Čekejte, prosím...
A A A
426/2003 Sb. znění účinné od 6. 11. 2014

Ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67 nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 234/2014 Sb.

6.11.2014

426

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech

a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o finanční kontrole (čl. 2)

Čl. II

V § 32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb․, se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2005“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č.

131/2003 Sb. , kterým se mění

veterinární zákon (čl. 3)

Čl. III

V zákoně č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č.

274/2003 Sb. , kterým se mění

některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví (čl. 4)

Čl. IV

V čl. II bodech 17 a 18 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, se číslo „2003“ nahrazuje číslem „2004“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.