Čekejte, prosím...
A A A
66/2014 Sb. znění účinné od 1. 9. 2014

66

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování

a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 3a odst. 1 písm. b) se slova „není-li zkouška těsnosti prováděna podle ČSN EN 473,“ zrušují.

 

2.

V § 3a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při zpracování předpisu pro provedení zkoušky těsnosti podle odstavce 1 písm. b) lze využít dokumenty a části dokumentů zpracované podle jiných právních předpisů nebo pro vnitřní potřebu provozovatele, pokud odpovídají svým obsahem požadavkům podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. V předpisu pro provedení zkoušky těsnosti odborně způsobilá osoba uvede odkazy na tyto dokumenty.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

3.

V § 3a odst. 3 písm. b) se slova „podle bodu 1“ nahrazují slovy „podle písmene a)“.

 

4.

V § 4 se za slova „v příloze“ doplňují slova „č. 2“.

 

5.

V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, včetně jejich průměrného a nejvyššího množství; identifikační údaje a bezpečnostní list závadných látek nebo identifikační list nebezpečného odpadu nebo odkazy na dokumentaci uživatele, ve které jsou tyto údaje a listy na vyžádání vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí k dispozici; v případě, že není bezpečnostní list závadných látek nebo identifikační list nebezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlastnosti těchto látek nebo odpadu podle přílohy č․ 2 k této vyhlášce,“.

 

6.

V § 6a odst. 1 se slova „podle § 3a odst. 2 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „podle § 3a odst. 3 písm. a) a b)“.

 

7.

V § 6a odst. 2 písmeno b) zní:

b)

vzdělání a praxi v rozsahu:

1.

vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na vodní stavby, hydrogeologii, hydrochemii nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství, stavebnictví nebo chemické technologie a minimálně jeden rok praxe v oboru,

2.

středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti strojírenství, stavebnictví nebo chemické technologie a minimálně tři roky praxe v oboru, nebo

3.

středního vzdělání s výučním listem a minimálně šest let praxe v oblasti strojírenství, strojírenská výroba, chemické technologie nebo stavebnictví,“.

 

8.

V § 6a odstavec 3 zní:

(3) Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst. 3 písm. b) bodu 2 musí mít odborně způsobilá osoba vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd se zaměřením na hydrogeologii nebo hydrochemii a musí být držitelem osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických prací v oboru hydrogeologie nebo sanační geologie; pro zkoušky těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst. 3 písm. b) bodů 1, 3 a 4 musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání podle § 6a odst. 2 písm. b).“.

 

9.

V § 6a odst. 4 se věta poslední zrušuje.

 

10.

V příloze č. 1 se slova „podle § 3a odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „podle § 3a odst. 3 písm. a)“.

 

11.

V příloze č. 1 se slova „podle § 3a odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 3a odst. 3 písm. b)“.

 

12.

Nadpis přílohy č. 2 zní:

Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek, o nichž jejich uživatel vede podle § 39 odst. 6 vodního zákona záznamy, a vlastnosti závadných látek a odpadu podle § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.“.

13.

Příloha č. 3 zní:

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 450/2005 Sb.

Formuláře čestných prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti

 

„.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.