Čekejte, prosím...
A A A
309/2014 Sb. znění účinné od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 236/2016 Sb.

1.8.2016

 

nařízením č. 61/2016 Sb.

1.3.2016

 

nařízením č. 50/2015 Sb.

1.4.2015

 

309

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1 (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2 (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3

§ 2

Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

(1)

Fond nejprve vyhodnotí zprávy o kontrole4 za každý akt5 a každý standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu6 v oblastech pravidel podmíněnosti7 postupem stanoveným v odstavci 3.

(2)

Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte souhrnné procentní snížení dotace postupem stanoveným v § 3 odst. 1 a 2 za každou oblast pravidel podmíněnosti.

(3)

Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropské unie za účelem stanovení celkové míry porušení za každý akt a kontrolovaného požadavku za každý standard v oblastech pravidel podmíněnosti. Poté sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušného aktu a standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Je-li v rámci aktu nebo standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu v příslušné oblasti pravidel podmíněnosti více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku nebo standardu za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za akt nebo standard zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(4)

Seznam kontrolovaných

a)

požadavků podle aktů8 pro oblasti pravidel podmíněnosti je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a

b)

standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5)

Do celkové míry porušení se nezapočítává porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví.

§ 3

Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí pravidel podmíněnosti

(1)

Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném9 nebo úmyslném porušení10 kontrolovaného požadavku nebo standardu, Fond na základě celkové míry porušení podle § 2 odst. 3 provede procentní snížení v rámci příslušného aktu nebo standardu takto

a)

0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení a byl-li uplatněn systém včasného varování11,

b)

1 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c)

3 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo

d)

5 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(2)

Fond pro vyhodnocení souhrnného procentního snížení dotace za každou oblast pravidel podmíněnosti použije snížení s nejvyšším procentním hodnocením podle odstavce 1.

(3)

Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku nebo standardu, Fond tyto požadavky vyhodnotí v souladu s předpisem Evropské unie12.

§ 4

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb. se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.

2.

Část první nařízení vlády č. 369/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády.

3.

Nařízení vlády č. 264/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

4.

Část první nařízení vlády č. 448/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

5.

Část první nařízení vlády č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

6.

Část druhá nařízení vlády č. 117/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha č. 1

Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti

Poř. číslo aktu

Poř. číslo požadavku

Znění požadavku

Vymezení požadavku v právním předpise EU

Vymezení požadavku v právním předpise ČR

1

1

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

2

Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?

Článek 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 7 odst. 1 a příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

3

Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?

Článek 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

4

Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojivá dostatečné pro potřebu jejich uskladnění?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády ě. 262/2012 Sb.

1

5

Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

6

Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové

čáry?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

7

Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 7 odst. 12 nařízení vlády ě. 262/2012 Sb.

1

8

Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb. § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

2

1

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok nebo údolní niva?

Článek 3 odst. 1, článek 3 odst. 2 písm. b), článek 4 odst. 1,2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES

§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

2

2

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?

Článek 3 odst. 1, článek 3 odst. 2 písm. b), článek 4 odst. 1,2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.

2

3

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k závažnému rušení (zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo jinému škodlivému zásahu do přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo zničení vývojových stadií) vybraných druhů ptáků nebo poškozování obývaných stanovišť s negativním dopadem na populaci těchto druhů, zejména při hospodaření na plochách určených k jejich rozmnožování?

Článek 3 odst. 1, článek 3 odst. 2 písm. b), článek 4 odst. 1,2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES

§ 5a zákona č. 114/1992 Sb.

3

1

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality?

Článek 6 odst. 1 a 2 směrnice Rady 92/43/EHS

§ 45b45c zákona č. 114/1992 Sb.

4

1

Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?

Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, na článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005

X

4

2

Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým okem?

Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, na článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006

X

4

3

Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?

Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

4

Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimíšení do potravin?

Článek 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

5

Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů?

Článek 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

6

Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost?

Článek 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

7

Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl otom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19 odst. 1, 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

8

Jsou krmivá odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?

Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

X

4

9

Jsou krmivá skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?

Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. e) a článek 5 odst. 5 a přílohu III bod 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

X

4

10

Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmivá a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmivá?

Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, článek. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě.

178/2002

v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. II bod 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

X

4

11

Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a jsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmivá?

Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. g), kap. II bod 2 písm. a), b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 183/2005, článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a článek 18 nařízení

X

4

12

Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?

Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 178/2002

X

4

13

Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/ES nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit?

Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 178/2002

X

4

14

Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí a koz?

Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

15

Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?

Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 178/2002

X

4

16

Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?

Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 178/2002

X

4

17

Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?

Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

18

Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost?

Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

5

1

Je dodržován zákaz podávat zvířatům produkujícím potraviny zakázané látky?

Článek 3 písm. a), b), d) a e) směrnice Rady (ES) 96/22/ES

§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. a § 3 písm. b) vyhlášky č. 291/2003 Sb.

5

2

Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky nebo přípravky?

Článek 4 směrnice Rady 96/22/ES

§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., § 3 písm. a) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb.

5

3

Jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek?

Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES

§ 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., § 8 vyhlášky č. 291/2003 Sb.

5

4

Jsou v souladu s právními předpisy dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných látek?

Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES

§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., § 56 vyhlášky č. 291/2003 Sb.

6

1

Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?

Článek 3 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES

§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 154/2000 Sb. a § 2829 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

6

2

Je založen a veden registr prasat v hospodářství?

Článek 4 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES

§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 52 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

6

3

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?

Článek 5 směrnice Rady 2008/71/ES

§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 18 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

7

1

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?

Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000

§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 10 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

7

2

Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou?

Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000

§ 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb․ a § 39 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

7

3

Je založen a veden stájový registr?

Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000

§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

7

4

Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?

Článek 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona ě. 154/2000 Sb.§ 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

7

5

Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášená v ústřední evidenci do 14 dnů od události?

Článek 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 1760/2000

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

8

1

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?

Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 22 vyhlášky ě. 136/2004 Sb.

8

2

Je založen a veden stájový registr?

Článek 5 nařízení Rady (ES) ě. 21/2004

§ 23 odst. 1 písm. b) zákona ě. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

8

3

Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?

Článek 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

8

4

Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášená v ústřední evidenci do 14 dnů od události?

Článek 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona ě. 154/2000 Sb.§ 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

9

1

Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a krmivý obsahujícími tyto bílkoviny?

Článek 7 odst. 1 a 2 a Příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 999/2001

X

9

2

Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmi v obsahujících tyto bílkoviny?

Článek 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 999/2001

X

9

3

Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt transmisivní spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE“), a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?

Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 999/2001

X

9

4

Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správou?

Článek 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

5

Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?

Článek 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 999/2001

X

9

6

Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?

Článek 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 999/2001

X

9

7

Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?

Článek 13 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

8

Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?

Článek 13 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

9

Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?

Článek 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

10

Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete akohorty vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?

Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

11

Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?

Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

10

1

Byl aplikovaný přípravek použit v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin z hlediska jeho povoleného použití?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.

10

2

Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.

10

3

Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.

10

4

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. 1, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 327/2012 Sb.

10

5

Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně včel a zvěře tak, aby nedošlo k jejich úhynu?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 49 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a § 51 zákona č. 326/2004 Sb. a § 3, 4, 5, 11, 12 vyhlášky č. 327/2012 Sb.

10

6

Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek/půdní blok, na němž se prováděla aplikace?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.

10

7

Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody?

Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 49 odst. 1 písm. a) a odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb.§ 13 odst. 1, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 327/2012 Sb.

11

1

Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně, a telata chovaná venku alespoň jednou denně?

Článek 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. 1), vyhlášky č. 208/2004 Sb.

11

2

Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?

Článek 4 příloha I odst. 8 a 11 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

11

3

Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?

Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 2 odst. 1 písm. f)

vyhlášky

č. 208/2004 Sb.

11

4

Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?

Článek 3 odst. 1, článek 4 příloha I odst. 7 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 2 odst. 1 písm. g) a h) vyhlášky ě. 208/2004 Sb.

11

5

Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem?

Článek 4 příloha I odst. 10 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12a odst. 1 zákona ě. 246/1992 Sb. a § lb odst. 4 a § 2 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

11

6

Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejpozději však do 6 hodin?

Článek 4 příloha I odst. 15 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 2 odst. 1 písm. a)

vyhlášky

č. 208/2004 Sb.

11

7

Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke krmivu?

Článek 4 příloha I odst. 11 a 12 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 2 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky ě. 208/2004 Sb.

11

8

Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí vody, případně jiných nápojů?

Článek 4 příloha I odst. 13 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 12b písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.

12

1

Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných kotcích, kde se mohou snadno otočit?

Článek 3 odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 5 vyhlášky ě. 208/2004 Sb.

12

2

Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat a roštové podlahy stanoveným požadavkům?

Článek 3 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES

§ lb odst. 4, § 3 odst. 2 a 3 a § 3 odst. 4 písm. c) a d) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

12

3

Je prasatům zajištěn trvalý přístup k materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity?

Článek 3 odst. 5 a čl. 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 9, odst. 15 písm. d) vyhlášky ě. 208/2004 Sb.

12

4

Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a mají zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné množství vlákniny?

Článek 3 odst. 6 a 7 a článek 4 příloha I odst. 6 a 7 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 10 a 11 a § 3 odst. 15 písm. e) a f) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

12

5

Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?

Článek 3 odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 15 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

12

6

Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do doby 1 týden před porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným požadavkům?

Článek 3 odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 15 písm. b) a c)

vyhlášky

č. 208/2004 Sb.

12

7

Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným požadavkům?

Článek 4 příloha I odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 208/2004 Sb.

12

8

Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění prasat?

Článek 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 4 písm. a)

vyhlášky

č. 208/2004 Sb.

12

9

Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem tak, aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?

Článek 4 příloha I odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 8 vyhlášky č. 208/2004 Sb.

12

10

Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a diagnostické účely nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?

Článek 4 příloha I odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 3 odst. 12 vyhlášky č. 208/2004 Sb.

13

1

Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?

Článek 4 příloha odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES

§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. a § 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.

13

2

Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně jedenkrát denně?

Článek 4 příloha odst. 2 směrnice Rady 98/58/ES

§ 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.

13

3

Jsou zvířata, včetně telat, s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena, vede chovatel záznamy o těchto lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat?

Článek 4 příloha odst. 4 až 6 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 11 odst. 2 a § 12 odst.

4 zákona č. 246/1992 Sb a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.

13

4

Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jeho druh, která by vedla k jeho poškození?

Článek 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES

§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § lc písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

13

5

Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek poškození zdraví zvířat, a nejsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy?

Článek 4 příloha odst. 18 až 21 směrnice Rady 98/58/ES

§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. a § 4 odst. 1 písm. e) a g), § 9 odst. 1 písm. d) a e) a § 12a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.

13

6

Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení mikroklimatických podmínek?

Článek 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES

a článek 4 příloha I odst. 2 a 3 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 1b odst. 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb. a § 50 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

13

7

Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla držena ve tmě?

Článek 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES

a článek 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 9 odst. 1 písm. c) a §

11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. i) vy hlášky č. 208/2004 Sb.

13

8

Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit?

Článek 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES

§ lb odst. 6 a § 2 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 208/2004 Sb.

13

9

Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a dalšími riziky ohrožujícími jejich zdraví?

Článek 4 příloha odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES

§ 4 odst. 1 písm. j) a k) a § 12a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb.

13

10

Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady?

Článek 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. a § lb odst. 2 vyhlášky č. 208/2004 Sb.

13

11

Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody?

Článek 4 příloha odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES

§ 4 odst. 1 písm. c) a § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb.

13

12

Je u napájecích a krmných systémů pro zvířata, včetně telat, zajištěno omezení znečištění vody a krmiv?

Článek 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 9 a 14 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12b písm. c) zákona č. 246/1992 Sb. a § 1b odst. 6 vyhlášky č. 208/2004 Sb.

Příloha č. 2

Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti

1.

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů a

a)

zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojivá s rychle uvolnitelným dusíkem, a

b)

dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry.

2.

Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem.

3.

Žadatel v souladu s § 38§ 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí

a)

při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení,

b)

závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona,

c)

nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek, a

d)

pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

4.

Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření

a)

ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,

b)

podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

c)

díl půdního blokuje nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar.

5.

Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí,

b)

mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Podmínky podle písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

6.

Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky a současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně

a)

aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně v dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo

b)

pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu, a to cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

7.

Žadatel

a)

nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, a

b)

zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. III. nařízení vlády č. 236/2016 Sb.1.8.2016
Čl. VI zákona č. 61/2016 Sb.1.3.2016


Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.

Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 28 až 31, 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013. Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 72 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 93 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 93 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 38 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 99 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 99 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 39 odst. 4 a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.

2

Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 28 až 31, 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013. Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

3

Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

4

Čl. 72 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

5

Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

6

Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

7

Čl. 93 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

8

Čl. 93 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

9

Čl. 38 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

10

Čl. 99 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

11

Čl. 99 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

12

Čl. 39 odst. 4 a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.