Čekejte, prosím...
A A A
251/2003 Sb. znění účinné od 7. 1. 2017

Ustanovení čl. XI až XIV nabývají účinnosti dnem 21. dubna 2004.

Dnem 1. května 2004 pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 426/2016 Sb.

7.1.2017

nařízením č. 208/2011 Sb.

20.7.2011

nařízením č. 336/2004 Sb.

2.6.2004

Více...

251

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 2003,

kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 a 13 zákona:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády,

kterým se stanoví technické požadavky

na stavební výrobky označované CE (čl. 11)

Čl. XI

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, se mění takto:

1.

V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

2.

V § 1 odst. 3 se slova „1 až 3 se“ nahrazují slovy „1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v § 8“.

 

3.

V § 8 odst. 1 se slova „o přechodném období, lze“ nahrazují slovy „umožňující je neuplatňovat po přechodné období, lze po tuto dobu“.

 

4.

V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) U výrobků určených k uvedení na trh výlučně v České republice lze postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto tohoto nařízení v případě, že technická norma podle odstavce 1 nebo evropské technické schválení neobsahují přechodné ustanovení․“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

5.

V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

zrušena (čl. 16)

Čl. XVI

zrušen

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 17)

Čl. XVII

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.

(2)

Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.