Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

517/2002 Sb. znění účinné od 24. 4. 2019 do 31. 12. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 110/2019 Sb.

24.4.2019

zákonem č. 297/2016 Sb.

19.9.2016

zákonem č. 110/2007 Sb.

1.6.2007

Více...

517

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy

a mění některé zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1)

§ 1

zrušen

Část druhá

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy české republiky (§ 2)

§ 2

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 bodu 13 se slova „a spojů“ zrušují․

 

2.

V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:

15.

Ministerstvo informatiky.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.

 

4.

V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

__________

1)

Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.“.

 

5.

V § 17 se slova „a spojů“ zrušují.

 

6.

V § 17 se slova „ , telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání“ nahrazují slovy „a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování“.

 

7.

§ 18 zní:

§ 18

 

Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.“.

§ 3

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1.

V § 1 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V nadpisu § 4 se slova „Úřad pro veřejné informační systémy“ nahrazují slovy „Ministerstvo informatiky“.

 

3.

V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

4.

V § 4 odst. 1 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „Ministerstvo informatiky (dále jen „ministerstvo“)“.

 

5.

V § 4 odst. 2 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

 

6.

V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo „Úřadem“ na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem „ministerstvem“.

 

7.

V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.

 

8.

V § 6 odst. 1 se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.

 

9.

V § 6 odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.

 

10.

V § 6 odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

 

11.

V § 6 odst. 6 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

12.

V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.

 

13.

V § 6 odst. 9 větě páté se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

14.

V § 6 odst. 10 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

15.

V § 7 odst. 1 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

16.

V § 7 odst. 2 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

17.

V § 7 odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

18.

V § 7 odst. 4 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

19.

V § 7 odst. 5 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

20.

V § 9 odst. 1 se slova „Úřad je oprávněn“ nahrazují slovy „Ministerstvo je oprávněno“.

Část čtvrtá

zrušena (§ 4)

§ 4

zrušen

Část pátá

Změna zákona o veřejných dražbách (§ 5)

§ 5

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 62 odst. 1 se slovo „schválil“ nahrazuje slovem „schválilo“ a slova „Úřad pro státní informační systém“ nahrazují slovy „Ministerstvo informatiky“.

 

2.

V § 62 odst. 2 se slova „Úřad pro státní informační systém“ nahrazují slovy „Ministerstvo informatiky“.

Část šestá

zrušena (§ 6)

§ 6

zrušen

Část sedmá

Změna zákona o poštovních službách (§ 7)

§ 7

V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova „Ministerstvo dopravy a spojů“ nahrazují slovy „Ministerstvo informatiky“.

Část osmá

zrušena (§ 8)

§ 8

zrušen

Část devátá

zrušena (§ 9)

§ 9

zrušen

Část desátá

Přechodná ustanovení (§ 10)

§ 10

(1)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti.

(2)

Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky.

(3)

Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky.

Část jedenáctá

Účinnost (§ 11)

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.