Čekejte, prosím...
A A A
131/2014 Sb. znění účinné od 1. 8. 2014

131

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. července 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 9 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Oznámení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (čl. 1)

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva (čl. 2)

Čl. II

Ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb. a vyhlášky č. 271/2009 Sb., přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

 

1. Minerální hnojivá, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

a)

minerální hnojivá s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P205

mg/kg hnojivá

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

50

15

1,0

20

150

b)

minerální hnojivá s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojivá neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:

mg/kg hnojivá, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

11)

10

1,0

20

50

c)

minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

1,5

30

0,5

20

50

d)

popele ze samostatného spalování biomasy:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

pau4)

5

50

0,5

20

50

20

 

2. Organická hnojivá, substráty, statková hnojivá

a)

substráty

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

22)

100

1,0

20

100

100

53)

50

300

b)

organická a statková hnojivá se sušinou nad 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

150

20

50

600

c)

organická a statková hnojivá se sušinou nejvýše 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

250

20

50

1200

 

3. Organominerální hnojivá

U organominerálních hnojiv podle složení hnojivá a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojivá.

 

Poznámky:

l)

5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2)

1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

3)

5 mg/1 substrátu pro typové substráty 19.1., 19.2. a 19.3. Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

4)

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3 cdjpyrenu, naftalenu a pyrenu).

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Přípustné odchylky

 

1.

Minerální jednosložková hnojivá

 

 

 

a)

dusíkatá hnojivá

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

 

 

N

MgO

 

 

ledek vápenatohořečnatý

0,4

0,9

 

 

ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský

0,4

 

 

 

síran amonný

0,3

 

 

 

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

0,8

0,9

 

 

ledek amonný

0,8

 

 

 

dusičnan amonný

0,6

 

 

 

směs síranu amonného s dusičnanem amonným

0,8

 

 

 

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem

1,0

 

 

 

močovina

0,4

 

 

 

močovina se síranem amonným

0,5

 

 

 

kapalná dusíkatá hnojivá, kapalný čpavek

0,6

 

 

 

roztok dusičnanu amonného s močovinou

0,6

 

 

 

ledek vápenatý - suspense

0,4

 

 

 

roztoková dusíkatá hnojivá s močovinoformaldehydem

0,4

 

 

 

suspensní dusíkatá hnojivá s močovinoformaldehydem

0,4

 

 

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy

dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

 

b)

fosforečná hnojivá

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

vodorozpustný podíl

 

 

 

p2o5

p2o5

 

 

 

 

 

 

 

superfosfát, obohacený superfosfát

0,8

0,9

 

 

trojitý superfosfát

0,8

1,3

 

 

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát

0,8

 

 

 

Thomasova moučka

1,0

 

 

 

surový fosfát částečně obohacený

0,8

0,9

 

 

fosforečnan hlinitovápenatý

0,8

 

 

 

přírodní měkký fosforit

0,8

 

 

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P20s, který se má uvádět. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

 

c)

draselná hnojivá

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

 

 

K20

MgO

 

 

surová draselná sůl (kainit)

1,5

0,9

 

 

obohacená surová draselná sůl

1,0

0,9

 

 

chlorid draselný do 55 % K20

1,0

 

 

 

chlorid draselný nad 55 % K20

0,5

 

 

 

chlorid draselný s hořčíkem

1,5

0,9

 

 

síran draselný

0,5

 

 

 

síran draselný s hořčíkem

1,5

0,9

 

 

kieserit se síranem draselným

1,0

0,9

 

d)

hnojivá s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojivá s druhotnými živinami)

Ca

Mg

MgO

S

 

 

chlorid vápenatý - roztok

0,6

 

 

 

 

 

síran hořečnatý

 

 

0,9

1,0

 

 

kieserit

 

 

0,9

1,0

 

 

chlorid hořečnatý - roztok

 

0,5

 

 

 

 

elementární síra

 

 

 

1,0

 

 

síran vápenatý

0,6

 

 

1,0

2․

Minerální vícesložková hnojivá

 

a)

pro jednotlivou živinu

 

 

 

 

dusík

1,1

N

 

 

oxid fosforečný

1,1

P2O5

 

 

oxid draselný

1,1

K20

 

b)

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

 

 

 

 

hnojivo NP

1,5

 

 

 

hnojivo NK

1,5

 

 

 

hnojivo PK

1,5

 

 

 

hnojivo NPK

1,9

 

 

 

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro hořčík

0,9

MgO

 

 

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem vápenatým pro vápník

3,0

CaC03

 

c)

pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.

 

d)

pro chlorid

0,2

Cl

3.

Hnojivá se stopovými živinami

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

 

obsah stopových živin přes 2 %

0,4

 

 

 

obsah stopových živin do 2 %

jedna pětina uváděného obsahu

4.

Minerální netypová hnojivá (jednosložková, vícesložková)

 

 

a)

absolutní hodnota v hmotnostních procentech

 

 

 

 

kapalná

pevná

 

 

N

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

 

 

P2O5

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

 

 

K20

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

 

 

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

 

 

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

 

 

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

 

b)

pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.

5.

Minerální hnojivá vápenatá a hořečnatá

 

 

 

CaO

CaC03

MgO

MgC03

 

a)

vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit

 

3,0

 

1,0

 

b)

vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické

3,0

 

1,0

 

6.

Organická a organominerální hnojivá

 

 

a)

pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %

 

 

 

 

dusík

0,2

N

 

 

oxid fosforečný

0,2

p2o5

 

 

oxid draselný

0,2

k2o

 

 

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

0,5

 

b)

pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3% a více

 

 

 

 

dusík

1,0

N

 

 

oxid fosforečný

2,0

P205

 

 

oxid draselný

1,0

k2o

 

 

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

2,0

 

c)

pro druhotné živiny

 

 

 

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

 

 

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv (čl. 3)

Čl. III

V § 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy je 2 tuny hnojiva. ha-1 za 3 roky. V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele ze samostatného spalování biomasy s používáním upravených kalů nebo sedimentů.

(8)

Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % je 20 tun sušiny. ha-1 v průběhu 3 let. Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny. ha-1 v průběhu 3 let.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.