Čekejte, prosím...
A A A
117/2014 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 309/2014 Sb.

1.1.2015

 

117

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení

podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/ 2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (čl. 1)

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7)

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.“.

 

2.

V § 7 odstavec 6 zní:

(6) Pokud je zemědělská půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha lze provést na základě údajů

a)

z evidence hnojení o produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě a o přívodu celkového dusíku v použitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech, nebo

b)

o produkci dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv, podle jiného právního předpisu7); u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat se zohlední průměrné stavy zvířat ve sledovaném kalendářním roce.“.

 

4.

V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

5.

V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

 

(1) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva6) musí odpovídat potřebě uskladnění jejich šestiměsíční produkce; to neplatí pro

a)

hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor dostatečná pro minimálně pětiměsíční produkci, a zároveň pro uskladnění v období zákazu hnojení podle tabulky 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny, a

b)

tuhá statková hnojiva, při možnosti jejich uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím;

snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7); technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).

__________

14)

§ 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.“.

6.

V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

7.

V § 9 odst. 2 se za slova „lze uložit na zemědělském pozemku“ vkládají slova „pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a“.

 

8.

V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Na zemědělských pozemcích s kulturou orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující 10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travním porostu.“.

 

9.

§ 13 se včetně nadpisu zrušuje.

 

10.

V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

11.

V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:

Tabulka č. 1

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě

Klimatický Region*)

Minerální dusíkatá hnojivá

Hnojivá s rychle uvolnitelným dusíkem

Hnojivá s pomalu uvolnitelným dusíkem**)

0-5

1.11.-31.1.

(pro ozimé plodiny)

15.11.-31.1.

(pro ozimé plodiny)

1.6. -31.7.

15.10.-15.2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

15.11.-15.2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

15.12.-15.2.

6-9

15.10.-15.2.

(pro ozimé plodiny)

5.11.-15.2.

(pro ozimé plodiny)

1.6. -31.7. ***)

1.10.-28.2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

5.11.-28.2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

15.12.-28.2.

 

Vysvětlivky:

*) První ěíslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

**) Platí i pro upravené kaly.

***) Pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin. “.

 

12.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Limity hnojení jednotlivých plodin

 

Plodina

Limit hnojení*) v kg N/ha

Výnos hlavního produktu (t) stanovený dle koeficientu potřeby N na 1 t hlavního produktu a příslušného množství vedlejšího produktu

pšenice ozimá

190

7,7

pšenice jarní

120

5,5

žito ozimé

120

6,0

ječmen ozimý

140

6,7

ječmen jarní

110

6,0

oves

120

4,8

triticale

140

6,1

kukuřice na zrno

230

11,0

luskoviny

30

5,0

brambory sadbové

140

30,0

brambory ostatní

180

40,0

brambory rané

120

25,0

cukrovka

210

70,0

krmná řepa

150

70,0

řepka ozimá

230

4,5

slunečnice

140

2,9

mák

85

1,2

len

80

2,0

hořčice bílá

80

1,2

kukuřice na siláž

230

60,0

Jetel**)

40

10,0

Vojtěška**)

40

10,0

trávy na orné půdě

200

10,0

trvalé travní porosty

160

8,0

zelí

250

70,0

květák

220

27,0

mrkev

200

50,0

brokolice

200

13,0

kapusta hlávková

180

28,0

kapusta růžičková

180

6,0

celer bulvový

180

35,0

kedluben

150

30,0

zelí pekingské

150

55,0

rajčata

150

55,0

cibule kuchyňská

135

45,0

pór pravý,

120

43,0

pažitka pravá

120

30,0

petržel zahradní naťová

120

17,0

okurky salátové

120

70,0

okurky nakládačky

100

60,0

špenát setý

100

20,0

salát

100

43,0

pastiňák setý

100

30,0

paprika zeleninová

100

37,0

kukuřice cukrová

100

9,0

řepa salátová

95

30,0

ředkvička

80

32,0

petržel zahradní kořenová

80

37,0

kopr vonný

60

12,0

hrách zahradní

60

7,0

fazol obecný

60

6,0

česnek

30

11,0

 

Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu․

Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů započítává 30 % přívodu celkového dusíku a pro hnojivá s rychle uvolnitelným dusíkem 60 % přívodu celkového dusíku, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci), kde se započítává 70 %.

Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích.

Při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi. Plodiny v tabulce neuvedené limit nemají, hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek.

Výnosy víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů jsou uvedeny v přepočtu na seno.

Limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve sklenících a fóliovnících.

 

Vysvětlivky:

*)

V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a podíl dusíku využitelného pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a z organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

**)

Limit se vztahuje k celkové dávce za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2-3)

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.