Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

359/2003 Sb. znění účinné od 29. 10. 2003

359

 

ZÁKON

ze dne 23. září 2003,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se mění takto:

1.

V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

2.

V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „a 5“ zrušují.

3.

V § 14 odst. 3 věta první zní „Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst․ 3 písm. b) a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit.“.

4.

V § 14 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Povinnost zpracovávat energetický audit se nevztahuje na energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna dokončené stavby

a)

do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou Českou energetickou agenturou v rámci programu, nebo

b)

do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo Ministerstvem zemědělství.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.