Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

80/2015 Sb. znění účinné od 2. 5. 2015

80

 

ZÁKON

ze dne 18. března 2015,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

V § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb., se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nestanoví-li zákon jinak“․

Čl. II

Přechodné ustanovení

Státní ústav pro kontrolu léčiv převede z prostředků účtu vedeného podle § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na příjmový účet státního rozpočtu České republiky, zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví, v roce 2015 částku ve výši 1 700 000 000 Kč.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.