Čekejte, prosím...
A A A
219/2015 Sb. znění účinné od 25. 9. 2015

219

 

ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

Nad označení § 11 se vkládá nadpis, který zní: „Poskytování informací zpravodajským službám“.

 

2.

Nadpis § 11 se zrušuje.

 

3.

V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství požadovat poskytnutí informací získaných při správě daní. Generální finanční ředitelství nemusí žádosti vyhovět, pokud by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného výkonu správy daní. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu; porušením této mlčenlivosti není ani použití těchto informací zpravodajskými službami podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

4.

V § 11 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

 

5.

V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů. Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách, které mají vztah k plnění úkolů zpravodajských služeb, zejména o

a)

příslušnících a zaměstnancích zpravodajských služeb,

b)

osobách jednajících ve prospěch zpravodajských služeb,

c)

osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajských služeb,

d)

osobách blízkých osobám uvedeným v písmenech a) až c)․

Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje vztahující se k prostředkům nebo dokladům sloužícím podle tohoto nebo jiného právního předpisu k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti osoby, příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti nebo skutečných zájmů zpravodajských služeb a údaje vztahující se ke služebním vozidlům.“.

 

6.

V § 11a odst. 1 se slova „v oblasti potlačování financování terorismu6)“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují a slova „a poboček zahraničních bank“ se nahrazují slovy „včetně zahraničních bank a od spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „banka“)“.

 

7.

V § 11a odst. 3 se slova „nebo pobočky zahraniční banky, na jejichž základě lze takového klienta jednoznačně ztotožnit (dále jen „základní identifikační údaje“)“ zrušují.

 

8.

V § 11a odst. 4 a 5 se za slovo „údaje“ vkládají slova „o klientovi banky“.

 

9.

V § 11a odst. 5 se slova „nebo pobočce zahraniční banky“ zrušují.

 

10.

Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

§ 11b

 

Zpravodajské služby jsou oprávněny v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu informaci z databáze všech jejích účastníků veřejně dostupné telefonní služby.“.

 

11.

V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Zpravodajské služby uvedou v rámci zprávy o své činnosti podle § 8 odst. 1 také údaj o počtu případů poskytnutí informací podle § 11 odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou zpravodajské služby činné, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti zpravodajských služeb.“.

 

12.

V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vláda jednou ročně poskytne příslušnému orgánu údaje o počtu případů poskytnutí informací podle § 11 odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou zpravodajské služby činné, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti zpravodajských služeb.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách (čl. 2)

Čl. II

V § 38 odst. 3 písm. j) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., se slova „v oblasti potlačování financování terorismu26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují a slova „tohoto jiného právního předpisu“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 3)

Čl. III

V § 25b odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.