Čekejte, prosím...
A A A
318/2016 Sb. znění účinné od 17. 10. 2016

318

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 39/2012 Sb․, o dispenzární péči, se mění takto:

1.

V příloze se na konci položky „Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě jiný poskytovatel“ doplňují řádky 52 až 55, které znějí:

52

Chronické onemocnění ledvin ve stádiích CKD 4 a 5 eGFR menší než 0,5 ml/s

53

Proteinurie větší než 1g/24 hod a mikroskopická hematurie renálního původu

54

Chronická glomerulonefritis, autosomálně dominantní polycystická degenerace ledvin, vrozená onemocnění ledvin

55

Stavy po cévní mozkové příhodě“.

 

2.

V příloze položka „Poskytovatel v oboru psychiatrie“ zní:

Poskytovatel v oboru psychiatrie

 

01

Syndrom závislosti

02

Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy

03

Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy

04

Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem

05

Posttraumatická stresová porucha

06

Poruchy sexuální preference včetně stavů po terapeutické kastraci

07

Poruchy příjmu potravy

08

Těžké poruchy osobnosti“.

 

3.

V příloze se za položku „Poskytovatel v oboru psychiatrie“ vkládá nová položka „Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie“, která zní:

Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie

 

01

Syndrom závislosti

02

Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy

03

Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy

04

Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem

05

Poruchy sexuálního vývoje včetně parafilie

06

Poruchy příjmu potravy

07

Poruchy autistického spektra

08

Těžká chronická tiková porucha - syndrom de la Tourette

09

Výše neuvedené duševní poruchy dětského a dorostového věku s těžkým disruptivním chováním“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.