Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

85/2015 Sb. znění účinné od 2. 5. 2015

Účinnost tohoto zákona byla v ustanovení čl. II stanovena na 1. dubna 2015. Ve Sbírce zákonů však byl zákon publikován až dne 17. dubna 2015. Retroaktivita v právním řádu ČR není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28.11.2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 2. května 2015.

85

 

ZÁKON

ze dne 19. března 2015,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

§ 4 zní:

§ 4

 

Úřad může na žádost uživatele stanoveného měřidla vyjmout na stanovené období stanovené měřidlo specifického určení z povinnosti schvalování typu a ověřování.“.

 

2.

V § 6 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické a technické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických a technických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při schvalování typu.“.

 

3.

V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo byly opatřeny certifikátem od akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu“.

 

4.

V § 9 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při jeho ověřování.“.

 

5.

V § 9 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

(8) U vybraných druhů stanovených měřidel se prodlužuje platnost ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky. Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy stanovených měřidel, jejichž platnost ověření se na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky prodlužuje, a dobu, o kterou se u jednotlivých vybraných druhů stanovených měřidel platnost ověření prodlužuje.

(9) Statistické výběrové zkoušky pro účely prodloužení doby platnosti ověření provádí Český metrologický institut, postupuje přitom podle opatření obecné povahy, které pro jednotlivé vybrané druhy stanovených měřidel stanoví postupy a podmínky zkoušek a kritéria jejich kladného výsledku․ Žádost o provedení statistické výběrové zkoušky lze podat nejdříve 2 roky a nejpozději 1 rok před uplynutím doby platnosti předchozího ověření stanoveného měřidla.

(10) Žadatel o prodloužení platnosti ověření je povinen s prodloužením doby platnosti ověření seznámit osoby dotčené měřením, a to do 3 měsíců ode dne vydání protokolu o prodloužení platnosti ověření.“.

 

6.

V § 10 odst. 1 se slova „prvotní ověření, u ostatních měřidel jejich prvotní kalibraci“ nahrazují slovem „ověření“.

 

7.

V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud není akreditovaným výrobcem“.

 

8.

V § 10 odst. 2 se slova „ , prvotní kalibraci dovážených etalonů a pracovních měřidel“ zrušují.

 

9.

V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Český metrologický institut pro účely ověření stanoveného měřidla, jehož certifikát o schválení typu pozbyl platnosti, může povolit jeho konstrukční změnu, pokud touto konstrukční změnou dochází k nahrazení vadné nebo opotřebované části jinou částí od původní části odlišnou, ale funkčně s ní totožnou, a tato změna nemá vliv na

a)

funkci stanoveného měřidla,

b)

technické vlastnosti stanoveného měřidla rozhodné pro schválení typu, a

c)

metrologické vlastnosti stanoveného měřidla rozhodné pro schválení typu.“.

 

10.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

§ 11a

 

(1) Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla.

(2) Český metrologický institut a subjekty autorizované podle tohoto zákona k ověřování příslušného druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a o přezkoušení vydají osvědčení, jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a náležitosti zkušebního protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při přezkoušení, pokud jsou odlišné od zkoušek při ověřování.

(4) Náklady přezkoušení stanoveného měřidla hradí

a)

žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím,

b)

uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.“.

 

11.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „státní metrologické kontroly měřidel“ nahrazují slovy „ověřování stanovených měřidel, certifikaci referenčních materiálů“.

 

12.

V § 14 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

schvaluje typy měřidel a ověřuje stanovená měřidla,“.

 

13.

V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „zboží a lahví“ nahrazují slovy „zboží označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „3““.

 

14.

V § 14 odst. 1 písmeno j) zní:

j)

vydává opatření obecné povahy podle § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3,“.

 

15.

V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l)

provádí statistické výběrové zkoušky podle § 9 odst. 9,

m)

provádí přezkušování stanovených měřidel podle § 11a.“.

 

16.

V § 14 odstavec 2 zní:

(2) Český metrologický institut může povolit

a)

konstrukční změnu stanoveného měřidla za podmínek stanovených v § 11 odst. 4,

b)

krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy nebo jeho montáže a ověřením s omezením této doby.“.

 

17.

V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „nebo kalibrační“ zrušují.

 

18.

V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

jako žadatel o prodloužení platnosti ověření neseznámil osoby dotčené měřením s prodloužením doby platnosti ověření podle § 9 odst. 10;

j)

provedl konstrukční změnu stanoveného měřidla bez povolení podle § 11 odst. 4.“.

 

19.

Nadpis nad § 24c se zrušuje.

 

20.

§ 24c se zrušuje.

 

21.

V § 25 nadpis zní:

Lhůty pro výkony schvalování typů měřidel, ověřování stanovených měřidel a certifikaci referenčních materiálů“.

 

22.

V § 27 se slova „§ 7 odst. 3, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 až 3, § 9a odst. 2 až 4, § 12 odst. 3,“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1, 2 a 8, § 9a odst. 2, 3, 5 a 6, § 11a odst. 2, § 12 odst. 2,“.

Čl. II

Účinnost

Retroaktivita v právním řádu ČR není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28.11.2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 2. května 2015.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.