Čekejte, prosím...
A A A
78/2002 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

 

78

 

ZÁKON

ze dne 5. února 2002,

kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb.,

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb.,

o jednacím řádu Senátu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o jednacím řádu

Poslanecké sněmovny (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

(3) Disciplinární řízení se zavede také proti poslanci, který se dopustí přestupku a požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení.

(4) Mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení o disciplinárním provinění uvedeném v odstavci 1 na návrh předsedy Sněmovny nebo z vlastního podnětu, o disciplinárním provinění uvedeném v odstavci 2 na návrh uraženého a o přestupku podle odstavce 3 na základě postoupení věci příslušným orgánem podle zvláštního právního předpisu.4a)

__________

4a)

§ 71 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 15 odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek podle § 13 odst. 3 lze poslanci uložit sankci, kterou za přestupek stanoví zvláštní právní předpis.6)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o jednacím řádu Senátu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 107/1999 Sb․, o jednacím řádu Senátu, se mění takto:

1.

V § 14 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 12a) znějí:

(3) Disciplinární řízení se zavede také proti senátorovi, který se dopustí přestupku a požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení.12)

(4) Mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení o disciplinárním provinění uvedeném v odstavci 1 na návrh předsedy Senátu nebo z vlastního podnětu, o disciplinárním provinění uvedeném v odstavci 2 na návrh uraženého a o přestupku podle odstavce 3 na základě postoupení věci příslušným orgánem podle zvláštního právního předpisu.12a)

__________

12a) § 71 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 16 odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek podle § 14 odst. 3 lze senátorovi uložit sankci, kterou za přestupek stanoví zvláštní právní předpis.14)“.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ (čl. 4)

Čl. IV

Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustili poslanci nebo senátoři přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se projedná podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.