetní jednotka získala jménem a ve prospěch třetí strany a zároveň je převzala do úschovy, k uložení, do správy či k obhospodařování, se vykazují v podrozvahových položkách „14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení“ nebo „15. Hodnoty převzaté k obhospodařování“.

(4)

zrušen

§ 10

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

(1)

Položka „6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly“ obsahuje podíly, které nemají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, podílové listy, ostatní cenné papíry a cenné papíry poskytnuté v rámci repo obchodů nebo zápůjčkou.

(2)

Akcie, podílové listy a ostatní podíly, které účetní jednotka získala jménem a ve prospěch třetí strany a zároveň je převzala do úschovy, k uložení, do správy či k obhospodařování, se vykazují v podrozvahových položkách „14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení“ nebo „15. Hodnoty převzaté k obhospodařování“.

(3)

zrušen

§ 11

Účasti s podstatným vlivem a rozhodujícím vlivem

(1)

Položka „7. Účasti s podstatným vlivem“ obsahuje zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a ostatní podíly v jiných než akciových společnostech, které mají charakter účasti s podstatným vlivem. Účetní jednotky uvedou v samostatné podpoložce podstatný vliv uplatňovaný v bankách. Položka obsahuje i opravnou položku k těmto účastem, pokud není tato účast oceněna reálnou hodnotou nebo ekvivalencí .

(2)

Položka „8. Účasti s rozhodujícím vlivem“ obsahuje zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a ostatní podíly v jiných než akciových společnostech, které mají charakter účasti s rozhodujícím vlivem. Účetní jednotky uvedou v samostatné podpoložce rozhodující vliv uplatňovaný v bankách. Položka obsahuje i opravnou položku k těmto účastem, pokud není tato účast oceněna reálnou hodnotou nebo ekvivalencí .

§ 12

Dlouhodobý nehmotný majetek

(1)

Položka „9. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatně se v této položce jako podpoložka vykazuje goodwill.

(2)

Podpoložka „9b) Goodwill“ pro účely této vyhlášky obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi pořizovací cenou při nákupu a reálnou hodnotou nabytého majetku a závazků k okamžiku nabytí majetku a závazků. Tato podpoložka obsahuje i oprávky vztahující se ke goodwillu.

(3)

Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software jsou takové výsledky a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných osob.

(4)

Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení položky „9. Dlouhodobý nehmotný majetek“ použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13

Dlouhodobý hmotný majetek

(1)

Položka „10. Dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména pozemky, budovy, stavby, soubory hmotného movitého majetku včetně příslušenství, dopravní prostředky, světelné reklamy. Součástí dlouhodobého hmotného majetku je i jeho technické zhodnocení. Položka obsahuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, oprávky a opravné položky. Dlouhodobý hmotný majetek dále obsahuje majetek odpisovaný a neodpisovaný. Neodpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, umělecká díla, sbírky, zejména mincí a platidel a knihovní sbírky. V této položce se nevykazují zásoby, které se vykazují v položkách „11. Ostatní aktiva“ nebo „13. Náklady a příjmy příštích období“.

(2)

Účetní jednotky uvedou v samostatné podpoložce pozemky a budovy využívané pro provozní činnost. Provozním dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, který využívá účetní jednotka při výkonu svých hlavních činností; neprovozním dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, který účetní jednotka nevyužívá při výkonu svých hlavních činností.

(3)

Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení položky „10. Dlouhodobý hmotný majetek“ účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 14

Ostatní aktiva

(1)

Položka „11. Ostatní aktiva“ obsahuje zejména ostatní pohledávky ke třetím osobám, kladnou reálnou hodnotu derivátů včetně kladné reálné hodnoty vložených derivátů oddělených od hostitelského nástroje podle § 17 odst. 3, marže burzovních derivátů, odloženou daňovou pohledávku, ostatní pokladní hodnoty, zlato, jiné drahé kovy, pohledávky z obchodování s cennými papíry, nejsou-li součástí položky „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“ nebo „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“.

(2)

V položce „11. Ostatní aktiva“ se dále vykazují zejména zásoby, nejsou-li vykázány v položce „13. Náklady a příjmy příštích období“, zúčtování se státním rozpočtem, poskytnuté provozní zálohy, ostatní neidentifikované pohledávky za klienty, členy družstevních záložen, dohadné účty aktivní. Položka obsahuje opravnou položku, která se vztahuje k pohledávkám za třetími osobami a poskytnutým provozním zálohám. V této položce se nevykazují účty časového rozlišení, které se vykazují v položce „13. Náklady a příjmy příštích období“.

§ 15

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

Položka „12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu“ obsahuje nesplacenou část upsaného a splatného základního kapitálu, popřípadě emisního ážia, nesplacené družstevní podíly členů družstev a nesplacený podíl členů družstev z titulu uhrazovací povinnosti člena.

§ 16

Náklady a příjmy příštích období

Položka „13. Náklady a příjmy příštích období“ obsahuje výdaje vynaložené během účetního období, ale týkající se pozdějších období, výnosy daného období, které budou splatné v dalších účetních obdobích a zásoby, nejsou-li vykázány v položce „11. Ostatní aktiva“. Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají. Všechna uvedená kritéria musí být splněna současně. Součástí této položky není naběhlé příslušenství, které se vykazuje v příslušné položce aktiv, ke které se vztahují.

§ 17

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

(1)

Položka „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“ obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, dluhy z úvěrů a ostatní dluhy vůči centrálním bankám, jiným bankám nebo družstevním záložnám včetně příslušenství, zejména přijaté úvěry, přijaté úvěry v rámci repo obchodů, plateb ze záruk, z akreditivů. Tato položka dále obsahuje běžné účty a termínové vklady centrálních bank, jiných bank nebo družstevních záložen. V této položce se nevykazují závazky vyplývající z cenných papírů, které se vykazují v položce „3. Závazky z dluhových cenných papírů“ nebo „4. Ostatní pasiva“.

(2)

U účetních jednotek, které nejsou bankounebo družstevní záložnou, tato položka obsahuje zejména přijaté úvěry od bank a přijaté úvěry v rámci repo obchodů.

(3)

V položce „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“ se nevykazuje vložený derivát, který musí účetní jednotka oddělit od hostitelského nástroje, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:

a)

ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,

b)

finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu a

c)

hostitelský nástroj není oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů.

(4)

Vložený derivát oddělený od hostitelského nástroje se vykáže v příslušné položce podrozvahy, reálná hodnota vloženého derivátu se vykáže v položce „11. Ostatní aktiva“ nebo v položce „4. Ostatní pasiva“.

§ 18

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen

(1)

Položka „2. Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen“ obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, dluhy z finančních činností včetně naběhlého příslušenství, zejména zůstatky běžných účtů, úsporné vklady splatné na požádání, termínové vklady s výpovědní lhůtou nebo se splatností, úsporné vklady s výpovědní lhůtou nebo se splatností, vkladové certifikáty a vkladní listy klientů nebo členů družstevních záložen. Položka dále obsahuje přijaté úvěry od vládních institucí a dalších osob jiných, než jsou banky nebo družstevní záložny, včetně přijatých úvěrů v rámci repo obchodů, účelově vázané vklady, vklady veřejných fondů, vklady organizačních složek státu, vklady územních samosprávných celků.

(2)

V položce „2. Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen“ se nevykazují ostatní neidentifikované závazky vůči klientům nebo členům družstevních záložen, které jsou vykázány v položce „4. Ostatní pasiva“, a závazky z cenných papírů, které jsou vykázány v položce „3. Závazky z dluhových cenných papírů“ nebo „4. Ostatní pasiva“.

(3)

Účetní jednotky, které nejsou bankounebo družstevní záložnou, označí tuto položku „2. Závazky vůči nebankovním subjektům“. Položka obsahuje zejména přijaté úvěry od jiných osob, než jsou banky nebo družstevní záložny, včetně přijatých úvěrů v rámci repo obchodů. Nevykazují se zde závazky z krátkých prodejů cenných papírů, které se vykazují v položce „3. Závazky z dluhových cenných papírů“ nebo „4. Ostatní pasiva“.

(4)

V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 17 odst. 3 a 4.

§ 19

Závazky z dluhových cenných papírů

(1)

Položka „3. Závazky z dluhových cenných papírů“ obsahuje zejména emitované krátkodobé a dlouhodobé dluhové cenné papíry, a to kuponové a bezkuponové dluhopisy, hypoteční zástavní listy a směnky, závazky ze splatných, dosud neproplacených emitovaných dluhových cenných papírů, prémie ze slosovaných dluhopisů, a dále vlastní dluhové cenné papíry a závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů. Závazky z krátkých prodejů akcií a podílových listů se vykazují v položce „4. Ostatní pasiva“.

(2)

Emitovaný cenný papír se oceňuje emisní cenou včetně přímých nákladů emise; od okamžiku vypořádání emise do okamžiku splatnosti se emisní cena postupně zvyšuje o nabíhající úrokové náklady spojené s emitovanými cennými papíry.

(3)

Přecenění závazků z dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu je součástí položky „3. Závazky z dluhových cenných papírů“.

(4)

V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 17 odst. 3 a 4.

§ 20

Ostatní pasiva

(1)

Položka „4. Ostatní pasiva“ obsahuje závazky vůči třetím osobám, zejména přijaté zálohy od příkazců na nákup cenných papírů, dluhy z penzijního připojištění, důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření, závazky z obchodování s cennými papíry a ostatní dluhy, které mají charakter dluhů z pracovněprávních a dodavatelsko odběratelských vztahů nebo dluhů vůči státnímu rozpočtu, pokud nejsou obsaženy v jiných položkách. Položka dále obsahuje zápornou reálnou hodnotu derivátů včetně vložených derivátů oddělených od hostitelského nástroje podle § 17 odst. 3, závazky z krátkých prodejů jiných než dluhových cenných papírů, odložený daňový dluh, závazky z hodnot k inkasu, ostatní neidentifikované závazky vůči klientům, dohadné položky pasivní a ostatní zůstatky účtů, které nejsou obsaženy v jiných položkách. Tato položka neobsahuje účty časového rozlišení, které jsou vykázány v položce „5. Výnosy a výdaje příštích období“.

(2)

Účetní jednotky v položce „4. Ostatní pasiva“ vykazují i neproplacené cenné papíry při jejich zpětném odkupu.

§ 21

Výnosy a výdaje příštích období

Položka „5. Výnosy a výdaje příštích období“ obsahuje příjmy přijaté v běžném účetním období, ale související s výnosy následujících účetních období a náklady, které se vztahují k běžnému účetnímu období, ale budou zaplaceny v následujících účetních obdobích. Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají. Všechna uvedená kritéria musí být splněna současně. Součástí této položky není naběhlé příslušenství, které se vykazuje v příslušné položce pasiv, ke které se vztahuje.

§ 22

Rezervy

(1)

Položka „6. Rezervy“ obsahuje rezervy vytvořené účetní jednotkou v členění na rezervy na důchody a podobné dluhy, daně a ostatní rezervy, zejména na restrukturalizaci.

(2)

Podpoložka „6a) Rezerva na důchody a podobné závazky“ obsahuje tuto rezervu, pokud dluh účetní jednotky vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky vyplývá ze smlouvy nebo zvláštního právního předpisu. Penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy v této podpoložce vykazují rezervu na dluhy vyplývající ze smluv o penzijním připojištění.

(3)

Podpoložka „6b) Rezerva na daně“ obsahuje rezervu, kterou tvoří účetní jednotka k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, předchází-li okamžik sestavení účetní závěrky okamžiku stanovení daňové povinnosti.

(4)

Podpoložka „6c) Ostatní“ obsahuje zejména rezervu na restrukturalizaci. Rezervu na restrukturalizaci tvoří účetní jednotka tehdy, pokud je závazek k této restrukturalizaci již neodvolatelný. Rezerva na restrukturalizaci může zahrnovat pouze náklady s restrukturalizací přímo spojené. Při stanovení výše rezervy se přihlíží k případným ziskům z prodeje aktiv, kterých se restrukturalizace týká. Rezerva nesmí zahrnovat náklady na činnosti, v nichž se pokračuje, zejména náklady na školení a přesídlení pracovníků, kteří zůstanou a budou převedeni na jiná pracoviště, obchodní náklady, investice do nových odbytových systémů a sítí.

(5)

Pro účely rezervy na restrukturalizaci se za neodvolatelný považuje takový dluh, na který je uzavřena platná smlouva o budoucí smlouvě na prodej obchodní korporace nebo její části nebo jeho části, nebo podrobný plán restrukturalizace, který již nemůže být odvolán; podmínka neodvolatelnosti plánu není splněna, pokud je tento plán pouze schválen statutárním orgánem, zároveň je třeba, aby realizace plánu začala a byly o něm informovány osoby, kterých se týká. Plán restrukturalizace nejméně obsahuje popis činnosti obchodní korporace nebo její části nebo jeho části, kterých se týká, místo výkonu práce, pracovní zařazení a přibližný počet zaměstnanců, kterým bude ukončen pracovní poměr nebo bude změněno jejich pracovní zařazení, náklady spojené s realizací plánu a časový harmonogram jeho realizace v blízké budoucnosti s tím, že plán bude realizován dostatečně rychle, aby jeho změna byla málo pravděpodobná.

§ 23

Podřízené závazky

Položka „7. Podřízené závazky“ obsahuje přijaté úvěry, vklady a emitované dluhové cenné papíry, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání dlužníka budou splaceny až po plném uspokojení všech ostatních pohledávek ostatních věřitelů, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Tuto položku vykazují účetní jednotky, kterým podřízené závazky vznikly.

§ 24

Základní kapitál

(1)

Položka „8. Základní kapitál“ obsahuje upsaný základní kapitál. V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál. Tato položka dále obsahuje vlastní podíly bez zřetele na účel nabytí, které snižují hodnotu základního kapitálu.

(2)

Účetní jednotky, které mají proměnný základní kapitál podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů, v položce „8. Základní kapitál“ vykazují pouze částky vložené úpisem zakladatelských akcií, které se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 25

Emisní ážio

(1)

Položka „9․ Emisní ážio“ obsahuje rozdíl mezi emisním kurzem a vkladem do základního kapitálu. Tato položka obsahuje i rozdíl mezi hodnotou vlastního podílu a jeho pořizovací cenou při snížení základního kapitálu a rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou při prodeji.

(2)

Tato položka obsahuje i emisní ážio v případě emise podílových listů nebo investičních akcií a případnou srážku, o kterou je snížena aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie, při zpětném odkupu.

§ 26

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

Položka „10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku“ obsahuje rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, zejména dobrovolně tvořené rezervní fondy na bankovní rizika.

§ 27

Rezervní fond na nové ocenění

Položka „11. Rezervní fond na nové ocenění“ obsahuje změny ocenění majetku na základě rozhodnutí státních orgánů, a to při vyhlášení generálního ocenění majetku. Tuto položku vykazují všechny účetní jednotky.

§ 28

Kapitálové fondy

Položka „12. Kapitálové fondy“ obsahuje fondy, které jsou tvořeny z jiného zdroje než účetního zisku, zejména bezplatným nabytím majetku, vydáváním podílových listů nebo investičních akcií, dotacemi do vlastních zdrojů. Tato položka obsahuje i aktuální hodnotu zpětně odkoupených podílových listů nebo investičních akcií, hodnotu připsaných penzijních a důchodových jednotek. Nevykazuje se zde emisní ážio, které se vykazuje v položce „9. Emisní ážio“.

§ 29

Oceňovací rozdíly

(1)

Položka „13. Oceňovací rozdíly“ obsahuje zejména rozdíly zjištěné při ocenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu a zajišťovacích derivátů reálnou hodnotou, v případě použití metody zajištění peněžních toků nebo metody zajištění čistých investic spojených s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, a kurzové rozdíly z majetkových cenných papírů, zejména z akcií a podílů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu a z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů. Dále obsahuje opravnou položku k dluhovým cenným papírům oceňovaným reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.

(2)

Účetní jednotky v položce „13. Oceňovací rozdíly“ dále vykazují rozdíly z ocenění neprovozního dlouhodobého hmotného majetku a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem reálnou hodnotou.

§ 30

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta

z předchozích období

(1)

Položka „14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období“ obsahuje zisk za předchozí účetní období, který nebyl rozdělen, a ztrátu za předchozí účetní období, která nebyla uhrazena. Položka dále obsahuje změny účetních metod a opravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období (dále jen „opravy zásadních chyb“). V případě, že se nejedná o opravy zásadních chyb, vykazují se tyto opravy v příslušných položkách výkazu zisku a ztráty běžného období.

(2)

Účetní jednotky v položce „14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období“ dále vykazují při realizaci majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, oceňovací rozdíly z těchto cenných papírů, vykazované do okamžiku jejich realizace v položce „13. Oceňovací rozdíly“.

§ 31

Zisk nebo ztráta za účetní období

Položka „15. Zisk nebo ztráta za účetní období“ obsahuje zisk nebo ztrátu za běžné účetní období.

Obsahové vymezení podrozvahových položek

§ 32

Poskytnuté přísliby a záruky

Položka „1. Poskytnuté přísliby a záruky“ obsahuje všechny budoucí možné závazky k plnění, které účetní jednotce vyplývají zejména:

a)

z poskytnutých příslibů úvěrů a zápůjček,

b)

z poskytnutých záruk a ručení včetně poskytnutých příslibů k zárukám,

c)

z poskytnutých přijetí směnek, jimiž jsou akcepty směnek, z převedených směnek, jimiž jsou indosamenty směnek, z poskytnutých směnečných rukojemství, jimiž jsou avaly směnek a dluhy výstavců směnek,

d)

z otevření nebo potvrzení akreditivů.

§ 33

Poskytnuté zástavy

Položka „2. Poskytnuté zástavy“ obsahuje zejména poskytnuté nemovité zástavy, poskytnuté peněžní zástavy, poskytnuté zástavy ve formě cenných papírů, popřípadě jiné formy poskytnutých zástav. Majetek a jiná aktiva, která účetní jednotka poskytla jako zajištění za vlastní dluhy nebo pro třetí strany, se nadále vykazují v příslušných rozvahových položkách.

§ 34

zrušen

§ 35

Pohledávky ze spotových operací, pevných

termínových operací a opcí

(1)

Položky „3. Pohledávky ze spotových operací“, „4. Pohledávky z pevných termínových operací“ a „5. Pohledávky z opcí“ obsahují pohledávky z operací s úrokovými, měnovými, akciovými, komoditními a úvěrovými nástroji v hodnotách podkladových nástrojů.

(2)

Účetní jednotka může spotové operace vykázat v příslušné položce aktiv nebo pasiv buď od okamžiku sjednání obchodu anebo od okamžiku vypořádání obchodu. Použitou metodu je třeba důsledně uplatňovat pro každou skupinu finančních aktiv. Spotové operace, jež jsou vykazovány v příslušné položce aktiv nebo pasiv od okamžiku vypořádání obchodu, se od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu vykáží v příslušné podrozvahové položce.

§ 36

Odepsané pohledávky

Položka „6. Odepsané pohledávky“ obsahuje pohledávky, které účetní jednotka odepsala, ale jsou předmětem dalšího sledování, upomínání a vymáhání.

§ 37

Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení

Položka „7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení“ obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka předala do úschovy, do správy, k uložení jiným osobám, a to ve stejném ocenění, v jakém jsou tyto nástroje vykázány v aktivech.

§ 38

Hodnoty předané k obhospodařování

Položka „8. Hodnoty předané k obhospodařování“ obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka předala k obhospodařování jiným osobám, a to ve stejném ocenění, v jakém jsou tyto nástroje vykázány v aktivech.

§ 39

Přijaté přísliby a záruky

Položka „9. Přijaté přísliby a záruky“ obsahuje všechna budoucí možná plnění ve prospěch účetní jednotky, která vyplývají:

a)

z přijatých příslibů úvěrů a zápůjček,

b)

z přijatých záruk a ručení včetně přijatých příslibů k zárukám,

c)

ze směnek,

d)

z otevřených nebo potvrzených akreditivů.

§ 40

Přijaté zástavy a zajištění

Položka „10. Přijaté zástavy a zajištění“ obsahuje zejména přijaté nemovité zástavy, přijaté peněžní zástavy, přijaté zástavy ve formě cenných papírů, popřípadě jiné formy přijatých zástav a zajištění, pokud toto zajištění není ve formě přijaté hotovosti. Položka dále obsahuje i cenné papíry, které si účetní jednotka půjčila, a kolaterály přijaté v repo obchodech s výjimkou těch, které jsou předmětem krátkého prodeje.

§ 41

Závazky ze spotových operací, z pevných

termínových operací a opcí

(1)

Položky „11. Závazky ze spotových operací,“ „12. Závazky z pevných termínových operací“ a „13. Závazky z opcí“ obsahují závazky z operací s úrokovými, měnovými, akciovými, komoditními a úvěrovými nástroji v hodnotách podkladových nástrojů.

(2)

Pro spotové operace, které účetní jednotka vykazuje v příslušné položce aktiv nebo pasiv od okamžiku vypořádání obchodu, použije účetní jednotka ustanovení § 35 odst. 2.

§ 42

Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení

Položka „14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení“ obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka převzala do úschovy, do správy nebo k uložení, zpravidla v ocenění reálnou hodnotou.

§ 43

Hodnoty převzaté k obhospodařování

(1)

Položka „15. Hodnoty převzaté k obhospodařování“ obsahuje finanční nástroje s výjimkou peněžních prostředků, které účetní jednotka převzala od jiných osob k obhospodařování, zpravidla v ocenění reálnou hodnotou. Závazky z hotovosti převzaté od jiných osob k obhospodařování se vykazují v pasivech.

(2)

Peněžní prostředky získané jménem a ve prospěch třetí strany se vykáží v příslušných položkách aktiv a pasiv.

Hlava III

Obsahové vymezení některých

položek výkazu zisku a ztráty (§ 44-53)

§ 44

Výnosy z úroků a podobné výnosy a Náklady na

úroky a podobné náklady

(1)

Položky „1. Výnosy z úroků a podobné výnosy“ a „2. Náklady na úroky a podobné náklady“ obsahují u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, všechny výnosy a náklady, které souvisejí zejména s úroky z poskytnutých vkladů a úvěrů centrálním a jiným bankám nebo družstevním záložnám, s úroky z přijatých vkladů a úvěrů od centrálních bank a jiných bank nebo družstevních záložen, s úroky z úvěrů poskytnutých nebo přijatých od klientů nebo členů družstevních záložen, s úroky z úvěrů v rámci repo obchodů. Položky dále obsahují úroky z držených dluhových cenných papírů a úroky z emitovaných dluhových cenných papírů a krátkých prodejů, zejména výnosy z úroků z aktiv vykázaných v položkách „1. Pokladní hotovost“, „2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování“, „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“, „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“ a „5. Dluhové cenné papíry“ a náklady na úroky z pasiv vykázaných v položkách „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“, „2. Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen“, „3. Závazky z dluhových cenných papírů“ a „7. Podřízené závazky“. V těchto položkách se vykazují i výnosy a náklady z poplatků a provizí, které mají povahu úroků a jsou vypočítávány ve vztahu k částkám pohledávek nebo dluhů, a dále zisky nebo ztráty ze zajišťovacích úrokových derivátů.

(2)

U účetních jednotek, které nejsou bankounebo družstevní záložnou, položky „1. Výnosy z úroků a podobné výnosy“ a „2. Náklady na úroky a podobné náklady“ obsahují úroky z vkladů, běžných účtů, úvěrů v rámci repo obchodů a držených dluhových cenných papírů, výnosy z aktiv vykázaných zejména v položkách „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“, „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“, „5. Dluhové cenné papíry“ a  podíly“, náklady na úroky z přijatých úvěrů včetně úvěrů v rámci repo obchodů, náklady na pasiva vykázaná zejména v položkách „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“, „2. Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen“ a „7. Podřízené závazky“. V těchto položkách se vykazují i výnosy a náklady z poplatků a provizí, které mají povahu úroků a jsou vypočítávány ve vztahu k částkám pohledávek nebo dluhů a dále zisky nebo ztráty ze zajišťovacích úrokových derivátů.

(3)

zrušen

(4)

zrušen

§ 45

Výnosy z akcií a podílů

Položka „3. Výnosy z akcií a podílů“ obsahuje všechny podíly na zisku. Podíly na zisku na zisku z účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, které jsou oceňovány ekvivalencí , se vykazují v položce „18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“.

§ 46

Výnosy z poplatků a provizí a Náklady na poplatky

a provize

Položky „4. Výnosy z poplatků a provizí“ a „5. Náklady na poplatky a provize“ obsahují výnosy a náklady z provizí a poplatků, které souvisejí s poplatky a provizemi za služby spojené zejména s vedením účtů a prováděním platebního styku, provize za záruky, správu úvěrů ve prospěch jiných věřitelů a operace s cennými papíry a deriváty ve prospěch třetích osob, provize a jiné výnosy, náklady, které souvisejí s péčí o bezpečnost a správu cenných papírů, úschovami, uložením, obhospodařováním finančních nástrojů, náklady na poplatky a provize související zejména s prodejem nebo jiným úbytkem cenných papírů, poplatky a provize za převody cizích měn a za prodej a nákup mincovních a drahých kovů, provize za zprostředkovatelskou činnost.

§ 47

Zisk nebo ztráta z finančních operací

(1)

Položka „6. Zisk nebo ztráta z finančních operací“ obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s cennými papíry, které jsou vykázány v položkách „2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování“, „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“, „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“, „5. Dluhové cenné papíry“ a „6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly“ s výjimkou zisku nebo ztráty z majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, zisk nebo ztrátu z krátkých prodejů. Položka dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajišťovacích derivátů s výjimkou úrokových derivátů, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů a zisky nebo ztráty z jiných než zajišťovacích derivátů. Položka dále obsahuje oceňovací rozdíly z ocenění dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, s výjimkou kurzových rozdílů, při realizaci těchto cenných papírů. Položka obsahuje také ztráty ze znehodnocení těchto dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.

(2)

Účetní jednotky vykazují v položce „6. Zisk nebo ztráta z finančních operací“ oceňovací rozdíly neprovozního dlouhodobého hmotného majetku až v okamžiku jejich úbytku a dále v případech, kdy je prokázáno, že došlo k trvalému snížení jejich hodnoty .

§ 48

Ostatní provozní výnosy a Ostatní provozní náklady

Položky „7. Ostatní provozní výnosy“ a „8. Ostatní provozní náklady“ obsahují ostatní provozní výnosy a náklady, zejména zisky z převodu účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, zisky z převodu pohledávek, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, výnosy z finančního leasingu, náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů nebo Garančního fondu nebo obdobného fondu, dary a jiná bezúplatná plnění. V této položce se nevykazují ztráty z převodu účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, které se vykazují v položce „15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem“, náklady na odpis pohledávek a náklady z převodu pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek, které se vykazují v položce „12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek“.

§ 49

Správní náklady

Položka „9. Správní náklady“ obsahuje zejména náklady na mzdy a platy zaměstnanců, na zdravotní a sociální pojištění, vzdělávání, zdravotní péči, stravování, cestovné. Položka dále obsahuje ostatní správní náklady, zejména nájemné, spotřebu energie, reklamu, audit, právní a daňové poradenství a ostatní nakupované služby. Nevykazují se zde odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které se vykazují v položce „11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku“.

§ 50

Odpisy, tvorba, použití a rozpuštění rezerv

a opravných položek

Vyhláška č. 251/2015 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2016 v ustanovení § 50 odst. 3 zrušují slova „pořízeným v primárních emisích“ a slova „podle zvláštního předpisu“. V uvedeném ustanovení však jsou pouze slova „podle zvláštního právního předpisu“, proto jsme zrušili právě tato slova.

(1)

Položky „10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku“ a „11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku“ obsahují rozpuštění opravných položek a rezerv k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vytvořených v předchozích účetních obdobích pro nepotřebnost, odpisy, tvorbu a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, zejména na krytí ztrát z převodu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a použití rezerv vytvořených v předchozích obdobích.

(2)

Položka „12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek“ obsahuje rozpuštění opravných položek k pohledávkám a k dluhovým cenným papírům oceňovaných naběhlou hodnotou vytvořených v předchozích účetních obdobích, rozpuštění rezerv vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, a dále výnosy z pohledávek, které již byly dříve odepsány.

(3)

Položka „13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám“ obsahuje zejména tvorbu opravných položek k pohledávkám a k dluhovým cenným papírům oceňovaným naběhlou hodnotou, odpisy pohledávek, ztráty z převodu pohledávek, použití opravných položek na krytí ztrát z převodu pohledávek, použití rezerv, zejména na krytí ztrát z plnění ze záruk, použití rezerv vytvořených v předchozích účetních obdobích.

(4)

Položka „14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem“ obsahuje rozpuštění opravných položek vytvořených v předchozích účetních obdobích k účastem neoceňovaným ekvivalencí pro nepotřebnost.

(5)

Položka „15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem“ obsahuje zejména tvorbu opravných položek k účastem s rozhodujícím nebo podstatným vlivem neoceňovaným ekvivalencí , ztráty z převodu účastí a použití opravných položek na krytí ztrát z tohoto převodu.

(6)

Položky „16. Rozpuštění ostatních rezerv“ a „17. Tvorba a použití ostatních rezerv“ obsahují zejména výnosy z rozpuštění rezerv vytvořených v předchozích účetních obdobích pro nepotřebnost, tvorbu a použití rezerv nevykázané v jiných položkách výkazu zisku a ztráty.

§ 51

Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím

nebo podstatným vlivem

Položka „18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“ obsahuje podíl účetní jednotky na zisku nebo ztrátě ovládaných osob nebo osob pod podstatným vlivem v případě, že účetní jednotka oceňuje účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem ekvivalencí .

§ 52

zrušen

§ 53

Daň z příjmů

Položka „23. Daň z příjmů“ obsahuje náklady na splatnou daň z příjmů včetně nákladů na tvorbu rezervy na daň z příjmů a výnosů z použití této rezervy, náklady a výnosy na odloženou daň z příjmů, podíl na dani z příjmů ovládaných osob nebo osob pod podstatným vlivem spojené s podílem na zisku při oceňování účastí ekvivalencí .

Hlava IV

obsahové vymezení přílohy (§ 54-64)

§ 54

(1)

Příloha obsahuje informace o uplatněných účetních metodách, alespoň o

a)

použitých nových účetních metodách oproti předchozímu období, důvodech jejich uplatnění a vlivu na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky,

b)

způsobech oceňování majetku a závazků, metodách použitých při stanovování reálných hodnot majetku a závazků, cizích měnách a kurzech použitých pro přepočet cizích měn na českou měnu,

c)

okamžiku uskutečnění účetního případu, zejména informace o zachycování majetku a závazků v aktivech nebo pasivech v okamžiku sjednání obchodu nebo v okamžiku vypořádání obchodu,

d)

postupech odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

e)

postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z  pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran,

f)

metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetku, zejména pohledávek,

g)

zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití,

h)

vlivu použitého zajištění na oceňování majetku, zejména pohledávek.

(2)

Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje informace o

a)

dlouhodobém majetku; účetní jednotka uvede za každou skupinu celkový počáteční zůstatek na začátku období, přírůstky, úbytky, celkový konečný zůstatek na konci účetního období a dále obdobné informace o oprávkách a opravných položkách vztahujících se k tomuto majetku, případně výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,

b)

aktivech, která byla zatížena jako zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob; informace by měly být dostatečně podrobné, aby pro každou položku závazků a každou podrozvahovou položku byly uvedeny celkové hodnoty zatížených aktiv,

c)

výši zápůjček, úvěrů a závazků samostatně za každou z následujících položek rozvahy:

1.

3b) a 4 aktiv a 1b), 2a), 2b) a 3b) pasiv v členění na základě jejich zbytkové doby splatnosti a to následovně: do tří měsíců, od tří měsíců do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let a nad pět let,

2.

u položky 4 aktiv se uvedou také pohledávky splatné na požádání a s výpovědní dobou do jednoho roku; pokud zápůjčky a úvěry nebo závazky zahrnují splátkové platby, rozumí se zbytkovou dobou splatnosti doba mezi rozvahovým dnem a dnem, kdy se stává každá jednotlivá splátka splatnou,

3.

u položky 5 aktiv a 3a) pasiv se uvede, jaký je podíl aktiv a pasiv, která se stanou splatnými do jednoho roku od rozvahového dne,

d)

celkové výši závazků, podmíněných závazků a poskytnutých věcných zajištěních s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči konsolidovaným účetním jednotkám, účetním jednotkám pod společným vlivem a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí samostatně,

e)

rozvahové položce „7. Podřízené závazky“ pro každý závazek, který převyšuje deset procent celkové částky podřízených závazků, ve struktuře:

1.

částka závazku, měna, ve které je vyjádřen, úroková míra a datum splatnosti nebo skutečnost, že se jedná o trvalou položku,

2.

existence okolností, za kterých je požadováno dřívější splacení závazku,

3.

podmínky podřízenosti, existence jakýchkoliv předpisů a ujednání upravujících převod podřízeného závazku do vlastního kapitálu nebo jiné formy závazku, a podmínky stanovené těmito předpisy,

4.

souhrnný popis pravidel, kterými se řídí ostatní závazky nepřevyšující deset procent celkové částky podřízených závazků,

f)

oceňování aktiv jiných než finanční nástroje, které se oceňují reálnou hodnotou; tyto informace obsahují:

1.

významné předpoklady, na kterých jsou založeny použité oceňovací modely a techniky, pokud byla reálná hodnota stanovena v souladu s § 27 zákona,

2.

pro každou kategorii aktiva jiného než finančního nástroje oceňovaného reálnou hodnotou, změny hodnoty zahrnuté přímo do výkazu zisku a ztráty a změny zahrnuté přímo do vlastního kapitálu,

3.

tabulku zachycující pohyby v oceňovacích rozdílech v průběhu účetního období,

g)

výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj,

h)

době odpisování goodwillu.

(3)

V příloze účetní jednotka uvede také informace o

a)

charakteru a obchodním účelu transakcí účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a finančním dopadu transakcí na účetní jednotku, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto trans-akcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky,

b)

transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu; informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci účetní jednotky; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 19a zákona,

c)

podílech výnosů účetní jednotky vztahující se k položkám „1. Výnosy z úroků a podobné výnosy“, „3. Výnosy z akcií a podílů“, „4. Výnosy z poplatků a provizí“, „6. Zisk nebo ztráta z finančních operací“ a „7. Ostatní provozní výnosy“ výkazu zisku a ztráty, a to ve členění podle geografického umístění trhů v závislosti na tom, jak významně se tyto trhy od sebe liší s ohledem na způsob, jakým je účetní jednotka organizována; informace nemusejí být uvedeny, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají; informace o použití tohoto ustanovení se uvedou vždy,

(4)

V příloze účetní jednotka uvede také

a)

název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama, nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet, drží podíl s uvedením výše tohoto podílu, jakož i výši základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této účetní jednotky za poslední účetní období; tyto informace nemusí být uvedeny, pokud nejsou významné; tyto informace o vlastním kapitálu nemusí být rovněž uvedeny tehdy, pokud se týkají přidružené účetní jednotky, která nemá povinnost jejich zveřejnění a jejíž podíl ve výši nejméně rozhodujícího vlivu na jejím základním kapitálu drží účetní jednotka způsobem výše uvedeným, nebo tehdy, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají, přičemž informace o použití tohoto ustanovení se uvedou vždy,

b)

název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,

c)

název a sídlo konsolidující účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,

d)

název a sídlo konsolidující účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,

e)

místo, kde je možné konsolidované účetní závěrky konsolidujících účetních jednotek uvedených v písmenech c) a d) získat.

(5)

V příloze účetní jednotka uvede také informace o

a)

průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění na mzdy a platy, náklady na sociální pojištění se samostatnou informací o těch, které se vztahují k penzím, a ostatních správních nákladech, nejsou-li uvedeny samostatně ve výkazu zisku a ztráty,

b)

výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících a kontrolních orgánů z důvodu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii; tyto informace nemusí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,

c)

výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících a kontrolních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a jakýchkoliv splacených, odepsaných nebo prominutých částek, výši všech forem zajištění, s uvedením úhrnu za každou kategorii,

d)

celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby; tyto informace nemusí být uváděny tam, kde je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, vypracované podle části páté, jestliže jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.

§ 55

Investiční společnosti a investiční fondy použijí § 54 přiměřeně.

§ 56

Družstevní záložny použijí § 54 přiměřeně. Kromě těchto informací uvedou v příloze v účetní závěrce informace o

a)

počtu členů družstevní záložny,

b)

výši zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu,

c)

výši členského vkladu,

d)

výši nesplacených členských vkladů,

e)

poskytnutých úvěrech osobám podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

f)

jmenovité hodnotě záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami,

g)

celkové výši dluhů družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období,

h)

celkové výši pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období.

§ 57

Penzijní společnosti za jimi obhospodařované důchodové, účastnické a transformované fondy použijí § 54 přiměřeně. Kromě těchto informací uvedou v příloze v účetní závěrce informace o

a)

počtu účastníků penzijního připojištění a důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření,

b)

počtu a výši vyplacených dávek,

c)

depozitáři důchodových, účastnických a transformovaných fondů,

d)

výši zhodnocení vložených prostředků,

e)

postupu stanovení rezervy na výplatu penzí.

§ 58

Obchodníci s cennými papíry použijí § 54 přiměřeně. Kromě těchto informací uvedou v příloze v účetní závěrce také informace požadované podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

§ 59

(1)

Část týkající se účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem obsahuje zejména obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, předmět podnikání, výši základního kapitálu zapsanou v obchodním rejstříku nebo obdobném registru v zahraničí a souhrnnou výši ostatních složek vlastního kapitálu. Dále tato část obsahuje informace o tom, zda je v účetní jednotce vykonáván:

a)

fakticky nebo právně přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování ovládané osoby, nebo

b)

podstatný vliv.

(2)

Tato část u každé ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem obsahuje:

a)

přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem v procentech,

b)

přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech v procentech,

c)

jiný důvod pro vykonávání rozhodujícího nebo podstatného vlivu,

d)

počet, jmenovitou nebo účetní hodnotu a pořizovací cenu upsaných akcií nebo podílů na základním kapitálu účetní jednotky, ve které uplatňuje vykazující účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv v účetním období a změny v průběhu účetního období,

e)

pohledávky a dluhy vůči osobám, ve kterých má podstatný nebo rozhodující vliv; vždy s uvedením počátečního zůstatku, úhrnu přírůstků, úhrnu úbytků, konečného zůstatku; u poskytnutých úvěrů úrokové výnosy vztahující se k poskytnutým úvěrům,

f)

cenné papíry, které má v majetku a v závazcích k obchodování a které jsou emitované ovládanými osobami a osobami pod podstatným vlivem,

g)

záruky vydané za ovládané osoby, osoby pod podstatným vlivem,

h)

záruky přijaté od ovládaných osob, osob pod společným vlivem.

§ 60

(1)

Část týkající se významných položek uvedených v rozvaze a návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty obsahuje zejména informace o:

a)

odloženém daňovém dluhu nebo pohledávce s uvedením důvodu jejich změn a výše, dále v členění podle jednotlivých druhů přechodných rozdílů a podle jednotlivých druhů nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů; informace o nákladu nebo výnosu u odložené daně z příjmu, a to zvlášť v důsledku vzniku nebo zrušení přechodných rozdílů, v důsledku změn v sazbách daně z příjmů nebo zavedení nových daní z příjmů, v důsledku snížení nebo zrušení dříve snížené odložené daňové pohledávky, v důsledku změn účetních metod a zásadních chyb. Účetní jednotka dále zveřejní informace o souhrnné splatné a odložené dani vztahující se k položkám, které vykázala přímo ve vlastním kapitálu; informace o daňovém nákladu nebo výnosu vztahujícímu se k mimořádným položkám uznaným v průběhu účetního období; informace o částce odčitatelných přechodných rozdílů, pokud existuje lhůta splatnosti, pak i tuto lhůtu, informace o částce nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů, pro které se odložená daňová pohledávka nevykazuje v aktivech,

b)

podřízených aktivech a podřízených závazcích s uvedením částky, měny, úrokové míry, původní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti, popřípadě důvody požadovaného dřívějšího zaplacení těchto aktiv a závazků; podřízenými aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí taková aktiva, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání dlužníka budou uspokojena až po plném uspokojení všech ostatních pohledávek ostatních věřitelů, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti,

c)

konsorcionálních úvěrech,

d)

ostatních pohledávkách a dluzích, o pohledávkách a závazcích z repo obchodů a dále o vkladech termínových se splatností, s výpovědní lhůtou, o úsporných vkladech se splatností, s výpovědní lhůtou a na požádání,

e)

důvodech tvorby a použití rezerv a opravných položek, postupu jejich výpočtu s uvedením stavu rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stavu na konci účetního období,

f)

dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku; účetní jednotka uvede za každou skupinu celkový počáteční zůstatek na začátku období, přírůstky, úbytky, celkový konečný zůstatek na konci účetního období a dále obdobné informace o oprávkách a opravných položkách vztahujících se k tomuto majetku,

g)

dlouhodobém hmotném majetku pořizovaném nebo prodávaném na základě smlouvy o finančním leasingu; účetní jednotka uvede celkový počáteční zůstatek na začátku účetního období, přírůstky, úbytky, celkový konečný zůstatek na konci účetního období, informace o smluvně sjednaných splátkách splatných z těchto smluv v běžném roce a následujících letech (v období jeden rok až pět let) a splatných později,

h)

ostatním majetku a závazcích, ostatních provozních výnosech , ostatních provozních nákladech a mimořádných nákladech, které mají rozhodující podíl na jejich celkovém objemu v členění podle jednotlivého majetku, jednotlivých závazků, zejména nákladů na příspěvky do Garančního nebo obdobného fondu, přijaté náhrady od Garančního nebo obdobného fondu,

i)

použití zisku nebo úhradě ztráty za minulá účetní období a návrh na použití zisku běžného účetního období nebo vypořádání ztráty běžného účetního období,

j)

hodnotách převzatých účetní jednotkou od třetích osob do správy a k obhospodařování a hodnotách předaných účetní jednotkou třetím osobám do správy a k obhospodařování, v členění podle jednotlivých druhů hodnot v úhrnných částkách za každý druh hodnoty v ocenění tak, jak je uvedeno v obsahovém vymezení k podrozvahovým položkám,

k)

oceňovacích rozdílech čistých investic do účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem a ostatních oceňovacích rozdílech z přepočtu neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdílů na začátku účetního období, jejich zvýšení nebo snížení v průběhu účetního období, stavu na konci účetního období,

l)

časovém rozlišení, je-li tato částka významná.

(2)

Část týkající se významných položek uvedených ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu obsahuje zejména informace o:

a)

nákladu nebo výnosu na splatnou daň z příjmu, všechny úpravy vykazované v účetním období pro splatnou daň z příjmů za předchozí období, dále se uvede rozsah, ve kterém daně z příjmů ovlivňují zisk nebo ztrátu z běžných a mimořádných činností,

b)

odpisech nepromlčených pohledávek v členění na odepsané pohledávky za bankami a ostatními osobami a případné výnosy z dříve odepsaných pohledávek,

c)

výši neuplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výši úroků u  pohledávek z úvěrů, u nichž se neuplatňuje akruální princip a jejich vliv na zisk nebo ztrátu účetní jednotky,

d)

úrokových výnosech a úrokových nákladech v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů a ostatní,

(3)

Část týkající se významných položek uvedených ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu dále obsahuje informace o:

a)

správních nákladech v členění na:

1.

osobní náklady a odměny; mzdy a odměny bez mezd a odměn členů statutárních orgánů a dozorčí rady nebo obdobných orgánů,

2.

sociální náklady a zdravotní pojištění,

3.

veškeré mzdy a veškeré odměny členů statutárních orgánů a dozorčí rady nebo obdobných orgánů podle jednotlivých orgánů v úhrnných částkách za každý orgán a dále zaměstnanců podílejících se na řízení účetní jednotky,

b)

průměrném počtu zaměstnanců v běžném účetním období, počtu členů statutárních orgánů a dozorčí rady nebo obdobných orgánů,

c)

odměnách vázaných na vlastní kapitál, a to:

1.

zaměstnanecké požitky, na jejichž základě mají zaměstnanci nárok obdržet finanční nástroje vázané na vlastní kapitál vydané účetní jednotkou, nebo

2.

podle kterých výše dluhů účetní jednotky vůči zaměstnancům závisí na budoucí ceně finančních nástrojů vázaných na vlastní kapitál vydaných účetní jednotkou, jako jsou zejména akcie, opce na akcie,

d)

ostatních správních nákladech s uvedením souhrnných nákladů na audit, právní a daňové poradenství,

e)

výnosu na akcii, jestliže akcie účetní jednotky jsou registrovány na regulovaném trhu,

f)

celkové výši zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investičních služeb,

g)

dalších skutečnostech požadovaných zvláštními předpisy a předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány.

§ 61

Část týkající se vztahů se spřízněnými osobami obsahuje zejména informace o:

a)

souhrnné výši úvěrů poskytnutých účetní jednotkou členům statutárních orgánů, dozorčí rady nebo obdobných orgánů a dále zaměstnancům podílejícím na řízení účetní jednotky,

b)

souhrnné výši záruk vydaných účetní jednotkou za členy statutárních orgánů, dozorčí rady nebo obdobných orgánů a dále zaměstnance podílející se na řízení účetní jednotky,

c)

názvu a sídle fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účetní jednotky přesáhla deset procent.

§ 62

Investiční fondy a investiční společnosti použijí přiměřeně ustanovení § 53 až 57, § 59 a 60. Kromě těchto informací uvedou v příloze účetní závěrky:

a)

informace požadované zvláštním právním předpisem,

b)

další informace požadované zvláštními právními předpisy a předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány.

§ 63

Družstevní záložny použijí přiměřeně ustanovení § 53 až 57, § 59 a 60. Kromě těchto informací uvedou v příloze účetní závěrky informace o:

a)

počtu členů družstevní záložny,

b)

výši zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu,

c)

výši členského vkladu,

d)

výši nesplacených členských vkladů,

e)

poskytnutých úvěrech osobám podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

f)

jmenovité hodnotě záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami,

g)

celkové výši dluhů družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období,

h)

celkové výši pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období,

i)

dalších skutečnostech požadovaných zvláštními předpisy a předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány.

§ 64

Penzijní společnosti za jimi obhospodařované důchodové, účastnické a transformované fondy použijí přiměřeně ustanovení § 53 až 57, § 59 a 60. Kromě těchto informací uvedou v příloze účetní závěrky informace o:

a)

počtu účastníků penzijního připojištění a důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření,

b)

počtu a výši vyplacených dávek,

c)

depozitáři penzijního fondu nebo důchodových, účastnických a transformovaných fondů,

d)

výši zhodnocení vložených prostředků,

e)

postupu stanovení rezervy na výplatu penzí,

f)

dalších skutečnostech požadovaných zvláštními právními předpisy a předpisy vydanými regulátorem a orgánem státního dozoru.

Hlava V

Přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 65)

§ 65

Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, opravy zásadních chyb, účetní případy související se vztahy se společníky, výplatu podílů na zisku. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu se stanoví v příloze č. 3.

Část třetí

Směrná účtová osnova (§ 66)

§ 66

(1)

Směrná účtová osnova uspořádaná do účtových tříd a účtových skupin se stanoví v příloze č. 4.

(2)

V rámci účtových skupin směrné účtové osnovy vytvářejí účetní jednotky syntetické účty. Tvorbou analytických účtů zajišťují účetní jednotky členění syntetických účtů podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů, požadavků externích uživatelů, popřípadě dalších potřeb účetní jednotky.

(3)

Účetní jednotka, která poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze a není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank, uvede v účtovém rozvrhu samostatné účty, na kterých bude účtováno o této činnosti .

Část čtvrtá

Účetní metody a jejich použití

(k § 4 odst. 8 zákona) (§ 67-80)

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

§ 68a

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty

u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku

(1)

Účetní jednotky oceňují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

(2)

V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vykáže se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

§ 69

Metoda ocenění ekvivalencí

(1)

Účetní jednotka může podíl vykázaný v položkách „7. Účasti s podstatným vlivem“ a „8. Účasti s rozhodujícím vlivem“ ocenit ekvivalencí .16

(2)

Goodwill zahrnutý v pořizovací ceně se převede do dlouhodobého nehmotného majetku a ocenění podílu je následně:

a)

snižováno o přijaté podíly na zisku ve výši před zdaněním, popřípadě o další přijaté příspěvky z rozdělení a

b)

zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrátě ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem, který vznikl po datu nabytí podílu, a

c)

snižováno nebo zvyšováno o podíly na změnách ve vlastním kapitálu ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem, které nebyly zahrnuty do výkazu zisku a ztráty ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem.

(3)

Účetní jednotka oceňuje podíl k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku ocenění a používá k tomu údaje o vlastním kapitálu společnosti, ve které uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv. Účetní jednotka je povinna použít údaje o vlastním kapitálu společnosti ke stejnému okamžiku, jako je okamžik, ke kterému účasti oceňuje. Jestliže společnost, ve které účetní jednotka uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv, nemá shodný rozvahový den, může účetní jednotka pro ocenění účasti použít údaje o vlastním kapitálu společnosti, které předcházejí okamžik ocenění ne více jak o tři měsíce. Rozdíly z tohoto ocenění jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

(4)

Částku, o kterou zisk z ocenění podílu ekvivalencí zahrnutý účetní jednotkou do výkazu zisku a ztráty převyšuje přijaté podíly na zisku, popřípadě další přijaté příspěvky z rozdělení, převede při rozdělování zisku účetní jednotka do rezervního fondu. Pro ocenění podílu ekvivalencí použije účetní jednotka údaje z účetní závěrky ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem.

(5)

Účetní jednotka ocení podíl nulou, jestliže podíl účetní jednotky na ztrátách společnosti, ve které uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv, je roven nebo převyšuje ocenění účasti v účetnictví účetní jednotky. Je-li účetní jednotka na základě záruky nebo ovládací smlouvy povinna vyrovnat záporný vlastní kapitál společnosti, ve které uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv, tvoří rezervu.

§ 70

zrušen

§ 71

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob

Pro vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, souboru hmotných nemovitých věcí a zásob použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 72

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením

pohledávek

Součástí pořizovací ceny pohledávek s výjimkou pořízení pohledávek následně oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jsou přímé náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize.

§ 72a

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty

u pohledávek, které účetní jednotka

nabyla a určila k obchodování

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se vykazují v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

§ 73

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty

při přeměně účetní jednotky

Pro oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

§ 74

Postup tvorby a použití opravných položek

(1)

Opravné položky se vytvářejí pouze při přechodném snížení hodnoty majetku a dále v souladu s § 4a odst. 1. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.

(2)

Opravné položky se nevytvářejí u majetku, který se podle § 27 zákona a podle § 4a odst. 1 oceňuje reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo ekvivalencí . Opravné položky se také nevytvářejí u majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.

(3)

Tvorba opravné položky je vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, použití opravné položky je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Odděleně se vykazuje rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost, která byla vytvořena v minulých účetních obdobích.

(4)

K účtům majetku vedených v cizí měně se tvoří opravné položky v této cizí měně. Kurzové rozdíly z opravných položek se vykazují stejně jako kurzové rozdíly z ocenění majetku, k němuž se vztahují.

(5)

Opravná položka se nesmí vytvářet na hodnotu vyšší, než je hodnota majetku v účetnictví. Použití opravné položky nesmí být vyšší než celková tvorba opravné položky.

§ 75

Odpisování majetku

(1)

Dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh odpisování může být vyjádřen i jinak než časem, například výkony.

(2)

Goodwill, který je vykázán v položce „9b) Goodwill“, se systematicky odpisuje po dobu používání majetku, ke kterému se vztahuje. Nelze-li zjistit dobu používaní uvedeného majetku, odpisuje se goodwill nejdéle po dobu pěti let.

(3)

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který je vykázán v položce „9. Dlouhodobý nehmotný majetek“ a není uveden v odstavcích 2 a 3, se odpisuje nepřímo po dobu použitelnosti stanovenou na základě nejlepšího odhadu v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky. Platí vyvratitelná domněnka, že doba použitelnosti ostatního dlouhodobého nehmotného majetku nepřesáhne dvacet let od okamžiku, kdy lze tento majetek používat.

(4)

Není-li dále stanoveno jinak, v podrobnostech odpisování majetku účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(5)

Podle tohoto ustanovení se neodpisují pohledávky.

(6)

Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek, který se podle § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou, se neodpisuje.

§ 76

Postup tvorby a použití rezerv

(1)

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů podle § 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné nebo jisté, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou.

(2)

Účetní jednotka může použít rezervu jen k účelům, ke kterým byla vytvořena.

(3)

Tvorba rezervy je vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, použití rezervy je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny, v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka nesmí tvořit a používat rezervu přímo ve prospěch a na vrub příslušného účtu dluhu. Odděleně se vykazuje rozpuštění rezervy pro nepotřebnost, která byla vytvořena v minulých účetních obdobích.

(4)

Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

(5)

Rezervy nesmí mít aktivní zůstatek.

(6)

Účetní jednotka tvoří rezervu v měně, v níž předpokládá, že nastane plnění. Nemůže-li určit předpokládanou měnu plnění, tvoří rezervu v korunách českých. Pokud se tvoří rezervy v cizí měně, kurzové rozdíly se vykazují stejně jako kurzové rozdíly z jiných dluhů.

(7)

Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a odůvodněnost.

(8)

Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv.

(9)

Rezerva se netvoří na krytí obecných bankovních rizik a jiných rizik. K těmto účelům slouží fondy tvořené z rozdělení zisku účetní jednotky nebo z jiných zdrojů.

(10)

Penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy tvoří rezervu na dluhy vyplývající ze smluv o penzijním připojištění v účetnictví transformovaných fondů. Výši tvorby rezervy penzijní společnost za jí obhospodařovaný transformovaný fond stanoví na základě pojistně-matematické současné hodnoty přislíbených výplat penzijního připojištění snížené o sumu prostředků evidovaných ve prospěch příjemců penzí. Současnou hodnotou přislíbených výplat se rozumí diskontovaná hodnota budoucích čistých úbytků peněz, které budou nutné k vypořádání dluhů podle penzijního plánu.

§ 77

Vzájemné zúčtování

Za zákaz vzájemného zúčtování se nepovažuje

a)

započtení částek:

1.

hodnot z realizace zajištění úvěru s poskytnutým úvěrem nebo jím podobných pohledávek,

2.

dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,

3.

nedoplatků a přeplatků daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, a to v rámci stejného druhu daně nebo poplatku a stejného správce daně nebo poplatku,

4.

pokladních schodků a přebytků, pokud je prokázána jejich vzájemná souvislost (záměna hodnot), na základě rozhodnutí příslušných orgánů účetní jednotky,

5.

kurzových rozdílů,

6.

rozdílů ze změn reálných hodnot jednotlivých finančních nástrojů v rámci účetního období,

b)

způsob účtování prodeje finančních aktiv nebo převzetí finančních závazků, při kterém je do nákladů nebo výnosů zahrnut rozdíl mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku sjednání obchodu nebo vypořádání prodeje; tento způsob se označuje jako netto způsob.

§ 78

Metoda odložené daně

(1)

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěná v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období, a proto při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně není známa, použije se sazba platná v příštím účetním období.

(2)

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda podle odstavce 1 vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

(3)

Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový dluh se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů.

(4)

Při změně daňové sazby se vypočítané odložené daňové pohledávky a odložené daňové závazky přepočítávají sazbou platnou podle zákona o dani z příjmů pro období, ve kterém bude daňová pohledávka realizována nebo odložený daňový dluh uhrazen a rozdíl vykázán v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

(5)

Účetní jednotka vykazuje odložený daňový dluh vždy a odloženou daňovou pohledávku s ohledem na ustanovení § 25 zákona.

(6)

Odloženým daňovým dluhem se rozumí částky daně z příjmů k úhradě v příštích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů.

(7)

Odloženými daňovými pohledávkami se rozumí částky daně z příjmů nárokované v příštích obdobích z titulu:

a)

odčitatelných přechodných rozdílů,

b)

převedených nevyužitých daňových ztrát,

c)

převedených nevyužitých daňových odpočtů.

§ 79

Metoda kurzových rozdílů

(1)

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se vykazují v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

(2)

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu finančních závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu, jimiž se účetní jednotka zajišťuje proti měnovému riziku z čistých investic do cizoměnových účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, se vykazují v příslušné položce pasiv. Ve výkazu zisku a ztráty se vykáží až při úbytku těchto účastí. Čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro den, který je okamžikem ocenění podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona.

(3)

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu finančních aktiv nebo závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu, kterými se účetní jednotka zajišťuje proti měnovému riziku plynoucímu ze smlouvy, která není vykázána v aktivech nebo pasivech, ale zavazující obě strany a obsahující všechny významné podmínky včetně stanovení množství, ceny, termínu realizace, sankcí za nedodržení podmínek, se vykazují, nejde-li o deriváty, v příslušné položce pasiv, a to do okamžiku, než se stanou součástí ocenění aktiv nebo závazků vzniklých na základě výše uvedené smlouvy a vykázaných v příslušných položkách aktiv a pasiv.

(4)

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu finančních aktiv nebo závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu, kterými se účetní jednotka zajišťuje proti měnovému riziku plynoucímu z očekávané budoucí transakce dosud smluvně nepokryté, jejíž uskutečnění je vysoce pravděpodobné, se vykazují, nejde-li o deriváty, v příslušné položce pasiv, a to do okamžiku, než se stanou součástí ocenění aktiv nebo závazků vzniklých z očekávané budoucí transakce. V případě, že se očekávaná budoucí transakce neuskuteční, vykáže účetní jednotka tyto kurzové rozdíly ve výkazu zisku a ztráty.

(5)

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu akcií nebo podílových listů vyjádřených v cizí měně na českou měnu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu se vykazují spolu se změnou jejich reálné hodnoty.

(6)

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vyjádřených v cizí měně na českou měnu, které se oceňují ekvivalencí nebo reálnou hodnotou , se vykazují v tomu odpovídajících položkách,spolu se změnou z ocenění ekvivalencí nebo spolu se změnou jejich reálné hodnoty .

§ 80

zrušen

Část pátá

Konsolidovaná účetní závěrka (§ 81-87)

Hlava I

Postup zahrnování účetních

jednotek do konsolidačního celku (§ 81-81a)

§ 81

zrušen

§ 81a

zrušen

Hlava II

Metody konsolidace (§ 82)

§ 82

(1)

Konsolidace se provádí způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních dílčích celků. Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech účetních jednotek najednou, bez využití konsolidovaných účetních závěrek případně sestavených za dílčí celky.

(2)

Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za nižší celky , které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších celků.

(3)

Při sestavování konsolidované účetní závěrky se využívají metody:

a)

plné konsolidace, která se použije při zahrnutí konsolidované účetní jednotky do konsolidované účetní závěrky,

b)

poměrné konsolidace, která se použije při zahrnutí účetní jednotky pod společným vlivem do konsolidované účetní závěrky,

c)

konsolidace ekvivalencí , která se použije při zahrnutí účetní jednotky přidružené do konsolidované účetní závěrky.

(4)

Metoda plné konsolidace začleňuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek v plné výši, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(5)

Metoda poměrné konsolidace začleňuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních jednotek pod společným vlivem v poměrné výši odpovídající podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu těchto účetních jednotek, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(6)

Metoda konsolidace ekvivalencí znamená ocenění účasti konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené ve výši podílu na vlastním kapitálu, po případném přetřídění a úpravách jednotlivých položek účetní závěrky.

(7)

U účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky, se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve výjimečných případech. Takovouto změnu uvede účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované účetní závěrky.

(8)

Přetříděním se rozumí takové operace v účetních závěrkách účetních jednotek vstupujících do konsolidace, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě v procesu konsolidace sourodé položky a sčítat je. Úpravami se rozumí operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidace v případech, kdy odlišné metody by podstatným způsobem ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na vykázaný výsledek hospodaření.

(9)

Vyloučením se rozumí takové operace, které umožní, aby konsolidovaná účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci. Jde zejména o vzájemné pohledávky a dluhy, , přijaté a vyplacené podíly na zisku, dary a další operace mezi účetními jednotkami , které mají významný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření .

Hlava III

Uspořádání a označování položek

konsolidované účetní závěrky a obsahové

vymezení položek této závěrky (§ 83-86)

§ 83

(1)

Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky je i přehled o změnách vlastního kapitálu.

(2)

Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí z účetních závěrek konsolidující účetní jednotky, konsolidované účetní jednotky, účetních jednotek pod společným vlivem, účetních jednotek přidružených, konsolidovaných účetních závěrek dílčích celků a dalších údajů, které poskytují konsolidované účetní jednotky, účetní jednotky pod společným vlivem a účetní jednotky přidružené konsolidující účetní jednotce. Tyto dokumenty jsou účetními záznamy a uschovávají se po dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.

(3)

Konsolidovaná účetní závěrka se dokumentuje přehledem o způsobu transformace z účetních závěrek účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky. Tento přehled je písemným záznamem a uschovává se po dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.

(4)

Pro uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a jejich obsahové vymezení se použije uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky podle § 3 odst. 2, 3 a 5 doplněné o položky, které vyplývají z konsolidace.

§ 84

Konsolidovaná rozvaha

(1)

V konsolidované rozvaze se uvádí výše aktiv v čistých částkách odděleně za běžné účetní období a za minulé účetní období. Výše pasiv se uvádí za běžné účetní období a minulé účetní období.

(2)

Rozvaha se podle použité metody konsolidace doplní o položky

a)

Kladný konsolidační rozdíl,

b)

Záporný konsolidační rozdíl,

c)

Menšinový vlastní kapitál,

d)

Menšinový základní kapitál,

e)

Menšinové kapitálové fondy,

f)

Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let,

g)

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období,

h)

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci,

i)

Konsolidační rezervní fond,

j)

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci.

(3)

Položka Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období obsahuje podíl na zisku nebo ztrátě za účetní období, který přísluší menšinovým akcionářům nebo společníkům.

(4)

Položka Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci obsahuje podíl konsolidující účetní jednotky na výsledku hospodaření běžného účetního období osoby pod podstatným vlivem ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu osoby pod podstatným vlivem od okamžiku nabytí účasti.

§ 85

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

(1)

V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty se uvádí výše nákladů a výnosů odděleně za běžné účetní období a za minulé účetní období.

(2)

Výkaz zisku a ztráty se doplní

a)

v nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu,

b)

ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu,

c)

o menšinové podíly na výsledku hospodaření, o podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.

§ 86

Obsahové vymezení přílohy v konsolidované

účetní závěrce

(1)

Příloha v konsolidované účetní závěrce obsahuje informace požadované podle § 54, případně § 55 až 57, za účelem posouzení finanční situace konsolidačního celku, s úpravami, jež vyplývají z použitých způsobů konsolidace podle § 82 odst. 1 a metod konsolidace podle § 82 odst. 3 v porovnání s účetní závěrkou, včetně těchto úprav:

a)

při uvádění transakcí mezi spřízněnými stranami se neuvádějí operace mezi spřízněnými stranami, které jsou zahrnuty do konsolidace a které se z konsolidace vylučují,

b)

při uvádění průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období se zvlášť uvádí průměrný počet zaměstnanců, který zaměstnávají účetní jednotky konsolidované pomocí metody poměrné konsolidace,

c)

při uvádění částek odměn, záloh, zápůjček, závdavků a ostatních pohledávek se uvádějí pouze částky přiznané konsolidující účetní jednotkou a jí ovládanými osobami osobám uvedeným v § 54 odst. 5 písm. b) a c).

(2)

Konsolidující účetní jednotka v příloze dále  zejména uvede:

a)

způsob konsolidace podle § 82 odst. 1 a použité metody konsolidace podle § 82 odst. 4,

b)

obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách držený jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede skutečnosti, na základě kterých se stala ovládající osobou,

c)

obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou,

d)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich vlastním kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,

e)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, včetně uvedení důvodu pro nezahrnutí,

f)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný vliv,

g)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž má konsolidující účetní jednotka sama nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její účet procentní podíl na vlastním kapitálu menší než 20; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto účetních jednotek; tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky významné z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v konsolidované účetní závěrce; informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek menší než 50 procent.

(3)

Účetní jednotka neuvede informace podle odstavce 2, pokud by tyto informace svou povahou vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, které se týkají; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.

Hlava IV

zrušena (§ 87)

§ 87

zrušen

Část šestá

Ustanovení přechodná a závěrečná (§ 88-89)

§ 88

(1)

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2)

Položky „9. Dlouhodobý nehmotný majetek“ a „10. Dlouhodobý hmotný majetek“ obsahují též dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení zařazené do těchto položek v ocenění před nabytím účinnosti této vyhlášky, a to až do vyřazení tohoto majetku.

§ 89

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č. 1

uspořádání položek rozvahy a jejich označení

 

AKTIVA

 

1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

 

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování

v tom: a) vydané vládními institucemi

b) ostatní

 

3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

v tom: a) splatné na požádání

b) ostatní pohledávky

 

4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen

v tom: a) splatné na požádání

b) ostatní pohledávky

 

5. Dluhové cenné papíry

v tom: a) vydané vládními institucemi

b) vydané ostatními osobami

 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly

 

7. Účasti s podstatným vlivem

z toho: v bankách

 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem

z toho: v bankách

 

9. Dlouhodobý nehmotný majetek

z toho: a)

b) goodwill

 

10. Dlouhodobý hmotný majetek

z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost

 

11. Ostatní aktiva

 

12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu

 

13. Náklady a příjmy příštích období

 

Aktiva celkem

 

PASIVA

 

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

v tom: a) splatné na požádání

b) ostatní závazky

 

2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen

v tom: a) splatné na požádání

b) ostatní závazky

 

3. Závazky z dluhových cenných papírů

v tom: a) emitované dluhové cenné papíry

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů

 

4. Ostatní pasiva

 

5. Výnosy a výdaje příštích období

 

6. Rezervy

v tom: a) na důchody a podobné závazky

b) na daně

c) ostatní

 

7. Podřízené závazky

Cizí zdroje celkem

 

8. Základní kapitál

z toho: a) splacený základní kapitál

 

9. Emisní ážio

 

10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy

b) ostatní rezervní

c) ostatní fondy ze zisku

11. Rezervní fond na nové ocenění

 

12. Kapitálové fondy

 

13. Oceňovací rozdíly

z toho: a) z majetku a závazků

b) ze zajišťovacích derivátů

c) z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů

 

14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

 

15. Zisk nebo ztráta za účetní období

Vlastní kapitál celkem

 

Pasiva celkem

 

Podrozvahové položky

 

1. Poskytnuté přísliby a záruky

2. Poskytnuté zástavy

3. Pohledávky ze spotových operací

4. Pohledávky z pevných termínových operací

5. Pohledávky z opcí

6. Odepsané pohledávky

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení

8. Hodnoty předané k obhospodařování

9. Přijaté přísliby a záruky

10. Přijaté zástavy a zajištění

11. Závazky ze spotových operací

12. Závazky z pevných termínových operací

13. Závazky z opcí

14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení

15. Hodnoty převzaté k obhospodařování

Příloha č. 2

Uspořádání položek výkazu zisku a ztráty a jejich označování

 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů

2. Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů

3. Výnosy z akcií a podílů

v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem

c) ostatní výnosy z akcií a podílů

4. Výnosy z poplatků a provizí

5. Náklady na poplatky a provize

6. Zisk nebo ztráta z finančních operací

7. Ostatní provozní výnosy

8. Ostatní provozní náklady

9. Správní náklady

v tom: a) náklady na zaměstnance

z toho: aa) mzdy a platy

ab) sociální a zdravotní pojištění

b) ostatní správní náklady

10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek

13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám

14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

16. Rozpuštění ostatních rezerv

17. Tvorba a použití ostatních rezerv

18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem

19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

23. Daň z příjmů

24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Příloha č. 3

Přehled o změnách vlastního kapitálu

 

Základní kapitál

Vlastní akcie

Emisní ážio

Rezerv. fondy

Kapitál. fondy

Oceňov. rozdíly

Zisk (ztráta)

Celkem

Zůstatek k 1.1. 20XX

 

Změny účetních metod Opravy zásadních chyb

 

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Podíly na zisku

 

Převody do fondů Použití fondů Emise akcií

 

Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny

 

Zůstatek 31.12. 20XX

 

Zůstatek k 1. 1. 20YY

 

Změny účetních metod

 

Opravy zásadních chyb

 

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Podíly na zisku

 

Převody do fondů Použití fondů Emise akcií

 

Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek 31.12. 20YY

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4

Směrná účtová osnova

 

Účtová třída 0 - Zúčtovací vztahy České národní banky (Jen Česká národní banka)

01 Měnové pohledávky

02 Měnové závazky

 

Účtová třída 1 - Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

11 Pokladní hodnoty

12 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za centrálními bankami

13 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jinými bankami

14 Vklady družstevních záložen (jen družstevní záložny)

15 Úvěry družstevních záložen (jen družstevní záložny)

16 Závazky z jiných hodnot

17 Závazky z cenných papírů

 

Účtová třída 2 - Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností

20 Zvláštní agendy České národní banky (jen Česká národní banka)

21 a 24 Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky

22 Vklady klientů

23 Přijaté úvěry

25 Agendy z pověření (jen Československá obchodní banka)

26 Emitované krátkodobé cenné papíry

27 Účelově vázané pohledávky a závazky

28 Vklady a úvěry členů družstevních záložen (jen družstevní záložny)

29 Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (jen Česká národní banka)

 

Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty

31 Pevné termínové operace

32 Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování

33 Pobočky a jednatelství

34 Ostatní pohledávky a závazky

35 Časové rozlišení, dohadné účty, uspořádací účet

36 Cenné papíry a ostatní podíly oceňované proti účtům vlastního kapitálu

37 Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů, závazky z penzijního připojištění, důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření

38 Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

39 Opce

 

Účtová třída 4 - Dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek, účasti, cenné papíry oceňované naběhlou hodnotou a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství

41 Dlouhodobé finanční investice

42 Zahraniční pobočky a jednatelství

43 Dlouhodobý hmotný majetek a pořízení dlouhodobého hmotného majetku

47 Dlouhodobý nehmotný majetek a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

48 Zásoby

 

Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty

50 Dotace a obdobné prostředky

52 Emitované dlouhodobé cenné papíry

53 Podřízené finanční závazky

54 Rezervy

55 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

56 Základní kapitál a kapitálové fondy

57 Převedený hospodářský výsledek

58 Závěrkové účty

59 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

 

Účtová třída 6 - Náklady

61 Náklady na finanční činnosti

63 Správní náklady

65 Tvorba rezerv a opravných položek

66 Ostatní provozní náklady

68 Daň z příjmů

69 Vnitropodnikové náklady

 

Účtová třída 7 - Výnosy

71 Výnosy z finančních činností

75 Použití rezerv a opravných položek

76 Ostatní provozní výnosy

79 Vnitropodnikové výnosy

 

Účtová třída 8 - Vnitropodnikové účetnictví

 

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

91 Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a zápůjček

92 Pohledávky a závazky ze záruk

93 Pohledávky a závazky z akreditivů

94 Pohledávky a závazky ze spotových operací

95 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací

96 Pohledávky a závazky z opcí

97 Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu

98 Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot

99 Uspořádací a evidenční účtyPoznámky pod čarou:

Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/ /2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.

zrušena

zrušena

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.

zrušena

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/ /2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.

8

zrušena

8a

zrušena

16

zrušena

23

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.