Čekejte, prosím...
A A A
308/2014 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části dvanácté bodů 5 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2015.

308

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., (dále jen „zákon“), podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy (§ 1-2)

§ 1

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. d) se slova „uvedené v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

§ 3a

 

Kompenzace finanční disciplíny

 

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky15) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o cukerní platbu.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o cukerní platbu, u kterého byla Fondem provedena úprava cukerných plateb poskytnutých na základě žádosti o cukerní platbu podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav cukerných plateb provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o cukerní platbu rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy cukerných plateb provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o cukerní platbu v příslušném kalendářním roce.

__________

15)

Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

 

3.

Příloha se zrušuje.

§ 2

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 45/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 45/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu (§ 3-4)

§ 3

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 3 se slova „uvedené v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní:

§ 3a

 

Kompenzace finanční disciplíny

 

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky30) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o platbu.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu, u kterého byla Fondem provedena úprava plateb poskytnutých na základě žádosti o platbu podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav plateb provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o platbu rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy plateb provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu v příslušném kalendářním roce.

__________

30)

Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

 

3.

V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „uvedených v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

4.

Příloha se zrušuje.

§ 4

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (§ 5-6)

§ 5

V § 10 nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 111/2010 Sb. a nařízení vlády č. 283/2011 Sb., se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, o celkové výměře nejméně 1 ha; v případě travního porostu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona.

(4) Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 3 na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o celkové výměře nejméně 1 ha; v případě travního porostu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona.“.

§ 6

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (§ 7-8)

§ 7

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

žadatel se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s

1.

požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č․ 1 a se standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor,

2.

podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních uvedenými v části A, oddílu I. bodu 1 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele, a

3.

podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin6a) v agroenvironmentálních opatřeních uvedenými v části A, oddílu II. bodu 1 až 3 přílohy č. 3 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele,

a dále plnit další podmínky stanovené tímto nařízením.“.

 

2.

V § 7 odst. 7 a v § 20 odst. 4 se za slova „půdní blok“ vkládají slova „ , popřípadě jeho díl“.

 

3.

V § 7 odst. 8, § 8 odst. 2, § 8 odst. 4 písm. c), § 8 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 5, § 10 odst. 4 a v § 12 odst. 2 se za slova „půdních bloků“ vkládají slova „ , popřípadě jejich dílů“.

 

4.

V § 9 odst. 3 se za slova „část půdního bloku“ vkládají slova „ , popřípadě jeho dílu“.

 

5.

V § 9 odst. 10 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

6.

V § 9 odst. 12 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

7.

V § 9 odst. 14 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

8.

V § 9 odst. 15 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

 

9.

V § 9 odst. 16 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

10.

V § 9 odst. 17 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

 

11.

V § 10 odst. 3 a v § 20 odst. 4 se za slova „půdního bloku“ vkládají slova „ , popřípadě jeho dílu“.

 

12.

V § 13 odst. 1 písm. f) se slova „jsou obhospodařovány v režimu intenzivního ovocnářství a“ zrušují.

 

13.

V § 14 odst. 1 písm. h) se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „nebo i)“.

 

14.

V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Zjistí-li Fond porušení podmínek uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,

a)

vypočte rozsah porušení za každou oblast podmínek podle § 4 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 jako procentuální podíl dosažených bodů za všechny podmínky dané oblasti podle části B oddílu I nebo II přílohy č. 3 z celkového možného počtu bodů za danou oblast minimálních podmínek,

b)

vyhodnotí míru porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

c)

sníží v daném roce platbu v agroenvironmentálních opatřeních

1.

o 1 % za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako malé porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

2.

o 3 % za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako střední porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

3.

o 5 % za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako velké porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každé kontrolované podmínky za účelem stanovení celkové míry porušení za každou oblast. Poté sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušných podmínek. Je-li v rámci podmínky v příslušné oblasti více zpráv o kontrole s porušením stejné podmínky za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za podmínku zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.“.

 

15.

V § 20 odst. 4 a 5 se za slova „půdním bloku“ vkládají slova „ , popřípadě jeho dílu“.

 

16.

Za § 20a se vkládá nový § 20b, který včetně nadpisu zní:

§ 20b

 

Kultura zemědělské půdy

 

Pro účely tohoto nařízení se kulturou zemědělské půdy

a)

travní porost rozumí kultura zemědělské půdy trvalý travní porost podle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, nebo travní porost podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., na jehož převážné části byla evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona k 30. září 2014; v případě § 10 odst. 6 písm. b) se kulturou zemědělské půdy travní porost rozumí kultura zemědělské půdy travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,

b)

orná půda rozumí kultura zemědělské půdy orná půda standardní podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě § 13 odst. 1 písm. a) se kulturou zemědělské půdy orná půda rozumí kultura zemědělské půdy orná půda standardní nebo úhor podle § 3 odst. 2 a 4 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a

c)

sad rozumí kultura zemědělské půdy trvalá kultura ovocný sad podle § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě § 7 odst. 10 a 11, § 13 odst. 1 písm. g), § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2, § 14 odst. 2 písm. b) bodu 4 a § 14 odst. 5 písm. a) bodu 3 se kulturou zemědělské půdy sad rozumí kultura zemědělské půdy trvalá kultura ovocný sad podle § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., nebo jiná trvalá kultura podle § 3 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., na jejíž převážné části byla evidována v evidenci půdy kultura ovocný sad podle § 3i písm. e) zákona k 30. září 2014.“.

 

17.

Příloha č. 2 se zrušuje.

 

18.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

 

Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:

I.

oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních

1.

podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?“,

2.

podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“,

3.

podmínka stanovená v § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“,

4.

podmínka stanovená v § 7 odst. 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,

5.

podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se svažitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?“,

II.

oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálních opatřeních

1.

podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona?“,

2.

podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona?“,

3.

podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“.

 

Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

I.

oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních

1.

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení do 5 ha plochy, kde je období zákazu hnojení

nedodržení 5-10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení

nedodržení nad 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení

použití do 20 kg N/ha

použití 20-40 kg N/ha

použití nad 40 kg N/ha

 

 

 

6

8

10

6

8

10

X

10

30

2.

Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

Velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení na ploše do 5 ha

pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod

nedodržení na ploše 5-10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod

nedodržení na ploše nad 10 ha

pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod

erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce do 25 m

erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce 26 - 50 m

erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce nad 50 m

 

 

 

4

6

8

4

6

8

X

10

26

3.

Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení na ploše do 5 ha

nedodržení na ploše 5 - 10 ha

nedodržení na ploše nad 10 ha

použití do 20 kg N/ha

použití 20-40 kg N/ha

použití nad 40 kg N/ha

 

 

 

4

6

8

4

6

8

X

10

26

4.

Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?

rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení do 10 ha

nedodržení na ploše 10 -20 ha

nedodržení na ploše nad 20 ha

nerovnoměrnost pokrytí do 25 %

nerovnoměrnost pokrytí 26 - 50%

nerovnoměrnost pokrytí nad 50

%

 

 

 

4

6

8

4

6

8

X

10

26

5.

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se svažitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení na ploše do 5 ha

nedodržení na ploše 5-10 ha

nedodržení na ploše nad 10 ha

použití do 20 kg N/ha

použití 20-40 kg N/ha

použití nad 40 kg N/ha

 

 

 

4

5

6

3

4

6

X

10

22

II.

oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálních opatřeních

1.

Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

X

X

pevně

stanoveno

X

X

pevně

stanoveno

 

X

 

X

X

3

X

X

3

1

X

7

2.

Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

X

X

pevně

stanoveno

X

X

pevně

stanoveno

 

X

 

X

X

3

X

X

3

1

X

7

3.

Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

X

pevně

stanoveno

X

1 druh

skladovaného

přípravku

(podle

obchodního

názvu)

2-5 druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu)

6 a více druhů

skladovaných

přípravků

(podle

obchodního

názvu)

 

X

 

X

3

X

1

2

3

1

X

7

 

Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B do slovního

Zisk bodů z maximálního možného porušení

Celková míra porušení

vyšší než 10 % do 40 % včetně

malé porušení

vyšší než 40 % do 80 % včetně

střední porušení

nad 80 %

velké porušení

§ 8

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (§ 9-10)

§ 9

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Příloha č. 2 se zrušuje.

§ 10

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování (§ 11-12)

§ 11

Nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. d) se slova „uvedené v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

§ 3a

 

Kompenzace finanční disciplíny

 

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky17) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o platbu za rajčata.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu za rajčata, u kterého byla Fondem provedena úprava plateb za rajčata poskytnutých na základě žádosti o platbu za rajčata podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav plateb za rajčata provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o platbu za rajčata rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy plateb za rajčata provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu za rajčata v příslušném kalendářním roce.

__________

17)

Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

 

3.

Příloha se zrušuje.

§ 12

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (§ 13-14)

§ 13

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. g) se slova „uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Příloha č. 3 se zrušuje.

§ 14

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření (§ 15-16)

§ 15

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. f) se slova „uvedenými v příloze č. 4 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Příloha č. 4 se zrušuje.

§ 16

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (§ 17-18)

§ 17

Nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písm. a) a b) se slova „stanovené v příloze k tomuto nařízení7)“ nahrazují slovy „stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

 

3.

Příloha se zrušuje.

§ 18

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům (§ 19-20)

§ 19

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 60/2013 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31 zní:

§ 2a

 

Kompenzace finanční disciplíny

 

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky31) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o platbu zvláštní podpory.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu zvláštní podpory, u kterého byla Fondem provedena úprava plateb zvláštní podpory poskytnutých na základě žádosti o platbu zvláštní podpory podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav plateb zvláštní podpory provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o platbu zvláštní podpory rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy plateb zvláštní podpory provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu zvláštní podpory v příslušném kalendářním roce.

__________

31)

Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

 

2.

V § 3 odst. 4 písm. d) se slova „uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení9)“ nahrazují slovy „uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

3.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

 

4.

V § 3 odst. 5, § 4 odst. 5, § 5 odst. 6, § 6 odst. 5 a v § 7 odst. 8 se slova „stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení9)“ nahrazují slovy „stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

5.

V § 4 odst. 4 písm. d) se slova „uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

6.

Příloha č. 2 se zrušuje.

§ 20

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství (§ 21-22)

§ 21

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, se mění takto:

1.

V § 2 odst. 8 se slova „uvedených v příloze č. 1“ nahrazují slovy „uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“.

 

2.

V § 2 odst. 9 se slova „pro jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly“ nahrazují slovy „pro jednotlivý půdní blok nebo díl půdního bloku, který odpovídá jedné vinici“.

 

3.

Příloha č. 1 se zrušuje.

§ 22

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (§ 23-24)

§ 23

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, se mění takto:

1.

V § 2 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Registraci žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII tohoto nařízení doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu před splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. března kalendářního roku.

(8) Registrace žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII tohoto nařízení se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v přílohách č. 11 a 12 k tomuto nařízení.“.

 

2.

V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Finanční příspěvky podle § 5 až 8 se neposkytují na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020.“.

 

3.

V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Finanční příspěvky podle § 13 až 16 a § 20 až 21 se neposkytují na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020.“.

 

4.

V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Finanční příspěvky podle § 23 až 29 se neposkytují na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020.“.

 

5.

V § 22 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 29 se poskytují na obnovovaných částech porostních skupin s celkovým zastoupením náhradních dřevin (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo) 0 % až 40 % včetně.“.

 

6.

V § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a v § 26 odst. 1 se slovo „prvků“ nahrazuje slovy „prvků a kopie části hospodářské knihy lesního hospodářského plánu, týkající se obnovované plochy“.

 

7.

§ 31 a 32 se včetně nadpisů zrušují.

 

8.

V části druhé se hlava pátá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 zrušuje.

 

9.

V § 36 odst. 2 se za slovo „zemědělství“ vkládají slova „po splnění předmětu finančního příspěvku“ a slova „kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku“ se nahrazují slovy „za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“.

 

10.

V § 43 odst. 3 se slova „v termínu do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla zkouška vykonána“ nahrazují slovy „po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“.

 

11.

V § 44 odst. 3 se za slovo „zemědělství“ vkládají slova „po splnění předmětu finančního příspěvku“ a slova „kalendářního roku, ve kterém byl lovecký dravec úspěšně odchován“ se nahrazují slovy „za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“.

 

12.

V přílohách č. 2 až 10 se v části „Čestné prohlášení“ slova „Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniku v obtížích (Úř. věst. C 244, 1. 10. 2004, s. 2)“ nahrazují slovy „Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1)“.

 

13.

Příloha č. 6 se zrušuje.

 

14.

Doplňují se přílohy č. 11 a 12, které znějí:

 

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

§ 24

Přechodné ustanovení

V roce 2015 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle části třetí hlavy I nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podávají také na předmět příspěvku splněný po 30. září 2014.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST (§ 25)

§ 25

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části dvanácté bodů 5 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.