Čekejte, prosím...
A A A
333/2003 Sb. znění účinné od 1. 10. 2003 do 31. 5. 2012

333

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2003,

kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb․, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, se mění takto:

1.

V § 4 písm. d) větě první se slovo „zápis“ nahrazuje slovem „záznam“.

2.

V § 13 písmeno b) zní:

b)

výřez Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000, nebo Základní vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,“.

3.

Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb. 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.

Ministr:

Ing. Palas v. r.