Čekejte, prosím...
A A A
427/2003 Sb. znění účinné od 15. 9. 2005
změněnos účinností odpoznámka

nálezem č. 354/2005 Sb.

15.9.2005

zákonem č. 127/2005 Sb.

1.5.2005

zákonem č. 626/2004 Sb.

1.1.2005

Více...

427

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2003,

kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých

náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu,

soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony

let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO ROK 2004 A VÝŠE DALŠÍHO PLATU ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2004

2005 A 2006 A VÝŠE DALŠÍCH PLATŮ

ZA PRVNÍ A DRUHÉ POLOLETÍ LET 2004, 2005 A 2006 (§ 1-3)

§ 1

Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce

a)

poslance a senátora Parlamentu,

b)

člena vlády,

c)

prezidenta republiky,

d)

soudce Ústavního soudu,

e)

člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

f)

člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

g)

člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu,

h)

ředitele Bezpečnostní informační služby,

i)

soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,

j)

Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

k)

předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry,

l)

předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,

m)

státního zástupce

n)

ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

o)

poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

p)

předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

se v roce 2004 použije platová základna ve výši dosažené podle zvláštního právního předpisu1 k 31․ prosinci 2003.

§ 2

Ustanovení § 2 se podle nálezu Ústavního soudu č. 354/2005 Sb. s účiností ode dne 15. 9. 2005 zrušuje, pokud se týká soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (§ 1 písm. i) zákona č. 427/2003 Sb.).

Pokud podle zvláštního právního předpisu náleží osobám uvedeným v § 1 další plat, poskytne se jim za první pololetí roku 2004 jen ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok.

§ 3

Ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 nepoužije.

§ 4

V § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2007“, číslo „2003“ se nahrazuje číslem „2006“, číslo „2001“ se nahrazuje číslem „2004“ a číslo „2002“ se nahrazuje číslem „2005“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců (§ 5)

§ 5

V § 3 odst. 4 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2007“, číslo „2003“ se nahrazuje číslem „2006“, číslo „2001“ se nahrazuje číslem „2004“ a číslo „2002“ se nahrazuje číslem „2005“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (§ 6)

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003.