Čekejte, prosím...
A A A
360/2003 Sb. znění účinné od 29. 10. 2003

360

 

ZÁKON

ze dne 23. září 2003,

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb.,

a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA EXEKUČNÍHO ŘÁDU (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 9 odst. 2 větě druhé se za slova „Nejvyššího soudu“ vkládají slova „anebo Nejvyššího správního soudu“.

 

2.

V § 33 odst. 3 větě první se slovo „a“ za slovy „evidence osob“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „evidenci motorových“ se nahrazují slovy „registr motorových“ a za slova „motorových vozidel“ se vkládají slova „ , orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny“. Ve větě druhé se za slova „Pracovník správce daně“ vkládají slova „ , orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny“.

Poznámka pod čarou č. 7) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

 

3.

V § 34 odst. 1 se za slova „ji poskytnout“ vkládá slovo „bezplatně“.

 

4.

V § 44 odst. 3 se slova „ , osobě, která je podle zvláštního právního předpisu pověřena vedením ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu,“ zrušují.

 

5.

V § 128 se na konci doplňuje věta „Za toto vysokoškolské vzdělání se považuje i zahraniční vysokoškolské vzdělání v oblasti práva uznané mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo podle zvláštních právních předpisů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb․, zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 276/2003 Sb., se mění takto:

V § 9 odst. 2 písm. c) se na konci doplňují slova „a pro účely exekuční činnosti prováděné soudním exekutorem“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.