Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

227/2003 Sb. znění účinné od 1. 10. 2003

227

 

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,

střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,

o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),

ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva

a pyrotechnických předmětů (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu části první se slovo „předmětů“ nahrazuje slovem „výrobků“.

 

2.

V § 1 písmeno a) zní:

a)

práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků (dále jen „kontrolované osoby“), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,“.

 

3.

V § 1 písm. b) se slovo „předmětů“ nahrazuje slovem „výrobků“.

 

4.

V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické výrobky,

b)

ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19), jakož i ověření, zda se jedná o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek,4a)

c)

výrobcem ten, kdo zhotovuje kontrolované výrobky anebo jejich hlavní části anebo se za výrobce označuje tím, že je opatří svou obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem, anebo ten, kdo je upravuje,

d)

dovozcem ten, kdo dováží kontrolované výrobky do České republiky anebo zastupuje výrobce, pokud se tento výrobce nenachází na území České republiky,

e)

distributorem ten, kdo kontrolované výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává nebo jiným způsobem je poskytuje uživatelům, i když svou činností vlastnosti kontrolovaných výrobků přímo neovlivňuje,

f)

vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,

g)

opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní zejména odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu, úpravu, montáž nebo seřizování,

h)

uvedením kontrolovaných výrobků na trh okamžik, kdy jsou kontrolované výrobky výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice úplatně nebo bezúplatně předány nebo nabídnuty k předání za účelem distribuce nebo používání anebo kdy jsou k nim převedena vlastnická práva.

__________

4a)

§ 21 odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 2 odst. 2 se za slova „které podléhají ověřování“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 4b).

Poznámka pod čarou č. 4b) zní:

__________

4b)

Část první přílohy zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).“.

 

6.

V § 2 odst. 2 písm. a) bodu 7 se slova „balistické zbraně určené“ nahrazují slovy „balistická měřidla určená“.

 

7.

V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo na vzduchovou kartuš“.

 

8.

V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

části střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.“.

 

9.

V § 2 odst. 3 se za slova „které podléhají ověřování“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 4c).

Poznámka pod čarou č. 4c) zní:

__________

4c)

Část druhá přílohy zákona č. 119/2002 Sb.“.

 

10.

V § 2 odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , pokud jsou na trh uváděny samostatně“.

 

11.

V § 2 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

(4) Pyrotechnické výrobky podléhající ověřování jsou předměty, které obsahují pyrotechnické slože nebo výbušniny a které jsou určeny pro zábavné nebo technické účely a jsou zařazeny podle Přílohy A mezinárodní smlouvy o přepravě nebezpečných věcí5a) do třídy I Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou.

__________

5a)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s. a pod č. 65/2003 Sb.m.s.“.

 

12.

V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ověřování podléhají i hlavní části pyrotechnických výrobků, zejména výbušné náplně, které jsou rozhodující pro jejich výrobu, pokud jsou na trh uváděny samostatně․“.

 

13.

Poznámky pod čarou č. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) a 11) se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují.

 

14.

§ 3 včetně poznámek pod čarou č. 5b), 5c) a 5d) zní:

§ 3

 

Tento zákon se nevztahuje na

a)

stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“) toto určení potvrdí,

b)

střelné mechanické zbraně,

c)

kontrolované výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,5b) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu5c) nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

d)

kontrolované výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby úřadu za účelem zajištění jeho činností stanovených v § 17,

e)

náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,

f)

střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem,5d) které nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie.

__________

5b)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5c)

Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

5d)

§ 16 odst. 2 písm. a) a § 31 písm. i) zákona č. 119/2002 Sb.“.

 

15.

Poznámky pod čarou č. 12) až 14) se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují.

 

16.

Nadpis § 4 zní: „Technické požadavky na kontrolované výrobky“.

 

17.

V § 4 odst. 1 se slova „stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty“ nahrazují slovy „kontrolované výrobky“.

 

18.

Poznámky pod čarou č. 15) a 16) se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují.

 

19.

V § 4 odst. 2 se slova „u stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů“ nahrazují slovy „u kontrolovaných výrobků“.

 

20.

Nadpis hlavy II zní: „OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ“.

 

21.

V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Ověřování podle odstavce 1 písm. a) až c) se neprovádí u dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 17) se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje.

 

23.

V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci, kterým se dokládá, že

a)

typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)] a

c)

kontrolovaná osoba má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o homologaci stanovené střelné zbraně.“.

 

24.

V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s nábojovou komorou o průměru do 5 mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož náboje je jedinou hnací náplní udělující střele energii na ústí hlavně do 7,5 J včetně,“.

 

25.

V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „energie střely je“ vkládají slova „na ústí hlavně“.

 

26.

V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Homologaci nepodléhají stanovené střelné zbraně uvedené v odstavci 2, pokud týž výrobce nebo dovozce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce; v takovém případě podléhají kusovému ověřování.“.

 

27.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Platnost certifikátu o homologaci zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím dvou let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle dvou let. Za tím účelem požádá o provedení kusového ověřování pěti kusů od každého typu homologované střelné zbraně ke zjištění, zda tyto typy odpovídají stanoveným technickým požadavkům.“.

 

28.

V § 7 se na konci doplňuje věta „Podrobnosti o postupu úřadu při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

 

29.

§ 8 zní:

§ 8

 

Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s kusovým ověřováním a provádí se v případech, kdy stanovená střelná zbraň nevyhoví stanoveným technickým požadavkům při kusovém ověřování a je vrácena výrobci nebo dovozci po označení identifikační značkou úřadu (§ 19). Po splnění stanovených technických požadavků se stanovená střelná zbraň označí zkušební značkou pro kusové ověřování. Podrobnosti o postupu úřadu při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

 

30.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že

a)

typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace je úplná a

c)

kontrolovaná osoba má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o typové kontrole stanoveného střeliva.“.

 

31.

V nadpise nad § 12 a v úvodní části ustanovení § 12 se slovo „předmětů“ nahrazuje slovem „výrobků“.

 

32.

§ 13 zní:

§ 13

 

(1) Typovou zkouškou, kterou je nutno provést u všech pyrotechnických výrobků, je postup, při kterém se na vzorku pyrotechnického výrobku ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové zkoušce, že

a)

typ pyrotechnického výrobku splňuje stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace je úplná,

c)

kontrolovaná osoba má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad certifikát o typové zkoušce pyrotechnického výrobku nevydá.

(2) Platnost certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku zanikne, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím tří let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o provedení opakovaného ověřování pyrotechnického výrobku a prodloužení platnosti certifikátu.“.

 

33.

§ 14 zní:

§ 14

 

Opakovaným ověřováním pyrotechnických výrobků je postup, při kterém se ověřuje na typu pyrotechnického výrobku, zda nadále odpovídá stanoveným technickým požadavkům, na základě kterých byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pokud se při tomto ověřování zjistí, že těmto požadavkům neodpovídá, certifikát o typové zkoušce se ve správním řízení odejme. Při splnění stanovených technických požadavků se platnost certifikátu prodlouží nejdéle o tři roky.“.

 

34.

Pod označení § 15 se vkládá nadpis „Úhrady za ověřování“.

 

35.

V § 15 odst. 1 se slova „stanovené střelné zbraně, stanoveného střeliva a pyrotechnického předmětu“ nahrazují slovy „kontrolovaného výrobku“.

 

36.

V § 15 odst. 2 se slova „pyrotechnických předmětů“ nahrazují slovy „pyrotechnických výrobků“.

 

37.

§ 16 včetně poznámek pod čarou č. 18a), 18b) a 18c) zní:

§ 16

Povinnosti kontrolovaných osob

a držitele průkazu zbraně

 

(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen

a)

před uvedením na trh nebo před vývozem předkládat kontrolované výrobky k ověřování a uvádět je na trh nebo vyvážet, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny zkušební značkou,

b)

po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,

c)

po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,

d)

po vydání certifikátu o typové zkoušce označit vnější stranu pyrotechnického výrobku zkušební značkou uvedenou v certifikátu, a pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožňují, tak vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu pyrotechnických výrobků,

e)

ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad stanoví vhodný způsob označení,

f)

do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků.

(2) Výrobce je dále povinen

a)

opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)

b)

umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)

(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené zkušební značkou. Pokud jde o pyrotechnické výrobky, nesmí být překročena doba jejich použitelnosti.

(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu,18c) je povinen

a)

provádět opravy a úpravy střelných zbraní tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky; v případě vzniku pochybností je povinen úřadu předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak,

b)

předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí.

__________

18a)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

18b)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18c)

§ 3140 zákona č. 119/2002 Sb.“.

 

38.

Poznámka pod čarou č. 19) se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje.

 

39.

Nadpis hlavy III zní: „STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ“.

 

40.

V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů,“ nahrazují slovy „kontrolovaných výrobků,“.

 

41.

V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů“ nahrazují slovy „kontrolovaných výrobků“.

 

42.

V § 17 odst. 3 písm. e) se dosavadní poznámka pod čarou č. 19a) označuje jako poznámka pod čarou č. 19b).

 

43.

V § 17 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 19c) znějí:

f)

provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy,19c)

g)

spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům.

__________

19c)

Například § 74 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb.“.

 

44.

V § 17 odstavce 4 až 7 znějí:

(4) Úřad dále

a)

rozhoduje o stažení kontrolovaných výrobků z trhu z důvodu technické vady, pokud zjistí prokazatelné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti jejich uživatelů,

b)

plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)

c)

před ověřováním každé stanovené střelné zbraně, která je předložena k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy podle § 16 odst. 4,

d)

spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,

e)

organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí s odbornými činnostmi,

f)

zajišťuje u kontrolovaných výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,

g)

poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,

h)

podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,

i)

uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)

j)

podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí.

(5) Úřad svými pověřenými zaměstnanci (dále jen „inspektoři úřadu“)

a)

kontroluje plnění povinností uložených tímto zákonem,

b)

ukládá pokuty za porušení povinností uložených tímto zákonem,

c)

rozhoduje o zákazu dalšího nakládání s kontrolovanými výrobky, jestliže nesplňují podmínky uvedení na trh podle tohoto zákona nebo stanovené technické požadavky, podle kterých bylo provedeno ověření, nebo bezprostředně ohrožují bezpečnost,

d)

vybírá správní poplatky, úplaty (§ 15) a blokové pokuty.

(6) Úřad vede evidenci střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin včetně potřebných pomůcek, které používá při provádění ověřování a k odborným službám.

(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu, a to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.“.

 

45.

Nadpis § 18 zní: „Předkládání kontrolovaných výrobků úřadu“.

 

46.

V § 18 odst. 1 se slova „stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty“ nahrazují slovy „kontrolované výrobky“.

 

47.

V § 18 odst. 1 písm. b) bodu 3 se slovo „předmět“ nahrazuje slovem „výrobek“.

 

48.

V § 18 odst. 2 se slovo „předměty“ nahrazuje slovem „výrobky“ a slovo „předmětů“ se nahrazuje slovem „výrobků“.

 

49.

V § 18 odst. 4 se slovo „předmětů“ nahrazuje slovem „výrobků“.

 

50.

V § 18 odst. 5 se slova „stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů“ nahrazují slovy „kontrolovaných výrobků“.

 

51.

V § 19 odst. 1 se slova „Stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty“ nahrazují slovy „Kontrolované výrobky“.

 

52.

§ 20 včetně poznámek pod čarou č. 20a), 20b) a 20c) zní:

§ 20

Kontrola

 

(1) Kontrolu povinností stanovených tímto zákonem provádí úřad a jím pověření inspektoři úřadu, kteří se prokazují služebními průkazy. Vzor tohoto průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrolu lze provádět i bez předchozího ohlášení.

(2) Inspektoři úřadu jsou oprávněni

a)

vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven kontrolovaných osob v souladu s jejich vnitřními bezpečnostními předpisy, ve kterých jsou vykonávány činnosti na úseku kontrolovaných výrobků,

b)

ověřovat totožnost kontrolovaných osob a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

c)

požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, poskytnutí pravdivých a úplných informací a písemná nebo ústní vysvětlení,

d)

odebírat ke kontrole za náhradu vzorky kontrolovaných výrobků k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky zákona a prováděcích předpisů; za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne nejpozději do 90 dnů po posouzení úřadu náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, pokud se jí kontrolovaná osoba vzdá nebo když je vzorek vrácen v nepoškozeném stavu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky,

e)

ukládat pokuty za porušení povinností uložených tímto zákonem.

(3) Inspektoři úřadu kontrolují u kontrolovaných osob, zda

a)

kontrolované výrobky jsou uváděny na trh označené a zda splňují stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace splňuje veškeré náležitosti stanovené zákonem,

c)

plní další povinnosti uložené tímto zákonem.

(4) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly zakáže opatřením do zjednání nápravy nákup, dodávku, prodej nebo použití kontrolovaných výrobků, které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních právních předpisů.20a) Toto opatření oznámí kontrolované osobě ústně a neprodleně o něm učiní písemný záznam do kontrolního protokolu.20b)

(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky,20c) které se uvedou v kontrolním protokolu, nebo je může podat úřadu písemně nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení s opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne předseda úřadu bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a není vůči němu přípustný opravný prostředek.

(6) Pokud úřad rozhodl na základě výsledků kontroly o stažení výrobků z trhu podle § 17 odst. 4 písm. a) nebo o zákazu dalšího nakládání s nimi podle § 17 odst. 5 písm. c), jsou kontrolované osoby povinny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí neodkladně provést nezbytná opatření a písemně podat v této lhůtě úřadu zprávu o těchto opatřeních a o jejich výsledcích.

__________

20a)

Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 313/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

20b)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

20c)

§ 17 zákona č. 552/1991 Sb.“.

 

53.

Poznámka pod čarou č. 21) se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje.

 

54.

V § 21 odstavec 2 zní:

(2) Jestliže úřad při ověřování zjistí, že kontrolované výrobky splňují stanovené technické požadavky, vydá podle povahy věci správní rozhodnutí, certifikát nebo označí výrobek zkušební značkou.“.

 

55.

V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Při vydání opatření podle § 20 odst. 4 se nepostupuje podle správního řádu.“.

 

56.

§ 22 včetně poznámek pod čarou č. 23) až 25) zní:

§ 22

Pokuty

 

(1) Úřad uloží kontrolované osobě pokutu

a)

až do výše 200 000 Kč, jestliže zjistí, že nebyl dodržen stanovený termín pro předložení kontrolovaných výrobků k ověřování,

b)

až do výše 500 000 Kč, jestliže nebyl umožněn zaměstnancům úřadu přístup za účelem provedení kontroly nebo jim nebyly předloženy požadované dokumenty nebo údaje ke kontrole nebo nebyly předloženy požadované vzorky,

c)

až do výše 1 000 000 Kč, jestliže

1.

byly uvedeny na trh neověřené kontrolované výrobky,

2.

byly uvedeny na trh ověřené nebo neověřené kontrolované výrobky bez zkušební značky,

3.

byly neoprávněně použity zkušební značky,

4.

byly uvedeny na trh kontrolované výrobky, které nesplňují stanovené technické požadavky,

5.

nesplní opatření uložená podle § 20 odst. 4,

6.

byly uvedeny na trh pyrotechnické výrobky po datu spotřeby.

(2) Úřad může uložit kontrolované osobě, která jinak než podle odstavce 1 písm. b) maří, narušuje nebo jiným způsobem ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

(3) Inspektor úřadu je oprávněn uložit pokutu v blokovém řízení až do výše 5 000 Kč kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, za zaviněné porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo za ztížení výkonu kontroly způsobené jejich jednáním. Pokutu v blokovém řízení lze uložit bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, jsou ochotni pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního právního předpisu23) obdobně.

(4) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se úřad o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti tři roky.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(7) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírají a vymáhají územní finanční orgány24) podle zvláštního právního předpisu,25) s výjimkou pokut uložených v blokovém řízení.

__________

23)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

24)

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

25)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

57.

§ 24 zní:

§ 24

Zmocnění

 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1.“.

Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zbraních (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 41 odst. 4 se slovo „jestliže“ nahrazuje slovy „anebo pokud“.

 

2.

V § 41 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Na základě údajů uvedených v protokole, který byl vystaven po kontrole nebo ověření zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, příslušný útvar policie vydá nový průkaz zbraně a současně odebere dosavadní průkaz zbraně.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 4)

Čl. IV

V § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 21e) zní:

(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 5 až 8, § 11 a § 12 odst. 1 tohoto zákona na úseku střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.21e)

__________

21e)

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hornické činnosti,

výbušninách a o státní báňské správě (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 13a) znějí:

(1) Výbušninami podle tohoto zákona se rozumí látky a předměty (dále jen „látky“), které jsou uvedeny v mezinárodní smlouvě o přepravě nebezpečných věcí, kterou je Česká republika vázána13a) a která je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů, a jsou zařazeny v Příloze A této smlouvy do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo nebo pyrotechnické výrobky.

(2) Tento zákon se vztahuje také na pyrotechnické výrobky a výrobky obsahující látky uvedené v odstavci 1, pokud mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku (dále jen „výbušné předměty“).

__________

13a)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s. a pod č. 65/2003 Sb.m.s.“.

 

2.

V § 21 odst. 4 se za slovo „předávání“ vkládají slova „a přejímání, zpracování“.

 

3.

V § 21 odstavec 6 zní:

(6) Za ohňostrojné práce se považují práce, při kterých se využívá chemické přeměny výbušnin a výbušných předmětů k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů.“.

 

4.

V § 25 odst. 8 se tečka za slovem „let“ nahrazuje středníkem a vkládají se slova „účastníkem řízení o vydání povolení k opakovanému předávání výbušnin je pouze žadatel.“.

 

5.

V § 27 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Pokud je dokumentace přiložená k žádosti o povolení trhacích prací neúplná, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby nedostatky odstranila ve lhůtě jím stanovené. Pokud tak organizace neučiní, obvodní báňský úřad řízení o povolení trhacích prací zastaví.“.

 

6.

V § 46 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a § 45 odst. 3“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.