Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

345/2015 Sb. znění účinné od 1. 1. 2016

345

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. b) bodu 2 se slova „koeficient“ nahrazují slovy „hodnota kvalitativního pásma znaku“ a slova „uvedený“ se nahrazují slovy „uvedená“.

 

2.

V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Cena určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.“.

 

3.

V § 4 odst. 1 se slova „ , kromě pozemku uvedeného v odstavci 5,“ zrušují a za slova „index trhu,“ se vkládají slova „není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce,“.

 

4.

V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě“.

 

5.

V § 4 odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

 

ZCU = ZC x IT x IP x 0,80,

kde

ZCU

základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT

index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP

index polohy, který se určí podle odstavce 1,

0,8

koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

 

ZCU = ZC x IT x IP x k,

 

kde

 

ZCU

základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IT

index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP

index polohy, který se určí podle odstavce 1,

k

koeficient pro úpravu základní ceny pozemku, který činí

0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vodním dílem, nebo pozemku vedeného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří u rybníku a malé vodní nádrže,

0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale určený regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem, popřípadě jeho část, která bude skutečně zastavěná stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.“.

 

6.

V § 5 odst. 1 se slova „ , § 8 a § 9 odst. 5 a 6“ zrušují.

 

7.

V § 5 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

 

8.

V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

9.

V § 5 odst. 5 se za slova „podle § 3“ vkládají slova „a 4“.

 

10.

V § 6 odst. 5 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 6“.

 

11.

V § 8 odst. 2 se za slova „podle § 4 odst. 6“ vkládají slova „jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem“ a číslo „0,2“ se nahrazuje číslem „0,15“.

 

12.

V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území.“.

 

13.

V § 8 odst. 4 se číslo „0,07“ nahrazuje číslem „0,06“.

 

14.

V § 9 odstavce 2 až 4 znějí:

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

 

ZCU = ZC x IT x IP x 0,50,

kde

ZCU

základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT

index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP

index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1,

0,50

konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

 

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde

 

ZCU

základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru,

IT

index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP

index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází,

k

koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, činí

0,40 ...... v obcích s počtem nad 250 000 obyvatel,

0,50 ...... v obcích s počtem od 5 000 do 250 000 obyvatel,

0,60 ...... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební,

a)

který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30,

b)

na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,

c)

na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.“.

 

15.

V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.“.

 

16.

V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

 

17.

V § 11 se slova „podle § 11“ nahrazují slovy „podle § 12“.

 

18.

V § 30 odst. 6 se slova „o 10 % v důsledku morálního opotřebení“ nahrazují slovy „o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby“.

 

19.

V § 39 odst. 7 se slova „nic jiného ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny stavby“ nahrazují slovy „výše úhrady ujednána, nebo pokud výše náhrady podle smlouvy vychází z ceny stavby v době zániku práva stavby, určí se výše náhrady z ceny stavby k datu ocenění určené nákladovým způsobem podle § 11 a v opotřebení stavby se zohlední její předpokládaný stavebně technický stav při pravidelné údržbě v době zániku práva stavby“.

 

20.

V § 53 se slova „počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání“ nahrazují slovy „od 1. ledna následujícího kalendářního roku po jeho vydání“ a věta druhá se zrušuje.

 

21.

V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti

některých měst*

Základní cena vyj. obce

(Kč/m2)

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*

Základní cena vyj. obce

(Kč/m2)

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti

některých měst*

Základní cena vyj. obce

(Kč/m2)

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti

některých měst*

Základní cena vyj. obce

(Kč/m2)

hlavni město Praha

Plzeňsky kraj

Liberecky kraj

Jihomoravský kraj

Praha - oblast 1

50 310

Plzeň - oblast 1

5 550

Česká Lípa

810

Blansko

1 610

Praha - oblast 2, 3, 6,

16 800

Plzeň - oblast 2

2 050

Jablonec nad Nisou

1 190

Břeclav

1 390

Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 21

6 950

Plzeň - oblast 3

2 110

Liberec 1

3 200

Hodonín

1 350

Praha - oblast 12, 11, 20, 7, 18,

4 780

Plzeň-jih

1 025

Liberec 2, 3, 4, 5

2 340

Vyškov

1 300

Praha oblast-8, 13, 14, 15, 16, 17, 19

4 580

Plzeň - sever

1 000

Semily

750

Znojmo

1 625

Středočeský kraj

Domažlice

 

1 165

Olomoucky kraj

Benešov

1 950

Klatovy

1 180

Hradec Králové 1, 3

1 920

Jeseník

900

Beroun

2 450

Rokycany

1 050

Hradec Králové 2,4,5

1 520

Olomouc 1

4 100

Kladno 1

2 160

Tachov

910

Jičín

950

Olomouc 2,3,4

2 480

Kladno 2,3

1 500

Karlovarsky kraj

Náchod

 

Prostějov

1 300

Kolín

1 890

Karlovy Vary

- oblast 1

6 720

Rychnov nad Kněžnou

615

Přerov 1,2

1 970

Kutná Hora

1 205

Karlovy Vary - oblast 2, 3, 4

2 450

Trutnov

740

Přerov 3, 4, 5

720

Mělník

1 590

Cheb

1 060

Pardubicky kraj

Šumperk

1 450

Mladá Boleslav

2 015

Františkovy Lázně 1

1 865

Chrudim

870

Zlínsky kraj

Nymburk

1 470

Františkovy Lázně 2

1 400

Pardubice 1

2 335

Kroměříž

1 560

Poděbrady 1

2 400

Mariánské Lázně 1

5 500

Pardubice 2, 3, 4, 5, 6

1 400

Luhačovice

1 585

Poděbrady 2

1 850

Mariánské Lázně 2,3

2 200

Svitavy

750

Uherské Hradiště

1 300

Praha - východ

2 120

Sokolov

750

Ustí nad Orlicí

740

Vsetín

854

Praha - západ

2 710

Ústecky kraj

kraj Vysočina

Zlíní

1 500

Příbram

1 380

Děčín

960

Havlíčkův Brod

780

Zlín 2,3

2 083

Rakovník

1 680

Chomutov

1 020

Jihlava 1

2 200

Moravskoslezský kraj

Jihočeský kraj

Litoměřice

 

Jihlava 2,3

1 160

Ostrava- oblast 2, 5,6, 9

1 510

České Budějovice 1

6 120

Louny

910

Pelhřimov

670

Ostrava- oblast 1, 3,10

4 180

České Budějovice 2,3,4

2 290

Most

1 040

Třebíč

1 270

Ostrava- oblast 4, 7, 8, 11, 12

1 180

Český Krumlov

1 330

Teplice

1 190

Žďár nad Sázavou

680

Bruntál

665

Jindřichův Hradec

1 150

Ústí nad Labem 1, 2

1 650

Jihomoravský kraj

Frýdek-Místek

1 040

Písek

1 125

Ústí nad Labem3, 4, 5,6

1 320

Brno - oblast 1,2

9 460

Karviná

540

Prachatice

820

 

Brno - oblast, 3, 4, 5

4 200

Nový Jičín

580

Strakonice

1 000

 

Brno - oblast 6, 7, 8, 9

3 150

Opava 1

2 100

Tábor

1 050

 

Brno - venkov

1 840

Opava 2,3,4

1 380

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

 

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

 

Tabulka č. 2

Označení

Název znaku

Hodnota

znaku

znaku

O1

Velikost obce

- Velikost obce podle počtu obyvatel:

T i.

Nad 5000 obyvatel

0,85

II.

2001 -5000

0,80

TTT 111.

1001 -2000

0,70

IV.

501 - 1000

0,65

V.

Do 500 obyvatel

0,50

O2

Hospodářsko-správní význam obce

I.

Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 až 5 hvězdiček

0,95

II.

Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a obce s lyžařskými středisky kategorie 2 až 3 hvězdiček

0,90

III.

Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-západ

0,85

IV.

Ostatní obce

0,60

O3

Poloha obce

I.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem

1,05

II.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)

1,03

III.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně

1,02

IV.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

1,01

v.

Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel

1,00

VI.

V ostatních případech

0,80

o4

Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)

- V obci je:

 

I.

Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn

1,00

II.

Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn

0,85

III.

Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn

0,70

IV.

Elektřina

0,55

o5

Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)

- V obci je:

I.

Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava

1,00

II.

Železniční zastávka a autobusová zastávka

0,95

III.

Železniční, nebo autobusová zastávka

0,90

IV.

Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)

0,70

o6

Občanská vybavenost v obci

- Občanská

vybavenost obce:

 

I.

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

1,00

II.

Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)

0,98

III.

Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)

0,95

IV.

Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola)

0,90

V.

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)

0,85

VI.

Žádná vybavenost

0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.“.

 

22.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

 

23.

V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované

obce a velikostní kategorie obcí podle počtu

obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m3)

Kraj v členění na vyjmenované

obce a velikostní kategorie obcí podle počtu

obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m3)

Kraj v členění na vyjmenované

obce a velikostní kategorie obcí podle počtu

obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m3)

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m3)

HLAVNI MĚSTO PRAHA

Tábor

1858

KRAL. HRADECKY KRAJ

OLOMOUCKY KRAJ

Praha 1*

19 129

2 001- 10 000

2194

Hradec Králové

3210

Jeseník

1391

Praha 2*

5 796

do 2 000 obyvatel

1994

Jičín

2640

Olomouc

2296

Praha 3*

6 203

PLZEŇSKY KRAJ

Náchod

1616

Prostějov

1884

Praha 4*

7 017

Plzeň 1*

2844

Rychnov nad Kn.

2181

Přerov

1653

Praha 5*

5 545

Plzeň 2*

2814

Trutnov

2402

Šumperk

2471

Praha 6*

9 046

Plzeň 3*

3882

10 001 -50 000

1681

10 001 -50 000

2098

Praha 7*

3 409

Domažlice

1639

2 001 - 10 000

1399

2 001 - 10 000

1772

Praha 8*

5 468

Klatovy

2116

do 2 000 obyvatel

1526

do 2 000 obyvatel

1516

Praha 9*

5 602

Rokycany

2329

PARDUBICKY KRAJ

ZUINSKY KRAJ

Praha 10*

6 250

Tachov

1928

Chrudim

1829

Kroměříž

2191

Praha 11*

5 709

10 001 -50 000

2037

Pardubice

2979

Luhačovice

2632

Praha 12*

5 227

2 001- 10 000

1723

Svitavy

1940

Uherské Hradiště

2001

Praha 13*

6 767

do 2 000 obyvatel

1340

Ustí nad Orlicí

1812

Vsetín

1606

Praha 14*

3 654

KARLOVARSKY KRAJ

10 001 -50 000

1636

Zlín

3022

Praha 15*

7 557

Karlovy Vary 1*

7390

2 001 - 10 000

1856

10 001 -50 000

2347

Praha 16*

4 306

Karlovy Vary 2*

3179

do 2 000 obyvatel

1650

2 001 - 10 000

1649

Praha 17*

3 391

Karlovy Vary 3*

2440

KRAJ VYSOČINA

do 2 000 obyvatel

1490

Praha 18*

4 595

Karlovy Vary 4*

3755

Havlíčkův Brod

2210

MORAVSKOSLEZSKY KRAJ

Praha 19*

5 457

Cheb

2289

Jihlava

2563

Ostrava 1*

2367

Praha 20*

6 226

Františkovy Lázně

2371

Pelhřimov

1986

Ostrava 2*

2031

Praha 21*

7 469

Mariánské Lázně

2227

Třebíč

2131

Ostrava 3*

2066

STŘEDOČESKY KRAJ

Sokolov

2757

Žďár nad Sázavou

2616

Ostrava 4*

1606

Benešov

2 203

10 001 -50 000

1794

10 001 -50 000

2026

Ostrava 5*

1973

Beroun

4 193

2 001- 10 000

1770

2 001 - 10 000

1091

Ostrava 6*

2328

Kladno

2 645

do 2 000 obyvatel

2036

do 2 000 obyvatel

1136

Ostrava 7*

2693

Kolín

2418

ÚSTECKY KRAJ

JIHOMORAVSKY KRAJ

Ostrava 8*

3135

Kutná Hora

2 701

Děčín

1275

Brno 1*

6084

Ostrava 9*

3440

Mělník

2 878

Chomutov

2040

Brno 2*

4693

Ostrava 10*

2066

Mladá Boleslav

2 365

Litoměřice

2343

Brno 3*

4470

Ostrava 11*

1955

Nymburk

2 811

Louny

2007

Brno 4*

4805

Ostrava 12*

1824

Poděbrady

2 540

Most

3403

Brno 5*

5079

Bruntál

1610

Praha-východ**

5 563

Teplice

2536

Brno 6*

3801

Frýdek-Místek

2228

Praha - západ**

5 823

Ustí nad Labem

1608

Brno 7*

3680

Havířov

2258

Příbram

2 365

10 001-50 000

1547

Brno 8*

4654

Karviná

2231

Rakovník

2 111

2 001- 10 000

1286

Brno 9*

3720

Nový Jičín

2185

10 001 -50 000

2 922

do 2 000 obyvatel

1324

Blansko

3439

Opava

2204

2 001 - 10 000

2 926

LIBERECKY KRAJ

Břeclav

1

10 001 - 50 000

1613

do 2 000 obyvatel

2 453

Česká Lípa

1668

Hodonín

2042

2 001 - 10 000

1546

JIHOČESKY KRAJ

Jablonec nad Nisou

2185

Vyškov

2274

do 2 000 ohvvatel

1524

České Budějovice

3 071

Liberec

3030

Znojmo

2036

 

 

Český Krumlov

2 799

Semily

1624

10 001 -50 000

2948

 

 

Jindřichův Hradec

2 174

10 001-50 000

2127

2 001- 10 000

2160

 

 

Písek

1 913

2 001- 10 000

1997

do 2 000 obyvatel

1901

 

 

Prachatice

2 256

do 2 000 obyvatel

2194

 

 

 

 

Strakonice

2 116

 

 

 

 

 

Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č․ 2.

Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

 

24.

V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

 

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)

 

(oblast katastrálních území)

Základní

počet obyvatel

cena (Kč/ m3)

HLAVNI MĚSTO PRAHA

PRAHA 1*

 

PRAHA 2*

 

PRAHA 3*

 

PRAHA 4*

3 598

PRAHA 5*

2 260

PRAHA 6*

3 279

PRAHA 7*

2 702

PRAHA 8*

2 005

PRAHA 9*

2 398

PRAHA 10*

2 349

PRAHA 11*

2 758

PRAHA 12*

6 201

PRAHA 13*

5 489

PRAHA 14*

1 816

PRAHA 15*

5 294

PRAHA 16*

2 328

PRAHA 17*

3 567

PRAHA 18*

2 958

PRAHA 19*

2 601

PRAHA 20*

2 334

PRAHA 21*

3 781

STŘEDOČESKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1 552

10 001 -50 000

2 108

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel

Základní cena (Kč/m3)

LIBERECKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

2 027

10 001 -50 000

2 536

2 001- 10 000

1 678

do 2 000 obyvatel

2 473

KRÁLOVEHRADECKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

2 076

10 001 -50 000

1 878

2 001- 10 000

2 102

do 2 000 obyvatel

2515

PARDUBICKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1 516

10 001 -50 000

1 416

2 001- 10 000

1 684

do 2 000 obyvatel

1 609

KRAJ VYSOČINA

nad 50 000 obyvatel

992

10 001 -50 000

1 426

2 001- 10 000

1 483

do 2 000 obyvatel

1 879

BRNO

BRNO 1*

 

BRNO 2*

1865

BRNO 3*

1853

BRNO 4*

2374

2 001 - 10 000

3 475

do 2 000 obyvatel

2 581

JIHOČESKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

2 495

10 001 -50 000

1 717

2 001 - 10 000

1960

do 2 000 obyvatel

2 538

PLZEŇSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1 945

10 001 -50 000

1 451

2 001 - 10 000

2 232

do 2 000 obyvatel

2 474

KARLOVARSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1 388

10 001 -50 000

1 695

2 001 - 10 000

1 670

do 2 000 obyvatel

2 351

ÚSTECKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1 210

10 001 -50 000

1 530

2 001 - 10 000

1 808

do 2 000 obyvatel

1 896

 

BRNO 5*

1385

BRNO 6*

2199

BRNO 7*

1920

BRNO 8*

4619

BRNO 9*

2127

JIHOMORAVSKY KRAJ-(KROMĚ BRNA)

nad 10 000 obyvatel

1383

2 001- 10 000

2006

do 2 000 obyvatel

2587

OLOMOUCKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

2075

10 001 -50 000

1658

2 001- 10 000

1899

do 2 000 obyvatel

2315

ZUINSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1780

10 001 -50 000

1319

2 001- 10 000

1899

do 2 000 obyvatel

2287

MORAVSKOSUEZSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1655

10 001 -50 000

2025

2 001- 10 000

1830

do 2 000 obyvatel

2217

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

 

25.

V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m obestavěného prostoru garáže

 

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel

Základní cena (Kč/ m3)

HLAVNI MĚSTO PRAHA

PRAHA 1*

7062

PRAHA 2*

3290

PRAHA 3*

2814

PRAHA 4*

3411

PRAHA 5*

3415

PRAHA 6*

4591

PRAHA 7*

2506

PRAHA 8*

3003

PRAHA 9*

2680

PRAHA 10*

3420

PRAHA 11*

3473

PRAHA 12*

3098

PRAHA 13*

2808

PRAHA 14*

2644

PRAHA 15*

1553

PRAHA 16*

1978

PRAHA 17*

1449

PRAHA 18*

2637

PRAHA 19*

1513

PRAHA 20*

3630

PRAHA 21*

4731

STŘEDOČESKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1246

10 001 -50 000

1452

2 001 - 10 000

1275

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel

Základní cena (Kč/m3)

LIBERECKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1256

10 001 -50 000

1414

2 001- 10 000

1193

do 2 000 obyvatel

892

KRÁLOVEHRADECKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1844

10 001 -50 000

1379

2 001- 10 000

1099

do 2 000 obyvatel

979

PARDUBICKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1137

10 001 -50 000

1406

2 001- 10 000

1127

do 2 000 obyvatel

941

KRAJ VYSOČINA

nad 50 000 obyvatel

1432

10 001 -50 000

1729

2 001- 10 000

1277

do 2 000 obyvatel

987

BRNO

BRNO 1*

3050

BRNO 2*

3707

BRNO 3*

3167

BRNO 4*

2916

BRNO 5*

2642

do 2 000 obyvatel

1474

JIHOČESKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1466

10 001 -50 000

1552

2 001 - 10 000

1290

do 2 000 obyvatel

1235

PLZEŇSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1524

10 001 -50 000

1465

2 001 - 10 000

1162

do 2 000 obyvatel

1135

KARLOVARSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1573

10 001 -50 000

998

2 001 - 10 000

671

do 2 000 obyvatel

1090

ÚSTECKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1027

10 001 -50 000

1033

2 001 - 10 000

954

do 2 000 obyvatel

777

 

BRNO 6*

2503

BRNO 7*

3277

BRNO 8*

3249

BRNO 9*

2213

JIHOMORAVSKY KRAJ-(KROMĚ BRNA)

nad 10 000 obyvatel

1553

2 001- 10 000

1171

do 2 000 obyvatel

1229

OLOMOUCKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1700

10 001 -50 000

1416

2 001- 10 000

1039

do 2 000 obyvatel

817

ZUINSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

2072

10 001 -50 000

1934

2 001- 10 000

1316

do 2 000 obyvatel

941

MORAVSKOSUEZSKY KRAJ

nad 50 000 obyvatel

1227

10 001 -50 000

1182

2 001- 10 000

998

do 2 000 obyvatel

1012

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

 

26.

V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m podlahové plochy jednotky bytu

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na

vyjmenované obce a velikostní

kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m2)

Kraj v členění na

vyjmenované obce a velikostní

kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m2)

Kraj v členění na

vyjmenované obce a velikostní

kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m2)

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní

kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí

Základní cena

(Kč/m2)

HLAVNI MĚSTO PRAHA

Tábor

14631

KRAL. HRADECKY KRAJ

OUOMOUCKY KRAJ

Praha 1*

79960

2 001- 10 000

11619

Hradec Králové

26305

Jeseník

9403

Praha 2*

58271

do 2 000 obyvatel

11264

Jičín

18613

Olomouc

21910

Praha 3*

50014

PLZEŇSKY KRAJ

Náchod

14557

Prostějov

15501

Praha 4*

41697

Plzeň 1*

21465

Rychnov nad Kn

18582

Přerov

12709

Praha 5*

43715

Plzeň 2*

22324

Trutnov

12918

Šumperk

13880

Praha 6*

48700

Plzeň 3*

25036

10 001 -50 000

13668

10 001 -50 000

12361

Praha 7*

44762

Domažlice

13735

2 001 - 10 000

12146

2 001 - 10 000

10088

Praha 8*

39518

Klatovy

15928

do 2 000 obyvatel

17501

do 2 000 obyvatel

8386

Praha 9*

40948

Rokycany

15967

PARDUBICKY KRAJ

ZUINSKY KRAJ

Praha 10*

37061

Tachov

13508

Chrudim

18406

Kroměříž

15395

Praha 11*

38170

10 001 -50 000

13894

Pardubice

23548

Luhačovice

22468

Praha 12*

40294

2 001- 10 000

13031

Svitavy

13718

Uherské Hradiště

20430

Praha 13*

32915

do 2 000 obyvatel

9649

Ustí nad Orlicí

13173

Vsetín

13745

Praha 14*

33041

KARLOVARSKY KRAJ

10 001 -50 000

13295

Zlín

20536

Praha 15*

34597

Karlovy Vary 1*

31351

2 001 - 10 000

13819

10 001 -50 000

16598

Praha 16*

43971

Karlovy Vary 2*

17529

do 2 000 obyvatel

9077

2 001 - 10 000

12650

Praha 17*

31971

Karlovy Vary 3*

14753

VYSOČINA KRAJ

do 2 000 obyvatel

10485

Praha 18*

39729

Karlovy Vary 4*

16393

Havlíčkův Brod

17452

MORAVSKOSLEZSKY kraj

Praha 19*

34403

Cheb

10157

Jihlava

18902

Ostrava 1*

14295

Praha 20*

43172

Františkovy lázně

11499

Pelhřimov

16058

Ostrava 2*

15341

Praha 21*

49835

Mariánské lázně

17259

Třebíč

14937

Ostrava 3*

15299

STŘEDOČESKY KRAJ

Sokolov

9772

Žďár nad Sázavou

17245

Ostrava 4*

8616

Benešov

24693

10 001 -50 000

8282

10 001 -50 000

17124

Ostrava 5*

18681

Beroun

25248

2 001- 10 000

8063

2 001 - 10 000

11981

Ostrava 6*

12116

Kladno

20410

do 2 000 obyvatel

8129

do 2 000 obyvatel

9189

Ostrava 7*

26424

Kolín

16671

ÚSTECKY KRAJ

JIHOMORAVSKY KRAJ

Ostrava 8*

14435

Kutná Hora

17272

Děčín

9760

Brno 1*

33859

Ostrava 9*

15071

Mělník

20954

Chomutov

5300

Brno 2*

33767

Ostrava 10*

15830

Mladá Boleslav

24241

Litoměřice

13084

Brno 3*

35329

Ostrava 11*

8475

Nymburk

18712

Louny

10799

Brno 4*

34627

Ostrava 12*

10257

Poděbrady

24505

Most

5105

Brno 5*

31673

Bruntál

7596

Praha-východ**

27047

Teplice

11822

Brno 6*

31969

Frýdek-Místek

14551

Praha-západ**

33210

Ustí nad Labem

8290

Brno 7*

30877

Havířov

13122

Příbram

14669

10 001 -50 000

5644

Brno 8*

23200

Karviná

7944

Rakovník

17921

2 001- 10 000

7142

Brno 9*

 

Nový Jičín

12499

10 001 -50 000

16551

do 2 000 obyvatel

6419

Blansko

22119

Opava

15632

2 001 - 10 000

19016

LIBERECKY KRAJ

Břeclav

14909

10 001 - 50 000

11613

do 2 000 obyvatel

12390

Česká Lípa

9841

Hodonín

13842

2 001 - 10 000

9528

JIHOČESKY KRAJ

Jablonec nad Nisou

13782

Vyškov

18991

do 2 000 obyvatel

9078

České Budějovice

22127

Liberec

18892

Znojmo

16186

 

 

Český Krumlov

14729

Semily

10649

10 001 -50 000

17374

 

 

Jindřichův Hradec

12077

10 001 -50 000

11263

2 001- 10 000

17706

 

 

Písek

16716

2 001- 10 000

8060

do 2 000 obyvatel

11333

 

 

Prachatice

13901

do 2 000 obyvatel

14684

 

 

 

 

Strakonice

14340

 

 

 

 

 

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

 

27.

Příloha č. 41 zní:

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb – Ki

v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

 

Kód CZ-CC

Kód SKP

Název položky

Hodnota Ki

1

2

3

4

SEKCE 1 - BUDOVY

11

BUDOVY BYTOVÉ

111

Budovy jednobytové

46.21.11.1

Budovy jednobytové

2,137

46.21.11.3-4

Budovy pro rodinnou rekreaci

112

Budovy dvou a vícebytové

1121

46.21.11.2

Budovy dvoubytové

2,140

1122

46.21.11.2 46.21.12..

Budovy tří a vícebytové

2,118

113

Budovy bytové ostatní

46.21.18.2

Budovy se službami sociální péče

2,051

 

 

46.21.19.1

Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.

 

12

BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY

121

Hotely a obdobné budovy

46.21.19.1

Budovy hotelů

2,057

46.21.19.2

Budovy restauračních zařízení

122

Budovy administrativní

46.21.14.3..

Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)

2,117

123

Budovy pro obchod

46.21.14.2..

Budovy pro obchod, prodejny

2,133

46.21.14.3..

Budovy pro služby

124

Budovy pro dopravu a telekomunikace

1241

46.21.14.4.. 46.21.64.3

Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející

2,104

1242

46.21.14.5..

Garáže

2,118

125

Budovy pro průmysl a skladování

1251

46.21.13.1.. 46.21.51.2..

Budovy pro průmysl

2,106

46.21.13.3..

Budovy pro vodní hospodářství

1252

46.21.13.2.. 46.21.64.1 a 2

Budovy skladů, nádrže a sila

2,068

 

Kód CZ-CC

Kód SKP

Název položky

Hodnota Ki

1

2

3

4

126

Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví

1261

46.21.16

Budovy pro společenské a kulturní účely

2,101

1262

46.21.17.2

Budovy muzeí a knihoven

2,070

1263

46.21.17..1 a3

Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum

2,070

1264

46.21.18.1

Budovy pro zdravotnictví

2,077

1265

46.21.61.. 46.21.63..

Budovy pro sport

tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů

2,090

127

Budovy nebytové ostatní

1271

46.21.15.2.. 46.21.15.3..

Budovy pro zemědělství

tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro

skladování a úpravu zemědělských produktů

2,139

1272

46.21.14.6..1

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

2,057

1273

46.21.19.9..

Historické nebo kulturní památky

 

 

1274

46.21.19.9..

Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené

2,088

 

SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA

21

DOPRAVNÍ DÍLA

211

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace

46.23.11..

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru

2,242

212

Dráhy kolejové

46.23.13.. |

Dráhy železniční a visuté |

2,153

213

Plochy letišť

46.23.14

Dráhy letištní a ostatní plochy

2,263

214

Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody

2141

46.21.21..

Mosty a visuté dálnice

1,996

2142

46.21.22..

Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)

2,060

215

Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla

2151

46.24.12.1 46.24.11

Přístavy a plavební kanály

2,048

2152

46.24.12.3

Hráze, jezy a stupně na tocích

2,084

46.24.12.4

Objekty budované v souvislosti s hrázemi

46.24.12.8

Přehrady a nádrže na tocích

46.24.12.9

Úpravy vodních toků (regulace)

2153

46.24.12.6-7

Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění

 

Kód CZ-CC

Kód SKP

Název položky

Hodnota Ki

1

2

3

4

22

VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ

221

Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická

2211

46.21.31.. 46.21.32.7

Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní

2,320

2212

46.21.32..

Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů

2,331

46.21.64.1

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod

2213

46.21.36-37..

Vedení dálkové telekomunikační

2,269

46.21.52.5

Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry

2214

46.21.33..

Vedení elektrická trakční

2,235

46.21.34.. 46.21.35..

Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení

222

Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační

2221

46.21.42.3

Vedení plynu místní trubní

2,296

2222

46.21.41.1,2,9

46.21.42.1,2

46.21.64.1

Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů

2,318

46.25.22.1

Vrty čerpací (studny vrtané)

46.25.22.2

Studny jinde neuvedené a jímání vody

2223

46.21.41.4,9

Vedení kanalizace místní trubní

2,311

46.21.64.1

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod

2224

46.21.43..

Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení

2,214

46.21.43.9

Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené

 

23

soubory staveb pro průmyslové účely (kromě budov)

2301

46.21.52..

Stavby důlní a pro těžbu

2,274

2302

46.21.51.. 46.25.61

Stavby elektráren

2303

46.25.61

Stavby pro chemický průmysl

2304

 

Stavby průmyslové jinde neuvedené

 

24

ostatní inženýrská díla

241

Stavby pro sport a rekreaci

2411

46.23.22.9

Sportovní hřiště

2,257

2412

46.23.21..

Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky

2,391

242

Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená

46.21.64.. 46.39.99

Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená

2,292

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se určuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.