Čekejte, prosím...
A A A
267/2003 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004

N(22.8.2003): Ustanovení čl. I bodů 1, 7, 8, 10 až 14 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

267

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. srpna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky

a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví po předchozím vyjádření České advokátní komory podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Při ústní části zkoušky se u uchazeče zjišťuje též základní znalost práva Evropských společenství a Evropské unie a orientace v základních pramenech mezinárodního práva.“.

2.

§ 3 zní:

§ 3

 

Zkouška se koná před pětičlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební komise“); senátu předsedá člen určený pro obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. e).“.

3.

V § 4 odst. 1 se slova „v § 5 odst. 1 písm. c) zákona“ nahrazují slovy „v § 5 písm. c) zákona“ a slova „v § 7 odst. 3 věta druhá zákona“ se nahrazují slovy „v § 7 odst. 4 věta druhá zákona“.

4.

V § 4 odst. 2 se slova „v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona“ nahrazují slovy „v § 5 písm. a) až d) zákona“.

5.

V § 9 se slova „podle § 7 odst. 2 zákona“ nahrazují slovy „podle § 7 odst. 3 zákona“.

6.

Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST DRUHÁ

ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI

 

§ 11a

 

(1) Zkoušku způsobilosti vykoná uchazeč ve čtyřech povinných oborech a v jednom ze čtyř volitelných oborů podle své volby.

(2) Povinnými obory jsou:

a)

ústavní právo,

b)

občanské právo,

c)

trestní právo,

d)

předpisy upravující poskytování právních služeb․

(3) Volitelnými obory jsou:

a)

správní právo,

b)

obchodní právo,

c)

rodinné právo,

d)

pracovní právo.

 

§ 11b

 

(1) Zkouška způsobilosti sestává z písemné části a ústní části.

(2) Písemná část zkoušky způsobilosti se koná v jednom dni, a to z povinných oborů uvedených v § 11a odst. 1 písm. b) a c) a z volitelného oboru, který uchazeč zvolil (dále jen „zvolený obor“). Písemná část zkoušky má formu písemného testu.

(3) Ústní část zkoušky způsobilosti se koná v jednom dni s odstupem nejméně jednoho a nejdéle dvou týdnů od skončení písemné části zkoušky, a to ze všech povinných oborů a ze zvoleného oboru.

 

§ 11c

 

Zkouška způsobilosti se koná před pětičlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise; senátu předsedá člen určený pro obor uvedený v § 11a odst. 2 písm. d).

 

§ 11d

 

Přihlášku ke zkoušce způsobilosti podává uchazeč Komoře; součástí přihlášky je i označení zvoleného oboru, jakož i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5c písm. a) zákona a že uhradil poplatek za zkoušku stanovený Komorou podle § 7 odst. 1 zákona.

 

§ 11e

 

(1) Celkový výsledek zkoušky způsobilosti hodnotí senát prospěchovými stupni „zkoušku způsobilosti složil výtečně“, „zkoušku způsobilosti složil“ nebo „zkoušku způsobilosti nesložil“.

(2) Při hodnocení celkového výsledku zkoušky podle odstavce 1 přihlíží senát zejména k tomu, zda hodnocení uchazeče v jednotlivých oborech svědčí o jeho praktické připravenosti k výkonu advokacie.

 

§ 11f

 

Uchazeči, který byl u zkoušky způsobilosti hodnocen prospěchovým stupněm „zkoušku způsobilosti složil výtečně“ nebo „zkoušku způsobilosti složil“, vydá předseda senátu bezprostředně po oznámení výsledku zkoušky osvědčení o složení zkoušky způsobilosti; osvědčení podepisuje předseda senátu.

 

§ 11g

 

Ustanovení § 1 odst. 2, § 5, § 6 odst. 2 až 6, § 7, § 8 odst. 1 a 2 vět druhé až čtvrté a odst. 3 až 5, § 9 a 10 se použijí pro zkoušku způsobilosti přiměřeně.“.

Dosavadní části druhá a třetí se označují jako části třetí a čtvrtá.

7.

V § 12 se v úvodní části textu slova „Uznávací zkouška se skládá“ nahrazují slovy „Uznávací zkoušku vykoná uchazeč“.

8.

V § 13 odstavec 1 zní:

§ 13

 

(1) Uznávací zkouška se koná před tříčlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise; senátu předsedá člen, který je určen pro obor uvedený v § 12 písm. a).“.

9.

V § 14 odst. 2 se slova „v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona“ nahrazují slovy „v § 5 písm. a) a d) až g) a v § 5a odst. 1 písm. a) zákona“.

10.

V § 15 se slova „zkušební senát“ nahrazují slovem „senát“.

11.

§ 16 zní:

§ 16

 

Uchazeči, který byl u uznávací zkoušky hodnocen prospěchovým stupněm „uznávací zkoušku složil“, vydá předseda senátu bezprostředně po oznámení výsledku zkoušky osvědčení o složení uznávací zkoušky; osvědčení podepisuje předseda senátu.“.

12.

V § 18 se slova „a zkušebního senátu“ zrušují.

13.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

§ 18a

 

Termíny zkoušek podle této vyhlášky vyhlašuje předseda zkušební komise ve Věstníku České advokátní komory a na stránce Komory v síti Internet.“.

14.

V § 19 odst. 1 se slova „advokátních a uznávacích zkoušek“ nahrazují slovy „zkoušek podle této vyhlášky“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou čl. I bodů 1, 7, 8, 10 až 14, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.