Čekejte, prosím...
A A A
147/2015 Sb. znění účinné od 1. 7. 2015

147

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic

a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,

o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel

a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb․, o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a podle § 120 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 312/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

2.

V § 5 odst. 1 se za slova „arabských číslic“ vkládají slova „v rozmezí 1 až 9999“.

 

3.

V § 5 odst. 2 se za slovo „jeden“ vkládá slovo „malý“.

 

4.

V § 7 písm. b) se slova „katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

 

5.

§ 8 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Ministr:

Chovanec v. r.