Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

301/2016 Sb. znění účinné od 24. 4. 2019
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 110/2019 Sb.

24.4.2019

301

 

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy (čl. 1)

Čl. I

V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

Českou národní bankou.“.

Část druhá

Změna zákona o bankách (čl. 2)

Čl. II

V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „nebo při“ nahrazují slovem „, při“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů“.

Část třetí

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících (čl. 3)

Čl. III

V § 25b odst. 2 větě třetí zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „nebo při“ nahrazují slovem „, při“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů“.

Čl. IV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 222/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 3 se za slova „na poskytování“ vkládají slova „informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích,“.

 

2.

V § 11 odst. 4 se na konci textu písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů․“.

Část pátá

Změna trestního řádu (čl. 5)

Čl. V

V § 8 odst. 2 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se za slovo „čin,“ vkládají slova „ke zjištění poměrů obviněného“ a slova „k posouzení poměrů obviněného anebo“ se zrušují.

Část šestá

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

Část sedmá

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.