Čekejte, prosím...
A A A
230/2014 Sb. znění účinné od 7. 11. 2014

230

 

ZÁKON

ze dne 23. září 2014,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „Evropské unie43)“ nahrazují slovy „Evropské unie47)“.

Poznámka pod čarou č. 47 zní:

__________

47)

Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.“.

Poznámka pod čarou č. 43 se zrušuje.

 

2.

V § 80a odst. 1 písmeno f) zní:

f)

B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1.

nepřevyšující 750 kg,

2.

převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3.

převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,“.

 

3.

V § 80a odst. 1 písm. g) se slova „s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče“ nahrazují slovy „určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče“.

 

4.

V § 80a odst. 1 písm. h) se slova „s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče“ nahrazují slovy „ , určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče“.

 

5.

V § 80a odst. 1 písm. i) se slova „s více než 8, ale nejvíce 16 místy k sezení kromě místa řidiče“ nahrazují slovy „určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče“.

 

6.

V § 80a odst. 1 písm. j) se slova „s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče“ nahrazují slovy „ , určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče“.

 

7.

V § 83 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „písm․ e) a g)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“.

 

8.

V § 90 odstavec 2 zní:

(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy4) s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky. Omezení řidičského oprávnění se neprovede, jde-li o řidičské oprávnění

a)

pro skupinu AM, nebo

b)

pro skupinu C, C+E, D nebo D+E, je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění uděleného pro řízení vozidel zařazených alespoň do jedné ze skupin B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D1 nebo D1+E, které není omezeno pouze na řízení vozidel vybavených automatickou převodovkou.“.

 

9.

Za § 122c se vkládá nový § 122d, který zní:

§ 122d

 

(1) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Za tímto účelem ministerstvo zajistí

a)

výdej údajů podle § 119 odst. 2 písm. a), b), c), e), f), i), j), k), m), n), o) nebo s) z centrálního registru příslušnému orgánu jiného členského státu na základě jeho požadavku a

b)

předání požadavku obecního úřadu obce s rozšířenou působností na poskytnutí údajů podle písmene a) z příslušného registru jiného členského státu příslušnému orgánu tohoto členského státu a předání poskytnutých údajů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) Údaje o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech lze požadovat a vydat pouze pro účely výkonu kontroly a vedení správních řízení týkajících se řidičského oprávnění a řidičského průkazu.“.

 

10.

V § 125c odst. 1 písm. d) se slova „přes výzvu podle“ nahrazují slovy „v rozporu s“.

 

11.

V § 125c odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „podle § 81“ zrušují.

 

12.

V § 125e odst. 5 se slova „§ 125d“ nahrazují slovy „§ 125f“.

 

13.

Za § 125i se vkládá nový § 125j, který zní:

§ 125j

 

(1) Pokud je podezřelým z přestupku osoba s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie, zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností této osobě spolu s oznámením o zahájení řízení informační formulář v úředním jazyce členského státu Evropské unie, ve kterém má podezřelý bydliště. Tento postup se použije v případě, že se jedná o přestupek

a)

podle § 125c odst. 1 písm. b), c), d) nebo písm. f) bodů 1 až 5, nebo

b)

podle § 125c odst. 1 písm. k) v případě, že byla porušena povinnost stanovená v § 6 odst. 1, byl užit vyhrazený jízdní pruh v rozporu s § 14 nebo § 27 odst. 1 písm. i) nebo byl porušen zákaz užít jízdní pruh stanovený v § 71 odst. 2.

(2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, vymezení sankcí, které lze za přestupek uložit, a odkaz na tento zákon. V případě, že jde o skutek zjištěný prostřednictvím automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář obsahovat identifikační údaje o tomto prostředku.

(3) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

14.

V § 137 odst. 2 se slova „a § 125b odst. 3“ nahrazují slovy „ , § 125b odst. 3 a § 125j odst. 3“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řidičská oprávnění pro skupinu B udělená v době od 19. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za řidičská oprávnění pro skupinu B udělená podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řidičská oprávnění pro skupinu D1 udělená

a)

před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v dosavadním rozsahu,

b)

od 19. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají na území České republiky zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Směrnice Komise 2013/47/EU ze dne 2. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

 

2.

V § 19 písm. b) a v § 45b odst. 3 se slovo „nepřevyšující“ nahrazuje slovem „převyšující“ a za slova „převyšuje 3 500 kg“ se vkládají slova „ , ale nepřevyšuje 4 250 kg“.

 

3.

V § 42 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O průběhu zkoušky z praktické jízdy zkušební komisař pořídí písemný záznam.“.

 

4.

V § 42 odst. 5 se za slova „na zkoušku“ vkládají slova „včetně náležitostí záznamu o zkoušce“.

 

5.

V § 62 se slova „§ 42 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 5“.

 

6.

V příloze č. 2 úvodní části ustanovení se slova „splňujícím dále“ nahrazují slovem „to“.

 

7.

V příloze č. 2 písmena b) až d) znějí:

b)

pro skupinu A1 na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejvýše 11 kW, jehož konstrukční rychlost je nejméně 90 km.h-1, s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a jedná-li se o motocykl se spalovacím motorem, s objemem válců nejméně 115 cm3; u elektrického motoru dále s poměrem výkonu a hmotnosti nejméně 0,08 kW/kg,

c)

pro skupinu A2 na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 20 kW, ale nejvýše 35 kW, s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg a jedná-li se o motocykl se spalovacím motorem, s objemem válců nejméně 395 cm3; u elektrického motoru dále s poměrem výkonu a hmotnosti nejméně 0,15 kW/kg,

d)

pro skupinu A na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 50 kW a o hmotnosti v nenaloženém stavu nejméně 175 kg, s objemem válců nejméně 595 cm3 u spalovacího motoru a s poměrem výkonu a hmotnosti nejméně 0,25 kW/kg u elektrického motoru,“.

 

8.

V příloze č. 2 písm. f) se za slova „převyšuje 3 500 kg“ vkládají slova „ , ale nepřevyšuje 4 250 kg“ a slovo „nepřevyšující“ se nahrazuje slovem „převyšující“.

 

9.

V příloze č. 2 písm. g) se za slova „jízdní soupravou“ vkládají slova „ , jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg,“.

 

10.

V příloze č. 2 písm. j) a k) se slova „s nejméně 8 převodovými stupni pro jízdu vpřed“ nahrazují slovy „umožňující ruční řazení převodových stupňů“.

 

11.

V příloze č. 2 písm. k) se za slova „odpovídající alespoň šířce a výšce“ vkládá slovo „kabiny“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2018 lze při výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění a při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení vozidel skupiny A použít výcvikové vozidlo o výkonu nejméně 40 kW. Do 31. prosince 2018 lze při výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění a při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení vozidel skupiny A použít rovněž výcvikové vozidlo, které nesplňuje požadavek na minimální hmotnost v nenaloženém stavu podle přílohy č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.