Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

187/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 283/2020 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 364/2019 Sb.

1.1.2020

zákonem č. 80/2019 Sb.

1.4.2019

Více...

187

 

ZÁKON

ze dne 26. května 2016

o dani z hazardních her

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

DAŇ (§ 1-7)

§ 1

Poplatník daně

Poplatníkem daně z hazardních her je

a)

držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo

b)

ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.

§ 2

Předmět daně

(1)

Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud

a)

je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo

b)

tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.

(2)

V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.

(3)

V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.

§ 3

Základ daně

(1)

Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů

a)

z loterie v případě dílčí daně z loterií,

b)

z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,

c)

z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,

d)

z binga v případě dílčí daně z bing,

e)

z technické hry v případě dílčí daně z technických her,

f)

z živé hry v případě dílčí daně z živých her,

g)

z tomboly v případě dílčí daně z tombol a

h)

z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu․

(2)

Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, tvoří rozdíl

a)

součinu

1.

částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a

2.

poměru úhrnu přijatých vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých vkladů a

b)

úhrnu vkladů vrácených účastníkovi hazardní hry.

(3)

Z každého turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her zohlední v součtu za všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů do tohoto turnaje.

(4)

Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

(5)

Pro účely základu daně z hazardních her se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije způsob určení kurzu podle zákona upravujícího daně z příjmů.

§ 4

Sazba daně

Sazba daně z hazardních her činí

a)

35 % pro dílčí základ daně z loterií,

b)

23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,

c)

23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,

d)

23 % pro dílčí základ daně z bing,

e)

35 % pro dílčí základ daně z technických her,

f)

23 % pro dílčí základ daně z živých her,

g)

23 % pro dílčí základ daně z tombol a

h)

23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.

§ 5

Výpočet daně

(1)

Daň z hazardních her se vypočte jako součet dílčích daní.

(2)

Dílčí daň se vypočte jako součin dílčího základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně.

(3)

Pokud je součin dílčího základu daně z technických her zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně nižší než minimální dílčí daň z technických her, je dílčí daní z technických her minimální dílčí daň z technických her.

(4)

Minimální dílčí daň z technických her činí součin

a)

součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru a

b)

částky 9 200 Kč.

§ 6

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.

§ 7

Rozpočtové určení daně

(1)

Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je ze

a)

35 % příjmem státního rozpočtu a

b)

65 % příjmem rozpočtů obcí.

(2)

Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru

a)

součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k

b)

celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.

(3)

Ministerstvo financí zveřejní podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech podle odstavce 2 na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období.

(4)

Celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odstavce 1 je ze

a)

70 % příjmem státního rozpočtu a

b)

30 % příjmem rozpočtů obcí.

(5)

Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her podle odstavce 4 písm. b), se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.

(6)

Příslušenství daně z hazardních her sledující její osud je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVA DANĚ (§ 8-14)

§ 8

Poskytování informací

Správce daně poskytuje informace o porušení povinností při správě daně z hazardních her Ministerstvu financí pro účely řízení o zrušení základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry.

§ 9

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání

(1)

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her.

(2)

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání se podává datovou zprávou

a)

podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo

b)

s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

§ 10

Poslední známá daň

Poslední známou daní se pro účely daně z hazardních her rozumí daň ve výši odpovídající součtu

a)

daně vyměřené na základě podaného nebo nepodaného daňového přiznání,

b)

případného rozdílu doměřeného na základě dodatečného daňového přiznání a

c)

případného rozdílu pravomocně doměřeného z moci úřední.

§ 11

Samovyměření a samodoměření daně

(1)

Daň tvrzená poplatníkem v daňovém přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm tvrzené.

(2)

V případě, že poplatník nepodá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 Kč; pokuta za opožděné tvrzení daně se neuplatní.

(3)

Daň tvrzená poplatníkem v dodatečném daňovém přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvrzeného rozdílu oproti poslední známé dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání podáno v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední.

(4)

V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani.

(5)

Daň vyměřenou podle odstavce 1 nebo doměřený rozdíl podle odstavce 3 správce daně předepíše do evidence daní.

§ 12

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední

K doměření daně z moci úřední může dojít také, pokud správce daně zjistí na základě postupu k odstranění pochybností, že poslední známá daň není ve správné výši.

§ 13

Vztah k prekluzivním lhůtám

(1)

Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.

(2)

U nedoplatku z částky daně, která má být uhrazena na základě dodatečného daňového přiznání, začne lhůta pro placení daně běžet dnem doměření daně na základě tohoto dodatečného daňového přiznání.

§ 14

Převod výnosu daně

Pro účely převodu podílu na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her určeného obcím se za rozpočtový rok považuje zdaňovací období.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 15)

§ 15

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. XII zákona č. 364/2019 Sb.1.1.2020
Čl. IV zákona č. 80/2019 Sb.1.4.2019