Čekejte, prosím...
A A A
245/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 610/2020 Sb.

1.1.2021

 

vyhláškou č. 324/2019 Sb.

1.5.2020

 

vyhláškou č. 106/2019 Sb.

1.5.2019

 

245

 

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2016

k provedení některých ustanovení celního zákona

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

§ 1

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely

Doplňující náležitosti celního prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 pro celní, daňové a statistické účely jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu

(1)

Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2)

Náležitosti a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3)

Záruční doklad má rozměry 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu záručního dokladu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Záruční doklad obsahuje název nebo značku tiskárny, označení záručního dokladu a jedinečné evidenční číslo.

§ 4

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou

(1)

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2)

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 5

Náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty

(1)

Vzor osvědčení uživatele souborné jistoty mimo celní režim tranzitu (dále jen „osvědčení uživatele souborné jistoty“) je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2)

Osvědčení uživatele jistoty má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě zelené, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.

§ 6

Náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu

(1)

Vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu mimo celní režim tranzit (dále jen „osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu“) je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2)

Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě modré, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.

§ 7

Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

Výše nákladů, které vzniknou správci cla v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o sazebním zařazení nebo s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o původu zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1, se stanoví součtem paušálních nákladů za jednotlivé standardní operační postupy a ostatní laboratorní výkony, které správce daně v souvislosti s těmito rozhodnutími provedl. Tyto paušální náklady jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 7a

Vzory formulářových podání

(1)

Vzor přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2)

Vzor zjednodušené varianty přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3)

Vzor oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4)

Vzory podle odstavců 1 až 3 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 7b

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 7a, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 7c

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 7a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 7d

Společná ustanovení pro formulářová podání

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 7a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 7b také v případě, že

a)

textová část je v jiném než českém jazyce,

b)

obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c)

obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d)

se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 8

Podmínky provádění celního řízení mimo prostor správce cla nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost a způsob určení výše nákladů za toto provedení

(1)

Celní řízení se provede mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor za podmínky, že

a)

v době navržené žadatelem jsou potřebné podklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení a kontrolu zboží bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,

b)

provedení celního řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu a kontrolu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé, nebo

c)

provedení celního řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor nebrání provozní podmínky správce cla.

(2)

Za celní řízení provedené na žádost mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor se stanoví náklady správce cla za každých započatých 15 minut celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo provádění celního řízení a zpět

a)

v úředních hodinách správce cla ve výši 100 Kč,

b)

v pracovních dnech mimo úřední hodiny správce cla ve výši 150 Kč, nebo

c)

ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu ve výši 200 Kč.

(3)

Náklady správce cla za celní řízení provedené na žádost mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor jsou také

a) náklady správcem cla prokázaných jízdních výdajů, nebo

b)

náhrada za používání silničních motorových vozidel správce cla při pracovních cestách.

(4)

Náklady správce cla za celní řízení provedené mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor se nestanoví, pokud toto provedení spočívá v provedení kontroly zboží

a)

na místě předem schváleném jako místo pro předložení zboží nebo pro dočasné uskladnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1, nebo

b)

v případě, kdy správce cla stanovil upuštění od povinnosti předložit zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1.

(5)

Za celní řízení provedené na žádost v prostorách správce cla nebo v celním prostoru mimo úřední hodiny správce cla se stanoví náklady správce cla za každých započatých 15 minut celního řízení

a)

v pracovních dnech ve výši 150 Kč, nebo

b)

ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu ve výši 200 Kč.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Příloha č. 1

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.

Doplňující náležitosti se uvádějí v celním prohlášení označeném „Jednotný správní doklad“ (dále jen „tiskopis“) a rovněž v doplňkovém listu k tiskopisu (dále jen „doplňkový list“).

2.

Je-li zásilka složena z více položek zboží, k tiskopisu se přikládá jeden nebo více doplňkových listů. Je-li na posledním přiloženém doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Maximální počet položek jednoho celního prohlášení je 999.

3.

Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojopisem nebo mechanografickým či podobným postupem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, pokud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V takovém případě musí být celní prohlášení vyplněno pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.

 

ČÁST II

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH TISKOPISU A V DOPLŇKOVÉM LISTU

 

A. CELNÍ REŽIM VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, CELNÍ REŽIM USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU NEBO VÝROBY POD CELNÍM DOHLEDEM A CELNÍ KONTROLOU PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ PRO VÝVOZ, CELNÍ REŽIM PASIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, TRANZITNÍ REŽIM UNIE NEBO PROKÁZÁNÍ CELNÍHO STATUSU ZBOŽÍ UNIE.

 

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich číslo EORI, název nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresu bydliště.

 

Kolonka 3: Tiskopisy

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

 

Kolonka 4: Ložné listy

Do této kolonky se může uvést počet přiložených ložných listů.

 

Kolonka 8: Příjemce

Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresu bydliště. Volitelně může být uvedeno číslo EORI příjemce v této kolonce na tiskopisu nebo čísla EORI příjemců na přiloženém seznamu.

 

Kolonka 24: Druh obchodu

V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kódů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1.

 

Kolonka 30: Umístění zboží

1.

Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:

a)

je-li celní řízení prováděno v prostoru správce cla nebo v celním prostoru, uvede se kód tohoto správce cla,

b)

je-li celní řízení prováděno mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor v prostoru vývozce nebo odesílatele, nebo na jiném individuálně určeném nebo schváleném místě, uvede se číslo EORI tohoto vývozce nebo odesílatele,

c)

je-li na základě povolení zjednodušeného postupu „Zápis do záznamů deklaranta“ nebo „Místní celní řízení“ v rámci přechodného období podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 zboží předloženo na schváleném místě, uvede se přidělený kód tohoto schváleného místa,

d)

je-li zboží na základě povolení „Centralizované celní řízení“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 předloženo v prostoru jiného správce cla, než u kterého bylo podáno celní prohlášení, uvede se kód správce cla, kterému je zboží předloženo.

2.

Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.

 

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

1.

Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku1. Může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.

2.

Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2 a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2,

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2,

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

3.

Zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie4, uvede se do této kolonky kód „IN“, lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada. U složených výrobků nebo směsí se uvede čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 tiskopisu nebo doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému listu tiskopisu, popřípadě doplňkového listu. Dále se uvede evidenční číslo prohlášení výrobce o složení výrobku. Výše uvedené údaje nemusí být v případě vývozu složených výrobků nebo směsí uvedeny, pokud jsou množství a povaha ingrediencí vzatých v úvahu pro výpočet náhrady určeny z analýzy vyváženého zboží.

4.

Je-li to nutné, uvede se do této kolonky zkratka „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části III. této přílohy.

 

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

 

Kolonka 33: Zbožový kód

Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části III. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části III. této přílohy, uvede se jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do kolonky 31 tiskopisu popřípadě doplňkového listu.

 

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

 

Kolonka 37: Režim

Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.

 

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

1.

Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

2.

Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

 

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

 

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

1.

Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením, případně odpisové měrné jednotky, odpisované množství z licencí a povolení, včetně jejich položky popř. doplňujícího záznamu. U zboží dvojího užití se uvede jeho kód podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3. Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.

2.

Do této kolonky, za kód stanovený v části IV. této přílohy, se uvede

a)

číslo osvědčení o povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout,

b)

evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,

c)

částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,

d)

číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k tiskopisu.

 

Kolonka 46: Statistická hodnota

1.

Uvádí se statistická hodnota zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 .

2.

U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0“

3.

Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu.

4.

Statistická hodnota zboží vyváženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při vývozu nahrazovaného zboží.

5.

Pro vyvážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.

6.

Statistická hodnota vyváženého zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, Blu-ray disk, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.

 

B. PROPUŠTĚNÍ DO CELNÍHO REŽIMU VOLNÉHO OBĚHU, KONEČNÉHO UŽITÍ, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU A SVOBODNÉHO PÁSMA

 

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu bydliště. Volitelně může být uvedeno číslo EORI odesílatele v této kolonce na tiskopisu nebo čísla EORI odesílatelů na přiloženém seznamu.

 

Kolonka 3: Tiskopisy

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

 

Kolonka 4: Ložné listy

Do této kolonky se volitelně uvede počet přiložených ložných listů.

 

Kolonka 8: Příjemce

Je-li v této kolonce

a)

uvedena osoba se sídlem nebo bydlištěm mimo Evropskou unii, nebo

b)

uvedeno sídlo nebo adresu bydliště osoby odlišné od místa dodání zboží, uvede se do této kolonky jméno osoby a její sídlo nebo adresa bydliště, kam bude zboží skutečně dodáno.

Je-li zásilka určena pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich číslo EORI, název nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresa bydliště. Seznam případně obsahuje také údaje podle předchozího odstavce.

 

Kolonka 24: Druh obchodu

V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kódů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1.

 

Kolonka 30: Umístění zboží

1.

Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:

a)

je-li celní řízení prováděno v prostoru správce cla nebo v celním prostoru, uvede se kód tohoto správce cla,

b)

je-li celní řízení prováděno mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor v prostoru dovozce nebo příjemce, nebo na jiném individuálně určeném nebo schváleném místě, uvede se číslo EORI tohoto dovozce nebo příjemce,

c)

je-li na základě povolení zjednodušeného postupu „Zápis do záznamů deklaranta“ nebo „Místní celní řízení“ v rámci přechodného období podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 zboží předloženo na schváleném místě, uvede se přidělený kód tohoto schváleného místa,

d)

je-li zboží na základě povolení „Centralizované celní řízení“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 předloženo v prostoru jiného správce cla, než u kterého bylo podáno celní prohlášení, uvede se kód správce cla, kterému je zboží předloženo.

2.

Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.

 

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

1.

Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.

2.

Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2 a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2,

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2,

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

3.

Podléhá-li zboží celním kvótám řízených systémem „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a je-li požádáno příslušným kódem v kolonce 39 o její přiznání, uvede se do této kolonky kód měrné jednotky pro příslušnou kvótu a množství zboží v této měrné jednotce.

4.

Je-li to nutné, uvede se do této kolonky zkratka „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části III. této přílohy.

5.

Pokud je žádáno o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu podle sazebního zařazení zboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla, uvede se do této kolonky údaj: „Sazební zařazení zboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla“.

 

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

 

Kolonka 33: Zbožový kód

1.

Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části III. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části III. této přílohy, uvede se jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do kolonky 31 tiskopisu, popřípadě doplňkového listu.

2.

Přídavný kód daně z přidané hodnoty stanovený v části III. této přílohy se uvede pouze v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty.

 

 

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

 

Kolonka 37: Režim

Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1 nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.

 

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

1. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

2. Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

 

Kolonka 39: Kvóta

V případech, že zboží podléhá celní kvótě, uvede se do této kolonky číselné označení celní kvóty.

 

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

 

Kolonka 43: Způsob hodnocení

Za použití odpovídajícího kódu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie1 se uvede navrhovaný způsob hodnocení.

 

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

1.

Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením, odpisové měrné jednotky, případně odpisované množství z licencí a povolení, včetně jejich položky popř. doplňujícího záznamu. Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění, které je spravováno společně se clem, nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.

2.

Do této kolonky, za kód stanovený v části IV. této přílohy, se uvede

a)

číslo osvědčení o povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout,

b)

evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,

c)

částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,

d)

číslo, popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k tiskopisu.

3.

Nad tečkovaně vyznačené okénko se v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty, uvede kód „DPH“, pomlčka a částka vedlejších výdajů podle zákona o dani z přidané hodnoty v celých korunách českých.

 

Kolonka 46: Statistická hodnota

1.

Uvádí se statistická hodnota zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1

2.

U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při dovozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0“.

3.

Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět dováženého z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho vývozu.

4.

Statistická hodnota zboží dováženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při dovozu nahrazovaného zboží.

5.

Pro dovážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.

6.

Statistická hodnota dováženého zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, jako je například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, Blu-ray disk, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.

 

Kolonka 47: Výpočet poplatků

1.

Vznikne-li propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu, včetně propuštění podle ustanovení o konečném užití, nebo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh nebo povinnost k jiným peněžitým plněním spravovaným společně se clem, v souvislosti s dovozem zboží, uvede se

a)

do sloupce „Druh“ kód příslušné platby stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie1, popřípadě bodem 3,

b)

do sloupce „Zákl. pro vyměř. popl.“

-

prohlašovaná celní hodnota v celých korunách českých, zaokrouhlená směrem nahoru,

-

základ spotřební daně, jsou-li dováženy tabákové výrobky, u nichž je předepsána dvousložková sazba daně, uvede se nejprve základ pro pevnou část daně a pod něj základ pro procentní část daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

c)

do sloupce „Sazba“ sazba spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek; jsou-li dováženy tabákové výrobky, uvede se nejprve sazba pro pevnou část spotřební daně a pod ni sazba pro procentní část spotřební daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

d)

do sloupce „ZP“ kód způsobu placení, a to

A

- Platba v hotovosti,

B

– Platba platební kartou,

C

- Platba šekem, jehož proplacení je zaručeno poskytovatelem platebních služeb,

E

- Odklad platby,

H

- Elektronický převod,

K

- Úhrada cla nebo jiného peněžitého plnění spravovaného společně se clem započtením přeplatku na jiném clu nebo jiném peněžitém plnění spravovaném společně se clem,

R

- Úhrada převodem z jistoty poskytnuté ve formě složení částky.

2.

Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 1, se uvede pouze prohlašovaná celní hodnota. Celní hodnota se uvede do prvního řádku ve sloupci „Zákl. pro vyměř. popl.“.

3.

Pro případ platby spotřební daně vyměřované a vybírané správcem cla v souvislosti s dovozem zboží se stanoví kód „1SD“. Tento kód se ve sloupci „Druh“ uvede za poslední uváděný kód začínající písmenem „A“ a/nebo před první uváděný kód začínající písmenem „B“ stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1.

4.

Základ pro vyměření příslušné platby se uvede do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh“; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvede se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh“ a základ pro procentní část daně pod něj. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvede v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvede podle skutečného množství dováženého zboží až na tři desetinná místa, k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

5.

Kód způsobu placení cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, se uvede do prvního řádku ve sloupci označeném „ZP“ v případech vyměření cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem.

 

ČÁST III

SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ

(kolonka 33 tiskopisu, doplňkového listu - pátý pododdíl)

 

A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty

 

Přídavný kód

Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty

R005

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:

- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B

- tampóny vinuté

- vata buničitá

- prostředky stomické - deodorační

- paruka.

Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96. Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, kódu nomenklatury celního sazebníku 90.

R006

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, kódů nomenklatury celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:

- Braille papír

- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou

- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu

- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby,

klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma

- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami

- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami

- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby

- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby

- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby

- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.

R007

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

- Dětské sedačky do automobilů, kódu nomenklatury celního sazebníku 94.

R008

První snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.

R013

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví, kódu nomenklatury celního sazebníku 06; rostliny a semena kódů nomenklatury celního sazebníku 07 - 12.

R016

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo, kódu nomenklatury celního sazebníku 4401.

R017

První snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona o dani z přidané hodnoty.

R018

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 01 - 05, 07 - 23, 25:Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a krmivá pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106,a 2201 které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.

Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se vztahuje první snížená sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.

R019

První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 28 – 30:Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.

R201

Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106:Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

R202

Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006:Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

R203

Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 4901-4905, 4911, 8523: Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu, nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu․

R204

Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0801, 1101 až 1106, 1201,1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005:

Mlýnské výrobky, a to:

- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10

- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12

- z brambor

- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.

Směsi těchto mlýnských výrobků.

R205

Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1107 až 1109, 1903, 3505:

Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.

R206

Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106:

Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

R999

Zboží zahrnuté v tomto kódu není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží.

 

B. Seznam přídavných kódů spotřebních daní

 

Přídavný kód

Význam podle zákona o spotřebních daních

S101

Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/1 včetně

S102

Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/1

S103

Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona

S104

Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona

S105

Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona

S106

Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona

S107

Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona

S108

Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona

S112

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/1 včetně

S113

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/1

S114

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona

S115

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/1 včetně

S116

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/1

S121

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S122

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S123

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S124

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S125

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S126

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S127

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S128

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S141

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S142

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S143

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S144

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S145

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S146

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S147

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S148

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S161

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S162

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S163

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S164

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S165

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S166

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S167

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S168

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S172

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a) a k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů

S173

Metylestery mastných kyselin uvedené v § 45 odst. 3 písm. k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů

S181

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S182

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S183

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S184

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S185

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S186

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S187

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S188

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S601

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S602

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S603

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S604

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S605

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S606

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S607

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S608

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S621

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S622

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S623

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S624

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S625

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S626

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S627

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S628

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S631

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S632

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S633

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S634

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S635

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S201

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

S202

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 1 etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu

S203

Líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 1 etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

S204

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

S301

Základní sazba daně z piva

S302

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10 000 hl výroby ročně

S303

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10 000 do 50 000 hl výroby ročně

S304

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50 000 do 100 000 hl výroby ročně

S305

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100 000 do 150 000 hl výroby ročně

S306

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150 000 do 200 000 hl výroby ročně

S411

Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona

S412

Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona

S413

Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona

S501

Cigarety

S504

Doutníky, cigarillos

S505

Zahřívané tabákové výrobky

S514

Tabák ke kouření

 

ČÁST IV

SEZNAM KÓDŮ ZAJIŠTĚNÍ CLA A JINÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ A KÓDŮ NEPOŽADOVÁNÍ POSKYTNUTÍ JISTOTY

(kolonka 44 tiskopisu nebo doplňkového listu)

 

Kód

Popis

9110

Souborná jistota včetně souborné jistoty se sníženou částkou záruky a zproštění povinnosti poskytnout jistotu

92ZL

Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny

93CJ

Jednotlivá jistota složením částky na účet správce cla

9ZD1

Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu pro jiné operace než celní režim tranzitu

95ZP

Jednotlivá jistota zřízením zástavního práva k nemovité věci

9N01

Nepožadování jistoty dle čl. 51 odst. 2 nebo 88 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro platnost povolení

9NCK

Nepožadování jistoty podle čl. 89 odst. 7 až 9 celního kodexu Unie

9NPH

Nepožadování jistoty při placení v hotovosti nebo platební kartou u správce cla

9NJZ

Nepožadování jistoty z jiného důvodu

 

ČÁST V

KÓDY CELNÍCH A DAŇOVÝCH ÚLEV

(kolonka 37 pravá část tiskopisu nebo doplňkového listu)

 

Kód

Význam podle:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (dále jen „celní kodex Unie“), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (dále jen „NK2446), nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (dále jen „NR1186), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH), zákona č. 353/2003 Sb.„ o spotřebních daních (dále jen „zákon o SPD) a celního zákona

SUB

06B

Vyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků dle článku 151 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro vyřízení celního režimu.

1

08B

Vyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků nebo náhradních výrobků formou zvláštního dovozního cla dle článku 75 NK2446

1

01C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku fyzických osob při přenosu obvyklého místa pobytu na celní území Evropské unie dle článku 3 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o DPH.

0

02C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti) dle článku 12 odst. 1 NR1186; současné vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.

0

03C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti sňatku) dle článku 12 odst. 2 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.

0

04C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku nabytého děděním dle článku 17 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o DPH.

0

06C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla výbavy, studijních potřeb a vybavení domácnosti žáků nebo studentů dle článku 21 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

0

07C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty propouštěných do volného oběhu dle článků 23 a 24 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH.

0

08C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě dle článků 25 až 27 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH.

0

09C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 28 NR1186 (přemístění podniku ze třetí země do Evropské unie); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.

0

10C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla obchodního majetku a ostatního zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku dle článku 34 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.

0

11C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze I dle článku 42 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.

0

12C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze II dle článku 43 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.

0

15C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla laboratorních zvířat a biologických nebo chemických látek určených k výzkumu dle článku 53 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 1 zákona o DPH.

0

16C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla léčebných látek lidského původu a činidel k určování krevní skupiny a tkání dle článku 54NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 2 zákona o DPH.

0

18C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla referenčních látek pro kontrolu jakosti léčivých přípravků dle článku 59 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 3 zákona o DPH.

0

19C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla farmaceutických výrobků užívaných při mezinárodních sportovních událostech dle článku 60 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 4 zákona o DPH.

0

20C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží pro charitativní a dobročinné organizace dle článku 61 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 zákona o DPH.

0

23C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 67 odst. 1 písm. b) NR1186 uvedených v příloze IV, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.

0

25C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiné než nevidomé) dle článku 68 odst. 1 písm. b) NR1186, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.

0

26C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof dle článku 74 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 3 zákona o DPH.

0

27C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla čestných vyznamenání a cen dle článku 81 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 1 zákona o DPH.

0

28C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla darů obdržených v rámci mezinárodních vztahů dle článku 82 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 zákona o DPH.

0

29C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného k užívání panovníky a hlavami států dle článku 85 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 3 zákona o DPH.

0

30C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla vzorků zboží nepatrné hodnoty dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 86 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 1 zákona o DPH.

0

31C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla tiskovin a reklamního materiálu dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 87 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 2 zákona o DPH.

0

32C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží používaného nebo spotřebovaného v průběhu výstavy nebo podobné události dle článku 90 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 3 zákona o DPH.

0

33C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

34C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek určených subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví dle článku 102 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona o DPH.

0

35C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla turistického propagačního materiálu dle článku 103 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o DPH.

0

36C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla různých dokumentů a zboží dle článku 104 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o DPH.

0

37C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu k upevnění a ochraně zboží při přepravě dle článku 105 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o DPH.

0

38C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla steliva, píce a krmivá určeného pro zvířata během jejich dopravy dle článku 106 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o DPH.

0

39C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pohonných hmot a maziva nacházejících se v silničních motorových vozidlech dle článku 107 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71f zákona o DPH.

0

40C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí dle článku 112 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 7 zákona o DPH.

0

41C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla rakví, uren a smutečních ozdob dle článku 113 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 8 zákona o DPH.

0

01F

Vyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 203 celního kodexu Unie); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.

0

02F

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 159 NK2446: zemědělské zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.

0

03F

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 158 odst. 3 NK2446: oprava nebo uvedení do původního stavu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.

0

21F

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země loděmi registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a plujícími pod vlajkou tohoto státu; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.

0

22F

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země na palubě výrobních plavidel registrovaných nebo přihlášených v některém členském státě a plujících pod vlajkou tohoto státu; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.

0

010

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD.

1

020

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 odst. 3 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

030

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD.

1

040

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

050

Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).

1

070

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 203 celního kodexu Unie), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD) i osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.

0

071

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 203 celního kodexu Unie), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).

1

080

Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH při dovozu investičního zlata dle § 92 odst. 2 zákona o DPH.

0

0D0

Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

0

0M0

Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 6 zákona o DPH (dovoz zlata ČNB).

0

0N0

Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. g) zákona o DPH (dovoz plynu a dovoz elektřiny).

0

0V0

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 49 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

0W0

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD.

1

0X0

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 odst. 1 písm. i) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

0Y0

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD.

1

0Z0

Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 odst. 4 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

3C1

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD.

1

3C3

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.

0

3F3

Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.

0

3G3

Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. c) zákona o DPH.

0

3H4

Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. d) zákona o DPH.

0

3J4

Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. d) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. d) zákona o DPH.

0

999

Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.

1

Použité zkratky:

SUB: vymezuje, zda o příslušnou úlevu může žádat neplátce nebo plátce daně z přidané hodnoty, takto:

0: o úlevu může žádat pouze osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty

1: o úlevu může žádat plátce daně z přidané hodnoty i osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty

DPH: daň z přidané hodnoty

SPD: spotřební daně

Příloha č. 2

Celní prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy
Příloha č. 3

Vzor záruční listiny pro zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu
Příloha č. 4

Vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celního režimu tranzitu
Příloha č. 5

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou
Příloha č. 6

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou
Příloha č. 7

Vzor Osvědčení uživatele souborné jistoty pro jiné operace než celní režim tranzitu
Příloha č. 8

Vzor Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu pro jiné operace než celní režim tranzitu

Příloha č. 9

Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1

Zkouška

Kód SOP

Název SOP (Standardní operační postup)

Cena / Náklady

Měna

D01001

Stanovení obsahu vybraných esterů, aldehydů a alkoholů v destilátech pomocí GC/FID

1378

CZK

D01002

Stanovení poměrného zastoupení mastných kyselin v živočišných a rostlinných tucích a olejích pomocí GC/FID

1895

CZK

D01003

Stanovení obsahu ethanolu pomocí GC/FID

976

CZK

D01004

Stanovení obsahu mléčného tuku v potravinách pomocí GC/FID

1895

CZK

D01005

Stanovení obsahu vybraných omamných a psychotropních látek pomocí plynové chromatografie

1050

CZK

D01006

Stanovení obsahu C, H, N a S pomocí elementárního analyzátoru

741

CZK

D01007

Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzínu plynovou chromatografií s přepínáním kolon

1837

CZK

D01008

Stanovení obsahu ethanolu v automobilovém benzínu pomocí GC/FID

718

CZK

D01009

Stanovení obsahu vybraných těkavých denaturačních prostředků lihu pomocí GC/FID

976

CZK

D01010

Stanovení obsahu vybraných denaturačních prostředků lihu na bázi uhlovodíků pomocí GC/FID

976

CZK

D01013

Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) pomocí GC/FID

730

CZK

D01014

Stanovení obsahu chemické látky (čistoty) pomocí GC/FID

1100

CZK

D01015

Stanovení chromatografického profilu ropných látek pomocí GC/FID

685

CZK

D02001

Stanovení obsahu vybraných alkoholů pomocí HPLC/RID

1378

CZK

D02002

Důkaz přítomnosti kyseliny askorbové pomocí HPLC

379

CZK

D02003

Stanovení kofeinu a theobrominu ve výrobcích neobsahujících mléko a cereálie pomocí HPLC/DAD

1091

CZK

D02004

Stanovení kofeinu a theobrominu ve výrobcích obsahujících mléko a cereálie pomocí HPLC

1160

CZK

D02005

Stanovení sacharidů pomocí HPLC/RID

1091

CZK

D02006

Stanovení benzoátu v ethanolu a lihovinách pomocí HPLC

655

CZK

D02007

Stanovení obsahu škrobu v krmivech enzymaticky

1795

CZK

D02008

Stanovení aniontů organických kyselin pomocí HPLC

1292

CZK

D02009

Stanovení obsahu benzoátu denatonia (Bitrexu) pomocí HPLC/DAD

655

CZK

D02010

Stanovení alkoholických cukrů pomocí HPLC

1091

CZK

D02011

Stanovení umělých sladidel pomocí HPLC

1194

CZK

D02012

Důkaz přítomnosti lipofilních vitaminů pomocí HPLC

1114

CZK

D02013

Stanovení konzervačních kyselin pomocí HPLC

1022

CZK

D02014

Důkaz přítomnosti vitaminů rozpustných ve vodě pomocí HPLC

747

CZK

D02015

Důkaz přítomnosti degradačních produktů benzoátu denatonia v ethanolu a lihovinách pomocí HPLC/DAD

1068

CZK

D02016

Stanovení parametrů (sacharóza, invertní cukr, isoglukóza) a (škrob a glukóza) pomocí HPLC/RID a dopočtem

2182

CZK

D02017

Stanovení obsahu vybraných aldehydů a ketonů pomocí HPLC/DAD

1378

CZK

D02018

Stanovení obsahu značkovací látky (SY124) v palivech a mazivech pomocí HPLC/DAD

414

CZK

D02019

Stanovení obsahu vybraných omamných a psychotropních látek a prekurzorů pomocí HPLC/DAD

1722

CZK

D02020

Stanovení obsahu vybraných denaturačních prostředků v lihu pomocí HPLC

1378

CZK

D02022

Stanovení obsahu aminokyselin pomocí iontové chromatografie

2300

CZK

D02023

Stanovení obsahu chemické látky (čistoty) pomocí HPLC

1100

CZK

D03001

Důkaz přítomnosti cukrů v potravinách pomocí TLC

104

CZK

D03002

Důkaz přítomnosti omamných a psychotropních látek (OPL) pomocí TLC

287

CZK

D04001

Stanovení organických kyselin pomocí CITP a CZE

976

CZK

D05001

Identifikace bílkovin v potravinách a potravinových přípravcích metodou denaturační gelové elektroforézy

707

CZK

D06001

Identifikace těkavých látek pomocí GC/MS metodou headspace

833

CZK

D06002

Důkaz přítomnosti degradačních produktů benzoátu denatonia v ethanolu a lihovinách pomocí GC/MS

1263

CZK

D06003

Identifikace neznámé látky pomocí GC/MS

1631

CZK

D06004

Stanovení obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích pomocí GC/MS

1500

CZK

D06005

Identifikace omamných a psychotropních látek (OPL) pomocí IMS

1631

CZK

D06006

Identifikace 3-methoxypropan-l,2-diolu a cyklických diglycerolů ve víně pomocí GC/MS

1263

CZK

D06007

Stanovení obsahu polybromovaných difenyletherů (PBDE) a bifenylů (PBB) ve vzorcích pomocí GC/MS

3100

CZK

D07001

Identifikace benzoátu denatonia (Bitrexu) pomocí LC/MS

919

CZK

D07002

Identifikace neznámé látky pomocí LC/MS

1631

CZK

D09001

Stanovení skupinového složení ropných látek pomocí sloupcové chromatografie

3272

CZK

F01001

Stanovení plošné hmotnosti papíru a lepenky

356

CZK

F01002

Stanovení granulometrického složení vzorku sítovým rozborem

701

CZK

F01003

Stanovení délkové hmotnosti nití

356

CZK

F01004

Stanovení plošné hmotnosti textilií

356

CZK

F01005

Stanovení rozměru, distribuce podle délky a hmotnostního podílu zrn rýže

1223

CZK

F01006

Stanovení šířky řezu tabákového vlákna

400

CZK

F01007

Stanovení rozměru a hmotnosti tabákových výrobků

400

CZK

F01008

Stanovení hmotnosti vzorku a hmotnostního podílu složek vzorku

150

CZK

F01009

Stanovení rozměru vzorku

200

CZK

F01010

Stanovení délkové hmotnosti skelných, uhlíkových, aramidových a jiných zpevněných vláken

356

CZK

F01011

Stanovení látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti

701

CZK

F02001

Stanovení obsahu alkoholu ve vodné alkoholických roztocích denzitometricky

569

CZK

F02002

Stanovení obsahu konvenčního extraktu v původní mladině u piva denzitometricky a dopočtem

953

CZK

F02003

Stanovení hustoty kapalin metodou oscilační U-trubice

184

CZK

F02004

Stanovení hustoty vnitřní podešve obuvi

184

CZK

F02005

Stanovení celkového extraktu ve víně

184

CZK

F02006

Stanovení hustoty vzorku pyknometrickou metodou

184

CZK

F02007

Stanovení hustoty vzorku hydrostatickou metodou

184

CZK

F02008

Stanovení obsahu sušiny denzitometricky dle Nařízení Komise č. 951/2006

184

CZK

F03001

Stanovení obsahu sušiny ve vybraných potravinách refraktometricky

64

CZK

F03002

Stanovení indexu lomu

64

CZK

F04001

Stanovení celkového škrobu polarimetricky dle Ewerse

684

CZK

F04002

Stanovení polarizace cukru

299

CZK

F05001

Stanovení povrchového napětí Du Noiiyho metodou odtrhávání kroužků

299

CZK

F06001

Stanovení kinematické viskozity pomocí kapilárního vizkozimetru a dopočet viskozitního indexu

546

CZK

F06002

Stanovení viskozity pomocí Stabingerova viskozimetru a dopočet viskozitního indexu

546

CZK

F06004

Stanovení viskozity polymerů kapilárním viskozimetrem

4500

CZK

F07001

Stanovení pevnosti v tahu papíru a lepenky

884

CZK

F07002

Stanovení pevnosti nití při přetrhu

884

CZK

F07003

Stanovení pevnosti v tahu kovových materiálů

884

CZK

F08001

Destilační zkouška ropných látek a dopočet cetanového indexu

1200

CZK

F08002

Destilační zkouška ropných látek mikrodestilační metodou

750

CZK

F09001

Stanovení hustoty ropných látek metodou oscilační U-trubice

150

CZK

F09002

Stanovení oktanového čísla benzínu výzkumnou metodou

2583

CZK

F09003

Stanovení fdtrovatelnosti CFPP

1091

CZK

F09004

Stanovení rozpustné barvy C ropných látek pomocí kolorimetru

138

CZK

F09005

Stanovení hustoty ropných látek skleněným hustoměrem

184

CZK

F10001

Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku dle Clevelanda

408

CZK

F10002

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku dle Penskyho a Martense

689

CZK

F10003

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku dle Abela-Penskyho

517

CZK

F10001

Stanovení bodu skápnutí (dropping point) plastických maziv

299

CZK

F11003

Stanovení bodu tuhnutí (pour point) a bodu zákalu (cloud point) ropných látek

1530

CZK

F12001

Stanovení přetlaku v lahvi

144

CZK

F12002

Stanovení čísla poklesu (Hagbergova čísla)

442

CZK

F12003

Stanovení sedimentačního indexu (Zeleny index)

465

CZK

F12004

Stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“

138

CZK

F12005

Stanovení nasákavosti keramických předmětů

287

CZK

F12006

Stanovení objemu kapalin

115

CZK

F12007

Stanovení spalného tepla tuhých paliv kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě

661

CZK

G01001

Stanovení obsahu sušiny (netěkavého podílu) a obsahu vody (vlhkosti)

230

CZK

G01002

Stanovení obsahu sušiny v roztocích obsahujících alkohol

178

CZK

G01004

Stanovení obsahu sušiny v mléce, smetaně a zahuštěném neslazeném mléce

287

CZK

G01005

Stanovení obsahu vody v sušeném mléce a sušené šlehačce

150

CZK

G01006

Stanovení celkového obsahu sušiny v sýrech a tavených sýrech

178

CZK

G01007

Stanovení obsahu vlhkosti v mase a masných výrobcích: referenční metoda

184

CZK

G01008

Stanovení vlhkosti v obilovinách a výrobcích z obilovin

356

CZK

G01009

Stanovení celkového suchého extraktu v lihovinách gravimetricky

178

CZK

G02001

Stanovení obsahu popela

299

CZK

G02002

Stanovení obsahu popela v papíru a lepence

454

CZK

G02003

Stanovení obsahu popele v mase a masných výrobcích

454

CZK

G02004

Stanovení obsahu sulfátového popela v ropných výrobcích

650

CZK

G02005

Stanovení obsahu popela v ropných výrobcích

333

CZK

G02006

Stanovení obsahu popela v ovocných a zeleninových šťávách

355

CZK

G02007

Stanovení prchavé hořlaviny v černém uhlí a koksu

390

CZK

G03001

Stanovení obsahu řezaného expandovaného tabáku gravimetricky

425

CZK

G04001

Stanovení obsahu celulózových vláken ve dvousložkové směsi s polyesterovými vlákny na základě rozpustnosti

707

CZK

G04002

Stanovení obsahu bavlněných a viskózových, měďnatých nebo stanovených typů modalových vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti

707

CZK

G04003

Stanovení obsahu proteinových vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti

707

CZK

G04004

Stanovení obsahu polyesterových (PES) vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti

707

CZK

G04005

Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku v másle, emulzích jedlých olejů a roztíratelných tucích

425

CZK

G04006

Stanovení obsahu tuku v potravinách po extrakci gravimetricky

465

CZK

G04007

Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích

546

CZK

G04008

Stanovení obsahu tuku v sýrech a výrobcích z nich

448

CZK

G04009

Stanovení obsahu tuku v mléku a mléčných výrobcích: metoda dle Rose-Gottlieba

345

CZK

G04010

Stanovení obsahu vody a tukuprosté sušiny v másle a výpočet obsahu tuku

425

SKK

G04011

Stanovení obsahu vláken ve třísložkové směsi na základě rozpustnosti

1007

CZK

G04012

Stanovení obsahu vody v tabáku a tabákových výrobcích

207

CZK

G04013

Stanovení celkové migrace plastů a elastomerů podle Vyhlášky 84/2001 Sb.

597

CZK

G04014

Stanovení obsahu tuku v másle, emulzích jedlých olejů a roztíratelných tucích referenční metodou

425

CZK

M01001

Stanovení celkového počtu mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích

377

CZK

M01002

Stanovení počtu koliformních bakterií v mléce a mléčných výrobcích

377

CZK

M02001

Zjištění přítomnosti antimikrobiálních látek v mléce a mléčných výrobcích pomocí testu DELVOTEST SP

178

CZK

M02002

Stanovení množství sojové bílkoviny pomocí techniky ELIS A

3444

CZK

M02003

Stanovení DNA sex faktoru

919

CZK

O01001

Stanovení vlákninového složení papíru

884

CZK

O01002

Stanovení pravosti kontrolních pásek na výrobcích z lihu a celní závěry

1458

CZK

O01003

Stanovení názvu nití

638

CZK

O02001

Makroskopické a mikroskopické posouzení vzorku

581

CZK

O02002

Makroskopické a mikroskopické posouzení tabáku a tabákových výrobků

581

CZK

O02003

Makroskopické a mikroskopické posouzení obuvi

581

CZK

O02004

Makroskopické a mikroskopické posouzení keramických předmětů

581

CZK

S01001

Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin ve směsi s minerálními oleji pomocí IČ spektrometrie

919

CZK

S01002

Identifikace vzorku pomocí infračervené spektrometrie

511

CZK

S01003

Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin ve směsi s minerálními oleji pomocí automatické IČ spektrometrie

919

CZK

S01004

Stanovení oktanového čísla v bezolovnatém benzínu infračervenou spektrometrií

900

CZK

S01005

Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzínu infračervenou spektrometrií

350

CZK

S01006

Stanovení obsahu ethanolu pomocí infračervené spektrometrie v blízké oblasti (NIR)

450

CZK

S01007

Identifikace vzorku pomocí Ramanovy spektrometrie

350

CZK

S02001

Stanovení obsahu olova v automobilových benzínech pomocí rentgenfluorescenční spektrometrie

574

CZK

S02002

Identifikace prvků pomocí retgenfluorescenční spektrometrie

1516

CZK

S02003

Stanovení obsahu síry v ropných produktech pomocí retgenfluorescenční spektrometrie

1091

CZK

S03001

Identifikace vzorku pomocí rentgendifrakční analýzy

2383

CZK

S04001

Stanovení prvků kovových materiálů metodou optické emisní spektrometrie

1292

CZK

S05001

Identifikace prvků ve vzorku pomocí ICP-AES

1378

CZK

S05002

Stanovení obsahu prvků ve vzorku pomocí ICP-AES

1608

CZK

S05003

Stanovení obsahu prvků ve vodě metodou ICP-AES

1263

CZK

S05005

Stanovení obsahu prvků po migraci metodou ICP-OES podle Vyhlášky 84/2001 Sb.

1972

CZK

S06001

Identifikace neznámé látky pomocí MALDI/MS

3500

CZK

S07001

Strukturní analýza metodou NMR spektroskopie

2756

CZK

S07002

Identifikace obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) pomocí 1H NMR spektrometrie

2756

CZK

S08001

Stanovení izotopového poměru D/H v organických látkách pomocí 2H NMR spektrometrie

12571

CZK

S08002

Stanovení původu ethanolu

563

CZK

S08003

Stanovení izotopového poměru 13C/12C metodou EA-IRMS

11767

CZK

S08004

Stanovení izotopového poměru 2H/1H a 180/160 pomocí TC/EA-IRMS

12244

CZK

S08005

Stanovení izotopového poměru 13C/12C metodou GC-C-IRMS

11767

CZK

S08006

Stanovení izotopového poměru 2H/1H a 180/160 pomocí IRMS rovnovážnou metodou

12244

CZK

S09001

Stanovení obsahu hydroxyprolinu v mase a masných výrobcích pomocí UV-VIS

942

CZK

S09002

Stanovení vybraných látek pomocí přístroje ReflectoQuant (Merck)

574

CZK

S09003

Stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách pomocí UV-VIS

942

CZK

S09004

Stanovení obsahu síry v ropných produktech pomocí ultrafialové fluorescence

976

CZK

S09005

Stanovení obsahu celkových polyfenolů spektrofotometricky

942

CZK

S09006

Stanovení obsahu volného a hydrolyzovatelného formaldehydu kolorimetricky

942

CZK

V01001

Stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera volumetricky

391

CZK

V01002

Stanovení obsahu vody v tabáku a tabákových výrobcích titrací dle Karl Fischera

546

CZK

V01003

Stanovení obsahu vody v ropných výrobcích titrací dle Karl Fischera coulometricky

460

CZK

V01004

Stanovení obsahu vody v etanolu titrací dle Karl Fischera coulometricky

460

CZK

V01005

Stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera coulometricky

460

CZK

V02001

Stanovení čísla kyselosti a kyselosti titračně

207

CZK

V02002

Stanovení čísla zmýdelnění titračně

684

CZK

V02003

Stanovení hydroxylového čísla

397

CZK

V02004

Stanovení těkavých kyselin ve víně titračně

431

CZK

V02005

Stanovení celkových kyselin ve víně titračně

362

CZK

V02006

Stanovení volných kyselin v lihu titračně

224

CZK

V02007

Stanovení celkových esterů v lihu

287

CZK

V02008

Stanovení dusíkatých zásad v lihu

287

CZK

V02009

Stanovení celkového dusíku v zemědělských a potravinářských výrobcích podle Kjeldahla

684

CZK

V02010

Stanovení titrační kyselosti v sušeném mléce

287

CZK

V02011

Stanovení formolového indexu v ovocných a zeleninových šťávách

477

CZK

V02013

Stanovení obsahu acetylových skupin v modifikovaných škrobech

437

CZK

V02014

Stanovení obsahu oxidu uhličitého v šumivých vínech titračně

1700

CZK

V03001

Stanovení celkového dusíku coulometrickou titrací bromnanem

374

CZK

V03002

Manganometrické stanovení peroxidu

437

CZK

V03003

Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého ve vínech a vinných destilátech jodometricky

925

CZK

V03004

Stanovení dextrosového ekvivalentu metodou podle Lanea a Eynona s konstantním titrem

684

CZK

V03005

Stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr nebo dextrosový ekvivalent podle Luffa-Schorla

747

CZK

V03006

Stanovení peroxidového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích

437

CZK

V03007

Stanovení jodového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích

408

CZK

V04001

Stanovení obsahu chloridů titračně

299

CZK

V04002

Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací v sýrech a výrobcích z nich

299

CZK

V05001

Stanovení hodnoty pH vodných roztoků a disperzí

127

CZK

V05002

Měření elektrické vodivosti vodných roztoků a disperzí

121

CZK

V05003

Stanovení hodnoty pH výluhu podle Vyhlášky 84/2001 Sb.

364

CZK

V05004

Stanovení hodnoty pH v ovocných a zeleninových šťávách

127

CZK

X01001

Důkaz přítomnosti dichlorbenzenu pomocí GC/FID

379

CZK

X01002

Stanovení chromatografického profilu GC/FID

329

CZK

X01003

Identifikace těkavých organických látek v lihu a lihovinách pomocí GC/FID

1378

CZK

X01004

Stanovení obsahu methanolu pomocí GC/FID

380

CZK

X01005

Stanovení obsahu nikotinu pomocí HPLC/DAD

1722

CZK

X01006

Stanovení obsahu benzenu a toluenu pomocí GC/FID

1564

CZK

Z01001

Zjištění přítomnosti uhličitanů

75

CZK

Z01002

Zjištění přítomnosti kyslíkatých látek v automobilových benzínech

69

CZK

Z01003

Zjištění přítomnosti cukrů - Molischova reakce

92

CZK

Z01004

Zjištění přítomnosti škrobu jodovou zkouškou

104

CZK

Z01005

Zjištění přítomnosti tříslovin

155

CZK

Z01006

Zjištění přítomnosti chloridů

104

CZK

Z01007

Důkaz organicky vázaného dusíku a síry

98

CZK

Z01008

Zjištění přítomnosti bóru ve vzorku

138

CZK

Z01009

Zjištění přítomnosti kyseliny askorbové pomocí Merck-testu

138

CZK

Z01010

Důkaz přítomnosti fosforečnanů

140

CZK

Z01011

Zjištění přítomnosti bílkovin ve vzorku reakcí s ninhydrinem

104

CZK

Z01012

Zjištění přítomnosti kationtů a aniontů ve vzorku pomocí důkazových reakcí

180

CZK

Z01013

Zjištění přítomnosti peroxidázy v potravinách

110

CZK

Z01014

Zjištění přítomnosti polyfenoloxidázy v potravinách

110

CZK

Z02001

Zjištění přítomnosti značkovací látky v ropných produktech

184

CZK

Z02002

Zkoušení vzorků tabáku a tabákových výrobků - nakuřovací zkouška

173

CZK

Z02003

Zjištění mísitelnosti s vodou

64

CZK

Z02005

Zjištění hustoty primární formy PE

110

CZK

Z03001

Senzorické posuzování potravin

365

CZK

Z03002

Senzorické posuzování tabáku a tabákových výrobků

365

CZK

Z03003

Senzorické posuzování krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin

365

CZK

Z03004

Senzorické posuzování nevařeného ochuceného drůbežího masa

365

CZK

 

Cena za ostatní laboratorní výkony:

Název položky

Cena / Náklady

Měna

01. Cena za paušální operace se vzorkem

175

CZK

02. Cena za interpretace v POZ

730

CZK

03. Cena za podklady pro stanovisko k sazebnímu zařazení

730

CZK

04. Cena za 1 hod. práce / nespecifikované úkony

730

CZK

05. Cena za 2 hod. práce / nespecifikované úkony

1460

CZK

06. Cena za 3 hod. práce / nespecifikované úkony

2190

CZK

07. Cena za 4 hod. práce / nespecifikované úkony

2920

CZK

08. Cena za 5 hod. práce / nespecifikované úkony

3650

CZK

09. Cena za 6 hod. práce / nespecifikované úkony

4380

CZK

10. Cena za 7 hod. práce / nespecifikované úkony

5110

CZK

11. Cena za 7 až 10 hod. práce / nespecifikované úkony

10000

CZK

12. Cena za 11 až 30 hod. práce / nespecifikované úkony

20000

CZK

13. Cena za více než 30 hod. práce / nespecifikované úkony

30000

CZKPoznámky pod čarou:

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

3

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.