Čekejte, prosím...
A A A
28/2014 Sb. znění účinné od 11. 3. 2014

Kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývají platnosti uplynutím dne 1. prosince 2016.

28

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. února 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel

k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., k provedení § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 a § 18 odst. 2 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č. 186/2005 Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/2006 Sb., vyhlášky č. 173/2009 Sb., vyhlášky č. 388/2009 Sb. a vyhlášky č. 38/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Směrnice Rady 2008/59/ES ze dne 12. června 2008, kterou se v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Směrnice Komise 2008/87/ES ze dne 22. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES.

Směrnice Komise 2008/126/ES ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Směrnice Komise 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby.

Směrnice Komise 2012/48/EU ze dne 10. prosince 2012, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Směrnice Komise 2012/49/EU ze dne 10. prosince 2012, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.“.

2.

V příloze č. 1 kapitole 1.01 body 96 a 97 znějí:

96)

navigační světlo – světlo z návěstních svítilen sloužící k označení plavidel,

97)

světelný signál – světlo používané k doplnění vizuálních nebo zvukových signálů,“.

 

3.

V příloze č. 1 kapitole 1.01 bodě 107 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „osoba“ se vkládají slova „nebo v případech stanovených směrnicí Komise 2012/48/EU, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, odborně způsobilá osoba“.

 

4.

V příloze č. 1 kapitole 2.02.1 písm. b) se slova „u prohlídky plavidla v provozu musí splňovat minimální tloušťka obšívky dna, outorů a boků tyto podmínky: U plavidel postavených z oceli je minimální tloušťka tmin dána nejvyšší hodnotou zjištěnou z vzorců:“ nahrazují slovy „u prohlídky plavidla v provozu je minimální požadovaná tloušťka obšívky dna, outorů a boků plavidel postavených z oceli dána nejvyšší hodnotou zjištěnou podle vzorců:“.

 

5.

V příloze č. 1 kapitola 6.05.4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

6.05.5

Navigační světla, jejich kryty a příslušenství musí mít schválení typu v souladu s nařízením vlády o technických požadavcích na námořní zařízení9).

__________

9)

Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V příloze č. 1 kapitole 6.06.1 se věta druhá nahrazuje větou „Radarové zařízení a ukazatele rychlosti otáčení musí splňovat požadavky částí I až III přílohy IX. „Radarové zařízení a ukazatele rychlosti otáčení používané na plavidlech vnitrozemské plavby“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve znění směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES, směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU.“.

 

7.

V příloze č. 1 kapitola 7.01.2 zní:

7.01.2

Tlakové nádoby určené pro provoz plavidla musí být zkontrolovány subjektem pověřeným prohlídkami za účelem ověření, že jsou bezpečné pro provoz:

a)

před svým prvním uvedením do provozu,

b)

před opětovným uvedením do provozu po jakékoli úpravě nebo opravě a

c)

pravidelně nejméně každých pět let.

Kontrola musí zahrnovat vnitřní a vnější prohlídku. Nádoby se stlačeným vzduchem, jejichž vnitřní prostory nelze podrobit řádné kontrole, nebo během vnitřní prohlídky nelze jasně stanovit jejich stav, musí být podrobena dalšímu nedestruktivnímu zkoušení nebo hydraulické tlakové zkoušce. Doklad o provedení kontroly obsahuje datum, závěr kontroly a podpis subjektu pověřeného prohlídkami.“.

8.

V příloze č. 1 kapitole 10.01.5 se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

9.

V příloze č. 1 kapitola 10.02.1 zní:

10.02.1

Na plavidle musí být nejméně toto zařízení:

a)

radiotelefonní zařízení,

b)

přístroje a zařízení potřebná k vysílání vizuálních a akustických signálů a k označení plavidla,

c)

nezávislá záložní světla pro předepsaná kotevní světla.

Na plavidle musí být také tyto nádoby:

a)

označená sběrná nádoba na běžný odpad,

b)

samostatné označené nádoby s těsnícími uzávěry vyrobené z oceli nebo jiného odolného nehořlavého materiálu přiměřené velikosti, o objemu nejméně 10 l, určené ke shromažďování

aa)

utěrek znečištěných olejem,

bb)

nebezpečných nebo škodlivých pevných odpadů,

cc)

nebezpečných nebo škodlivých kapalných odpadů,

a v náležitém rozsahu také k ukládání

dd)

splašků,

ee)

jiného zaolejovaného nebo mastného odpadu․

10.

V příloze č. 1 kapitole 10.03.1 se slova „EN 3:1996“ nahrazují slovy „EN 37:2007 a EN 38:2007“.

 

11.

V příloze č. 1 kapitola 10.03.2 zní:

10.03.2

Co se týče přenosných hasicích přístrojů uvedených v ustanovení bodu 10.03.1 této přílohy, lze používat práškové hasicí přístroje s hasicí schopností nejméně 21 A nebo jiné přenosné hasicí přístroje se stejnou nebo vyšší hasicí schopností. Musí být vhodné pro požáry třídy A, B a C. Na plavidlech bez zařízení na zkapalněný plyn jsou však přípustné sprejové pěnové hasicí přístroje, které využívají pěnu tvořící vodní film (AFFF-AR) a jsou mrazuvzdorné do minus (-) 20 °C, a to i v případě, že nejsou vhodné pro požáry třídy C. Tyto hasicí přístroje musí mít minimální kapacitu 9 litrů s hasicí schopností nejméně 13 A. Všechny hasicí přístroje musí být vhodné k hašení požárů v elektrických systémech až do 1000 V.“.

 

12.

V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a.1, 15.10.4 písm. h), 15.11.3, 15.11.5, 15.11.13 písm. bb), 15.13.2 písm. d), 22a.11.3, 24.02.2 písm. d), 24.05.13 písm. b) se slova „sprinklerové požární soustavy“ nahrazují slovy „stabilní sprinklerové hasicí zařízení“.

 

13.

V příloze č. 1 kapitole 10.03a.6 písm. a) se za slovo „před“ vkládá slovo „prvním“.

 

14.

V příloze č. 1 kapitole 10.03a.6 písm. c) zní:

c)

před opětovným uvedením do provozu po jakékoli závažnější úpravě nebo opravě;“.

 

15.

V příloze č. 1 kapitole 10.03b.3 se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

16.

V příloze č. 1 kapitole 10.03b.9 písm. b) písm. aa) se za slovo „před“ vkládá slovo „prvním“.

 

17.

V příloze č. 1 kapitole 10.03b.9 písm. b) písm. cc) zní:

cc)

před opětovným uvedením do provozu po jakékoliv závažnější úpravě nebo opravě;“.

 

18.

V příloze č. 1 kapitola 11.02.4 zní:

11.02.4

Vnější okraje palub a bočních palub musí být vybaveny zábradlím s výškou nejméně 0,90 m nebo průběžným zábradlím podle evropské normy EN 711:1995. Pracoviště, z nichž mohou osoby spadnout z výšky více než 1 m, musí být vybavena zábradlím nebo ohrazením palubního jícnu s výškou nejméně 0,90 m nebo průběžným zábradlím podle evropské normy EN 711:1995. V případech, kdy lze zábradlí u bočních palub sklopit,

a)

musí být k ohrazení palubního jícnu ve výšce 0,7 až 1,1 m dodatečně upevněno průběžné madlo o průměru 0,02 až 0,04 m a

b)

na jasně viditelných místech na okrajích boční paluby musí být umístěny značky podle dodatku I obrázku 10 přílohy č. 1 této vyhlášky o průměru nejméně 0,015 m.

Pokud neexistuje ohrazení palubního jícnu, je nutné instalovat pevné zábradlí.“.

19.

V příloze č. 1 se za kapitolu 11.02 vkládají nové kapitoly 11.02.4a a 11.02.4b, které znějí:

11.02.4a

Odchylně od kapitoly 11.02.4 nejsou na tlačných člunech nebo nákladních člunech bez obytného prostoru vyžadovány štítnice nebo zábradlí, pokud

a)

jsou vnější okraje palub a bočních palub vybaveny ochrannými profily u paty zábradlí,

b)

jsou k ohrazení palubního jícnu v souladu s kapitolou 11.02.4 písm. a) upevněna madla a

c)

na jasně viditelných místech na palubě jsou umístěny značky v souladu s dodatkem I obrázkem 10 přílohy č. 1 této vyhlášky o průměru nejméně 15 cm.

11.02.4b

Odchylně od kapitoly 11.02.4 se v případě plavidel s průběžnou palubou nebo palubní mezinástavbou nevyžaduje, aby bylo přímo na vnějších okrajích těchto palub nebo bočních palub umístěno zábradlí, pokud

a)

vede přes tyto průběžné paluby průchod, který je obklopen pevným zábradlím v souladu s normou EN 711:1995, a

b)

na jasně viditelných místech na přechodech do oblasti nechráněné zábradlím jsou umístěny značky v souladu s dodatkem I obrázkem 10 přílohy č. 1 této vyhlášky o průměru nejméně 15 cm.“.

 

20.

V příloze č. 1 kapitola 11.04.2 zní:

11.04.2

Do výšky 0,90 m nad boční palubou lze světlou šířku boční paluby snížit na 0,50 m, pokud je světlá šířka nad ní, mezi vnějším okrajem lodního trupu a vnitřním okrajem úložného prostoru, nejméně 0,65 m.“.

 

21.

V příloze č. 1 kapitole 11.12.6 se za slovo „úpravách“ vkládají slova „nebo opravě nebo pravidelně nejméně každých deset let“.

 

22.

V příloze č. 1 se na konci kapitoly 11.12.7 doplňuje věta „Doklad o provedení kontroly obsahuje datum, závěr kontroly a podpis subjektu pověřeného prohlídkou.“.

 

23.

V příloze č. 1 se kapitola 11.12.8 zrušuje.

 

24.

V příloze č. 1 kapitola 11.12.9 zní:

11.12.9

Návod k obsluze dodaný výrobcem jeřábu musí být uschován na palubě. Tento návod musí obsahovat alespoň pracovní rozsah a funkce ovladačů, nejvyšší přípustnou jmenovitou nosnost podle vyložení jeřábu, nejvyšší přípustné naklonění jeřábu, návod k montáži a údržbě a obecné technické údaje.“.

 

25.

V příloze č. 1 kapitole 14.13.1 se věta druhá zrušuje a za slovo „před“ se vkládá slovo „prvním“.

 

26.

V příloze č. 1 se na konci kapitoly 15.03.5 doplňuje věta „Při výpočtu boční plochy je třeba vzít v úvahu zamýšlené uzavření paluby ochrannými plachtami a podobnými mobilními zařízeními.“.

 

27.

V příloze č. 1 kapitole 15.03.9 písm. a) zní:

a)

Pro status 1 lze přepážky považovat za nepoškozené, je-li vzdálenost mezi dvěma přilehlými přepážkami větší než délka poškození. Podélné přepážky ve vzdálenosti kratší než B/3 od trupu, měřeno kolmo ke středové rovině plavidla v rovině největšího přípustného ponoru, se pro účely výpočtu neberou v úvahu. Výklenek v příčné přepážce, který je delší než 2,5 m, se považuje za podélnou přepážku.“.

 

28.

V příloze č. 1 kapitola 15.06.1 zní:

15.06.1

Místnosti pro cestující musí

a)

být na všech palubách umístěny za rovinou kolizní přepážky, a pokud se nacházejí pod přepážkovou palubou, před rovinou záďové přepážky,

b)

být plynotěsně odděleny od strojoven a kotelen,

c)

být uspořádány tak, aby jimi neprocházely roviny výhledu podle kapitoly 6.02.

Plochy paluby, které jsou ochrannými plachtami nebo podobnými mobilními zařízeními uzavřeny nejenom shora, ale jsou jimi zcela nebo částečně uzavřeny také po stranách, musí splňovat stejné požadavky jako uzavřené prostory pro cestující.“.

29.

V příloze č. 1 kapitole 15.06.7 se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

30.

V příloze č. 1 kapitola 15.06.15 zní:

15.06.15

Nástavby nebo jejich střechy, skládající se zcela z panoramatických tabulí a uzavření vytvořených ochrannými plachtami nebo podobnými mobilními zařízeními a jejich nosné konstrukce musí být navrženy takovým způsobem a mohou být vyrobeny pouze z takových materiálů, aby bylo v případě nehody riziko poranění osob na palubě co nejmenší.“.

 

31.

V příloze č. 1 kapitole 15.11.2 písm. a) zní:

a)

Dělící stěny mezi místnostmi musí být navrženy v souladu s těmito tabulkami:

Místnosti

Ovládací stanoviště

Schodišťové šachty

Shromažďovací prostory

Společenské prostory

Strojovny

Kuchyně

Skladovací prostory

Ovládací stanoviště

-

A0

A0/B15C1)

A30

A60

A60

A30/A60 (5)

Schodišťové šachty

 

-

A0

A30

A60

A60

A30

Shromažďovací prostory

 

 

-

A30/B15 (2)

A60

A60

A30/A60 (5)

Společenské prostory

 

 

 

-/A0/B15 (3)

A60

A60

A30

Strojovny

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kuchyně

 

 

 

 

 

A0

A30/B15 (6)

Skladovací prostory

 

 

 

 

 

 

-

aa)

Tabulka pro dělící stěny mezi místnostmi, v nichž nejsou instalovány žádné stabilní sprinklerové hasicí zařízení podle kap. 10.03a

(1)

Dělící stěny mezi ovládacími stanovišti a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A0, u vnějších shromažďovacích prostorů však pouze typu B15.

(2)

Dělící stěny mezi společenskými prostory a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A30, u vnějších shromažďovacích prostor však pouze typu B15.

(3)

Dělící stěny mezi kajutami, dělící stěny mezi kajutami a chodbami a svislé dělící stěny oddělující společenské prostory podle kapitoly 15.11.10 musí odpovídat typu B15, u místností vybavených systémy stabilními sprinklerovými hasicími zařízeními s tlakovou vodou typu B0. Dělící stěny mezi kajutami a saunami musí odpovídat typu A0, u místností vybavených systémy stabilními sprinklerovými hasicími zařízeními s tlakovou vodou typu B15.

(4)

Dělící stěny mezi strojovnami podle kap. 15.07 a čl. 15.10.6 musí odpovídat typu A60; v ostatních případech musí odpovídat typu A0.

(5)

Dělící stěny mezi skladovacími prostory pro skladování hořlavých kapalin a mezi ovládacími stanovišti a shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A60, u místností vybavených systémy stabilními sprinklerovými hasicími zařízeními s tlakovou vodou typu A30.

(6)

Typ B15 postačuje pro dělící stěny mezi kuchyněmi na straně jedné a chladírnami a skladovacími prostory pro potraviny na straně druhé.

bb)

Tabulka pro dělící stěny mezi místnostmi, v nichž jsou instalovány stabilní sprinklerové hasicí zařízení podle kap. 10.03a

Místnosti

Ovládací stanoviště

Schodišťové šachty

Shromažďovací prostory

Společenské prostory

Strojovny

Kuchyně

Skladovací prostory

Ovládací stanoviště

-

A0

A0/B15 C1)

A0

A60

A30

A0/A30 (5)

Schodišťové šachty

 

-

A0

A0

A60

A30

A0

Shromažďovací prostory

 

 

-

A30/B15 (2)

A60

A30

A0/A30 (5)

Společenské prostory

 

 

 

-/B15/B0 (3)

A60

A30

A0

Strojovny

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kuchyně

 

 

 

 

 

-

A0/B15 (6)

Skladovací prostory

 

 

 

 

 

 

-

(1)

Dělící stěny mezi ovládacími stanovišti a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A0, u vnějších shromažďovacích prostorů však pouze typu B15.

(2)

Dělící stěny mezi společenskými prostory a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A30, u vnějších shromažďovacích prostor však pouze typu B15.

(3)

Dělící stěny mezi kajutami, dělící stěny mezi kajutami a chodbami a svislé dělící stěny oddělující společenské prostory podle kapitoly 15.11.10 musí odpovídat typu B15, u místností vybavených systémy stabilními sprinklerovými hasicími zařízeními s tlakovou vodou typu B0. Dělící stěny mezi kajutami a saunami musí odpovídat typu A0, u místností vybavených systémy sprinklerových požárních soustav s tlakovou vodou typu B15.

(4)

Dělící stěny mezi strojovnami podle kap. 15.07 a kap. 15.10.6 musí odpovídat typu A60; v ostatních případech musí odpovídat typu A0.

(5)

Dělící stěny mezi skladovacími prostory pro skladování hořlavých kapalin a mezi ovládacími stanovišti a shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A60, u místností vybavených systémy stabilními sprinklerovými hasicími zařízeními s tlakovou vodou typu A30.

(6)

Typ B15 postačuje pro dělící stěny mezi kuchyněmi na straně jedné a chladírnami a skladovacími prostory pro potraviny na straně druhé.“.

 

32.

V příloze č. 1 kapitola 15.11.4 zní:

15.11.4

Stropy a obložení stěn ve společenských prostorech, včetně základových konstrukcí, musí být, nejsou-li tyto společenské prostory vybaveny stabilním sprinklerovým hasicím zařízením s tlakovou vodou podle kap. 10.03a, zhotoveny z nehořlavých materiálů s výjimkou povrchů, které musí alespoň omezovat rozšíření plamene. První věta se nevztahuje na sauny.“.

 

33.

V příloze č. 1 se za kapitolu 15.11.7 vkládá nová kapitola 15.11.7a, která zní:

15.11.7a

Ochranné plachty nebo podobná mobilní zařízení, kterými jsou paluby zcela nebo částečně uzavřeny, a jejich nosné konstrukce musí alespoň omezovat rozšíření plamene.“.

 

34.

V příloze č. 1 kapitole 15.11.17 se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

35.

V příloze č. 1 kapitola 15.14.1 zní:

15.14.1

Osobní lodě musí být vybaveny sběrnými nádržemi na splašky podle kapitoly 15.14.2 nebo palubními čistírnami odpadních vod podle kapitoly 15.14.3.“.

 

36.

V příloze č. 1 se za kapitolu 15.14.2 doplňují kapitoly 15.14.3 až 15.14.9, které znějí:

15.14.3.

Palubní čistírny odpadních vod musí splňovat mezní hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Ukazatel

Koncentrace

Vzorek

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5 ISO 5815-1 a 5815-2 (2003)

20 mg/l

Směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

 

25 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) (*) ISO 6060 (1989)

100 mg/l

Směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

 

125 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Celkový organický uhlík (TOC) EN 1484 (1997)

35 mg/l

Směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

 

45 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Mezní hodnoty, které musejí být dodrženy při odtokovém provozu palubní čistírny odpadních vod (čistírny, v níž je prováděna zkouška) v průběhu typové zkoušky

(1)

Místo chemické spotřeby kyslíku (CHSK) může být pro kontrolu uveden celkový organický uhlík (TOC).

15.14.4

Splnění mezních hodnot se prokazuje schválením typu podle směrnice Komise 2012/49/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Kopie osvědčení o schválení typu a záznam o parametrech palubní čistírny odpadních vod musí být na palubě lodi.

15.14.5

Během provozu je nutné dodržet hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2

Ukazatel

Koncentrace

Vzorek

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5 ISO 5815-1 a 5815-2 (2003)

25 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) ISO 6060 (1989)

125 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

 

150 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Celkový organický uhlík (TOC) EN 1484 (1997)

45 mg/l

Směsný namátkový vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Kontrolní hodnoty, které musí být dodrženy při odtokovém provozu palubní čistírny odpadních vod při jejím provozování na osobních lodích

15.14.6

Nejsou povoleny postupy s využitím přípravků s chlorem. Rovněž není povoleno ředit splašky tak, aby se snížilo měrné zatížení, a aby tak také bylo možné jejich odstranění.

15.14.7

Odpadní kal je nutné skladovat, uchovávat a vypouštět tak, aby nedocházelo ke znečištění životního prostředí odpadním kalem. Plavidlo musí být vybaveno plánem nakládání s odpadním kalem.

15.14.8

Čistírny odpadních vod, které byly umístěny na palubě lodi, mohou být provozovány až po provedení zkoušky funkčnosti výrobcem. Palubní čistírna odpadních vod se uvede pod položkou 52 lodního osvědčení spolu s názvem, číslem schváleného typu, výrobním číslem a rokem výroby. Po jakékoliv významné úpravě palubní čistírny odpadních vod mající vliv na čištění odpadních vod musí následovat zvláštní zkouška, pomocí které se určí aktuální stav palubní čistírny odpadních vod ve vztahu ke komponentům uvedeným v záznamu o parametrech palubní čistírny odpadních vod, kalibraci a nastavení těchto parametrů.

15.14.9

Na palubní čistírně odpadních vod je nutné provádět pravidelnou údržbu podle pokynů výrobce, tak aby se zajistilo, že bude v perfektním provozním stavu. Na palubě musí být servisní knížka, v níž je možné provádění údržby ověřit.“.

 

37.

V příloze č. 1 kapitole 15.15.08 se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

38.

V příloze č. 1 kapitoly 22.03.1 až 22.03.9 znějí:

22.03.1

Kapitoly 22.03.2 až 22.03.10 se vztahují na plavidla delší než 110 m s výjimkou osobních lodí.

22.03.2

Základní hodnoty pro výpočet stability, hmotnost prázdného plavidla a těžiště se určí pomocí naklápěcího pokusu provedeného v souladu s přílohou I rezoluce IMO MSC 267 (85).

22.03.3

Žadatel může pomocí výpočtu na základě metody ztráty vztlaku prokázat, že plovatelnost a stabilita plavidla je v případě zaplavení přiměřená. Všechny výpočty se provedou s neomezeným klesáním a sklonem plavidla. Dostatečnou plovatelnost a stabilitu plavidla v případě zaplavení je nutno prokázat s nákladem, který odpovídá největšímu přípustnému ponoru plavidla a je rovnoměrně rozmístěn do všech podpalubních nákladových prostor, při plném naložení zásobami a palivem. Výpočet pro případ nerovnoměrně rozmístěného nákladu je nutno provést pro nejméně příznivé podmínky zatížení. Výpočet stability je nutno provést na plavidle. Za tímto účelem je nutno na základě matematického výpočtu prokázat dostatečnou stabilitu v mezistupních zaplavení (25 %, 50 % a 75 % konečného zaplavení a případně ve fázi bezprostředně předcházející příčnou rovnovážnou polohou) a v konečné fázi zaplavení za podmínek naložení uvedených výše.

22.03.4

Pro narušený stav se berou v úvahu tyto předpoklady:

a)

Rozsah poškození boku

podélný: nejméně 0,10 L,

příčný: 0,59 m,

svislý: ode dna směrem nahoru bez omezení.

b)

Rozsah poškození dna

podélný: nejméně 0,10 L,

příčný: 3,00 m,

svislý: od základny 0,39 m směrem nahoru, vyjma odpadní jímky.

c)

Všechny přepážky v poškozeném prostoru se považují za poškozené, což znamená, že dělení je nutno zvolit tak, aby plavidlo bylo schopno plavby po zaplavení dvou či více přilehlých oddělení v podélném směru. Pro hlavní strojovnu je nutno vzít v úvahu pouze status 1 oddělení, tj. koncové přepážky strojovny se považují za nepoškozené.

Při poškození dna se považují za zaplavená také přilehlá oddělení v příčném směru.

d)

Zaplavitelnost

Předpokládá se zaplavitelnost 95 %.

Pokud se výpočtem prokáže, že průměrná zaplavitelnost určitého oddělení je nižší než 95 %, lze použít vypočtenou hodnotu.

Použité hodnoty nesmí být nižší než

strojovny a provozní místnosti: 85 %

podpalubní nákladové prostory: 70 %

dvojitá dna, palivové nádrže, zátěžové nádrže atd. v závislosti na tom, považují-li se podle své funkce u plavidla plovoucího s největším přípustným ponorem za plné nebo prázdné: 0 nebo 95 %.

e)

Výpočet účinku volné hladiny v mezistupních zaplavení musí být založen na hrubé povrchové ploše poškozených oddělení.

22.03.5

Pro všechny mezistupně zaplavení podle kapitoly 22.03.3 musí být splněna tato kritéria:

a)

úhel náklonu φ v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplavení nesmí být větší než 15° (5° v případě nezajištěných kontejnerů);

b)

nad náklonem v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplavení musí pozitivní část křivky vyrovnávacího ramena páky vykazovat hodnotu vyrovnávacího ramena páky GZ ≥ 0,02 m (0,03 m v případě nezajištěných kontejnerů), dokud nedojde k ponoření prvního nechráněného otvoru, nebo dokud není dosaženo úhlu náklonu φ 27° (15° v případě nezajištěných kontejnerů);

c)

nevodotěsné otvory nesmějí být ponořeny, dokud nebylo dosaženo náklonu v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplavení.

22.03.6

Během konečného stupně zaplavení musí být splněna tato kritéria:

a)

spodní hrana nevodotěsných otvorů (např. dveře, okna, vstupní jícny) nesmí být níže než 0,10 m nad vodoryskou v narušeném stavu;

b)

úhel náklonu φ v rovnovážné poloze nesmí být větší než 12° (5° v případě nezajištěných kontejnerů);

c)

nad náklonem v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplavení musí pozitivní část křivky vyrovnávacího ramena páky vykazovat hodnotu vyrovnávacího ramena páky GZ ≥ 0,05 m a prostor pod křivkou musí dosáhnout nejméně 0,0065 m.rad, dokud nedojde k ponoření prvního nechráněného otvoru, nebo dokud není dosaženo úhlu náklonu φ 27° (10° v případě nezajištěných kontejnerů);

d)

dojde-li k ponoření nevodotěsných otvorů před dosažením rovnovážné polohy, je nutno pro účely výpočtu stability v narušeném stavu považovat prostory umožňující přístup za zaplavené.

22.03.7

Existují-li otvory pro příčné zaplavení, sloužící ke snížení nesouměrného zaplavení, musí být splněny tyto podmínky:

a)

k výpočtu příčného zaplavení se použije rezoluce IMO A.266 (VIII);

b)

musí fungovat samy;

c)

nesmí být vybaveny uzavíracím zařízením;

d)

celková doba vyrovnání nesmí přesáhnout 15 minut.

22.03.8

Je-li možno otvory, jimiž by mohlo dojít k dodatečnému zaplavení nepoškozených oddělení, uzavřít vodotěsně, musí být na uzavíracích zařízeních z obou stran umístěn snadno čitelný pokyn:“Po průchodu ihned uzavřít“.

22.03.9

Má se za to, že byl předložen důkaz pomocí výpočtu v souladu s kap. 22.03.3 až 22.03.7, pokud je výsledek výpočtů stability v narušeném stavu podle části 9 předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (dále jen „ADN“) kladný.“.

 

39.

Za kapitolu 22.03.9 se vkládá nová kapitola 22.03.10, která zní:

22.03.10

Je-li to nezbytné ke splnění požadavků kap. 22.03.3, stanoví se rovina největšího přípustného ponoru znovu.“.

 

40.

V příloze č. 1 kapitole 22.04.2 písm. c) zní:

c)

jsou postavena jako plavidla s dvojitým lodním trupem v souladu s ADN, přičemž na plavidla pro pevný náklad se vztahují oddíly 9.1.0.91 až 9.1.0.95 a na tankové lodě odstavec 9.3.2.11.7 a oddíly 9.3.2.13 až 9.3.2.15 nebo odstavec 9.3.3.11.7 a oddíly 9.3.3.13 až 9.3.3.15 části 9 ADN;“.

 

41.

V příloze č. 1 kapitole 22.04.2 písm. d) se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

42.

V příloze č. 1 kapitole 22a.10.1 písm. d) se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

43.

V příloze č. 1 kapitole 22a.11.1 se slova „a směrnice 2008/126/ES“ nahrazují slovy „směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU“.

 

44.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 písm. e) se slova „kap. 11.02.4“ zrušují.

 

45.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 písm. g) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „kap. 5.03.5“ se vkládají slova „kap. 11.02.4 věty první a kap. 11.04.2“.

 

46.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 písm. j) se za slova „kap. 10.03a“ vkládají slova „kap. 11.02.4 věty první,“.

 

47.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 písm. m) se za slovo „15.03.8,“ vkládají slova „kap. 15.03.9,“.

 

48.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 písm. r) se za slovo „strojovny,“ vkládají slova „kap. 15.11.7a,“.

 

49.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 písm. u) zní:

u)

požadavky kap. 11.04.1 u plavidel, jejichž šířka přesahuje 7,30 m, nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. lednu 2035,“.

 

50.

V příloze č. 1 kapitole 24.02.2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která znějí:

x)

požadavky kap. 10.02.1 druhé věty písm. b), kap. 15.06.1 věty druhé a kap. 15.06.15 nejpozději při obnovení osvědčení plavidla,

y)

požadavky kap. 15.06.1 věty první a kap. 15.06.15 na obestavění, která jsou součástí nástaveb skládajících se zcela nebo zčásti z panoramatických tabulí, nejpozději při obnovení osvědčení plavidla po 1. lednu 2045,

z)

požadavky kap. 15.14.3 až kap. 15.14.5, pokud mezní a kontrolní hodnoty nepřesahují hodnoty uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 více než dvojnásobně, k palubní čistírně odpadních vod bylo vydáno osvědčení, které potvrzuje, že kapacitně odpovídá obvyklému zatížení na palubě plavidla a byl zaveden systém nakládání s odpadním kalem, který je vhodný vzhledem k podmínkám provozování čistírny odpadních vod na palubě osobní lodi.“.

 

51.

V příloze č. 1 se v kapitole 24.02 doplňují body 24.02.11 až 24.02.23, které znějí:

24.02.11

Navigační světla, jejich kryty, příslušenství a světelné zdroje, které splňují požadavky na barvu a intenzitu světla navigačních světel a požadavky nutné k povolení signálních světel pro plavbu na Rýně ke dni 30. listopadu 2009, mohou být nadále používány.

24.02.12

Zařízení pro radarovou navigaci, která byla schválena před 1. 1. 1990, mohou být instalována a používána až do vydání nebo obnovení osvědčení plavidla po 31. 12. 2009, v každém případě nejpozději do 31. 12. 2011, pokud mají platné osvědčení o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.02.13

Ukazatele rychlosti otáčení, které byly schváleny před 1. 1. 1990 a nainstalovány před 1. 1. 2000, mohou být instalovány a používány až do vydání nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2015, pokud mají platné osvědčení o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.02.14

Zařízení pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčení, které byly schváleny dne 1. 1. 1990 nebo po tomto datu v souladu s minimálními požadavky a zkušebními podmínkami pro radarová zařízení, používaná k řízení plavidla při plavbě po vnitrozemských vodních cestách na Rýně a minimálními požadavky a zkušebními podmínkami pro ukazatele rychlosti otáčení, používané při plavbě po vnitrozemských vodních cestách na Rýně, mohou být i nadále instalovány a provozovány, pokud mají platné osvědčení o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-II-35.“.

 

52.

V příloze č. 1 kapitole 24.05.13 písm. d) se slova „kap. 15.03.7, kap. 15.03.8, kap. 15.03.10 až kap. 15.03.13, kap. 15.06.1, kap. 15.06.15,“ zrušují.

 

53.

V příloze č. 1 se v kapitole 24.05 doplňují kapitoly 24.05.20 až 24.05.25, které znějí:

24.05.20

Navigační světla, jejich kryty, příslušenství a světelné zdroje, které splňují požadavky na barvu a intenzitu světla navigačních světel a požadavky nutné k povolení signálních světel pro plavbu na Rýně ke dni 30. listopadu 2009, mohou být nadále používány. Toto ustanovení platí pro plavidla s lodním osvědčením nebo povolením k přepravě před 1. 12. 2013.

24.05.21

Zařízení pro radarovou navigaci, která byla schválena před 1. 1. 1990, mohou být instalována a používána až do vydání nebo obnovení osvědčení plavidla po 31. 12. 2009, v každém případě nejpozdě- ji do 31. 12. 2011, pokud mají platné osvědčení o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.05.22

Ukazatele rychlosti otáčení, které byly schváleny před 1. 1. 1990 a byly nainstalovány před 1. 1. 2000, mohou být instalovány a používány až do vydání nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2015, pokud mají platné osvědčení o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.05.23

Zařízení pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčení, které byly schváleny po 1. lednu 1990 v souladu s minimálními požadavky a zkušebními podmínkami pro radarová zařízení používaná k řízení plavidla při plavbě po vnitrozemských vodních cestách na Rýně a minimálními požadavky a zkušebními podmínkami pro ukazatele rychlosti otáčení používané při plavbě po vnitrozemských vodních cestách na Rýně, mohou být i nadále instalovány a provozovány, pokud mají platné osvědčení o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.05.24

Plavidla, jimž bylo osvědčení plavidla vydáno před 1. 12. 2013, musí splňovat požadavky:

a)

kap. 10.02.1 písm. b) nejpozději při obnovení osvědčení plavidla,

b)

kap. 11.12.2, kap. 11.12.4., kap. 11.12.5 a kap. 11.12.9 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2015,

c)

kap. 11.02.4, kap. 11.04.2 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2020,

d)

kap. 11.02.4 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2035,

e)

kap. 15.03.7, kap. 15.03.8, kap. 15.03.9, kap. 15.03.10, kap. 15.03.11, kap. 15.03.13, kap. 15.06.1 věty první, kap. 15.06.15 na obestavění, která jsou součástí nástaveb skládajících se zcela nebo zčásti z panoramatických tabulí, nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2045,

f)

kap. 15.06.1 věty druhé, kap. 15.06.15 na obestavění, kap. 15.11.7a nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla a

g)

kap. 15.14.3 až kap. 15.14.5, pokud mezní a kontrolní hodnoty nepřesahují hodnoty uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 více než dvojnásobně, k palubní čistírně odpadních vod bylo vydáno osvědčení, které potvrzuje, že kapacitně odpovídá obvyklému zatížení na palubě plavidla a byl zaveden systém nakládání s odpadním kalem, který je vhodný vzhledem k podmínkám provozování čistírny odpadních vod na palubě osobní lodi.

24.05.25

Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, příslušná ustanovení kap. 24.05.24 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávající části za část se stejnou technologií nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu.“.

 

54.

V příloze č. 1 kapitole 24a.02.2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

f)

kap. 11.02.4 a kap. 11.04.2 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2020,

g)

kap. 11.04.1 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. 1. 2035, jde-li o plavidla, jejichž šířka přesahuje 7,30 m,

h)

kap. 15.14.3 až kap. 15.14.5, pokud mezní a kontrolní hodnoty nepřesahují hodnoty uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 více než dvojnásobně, k palubní čistírně odpadních vod bylo vydáno osvědčení, které potvrzuje, že kapacitně odpovídá obvyklému zatížení na palubě plavidla a byl zaveden systém nakládání s odpadním kalem, který je vhodný vzhledem k podmínkám provozování čistírny odpadních vod na palubě osobní lodi.“.

 

55.

V příloze č. 1 kapitole 24a.02 se doplňují kapitoly 24a.02.3 až 24a.02.8, které znějí:

24a.02.3

Navigační světla, jejich kryty, příslušenství a světelné zdroje, jež splňují požadavky na barvu a intenzitu světla navigačních světel a požadavky nutné k povolení signálních světel pro plavbu na Rýně ke dni 30. listopadu 2009 nebo požadavky kap. 6.05 ve znění účinném dne 30. listopadu 2009, mohou být nadále používány.

24a.02.4

Systémy pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčení, které byly schváleny a nainstalovány před 31. prosincem 2012, mohou být nadále instalovány a provozovány až do vystavení nebo nahrazení osvědčení plavidla po 31. prosinci 2018. Tyto systémy musí být zapsány do osvědčení plavidla pod číslem 52.

24a.02.5

Systémy pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčení, které byly schváleny po 1. lednu 1990 v souladu s předpisy, týkajícími se minimálních požadavků a zkušebních podmínek pro radarové navigační systémy pro plavbu na Rýně, a s předpisy, týkajícími se minimálních požadavků a zkušebních podmínek pro ukazatele rychlosti otáčení používané při plavbě na Rýně, mohou být i nadále instalovány a provozovány za předpokladu, že mají osvědčení o instalaci platné podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-II-35.“.

 

56.

V příloze č. 1 se v dodatku I doplňuje obrázek 10, který zní:

Obrázek 10

Oblečte si záchrannou vestu:

Barva: modrá/bílá

Čl. II

Účinnost

1.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

2.

Kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývají platnosti uplynutím dne 1. prosince 2016.

Ministr:

Ing. Prachař v. r.