Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

251/2015 Sb. znění účinné od 1. 1. 2016

251

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2015,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami

a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb. a vyhlášky č. 468/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slova „Evropské unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na použitelný předpis Evropské unie2)“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_________

1)

Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku“ zrušují.

 

3.

V § 2 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „(dále jen „obchodník s cennými papíry“)“.

 

4.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

 

5.

V § 2 odst. 4 se slova „ , s výjimkou ustanovení § 81a,“ zrušují.

 

6.

Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

 

7.

V § 3 odst. 2, 3 a 5, § 4 odst. 1, § 65 a § 66 odst. 1 se slova „k této vyhlášce“ zrušují.

 

8.

V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , informace v příloze podle § 54 až 57 se uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty v přílohách č. 1 a 2“.

 

9.

V § 4 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

 

10.

V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

 

11.

V § 26 se slova „tvořené podle zvláštních právních předpisů“ zrušují.

 

12.

V § 28 se za slovo „dotacemi“ vkládají slova „do vlastních zdrojů“.

 

13.

V § 29 odst. 2 se slova „podle zvláštních právních předpisů“ zrušují.

 

14.

V § 44 odst. 4 se slova „pořízených v primárních emisích“ zrušují.

 

15.

V § 48 se na konci textu věty první doplňují slova „ , dary a jiná bezúplatná plnění“.

 

16.

V § 50 odst. 1 se slova „podle zvláštního zákona“ zrušují.

 

17.

V § 50 odst. 3 se slova „pořízeným v primárních emisích“ a slova „podle zvláštního předpisu“ zrušují.

 

18.

Hlava IV včetně nadpisu zní:

HLAVA IV

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘÍLOHY

 

§ 54

 

(1) Příloha obsahuje informace o uplatněných účetních metodách, alespoň o

a)

použitých nových účetních metodách oproti předchozímu období, důvodech jejich uplatnění a vlivu na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky,

b)

způsobech oceňování majetku a závazků, metodách použitých při stanovování reálných hodnot majetku a závazků, cizích měnách a kurzech použitých pro přepočet cizích měn na českou měnu,

c)

okamžiku uskutečnění účetního případu, zejména informace o zachycování majetku a závazků v aktivech nebo pasivech v okamžiku sjednání obchodu nebo v okamžiku vypořádání obchodu,

d)

postupech odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

e)

postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty, o devizových obchodech včetně způsobu účtování kursových rozdílů, repo obchodů, finančního leasingu, sekuritizovaného majetku a dalších nástrojů používaných k realokaci úvěrového rizika, penzijních plánů a odložené daně,

f)

postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran,

g)

metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetku, zejména pohledávek,

h)

zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití,

i)

vlivu použitého zajištění na oceňování majetku, zejména pohledávek․

(2) Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje informace o

a)

dlouhodobém majetku; účetní jednotka uvede za každou skupinu celkový počáteční zůstatek na začátku období, přírůstky, úbytky, celkový konečný zůstatek na konci účetního období a dále obdobné informace o oprávkách a opravných položkách vztahujících se k tomuto majetku, případně výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,

b)

aktivech, která byla zatížena jako zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob; informace by měly být dostatečně podrobné, aby pro každou položku závazků a každou podrozvahovou položku byly uvedeny celkové hodnoty zatížených aktiv,

c)

výši zápůjček, úvěrů a závazků samostatně za každou z následujících položek rozvahy:

1.

3b) a 4 aktiv a 1b), 2a), 2b) a 3b) pasiv v členění na základě jejich zbytkové doby splatnosti a to následovně: do tří měsíců, od tří měsíců do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let a nad pět let,

2.

u položky 4 aktiv se uvedou také pohledávky splatné na požádání a s výpovědní dobou do jednoho roku; pokud zápůjčky a úvěry nebo závazky zahrnují splátkové platby, rozumí se zbytkovou dobou splatnosti doba mezi rozvahovým dnem a dnem, kdy se stává každá jednotlivá splátka splatnou,

3.

u položky 5 aktiv a 3a) pasiv se uvede, jaký je podíl aktiv a pasiv, která se stanou splatnými do jednoho roku od rozvahového dne,

d)

celkové výši závazků, podmíněných závazků a poskytnutých věcných zajištěních s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči konsolidovaným účetním jednotkám, účetním jednotkám pod společným vlivem a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí samostatně,

e)

rozvahové položce „7. Podřízené závazky“ pro každý závazek, který převyšuje deset procent celkové částky podřízených závazků, ve struktuře:

1.

částka závazku, měna, ve které je vyjádřen, úroková míra a datum splatnosti nebo skutečnost, že se jedná o trvalou položku,

2.

existence okolností, za kterých je požadováno dřívější splacení závazku,

3.

podmínky podřízenosti, existence jakýchkoliv předpisů a ujednání upravujících převod podřízeného závazku do vlastního kapitálu nebo jiné formy závazku, a podmínky stanovené těmito předpisy,

4.

souhrnný popis pravidel, kterými se řídí ostatní závazky nepřevyšující deset procent celkové částky podřízených závazků,

f)

oceňování finančních nástrojů nebo aktivech jiných než finanční nástroje, které se oceňují reálnou hodnotou; tyto informace obsahují:

1.

významné předpoklady, na kterých jsou založeny použité oceňovací modely a techniky, pokud byla reálná hodnota stanovena v souladu s § 27 zákona,

2.

pro každou kategorii finančního nástroje nebo aktiva jiného než finančního nástroje oceňovaného reálnou hodnotou, změny hodnoty zahrnuté přímo do výkazu zisku a ztráty a změny zahrnuté přímo do vlastního kapitálu,

3.

pro každou třídu derivátových finančních nástrojů údaje o jejich rozsahu a povaze, včetně hlavních podmínek, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a jistotu budoucích peněžních toků,

4.

tabulku zachycující pohyby v oceňovacích rozdílech v průběhu účetního období,

g)

výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj,

h)

době odpisování goodwillu.

(3) V příloze účetní jednotka uvede také informace o

a)

počtu a jmenovité hodnotě nebo, nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce akcií upsaných v průběhu účetního období, s omezením schváleného základního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši,

b)

počtu a jmenovité hodnotě nebo, nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce každého druhu akcií, existuje-li takových druhů více,

c)

existenci zatímních listů, jakýchkoli prioritních akcií, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, opčních listů či opcí nebo podobných cenných papírů nebo práv s nimi spojených, s udáním jejich počtu a rozsahu práv s nimi spojených,

d)

charakteru a obchodním účelu transakcí účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a finančním dopadu transakcí na účetní jednotku, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky,

e)

transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu; informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci účetní jednotky; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 19a zákona,

f)

podílech výnosů účetní jednotky vztahující se k položkám „1. Výnosy z úroků a podobné výnosy“, „3. Výnosy z akcií a podílů“, „4. Výnosy z poplatků a provizí“, „6. Zisk nebo ztráta z finančních operací“ a „7. Ostatní provozní výnosy“ výkazu zisku a ztráty, a to ve členění podle geografického umístění trhů v závislosti na tom, jak významně se tyto trhy od sebe liší s ohledem na způsob, jakým je účetní jednotka organizována; informace nemusejí být uvedeny, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají; informace o použití tohoto ustanovení se uvedou vždy,

g)

mimořádných nákladech a výnosech s uvedením jejich povahy a výše,

h)

navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nebo skutečném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty.

(4) V příloze účetní jednotka uvede také

a)

název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama, nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet, drží podíl s uvedením výše tohoto podílu, jakož i výši základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této účetní jednotky za poslední účetní období; tyto informace nemusí být uvedeny, pokud nejsou významné; tyto informace o vlastním kapitálu nemusí být rovněž uvedeny tehdy, pokud se týkají přidružené účetní jednotky, která nemá povinnost jejich zveřejnění a jejíž podíl ve výši nejméně rozhodujícího vlivu na jejím základním kapitálu drží účetní jednotka způsobem výše uvedeným, nebo tehdy, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají, přičemž informace o použití tohoto ustanovení se uvedou vždy,

b)

název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,

c)

název a sídlo konsolidující účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,

d)

název a sídlo konsolidující účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,

e)

místo, kde je možné konsolidované účetní závěrky konsolidujících účetních jednotek uvedených v písmenech c) a d) získat.

(5) V příloze účetní jednotka uvede také informace o

a)

průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění na mzdy a platy, náklady na sociální pojištění se samostatnou informací o těch, které se vztahují k penzím, a ostatních správních nákladech, nejsou-li uvedeny samostatně ve výkazu zisku a ztráty,

b)

výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících a kontrolních orgánů z důvodu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii; tyto informace nemusí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,

c)

výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících a kontrolních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a jakýchkoliv splacených, odepsaných nebo prominutých částek, výši všech forem zajištění, s uvedením úhrnu za každou kategorii,

d)

celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby; tyto informace nemusí být uváděny tam, kde je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, vypracované podle části páté, jestliže jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.

 

§ 55

 

Investiční společnosti a investiční fondy použijí § 54 přiměřeně.

 

§ 56

 

Družstevní záložny použijí § 54 přiměřeně. Kromě těchto informací uvedou v příloze v účetní závěrce informace o

a)

počtu členů družstevní záložny,

b)

výši zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu,

c)

výši členského vkladu,

d)

výši nesplacených členských vkladů,

e)

poskytnutých úvěrech osobám podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

f)

jmenovité hodnotě záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami,

g)

celkové výši dluhů družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období,

h)

celkové výši pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období.

 

§ 57

 

Penzijní společnosti za jimi obhospodařované důchodové, účastnické a transformované fondy použijí § 54 přiměřeně. Kromě těchto informací uvedou v příloze v účetní závěrce informace o

a)

počtu účastníků penzijního připojištění a důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření,

b)

počtu a výši vyplacených dávek,

c)

depozitáři důchodových, účastnických a transformovaných fondů,

d)

výši zhodnocení vložených prostředků,

e)

postupu stanovení rezervy na výplatu penzí.

 

§ 58

 

Obchodníci s cennými papíry použijí § 54 přiměřeně. Kromě těchto informací uvedou v příloze v účetní závěrce také informace požadované podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

19.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

 

20.

V § 68a odst. 1 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů“.

 

21.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

 

22.

V § 69 odst. 5 se slova „podle § 65“ zrušují.

 

23.

V § 70 odst. 5 písm. c) se slova „podle zvláštních právních předpisů“ zrušují.

 

24.

V § 70 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

 

25.

V § 70 odst. 7 a § 80 odst. 6 se slova „a k okamžiku sestavení výkazů podle zvláštních právních předpisů“ zrušují.

 

26.

V § 78 odst. 3 se slova „č. 586/1992 Sb., o dani“ nahrazují slovy „o daních“ a slova „ , ve znění pozdějších předpisů“ se zrušují.

 

27.

V § 78 odst. 5 se slova „odst. 2“ zrušují.

 

28.

§ 81 se zrušuje.

 

29.

§ 81a se zrušuje.

 

30.

V § 86 odstavec 1 zní:

(1) Příloha v konsolidované účetní závěrce obsahuje informace požadované podle § 54, případně § 55 až 57, za účelem posouzení finanční situace konsolidačního celku, s úpravami, jež vyplývají z použitých způsobů konsolidace podle § 82 odst. 1 a metod konsolidace podle § 82 odst. 3 v porovnání s účetní závěrkou, včetně těchto úprav:

a)

při uvádění transakcí mezi spřízněnými stranami se neuvádějí operace mezi spřízněnými stranami, které jsou zahrnuty do konsolidace a které se z konsolidace vylučují,

b)

při uvádění průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období se zvlášť uvádí průměrný počet zaměstnanců, který zaměstnávají účetní jednotky konsolidované pomocí metody poměrné konsolidace,

c)

při uvádění částek odměn, záloh, zápůjček, závdavků a ostatních pohledávek se uvádějí pouze částky přiznané konsolidující účetní jednotkou a jí ovládanými osobami osobám uvedeným v § 54 odst. 5 písm. b) a c).“.

 

31.

V § 86 odst. 2 písm. c) se slova „podle § 81 odst. 2“ zrušují.

 

32.

V § 86 odst. 2 písm. e) se slova „podle § 81 odst. 4“ zrušují.

 

33.

V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmena h) až j) se zrušují.

 

34.

V § 86 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Účetní jednotka neuvede informace podle odstavce 2, pokud by tyto informace svou povahou vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, které se týkají; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala dnem 1. ledna 2016 nebo později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.