Čekejte, prosím...
A A A
253/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

 

nálezem č. 531/2005 Sb.

29.12.2005

 

253

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2003,

kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 229/1991 Sb. (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

V § 13 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu. V případě, že o právu na převod pozemku nerozhoduje Pozemkový úřad, oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let od doby, kdy mohla nárok na převod uplatnit u Pozemkového fondu poprvé.

(7) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 6 právo na převod pozemku ve vlastnictví státu zaniká.“.

Čl. VI

zrušen nálezem Ústavního soudu č․ 531/2005 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 7)

Čl. VII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.