Čekejte, prosím...
A A A
460/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004

460

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb.,

o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

 

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, se mění takto:

1.

§ 4 včetně poznámek pod čarou č. 9a) a 10) zní:

§ 4

 

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště9a) katastrálních úřadů (dále jen „katastrální pracoviště“) z územních obvodů, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, s výjimkou údajů podle § 9 a § 11 odst. 3, které poskytují z území celé České republiky, a s výjimkou údajů podle § 10.

(2) Český úřad zeměměřický a katastrální10) (dále jen „Úřad“) poskytuje údaje z katastru

a)

podle § 10,

b)

podle § 9 a 11, pokud žádost o poskytnutí údajů z katastru svým rozsahem přesahuje území, ve kterém vykonává katastrální pracoviště působnost příslušného katastrálního úřadu, neposkytuje-li je příslušné katastrální pracoviště (§ 11 odst. 3).

__________

9a)

§ 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb.

10)

§ 3 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 175/2003 Sb.“.

 

2.

V § 6 odst. 3 se slova „Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Úřad“)“ nahrazují slovem „Úřadu“.

 

3.

§ 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15a) a 15b) zní:

§ 10

Dálkový přístup k údajům katastru

 

(1) Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě je oprávněn získat každý, kdo písemně požádá Úřad o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru.

(2) Žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje

a)

údaj o jménu, popřípadě jménech a příjmení žadatele, jeho datu narození, adrese trvalého pobytu a bankovním spojení, je-li žadatelem fyzická osoba,

b)

údaj o obchodní firmě nebo názvu žadatele, jeho identifikačním čísle, sídle a jeho bankovním spojení, údaj o tom, zda se jedná o právnickou osobu, organizační složku státu nebo jiný subjekt jiného typu a zda je jeho činnost hrazena z veřejného rozpočtu, není-li žadatel fyzickou osobou,

c)

údaj o tom, zda žadatel požaduje zasílat vyúčtování za údaje z katastru získané dálkovým přístupem měsíčně nebo čtvrtletně, a závazek uhradit při vyúčtování částku za poskytnuté údaje z katastru,

d)

prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle odstavce 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

e)

datum a podpis žadatele.

(3) Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu.

(4) Úřad potvrdí žadateli příjem žádosti a po založení zákaznického účtu mu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu k údajům katastru․ Úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování za poskytnuté údaje z katastru.

(5) Pokud chce uživatel dálkového přístupu zrušit své oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru, požádá o to písemně Úřad. Úřad mu dálkový přístup zruší a do 30 dnů zašle žadateli konečné vyúčtování.

(6) Údaje z katastru získané dálkovým přístupem mají informativní charakter, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tiskové výstupy získané dálkovým přístupem nejsou veřejnou listinou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Úřad uchovává v elektronické podobě veškeré sestavy údajů poskytnutých dálkovým přístupem.

(7) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v příloze č. 3.

(8) Údaje získané dálkovým přístupem lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad jménem státu uzavře s žadatelem o dálkový přístup.

(9) Pokud uživatel dálkového přístupu šíří údaje z katastru, ač k tomu není oprávněn, Úřad mu zabrání v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky; může tak učinit i v případě, že uživatel dálkového přístupu neplní své povinnosti v oblasti úhrad za poskytované údaje z katastru dálkovým přístupem.

__________

15a)

§ 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

15b)

§ 21a zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.“.

 

4.

V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Údaje z katastru v elektronické podobě poskytuje na písemnou žádost katastrální pracoviště z obvodu své územní působnosti a Úřad z území přesahujícího obvod územní působnosti katastrálního pracoviště. Údaje, které může katastrální pracoviště získat dálkovým přístupem, může katastrální pracoviště poskytnout i mimo obvod své územní působnosti. Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Žádost obsahuje:

a)

označení úřadu, kterému je určena,

b)

označení žadatele uvedením jeho jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla (nemá-li je, data narození) a adresy trvalého pobytu nebo názvu (obchodní firmy), identifikačního čísla a sídla,

c)

stanovení rozsahu a obsahu požadovaných údajů z katastru, popřípadě i periodicitu jejich opakovaného poskytnutí,

d)

uvedení účelu, k jakému budou poskytnuté údaje z katastru využity, a závazek žadatele neužít údaje z katastru k jinému než uvedenému účelu,

e)

závazek žadatele nešířit poskytnuté údaje z katastru jinak než na základě smlouvy podle odstavce 5 nebo sdělení, že bude šířit údaje katastru způsobem uvedeným v odstavci 4,

f)

závazek žadatele nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

g)

závazek žadatele zaplatit za poskytnuté údaje z katastru úplatu stanovenou podle této vyhlášky a

h)

datum sepsání žádosti a podpis žadatele.“.

 

5.

V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Údaje z katastru získané v elektronické podobě lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu uzavře s žadatelem o šíření údajů z katastru.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

6.

V § 14 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

7.

V § 15 odst. 1 se slova „ , 13 a § 14 odst. 2“ nahrazují slovy „a § 13“.

 

8.

V příloze č. 2 se doplňují poznámky d), e) a f), které znějí:

d)

Úplata za tiskový výstup podle položek 201 a 202 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4 včetně započatého formátu.

e)

Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 203 je stanovena za každý i započatý formát A4 pokrytý kresbou.

f)

Pokud vytvoření požadovaného tiskového výstupu vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu o 300,- Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování, konverze do zhuštěného formátu).“.

 

9.

V příloze č. 3 se zrušují položky 309 a 310.

 

10.

Příloha č. 4 včetně poznámky pod čarou č. 20) zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

 

Předávání počítačových souborů s údaji katastru na technických nosičích dat (§ 11)

 

Položka

Specifikace

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

411

Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV

Počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel KN+počtu parcel ZE+ počtu LV

0,80 Kč

412

Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV

Počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV

2 Kč

413

Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, bez JPV

Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 10 000

0,50 Kč

414

Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, s JPV

Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 10 000

1,60 Kč

415

Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, bez JPV

Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+ počtu LV nad 150 000 MJ

0,30 Kč

416

Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, s JPV

Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 150 000 MJ

0,80 Kč

417

Počítačový soubor s údaji SGI katastru s počtem MJ do 1 500 včetně

bod

1,30 Kč

418

Počítačový soubor s údaji SGI katastru s počtem MJ od 1 500 do 50 000 včetně

bod nad 1 500 MJ

1 Kč

419

Počítačový soubor s údaji SGI katastru s počtem MJ od 50 000 do 500 000 včetně

bod nad 50 000 MJ

0,70 Kč

420

Počítačový soubor s údaji SGI katastru s počtem MJ nad 500 000

bod nad 500 000 MJ

0,30 Kč

421

Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů)

bod

0,40 Kč

422

Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole

bod

5 Kč

423

Rastrová data katastrální mapy

mapový list

150 Kč

424

Rastrová data přehledu čísel bodů

mapový list

150 Kč

425

Geodetické údaje bodů podrobného polohového bodového pole

údaj

20 Kč

 

Poznámky:

a)

Základní úplaty podle položek 411 až 425 se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.

b)

Základní úplata podle položek 411, 417 a 421 je nejméně 100,- Kč.

c)

Základní úplata podle položky 413 se zvyšuje o pevnou částku 8 000,- Kč, základní úplata podle položky 414 se zvyšuje o pevnou částku 20 000,- Kč.

d)

Základní úplata podle položky 415 se zvyšuje o pevnou částku 78 000,- Kč, základní úplata podle položky 416 se zvyšuje o pevnou částku 244 000,- Kč, základní úplata podle položky 418 se zvyšuje o pevnou částku 1950,- Kč, základní úplata podle položky 419 se zvyšuje o pevnou částku 50 450,- Kč, základní úplata podle položky 420 se zvyšuje o pevnou částku 365 450,- Kč.

e)

V základní úplatě podle položek 411 až 422 jsou zahrnuty nejvýše tři další předání údajů nebo změnových vět v průběhu kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání. V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání údajů nebo změnových vět stejného obsahu i stejného rozsahu. Při pátém a dalším předání aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d).

f)

Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene e) se navýšený počet poskytnutých MJ uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.

g)

Úplaty podle položek 423 a 424 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.

h)

Úplaty podle položek 417 až 420 a položky 423 vypočtené s uplatněním ustanovení pod písmeny b), e) a f) se zvýší o 20 % pokud je žadatel použije podle § 11 odst. 4.

i)

Úplaty podle položek 411 až 420 a položky 423 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80 v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle zvláštního právního předpisu20) a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.

j)

Pokud vytvoření požadovaného počítačového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu podle položek č. 411 až 420 o 300 Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování nebo konverze do zhuštěného formátu).

k)

Při požadavku na odběr pouze vybraných údajů se výše úplaty stanoví procentním podílem ze základních úplat za údaje podle položek 411, 413 a 415 včetně příslušných pevných částek podle písmen c) nebo d) takto:

-

ve výši 55 % při výběru údajů o nemovitostech,

-

ve výší 5 % při výběru údajů o bytových jednotkách,

-

ve výši 10 % při výběru údajů o bonitních dílech parcel,

-

ve výši 40 % při výběru údajů o vlastnictví.

l)

Žadatelé o údaje, kterým opakovaný 12 měsíční cyklus poskytování údajů podle ustanovení vyhlášky platných do 31.12.2003 končí v průběhu roku 2004, nejpozději však ke dni 31.12.2004, uhradí za každé další předání údajů po dni skončení opakovaného cyklu, nejpozději ke dni 31.12.2004, úplatu ve výší 5 % základní úplaty podle příslušné položky zvýšené o pevnou částku podle písmen c) nebo d). V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání aktualizovaných údajů stejného obsahu í stejného rozsahu původního požadavku.

 

Vysvětlivky:

JPV = jiný právní vztah

KN = katastr nemovitostí

LV = list vlastnictví

RES = registr souřadnic

SGI = soubor geodetických informací

SPI = soubor popisných informací

ZE = zjednodušená evidence

__________

20)

Například § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.