Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

123/2015 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2020

123

 

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2015,

kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb.:

§ 1

(1)

Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec, je uveden v příloze č. 1.

(2)

Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav, je uveden v příloze č. 2.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec

Obor

Odvětví

BEZPEČNOST PRÁCE

 

 

Bezpečnost práce

ČISTOTA OVZDUŠÍ

 

 

Čistota ovzduší

DOPRAVA

 

 

Doprava letecká

 

Doprava městská

 

Doprava silniční

 

Doprava vodní

 

Doprava železniční

 

Skladiště a překladiště

DRAHÉ KOVY A KAMENY

 

 

Drahé kovy a kameny

DŘEVO ZPRACOVÁNÍ

 

 

Dřevo zpracování

EKONOMIKA

 

 

Řízení, plánování a organizace ekonomiky

 

Ceny a odhady

 

Dodavatelskoodběratelské vztahy

 

Investice

 

Mzdy

 

Peněžnictví a pojišťovnictví

 

Racionalizace

 

Správa národního majetku

 

Účetní evidence

 

Ekonomická odvětví různá

ELEKTRONIKA

 

 

Elektronika

ELEKTROTECHNIKA

 

 

Elektrotechnika

ENERGETIKA

 

 

Energetika

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

 

 

Geodézie a kartografie

HUTNICTVÍ

 

 

Hutnictví

CHEMIE

 

 

Hmoty umělé

 

Hnojiva strojená

 

Léčiva (výroba)

 

Vlákna umělá

 

Chemická odvětví různá

JADERNÁ FYZIKA

 

 

Jaderná fyzika

KERAMIKA

 

 

Porcelán

KRIMINALISTIKA

 

 

Kriminalistika

KYBERNETIKA

 

 

Výpočetní technika

 

Kybernetická odvětví různá

KŮŽE A KOŽEŠINY

 

 

Kůže a kožešiny (zpracování)

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

 

Myslivost

 

Dříví - těžba

METEOROLOGIE

 

 

Meteorologie

OBALY

 

 

Obaly

OCHRANA PŘÍRODY

 

 

Ochrana přírody

PALIVA

 

 

Paliva

PAPÍR

 

 

Papír výroba

 

Papír zpracování

PATENTY A VYNÁLEZY

 

 

Patenty a vynálezy

PÍSMOZNALECTVÍ

 

 

Písmoznalectví

POTRAVINÁŘSTVÍ

 

 

Cukrovarnictví

 

Konzervování potravin

 

Lihoviny pálené

 

Maso - zpracování

 

Nápoje nealkoholické

 

Pekařství

 

Pivovarnictví

 

Potravinářská odvětví různá

 

Tuky jedlé

 

Zkoumání potravin

POŽÁRNÍ OCHRANA

 

 

Požární ochrana

PRÁVNÍ VZTAHY K CIZINĚ

 

 

Právní vztahy k cizině

PROJEKTOVÁNÍ

 

 

Projektování

ROPA-ZPRACOVÁNÍ

 

 

Ropa - zpracování

SKLO

 

 

Sklo

SLUŽBY

 

 

Služby

SOCIÁLNÍ VĚDY

 

 

Politologie

SPOJE

 

 

Spoje

SPORT

 

 

Sport - provozování

 

Sportovní zařízení

STAVEBNICTVÍ

 

 

Inženýrské stavby

 

Stavební materiál

 

Stavby dopravní

 

Stavby důlní a těžební

 

Stavby energetických zařízení

 

Stavby obytné

 

Stavby průmyslové

 

Stavby vodní

 

Stavby zemědělské

 

Stavební odvětví různá

STROJÍRENSTVÍ

 

 

Strojírenství těžké

 

Strojírenství všeobecné

STŘELIVO A VÝBUŠNINY

 

 

Střelivo a výbušniny

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

 

 

Pedagogika

 

Psychologie

 

Estrády a varieté

 

Film

 

Rozhlas

 

Televize

 

Tisk

 

Umění dramatické

 

Umění hudební

 

Umění literární

 

Umění výtvarné

 

Jazykověda

TABÁK

 

 

Tabák

TARIFY DOPRAVNÍ

 

 

Tarify dopravní

TECHNICKÉ OBORY

 

 

Technické obory (různé)

TĚŽBA

 

 

Geologie

 

Minerální prameny

 

Plyn zemní

 

Těžba uhlí

 

Těžba nafty

 

Těžba nerostů

TEXTILIE

 

 

Textilie

TISKAŘSTVÍ

 

 

Tiskařství

UMĚLECKÁ ŘEMESLA

 

 

Umělecká řemesla

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

 

Čistota vod

 

Meliorace

 

Rybářství a rybníkářství

ZAŘÍZENÍ NÁRODNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI

 

 

Zařízení národní obrany a bezpečnosti

ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

Epidemiologie

 

Farmakologie

 

Genetika

 

Hematologie

 

Hygiena

 

Chirurgie

 

Interna

 

Orthopedie

 

Pediatrie

 

Porodnictví

 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

 

Psychiatrie

 

Sexuologie

 

Soudní lékařství

 

Stanovení nemateriální újmy na zdraví

 

Toxikologie

 

Zdravotnická odvětví různá

ZEMĚDĚLSTVÍ

 

 

Chmelařství

 

Ovocnářství a zahradnictví

 

Včelařství

 

Veterinářství

 

Vinařství

 

Výroba rostlinná

 

Výroba živočišná

 

Zemědělská odvětví různá

Příloha č. 2

Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav

Obor

APLIKACE GEOGRAFIE PRO POTŘEBY OBRANY STÁTU

AUTOMATIZACE

BEZPEČNOST PRÁCE

BIOLOGIE

ČISTOTA OVZDUŠÍ

DOPRAVA

DRAHÉ KOVY (ZKOUŠENÍ PRAVOSTI A RYZOSTI)

DRAHÉ KOVY A KAMENY

DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ

DŘEVO - ZPRACOVÁNÍ

EKOLOGIE

EKONOMIKA

ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA

ENERGETIKA

FILATELIE

FYZIKA

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE PRO POTŘEBY OBRANY STÁTU

GEOCHEMIE

GEOLOGICKÉ PRÁCE

GEOLOGIE

GEOMATIKA

HISTORIE

HUTNICTVÍ

HYDROLOGIE

CHEMICKÁ ODVĚTVÍ (RŮZNÁ)

CHEMIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMATIKA

JADERNÁ FYZIKA

KERAMIKA

KLIMATOLOGIE

KOROZE A OCHRANA PROTI KOROZI

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ

KRIMINALISTIKA

KULTURA

KŮŽE A KOŽEŠINY (ZPRACOVÁNÍ)

KYBERNETIKA

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

LESNÍ INŽENÝRSTVÍ

MATEMATIKA

METEOROLOGIE

METROLOGIE

OBALY

OCHRANA OVZDUŠÍ

OCHRANA PŘÍRODY

OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PALIVA

PAPÍR

PATENTY A VYNÁLEZY

PEDAGOGICKÉ ŠKOLSTVÍ

PÍSMOZNALECTVÍ

POLYGRAFIE

POTRAVINÁŘSTVÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA

PRÁVNÍ VZTAHY K CIZINĚ

PROJEKTOVÁNÍ

PSYCHOLOGIE

PYROTECHNIKA

ROPA - ZPRACOVÁNÍ

SKLO

SLUŽBY

SOCIÁLNÍ VĚDY

SPOJE

SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ŠKOLSTVÍ

SPORT

STAVEBNICTVÍ

STROJÍRENSTVÍ

STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

STŘELIVO A VÝBUŠNINY

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

TARIFY DOPRAVNÍ

TECHNICKÉ OBORY (RŮZNÉ)

TELEKOMUNIKACE

TELEKOMUNIKACÍ A POŠT

TEOLOGIE

TEXTÍLIE

TĚŽBA

TISKAŘSTVÍ

TLUMOČNICTVÍ

UMĚLECKÁ ŘEMESLA

UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ

VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

ZAŘÍZENÍ NÁRODNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI

ZDRAVOTNICTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ