Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

197/2015 Sb. znění účinné od 31. 8. 2015

197

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. července 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. a nařízení vlády č. 167/2014 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se na konci bodu 79 doplňuje řádek, který zní:

79-43-K/61

Dvojjazyčné gymnázium

79-41-K/610

Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce

28

12) “․

 

2.

V příloze č. 1 oddíle D části D2 se na konci poznámek k tabulce D2 doplňuje poznámka č. 12, která zní:

12)

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem. První číslice za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.“.

 

3.

V příloze č. 1 oddíle D části D2 poznámkách k tabulce D2 se věta poslední zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žáci dvojjazyčných gymnázií přijatí ke vzdělávání do oboru vzdělání Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce s kódovým označením 79-41-K/610 v režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se budou po vydání rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále vzdělávat v oboru vzdělání 79-41-K/610.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.