Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

252/2015 Sb. znění účinné od 1. 1. 2016

252

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2015,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb., vyhlášky č. 411/2009 Sb., vyhlášky č. 421/2010 Sb. a vyhlášky č. 469/2013 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

__________

1a)

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 2 odst. 2 se slova „ustanovení § 38a“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 6 zákona“.

 

4.

V § 3 odst. 1 se slova „může zahrnovat přehled o peněžních tocích a“ zrušují.

 

5.

V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Informace v příloze se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou uspořádány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.“.

 

6.

V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

7.

V § 4 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

8.

Poznámky pod čarou č. 4 až 6, včetně odkazů na poznámky pod čarou, se zrušují.

 

9.

V § 5 odst. 1, § 10 odst. 1 a 15, § 12 odst. 1, § 20 odst. 3 písm. a), § 25 odst. 1 písm. b), § 33 odst. 6, příloze č. 1 v položce aktiv C. a v příloze č. 3 se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.

 

10.

V § 5 odst. 1 a 3, § 10 odst. 3, 9 a 14, § 19 odst. 11, § 20 odst. 3 písm. a), nadpisu nad § 25, § 25 odst. 1 písm. a), § 29 odst. 4 a 7, § 33 odst. 6, příloze č. 1 v položkách aktiv C.II., C.III.3. a D. a v příloze č. 3 se slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“.

 

11.

V § 8 odst. 9, § 8a odst. 4, § 10 odst. 12 a příloze č. 2 v položce II.9. se slova „finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „investice“.

 

12.

V § 8 odst. 9, § 10 odst. 1 a 12, § 19 odst. 9, § 22 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 a 3, § 29 odst. 5 a 8 písm. b) a c) a příloze č. 1 v položce aktiv C.III.7. se slova „finanční umístění“ nahrazují slovem „investice“.

 

13.

V § 8 odst․ 10, § 8a odst. 3, § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení a písm. a) až c), § 19 odst. 10 úvodní část ustanovení a písm. a) a b), § 19 odst. 11, § 22 odst. 1 písm. j), § 27 odst. 1, § 29 odst. 2, 5, 6 a 7 se slova „finančního umístění“ nahrazují slovem „investic“.

 

14.

V § 8 odst. 10, § 29 odst. 2 a příloze č. 2 se slova „finančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „investic“.

 

15.

V § 9 odst. 2 se slova „zřizovací výdaje,“ a slova „podpoložce a) se uvádí zřizovací výdaje a v“ zrušují.

 

16.

V § 10 odst. 1 se slova „jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „jiné investice“.

 

17.

V § 10 odst. 6 se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.

 

18.

Poznámky pod čarou č. 19, 23, 24, 27, 28 a 29 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

19.

Poznámka pod čarou č. 29a zní:

__________

29a) § 2758 odst. 1 občanského zákoníku.“.

 

20.

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

21.

V § 14 odst. 5 se slova „nebo zdroje z bezúplatných plnění“ nahrazují slovy „do vlastních zdrojů“.

 

22.

V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Souhrnná položka „C. Technické rezervy“ obsahuje rezervy v položkách „C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné“, „C.2. Rezerva na životní pojištění“, „C.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“, „C.4. Rezerva na bonusy a slevy“ a „C.6. Ostatní technické rezervy“.“.

 

23.

V § 16 odst. 2 se slova „ , C.7.a), C.8.a)“ zrušují a slova „podíl zajišťovatelů“ se nahrazují slovy „hodnotu zajištění“.

 

24.

V § 16 odst. 3 se slova „ , C.7.b), C.8.b)“ zrušují a slova „podíl zajišťovatelů podle zajišťovací smlouvy,36a) o který se vždy snižuje hrubá výše technických rezerv“ se nahrazují slovy „hodnotu zajištění, která zahrnuje skutečné nebo odhadnuté částky, o které se v souladu se smluvními podmínkami zajištění snižuje hrubá výše technických rezerv. Pokud jde o rezervu na nezasloužené pojistné, hodnota zajištění se vypočítává podle metod uvedených v článku 1 přílohy č. 4 a podle podmínek zajišťovací smlouvy“.

Poznámka pod čarou č. 36a se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

25.

V § 16 odstavce 4 až 9 znějí:

(4) Položka „C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné“ zahrnuje částku představující podíl předepsaného hrubého pojistného, které má být přiřazeno k následujícímu účetnímu období či k pozdějším účetním obdobím. Pokud zahrnuje položka C.1. rovněž hodnotu rezervy na rizika hrozící ztráty z pojištění, zní název položky „Rezerva na nezasloužené pojistné a hrozící ztráty z pojištění“. Pokud je výše hrozících ztrát významná, uvede se jejich hodnota samostatně v příloze v účetní závěrce. Ustanovení platí obdobně v případě nezaslouženého pojistného.

(5) Položka „C.2. Rezerva na životní pojištění“ obsahuje hodnotu závazků pojišťovny včetně již vyhlášených bonusů, stanovenou pojistně matematickým odhadem po odečtení pojistně matematické hodnoty budoucího pojistného.

(6) Položka „C.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“ představuje úhrn předpokládaných konečných nákladů, které pojišťovně vzniknou v souvislosti s vypořádáním veškerých nároků vyplývajících z událostí, k nimž došlo do konce účetního období, ať byly hlášeny či nikoliv, snížený o částky, které již byly ve vztahu k těmto nárokům vyplaceny. Tato rezerva zahrnuje i rezervu na vzniklé a dosud nehlášené škody. Položka C.3. v životním pojištění se uvádí jen, pokud hodnota rezerv, které obsahuje, není obsahem položky C.2.

(7) Položka „C.4. Rezerva na bonusy a slevy“ představuje částky ve formě bonusů a slev určené pro pojistníky nebo pro osobu, která má smluvní právo na plnění, jak jsou vymezeny v § 19 odst. 6, pokud tyto částky nebyly účtovány ve prospěch pojistníka nebo osoby, která má smluvní právo na plnění, nebo nebyly zahrnuty do položky C.2. Při provozování zajišťovací činnosti se uvedená rezerva tvoří pouze tehdy, existuje-li pro ni na základě zajišťovací smlouvy důvod.

(8) Položka „C.6. Ostatní technické rezervy“ zahrnuje mimo jiné rezervu na hrozící ztráty z pojištění, která je částkou doplněnou navíc k rezervě na nezasloužené pojistné z hlediska rizik přebíraných pojišťovnou po skončení účetního období, aby bylo možné pokrýt veškeré nároky a výdaje spojené s platnými pojistnými smlouvami překračující výši rezerv na nezasloužené pojistné a splatné pojistné vyplývající z těchto smluv. Rezerva na hrozící ztráty z pojištění se v položce C.6. uvádí jen, pokud není obsahem položky C.1. podle odstavce 4. Položka C.6. obsahuje rovněž „Rezervu na závazky Kanceláře“, „Rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ nebo ostatní technické rezervy, pokud jsou účetní jednotkou vytvářeny.

(9) Položka „D. Technické rezervy u životního pojištění, kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci“ zahrnuje technické rezervy vytvořené ke krytí závazků vztahujících se k investicím v rámci smluv na životní pojištění, jejichž hodnota nebo výnosnost se stanoví podle finančních investic, u nichž pojistník nese riziko, nebo podle určitého ukazatele. Doplňkové technické rezervy, které se případně vytvářejí ke krytí rizik spojených s úmrtím, provozních výdajů či dalších rizik, jako jsou zaručené dávky pojistného plnění splatné při skončení smlouvy nebo zaručené hodnoty při odstoupení od pojistné smlouvy, se uvádějí v položce C.2. Položka D. zahrnuje rovněž technické rezervy představující závazky organizátora tontiny vůči jejím účastníkům.“.

 

26.

Poznámky pod čarou č. 37, 37a, 37b, 38 a 39 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

27.

V § 16 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Informace o použitých metodách výpočtu jednotlivých technických rezerv, které jsou obsahem souhrnné položky „C. Technické rezervy“ nebo položky D., se uvedou v příloze v účetní závěrce.“.

 

28.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

§ 16a

 

(1) „Rezerva na závazky Kanceláře“ je rezervou na splnění závazků z ručení za závazky Kanceláře podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Rezerva je určena ke krytí uvedených závazků, k jejichž plnění Kancelář nemá odpovídající aktiva. Tuto rezervu tvoří pojišťovna v rozsahu, v jakém se podílí na celkových závazcích Kanceláře, její výše se stanoví matematicko-statistickými metodami.

(2) „Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ je rezervou určenou na splnění závazků vyplývajících z použité technické úrokové míry ve výši, ve které ke krytí uvedených závazků nepostačuje rezerva na životní pojištění podle § 16 odst. 5. Ustanovení platí obdobně v případě ostatních početních parametrů.“.

 

29.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

 

Rezervy

 

Souhrnná položka „E. Rezervy“ obsahuje rezervy v souladu s § 26 odst. 3 zákona, které se uvádějí v uspořádání podle přílohy č. 1.“.

 

30.

V § 19 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „prémie“ nahrazuje slovem „bonusy“.

 

31.

V § 19 odst. 4 se slova „a I.9.“ a příloze č. 2 položka I.9. zrušují.

 

32.

V § 19 odst. 6 se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“ a slovo „prémie“ se nahrazuje slovem „bonusy“.

 

33.

V § 19 odst. 8 se slova „finančním umístěním (investicemi)“ nahrazují slovem „investicí“.

 

34.

V § 19 odst. 11 se slova „finančnímu umístění“ nahrazují slovem „investicím“.

 

35.

V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „finančním umístěním“ nahrazují slovem „investicí“ a slova „finančnímu umístění, které“ se nahrazují slovy „investici, která“.

 

36.

V § 20 odst. 3 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

 

37.

V § 20 odst. 5 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

 

38.

V § 20 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Položky podle odstavců 4 a 6 nemusí být uváděny ve výkazu zisku a ztráty. Využije-li účetní jednotka možnosti tyto položky neuvádět, neuvádějí se v Netechnickém účtu ani položky „III.13. Mimořádný zisk nebo ztráta“ a „III.14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti“. V tom případě se tyto informace uvedou v příloze v účetní závěrce.“.

 

39.

V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „tomto finančním umístění“ nahrazují slovy „této investici“.

 

40.

V § 22 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až o) se označují jako písmena e) až n).

 

41.

V § 22 odst. 1 písm. h) se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“.

 

42.

V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ ; to platí i tehdy, využije-li účetní jednotka možnosti podle § 20 odst. 7“.

 

43.

V § 22 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

 

44.

V § 22 odst. 1 písm. m) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

45.

V § 22 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nebo tehdy, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají; informace o použití tohoto ustanovení se uvedou vždy“.

 

46.

V § 22 odst. 2 písm. e) se slova „poukázek na akcie, opčních listů“ nahrazují slovy „jakýchkoli prioritních akcií“ a za slovo „dluhopisů,“ se vkládají slova „warrantů, opcí“.

 

47.

Poznámka pod čarou č. 42a se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

48.

V § 22 odst. 2 se na konci textu písmene n) doplňují slova „ ; tyto informace nemusí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu“.

 

49.

V § 22 odst. 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

s)

navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,

t)

informace o událostech podle § 19 odst. 6 zákona.“.

 

50.

V § 22 odst. 5 se slova „organizační složku nebo“ zrušují.

 

51.

V § 22 se za odstavec 8 doplňuje nový odstavec 9, který zní:

(9) Informace podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b) až e), h) až n), p) až t), odstavců 5 až 7, § 5 odst. 3 a § 25 odst. 2 uvádí účetní jednotka jako subjekt veřejného zájmu.“.

 

52.

V § 25 odst. 1 se poznámky pod čarou č. 43 a 44 zrušují, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

53.

V § 25 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

souhrnné položky „C. Investice“.“.

 

54.

V § 25 se doplňuje odstavec 2, který zní:

(2) Při oceňování podle odstavce 1 se dále postupuje v souladu s § 26 a 27.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

55.

V § 25 odst. 3 větě první se za slova „v účetní závěrce“ vkládají slova „ , pokud jsou investice oceňovány reálnou hodnotou“.

 

56.

V § 25 odst. 3 věta druhá zní: „Reálná hodnota jednotlivých položek uvedených v odstavci 1 zjištěná podle § 27 odst. 3 zákona se uvádí v příloze v účetní závěrce, pokud jsou investice oceňovány pořizovací cenou.“.

 

57.

V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Stejná metoda oceňování se použije u všech investic zahrnutých v některé z položek označených arabskou číslicí nebo v položce C.I. aktiv. Metoda použitá pro každou jednotlivou položku investic se uvede v příloze v účetní závěrce spolu s částkami podle ní stanovenými.“.

 

58.

V § 26 odst. 1 se slova „jiného finančního umístění (investic)“ nahrazují slovy „jiných investic“, slovo „je“ se nahrazuje slovem „jsou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud by investicí podle zákona upravujícího pojišťovnictví byl majetek uváděný v položce „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“, použije se pro jeho ocenění § 27 odst. 6 věta první zákona.“.

 

59.

V § 26 odst. 2 se slova „k jejich“ nahrazují slovy „k jejímu“ a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „její“.

 

60.

V § 26 odst. 3 se slova „finančního umístění oceňovaného“ nahrazují slovy „investic oceňovaných“ a slovo „všechna“ se nahrazuje slovem „všechny“.

 

61.

V § 26 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Metoda oceňování musí být v každém případě přesně popsána a důvody pro její uplatnění musí být vyjádřeny v příloze v účetní závěrce.“.

 

62.

V § 27 odst. 1 se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“, slova „ , která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby prodány v“ se nahrazují slovy „podle § 27 odst. 3 zákona k“ a na konci odstavce se doplňují slova „popřípadě upravená v souladu s odstavci 3 a 4“.

 

63.

V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Metoda použitá ke stanovení ocenění pozemku nebo stavby i jejich rozčlenění v účetním období, ve kterém je ocenění provedeno, se uvedou v příloze v účetní závěrce.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

64.

V § 27 odst. 5 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 až 4“.

 

65.

§ 28 včetně nadpisu zní:

§ 28

 

Technické rezervy

 

Výše technických rezerv musí být v každém okamžiku dostatečná do té míry, aby pojišťovna byla schopna dostát svým závazkům, vyplývajícím z pojistných smluv, které lze rozumně předpokládat.“.

 

66.

V § 29 odst. 2 se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „oceňovacích rozdílů“.

 

67.

V § 29 odst. 4 a příloze č. 2 v položkách II.2.b) a III.3.b) se slova „ostatního finančního umístění (investic)“ nahrazují slovy „ostatních investic“.

 

68.

V § 29 odst. 6 se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.

 

69.

V § 29 odst. 7 se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“.

 

70.

V § 29 odst. 9 se slova „se použije přiměřeně § 14a, 54 a 54a“ nahrazují slovy „se použijí přiměřeně příslušná ustanovení“.

 

71.

V § 33 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

72.

§ 34 včetně nadpisu zní:

§ 34

 

Postup tvorby a použití rezerv

 

(1) Rezervy v souladu s § 26 odst. 3 zákona se uvádějí podle § 17, není-li stanoveno jinak. Technické rezervy se uvádějí podle § 16.

(2) S výjimkou technických rezerv se uvádí tvorba rezerv podle odstavce 1 v Netechnickém účtu v položce „III.8. Ostatní náklady“, použití rezerv včetně jejich rozpuštění na základě inventarizace v Netechnickém účtu v položce „III.7. Ostatní výnosy“.“.

 

73.

V § 35 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „V účetních knihách a v účetní závěrce lze za podmínky podle § 7 odst. 6 zákona vzájemně zúčtovávat případy:“.

 

74.

V § 38 se odstavce 3 až 6 zrušují.

 

75.

§ 38a se zrušuje.

 

76.

V § 40 odst. 1 se slova „může zahrnovat přehled o peněžních tocích a“ zrušují.

 

77.

V § 43 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Příloha v konsolidované účetní závěrce obsahuje informace požadované podle § 22, a to tak, aby se usnadnilo posouzení finanční situace konsolidačního celku, s úpravami, jež vyplývají z použitých způsobu konsolidace podle § 39 odst. 1 a metod konsolidace podle § 39 odst. 3 v porovnání s účetní závěrkou, včetně těchto úprav:

a)

při uvádění transakcí mezi spřízněnými stranami [§ 22 odst. 2 písm. i)] se neuvádějí operace mezi spřízněnými stranami, které jsou zahrnuty do konsolidace a které se z konsolidace vylučují,

b)

při uvádění průměrného počtu zaměstnanců během účetního období [§ 22 odst. 2 písm. k)] se zvlášť uvádí průměrný počet zaměstnanců, který zaměstnávají účetní jednotky konsolidované pomocí metody poměrné konsolidace,

c)

při uvádění částek odměn, záloh, zápůjček a ostatních pohledávek se uvádějí pouze částky konsolidující účetní jednotkou a jí ovládanými osobami přiznané osobám vyjmenovaným v § 22 odst. 2 písm. n) a o).“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

78.

V § 43 odst. 2 větě první se za slovo „jednotka“ vkládá slovo „dále“.

 

79.

V § 43 odst. 2 písm. c) se slova „podle § 38 odst. 4“ zrušují.

 

80.

V § 43 odst. 2 písm. e) se slova „podle § 38 odst. 6“ zrušují.

 

81.

V § 43 odst. 2 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a dosavadní písmena h) až j) se zrušují.

 

82.

V § 43 se odstavec 3 zrušuje.

 

83.

Poznámky pod čarou č. 30a, 48 a 51 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

84.

V příloze č. 1 v položce B. aktiv se slova „a) zřizovací výdaje“ zrušují.

 

85.

V příloze č. 1 v položce C.III. aktiv se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.

 

86.

V příloze č. 1 v položce A.II. pasiv se slovo „ažio“ nahrazuje slovem „ážio“.

 

87.

V příloze č. 1 v položkách C.1.b), C.2.b), C.3.b), C.4.b), C.6.b) a D.b) pasiv se slova „podíl zajišťovatelů“ nahrazuje slovy „hodnota zajištění“.

 

88.

V příloze č. 1 v položce C.2. pasiv se slova „Rezerva pojistného životních pojištění“ nahrazují slovy „Rezerva na životní pojištění“.

 

89.

V příloze č. 1 v položce C.3. pasiv se slova „Rezerva na pojistná plnění“ nahrazují slovy „Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“.

 

90.

V příloze č. 1 v položce C.4. pasiv se slovo „prémie“ nahrazuje slovem „bonusy“.

 

91.

V příloze č. 1 se položka C.5. pasiv zrušuje.

 

92.

V příloze č. 1 se položky C.7. a C.9. pasiv zrušují.

 

93.

V příloze č. 1 v položce D. pasiv se slova „Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“ nahrazují slovy „Technické rezervy u životního pojištění, kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci“.

 

94.

V příloze č. 1 v položce E.1. pasiv se slovo „důchody“ nahrazuje slovem „penzijní“.

 

95.

V příloze č. 2 v položce I.6. se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“.

 

96.

V příloze č. 2 v položce II.7. se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“.

 

97.

V příloze č. 2 v položce III.5. se slova „finanční umístění (investic)“ nahrazují slovem „investice“.

 

98.

V příloze č. 3 se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.

 

99.

V příloze č. 3 se slova „hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.

 

100.

V příloze č. 3 se slova „Hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“.

 

101.

V příloze č. 3 se slova „Ostatní rezervy“ nahrazují slovem „Rezervy“.

 

102.

Za přílohu č. 3 se doplňuje nová příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

Některé metody výpočtu technických rezerv

 

A.

Rezerva na nezasloužené pojistné

1.

Rezerva na nezasloužené pojistné se v zásadě vypočítává pro každou pojistnou smlouvu zvlášť.

2.

U kategorií pojištění, kde není možné stanovit časovou korelaci mezi riziky a pojistným, se použijí takové výpočtové metody, které berou v úvahu nestejný časový vývoj rizika.

3.

Nelze-li při výpočtu rezervy uplatnit časové hledisko v souladu s § 16 odst. 4, je možné pro stanovení výše rezervy použít matematicko-statistické metody.

 

B.

Rezerva na hrozící ztráty

Rezerva na hrozící ztráty uvedená v § 16 odst. 9 se vypočítává na základě pojistných plnění a správní režie, které by mohly pravděpodobně vzniknout po skončení účetního období v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými před tímto dnem, pokud jejich odhadovaná výše přesáhne výši rezervy na nezasloužené pojistné a výši splatného pojistného vyplývajícího z daných pojistných smluv. Při výpočtu rezervy se zohlední rovněž odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy dle § 30.

 

C.

Rezerva na životní pojištění

Rezerva na životní pojištění uvedená v § 16 odst. 5 se v zásadě vypočítává samostatně pro každou smlouvu životního pojištění. Záporné hodnoty jednotlivých rezerv na životní pojištění vznikající v důsledku použití pojistně matematické metody se nahradí nulovými hodnotami. Přehled základních zvolených předpokladů se uvede v příloze v účetní závěrce.

 

D.

Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí

1.

Neživotní pojištění

a)

Rezerva uvedená v § 16 odst. 6 se v zásadě vypočítává pro každou pojistnou událost samostatně na základě předpokládané hodnoty budoucích nákladů.

b)

Rezerva musí rovněž brát v úvahu vzniklé, ale k rozvahovému dni dosud nehlášené škody; hodnota takovéto rezervy je stanovena s ohledem na dosavadní zkušenost, pokud jde o počet a závažnost nároků na pojistná plnění hlášených po rozvahovém dni. Nejsou-li uvedené údaje k dispozici, výše rezervy se stanoví pojistně matematickými metodami a není-li ani to z objektivního důvodu možné, použije se metoda kvalifikovaného odhadu.

c)

Při výpočtu rezervy se zohledňují náklady na vyřízení pojistných událostí z § 19 odst. 5 písm. a) bez ohledu na jejich původ.

d)

Od výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí se odečítají částky uvedené v § 19 odst. 5 písm. b); k jejich odhadu se přistupuje na základě zásady obezřetnosti. Pokud jsou tyto částky významné, uvedou se v příloze v účetní závěrce.

e)

Pokud musí být odškodné z titulu pojistného plnění vypláceno formou ročních splátek, musí být výše rezervy, která je za tímto účelem vytvářena, vypočtena na základě uznávaných metod pojistné matematiky.

f)

Nelze použít diskontování či odpočty, bez ohledu na to, zda vyplývají z použití způsobu ocenění na rezervu na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí, jejichž vypořádání je očekáváno později ve vyšší hodnotě, nebo se předpokládá, že bude provedeno jinak.

2.

Životní pojištění

Výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí uvedené v § 16 odst. 6 se rovná částkám dlužným oprávněným osobám, kterým vznikne právo na pojistné plnění, zvýšeným o náklady na vyřízení pojistných událostí.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala dnem 1. ledna 2016 nebo později, není-li dále v bodě 2 stanoveno jinak.

2.

Účetní jednotka, která vykazovala zřizovací výdaje v položce „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“ v podpoložce „a) zřizovací výdaje“ podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokračuje ve vykazování tohoto majetku a účtování o tomto majetku až do jeho vyřazení jen v rámci položky „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 9 odst. 2 této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.