Čekejte, prosím...
A A A
107/2016 Sb. znění účinné od 6. 4. 2016

107

 

ZÁKON

ze dne 16. března 2016,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odstavec 12 zní:

(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevztahuje na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

2.

V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije pro výrobce, který vyrábí elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba․ Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.