Čekejte, prosím...
A A A
223/2016 Sb. znění účinné od 21. 11. 2019
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 276/2019 Sb.

21.11.2019

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

223

 

ZÁKON

ze dne 28. června 2016

o prodejní době v maloobchodě

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Prodejní doba v maloobchodě

(1)

V maloobchodě1 je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2

a)

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,

b)

Velikonoční pondělí,

c)

8. květen – Den vítězství,

d)

28. září – Den české státnosti,

e)

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,

f)

25. prosinec – 1. svátek vánoční a

g)

26. prosinec – 2. svátek vánoční.

(2)

V maloobchodě1 je zakázán prodej v den 24. prosince – Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

(3)

Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování

a)

prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,

b)

čerpacích stanic s palivy a mazivy,

c)

lékáren,

d)

prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

e)

prodejen ve zdravotnických zařízeních,

f)

maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3, nouzový stav4, stav ohrožení státu4 nebo válečný stav4.

§ 2

[Zastavárny, sběrny a obdobné provozovny]

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

§ 3

Přestupky

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba, přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

(3)

Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce5.

§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.Poznámky pod čarou:

Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb․, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb․, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb․, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

5

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.