Čekejte, prosím...
A A A
28/2003 Sb. znění účinné od 3. 2. 2003 do 30. 6. 2009

28

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. ledna 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu

a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

 

Vláda nařizuje podle § 39 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7 a § 7 odst. 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, se mění takto:

1.

V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „vnitřních předpisů vysokých škol“ nahrazují slovy „pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami“.

 

2.

V § 1 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Žádost o poskytnutí institucionální podpory v kalendářním roce 2003 může uchazeč předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení․“.

 

3.

V § 1 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „O žádosti na kalendářní rok 2003 poskytovatel rozhodne do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení.“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

JUDr. Buzková v. r.