Čekejte, prosím...
A A A
101/2015 Sb. znění účinné od 1. 8. 2015 do 31. 5. 2019

101

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny,

o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce

povinen zajišťovat v provozovně

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, se mění takto:

1.

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Úřední hodiny každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 4. Úřední hodiny žádné provozovny nesmí být zároveň stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje činnost v sídle insolvenčního správce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

2.

V § 3 odst. 3 se za slovo „místě“ vkládají slova „u vstupu do dotčené provozovny“.

 

3.

V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Informační tabule musí být takto umístěna po celou dobu uzavření provozovny.“.

 

4.

V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

evidování doby a důvodů přechodného uzavření provozovny․“.

 

5.

V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „zákona, je“ vkládají slova „insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost,“.

 

6.

V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „povinen“ vkládají slova „svou nepřetržitou fyzickou přítomností v provozovně po celou dobu úředních hodin“.

 

7.

V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

jednání s dlužníkem.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.