Čekejte, prosím...
A A A
280/2016 Sb. znění účinné od 1. 9. 2020

Ustanovení části první čl. I bodu 10 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti dnem 1. září 2017.

Ustanovení části první čl. I bodů 18 a 19 nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá platnosti dnem 31. srpna 2020.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 319/2020 Sb.

1.9.2020

vyhláškou č. 310/2018 Sb.

1.1.2019

vyhláškou č. 151/2018 Sb.

1.9.2018

Více...

280

 

VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

Část první

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání (čl. 1-2)

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem“.

 

2.

V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.“.

 

3.

V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V lesní mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním provozem.“.

 

4.

V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.“.

 

5.

V § 1a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

 

6.

V § 1a odst. 2 se slova „z různých ročníků“ nahrazují slovy „různého věku“․

 

7.

V § 1a odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

8.

V § 1a se odstavec 5 zrušuje.

 

9.

V § 1b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Lesní mateřská škola nemůže být zřízena jako mateřská škola při zdravotnickém zařízení.“.

 

10.

Za § 1b se vkládá nový § 1c, který včetně nadpisu zní:

§ 1c

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole

 

(1)

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

(2)

Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu.“.

 

12.

 

zrušen

 

13.

V § 5 odst. 1 se slova „pedagogický pracovník“ nahrazují slovy „učitel mateřské školy8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

__________

8)

§ 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

14.

V § 5 odst. 2 se slova „pedagogických pracovníků“ nahrazují slovy „učitelů mateřské školy8)“ a slova „pedagogického pracovníka“ se nahrazují slovy „učitele mateřské školy8)“.

 

15.

V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let“.

 

16.

V § 5 odstavec 5 zní:

(5)

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.“.

 

17.

V § 5 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

(6)

Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí

a)

k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,

b)

učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo

c)

chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).

__________

9)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

zrušen

 

19.

zrušen

 

20.

V § 6 odst. 2 se slova „zdravotně postižených“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“.

 

21.

V § 6 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

22.

V § 6 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

23.

V § 6 odst. 7 se slovo „následujícího“ nahrazuje slovem „stávajícího“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2016, se v mateřské škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu, použijí až od 1. září 2017.

Část druhá

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

Část třetí

Změna vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (čl. 4)

Čl. IV

V části čtvrté vyhlášky č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, se za čl. V vkládá nový čl. Va, který zní:

Čl. Va

Přechodné ustanovení

 

Ustanovení § 4 odst. 7 věta druhá až pátá a § 5 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2016, se ve škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy nebo skupiny obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu nebo skupinu, použijí až od 1. září 2017.“.

Část čtvrtá

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

1.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2017.

2.

Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá platnosti dnem 31. srpna 2020.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.