Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

278/2003 Sb. znění účinné od 28. 8. 2003

278

 

ZÁKON

ze dne 6. srpna 2003,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve

znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 odst. 2 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

c)

od 1. ledna 2004 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny,4a) mimo domácností,

d)

od 1. ledna 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností,

__________

4a)

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.“.

 

2.

V § 21 odst. 2 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.“.

 

3.

V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Smlouvy o souběžné dodávce elektřiny a plynu mohou být uzavírány nejdříve počínaje dnem uvedeným v § 55 odst․ 2 písm. b).“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Souběžné dodávky elektrické energie a plynu uskutečňované na základě smluv uzavřených ke dni účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními předpisy.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.