Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

248/2016 Sb. znění účinné od 1. 10. 2016 do 15. 7. 2023

248

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2016

o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy

a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 186 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy

Žádost územního samosprávného celku nebo jím zřízené příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření smlouvy, obsahuje tyto vybrané náležitosti včetně ekonomického rozboru dopadů smlouvy:

a)

vymezení předmětu smlouvy,

b)

u dodavatele, je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo,

c)

u dodavatele, je-li fyzickou osobou, jméno, případně obchodní firmu, sídlo podnikatele, případně bydliště, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,

d)

předpokládanou hodnotu koncese,

e)

výši finančních závazků veřejného zadavatele vyplývajících ze smlouvy, včetně výše jednotlivých plateb a jejich časového rozložení, popřípadě výši a způsob zajištění závazků dodavatele souvisejících se smlouvou veřejným zadavatelem,

f)

ostatní závazky veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,

g)

práva veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,

h)

výši plnění hrazených veřejnému zadavateli dodavatelem nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá jejich existence, a způsob jejich určení,

i)

výši úhrad plynoucích dodavateli přímo od uživatelů nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá oprávnění tyto úhrady vybírat, a způsob jejich určení,

j)

dobu, na kterou se smlouva uzavírá,

k)

popis rozložení rizik mezi veřejného zadavatele a dodavatele,

l)

stanovení reálné hodnoty aktiv a vymezení použitých zdrojů včetně jejich výše, z nichž jsou jednotlivá aktiva pořizována, pokud tvorba těchto aktiv vyplývá ze smlouvy,

m)

vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci předmětu smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti smlouvy,

n)

podmínky ukončení smlouvy, způsob vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy a důsledky, které z ukončení smlouvy plynou pro veřejného zadavatele,

o)

odůvodnění podle § 179 odst․ 3 zákona o zadávání veřejných zakázek,

p)

u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, závěr poslední zprávy o přezkoumání hospodaření,

q)

u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v rozsahu rozpočtového výhledu,

r)

dopad závazků vyplývajících ze smlouvy na hospodaření veřejného zadavatele po celou dobu trvání závazku,

s)

u veřejného zadavatele, je-li jím jiná právnická osoba podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, údaje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření za účetní období předcházející datu podání žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v rozsahu účetní závěrky.

§ 2

Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko ke změně závazku ze smlouvy

Žádost o předchozí stanovisko Ministerstva financí ke změně závazku ze smlouvy obsahuje:

a)

návrh změny smlouvy a vyhodnocení jejího vlivu na výši finančních závazků veřejného zadavatele,

b)

označení orgánu, který schválil uzavřenou smlouvu, a datum a číslo rozhodnutí, jímž byla smlouva schválena,

c)

úplný text uzavřené smlouvy,

d)

u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, závěr poslední zprávy o přezkoumání hospodaření,

e)

u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v rozsahu rozpočtového výhledu,

f)

dopad závazků vyplývajících ze smlouvy na hospodaření veřejného zadavatele po celou dobu trvání závazku,

g)

u veřejného zadavatele, je-li jím jiná právnická osoba podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, údaje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření za účetní období předcházející datu podání žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v rozsahu účetní závěrky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.