Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

398/2016 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

398

 

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2016

o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla,

studené omáčky, dresinky a hořčici

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1

a)

způsob označování koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny,

b)

druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny a

c)

pro jednotlivé druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice požadavky na jakost, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

kořením části rostlin, zejména kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo jejich části, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, v nezbytné míře technologicky zpracované a užívané k ovlivňování chutě a vůně potravin,

b)

směsí koření směs jednotlivých druhů koření uvedených pod písmenem a),

c)

kořenícím přípravkem směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a), zeleniny, soli nebo hub a případně dalších složek,

d)

vlastními organickými příměsemi příměsi pocházející z vlastní rostliny koření, zejména zlomky stonků, lodyh, větviček, bobulí, plodů, listů a plody prázdné,

e)

cizími organickými příměsemi části rostlin, plody a semena pocházející z jiné rostliny,

f)

anorganickými příměsemi příměsi jiného než rostlinného původu, zejména hrudky hlíny, kaménky nebo písek,

g)

jedlou solí krystalický produkt obsahující nejméně 97 % chloridu sodného v sušině, obsahující případně obohacující látky2,

h)

jedlou solí s jódem směs chloridu sodného s jodičnanem draselným nebo jodidem draselným,

i)

jedlou solí s jódem a fluorem směs chloridu sodného s jódem podle písmene h) a fluoridu sodného nebo fluoridu draselného,

j)

jedlou kamennou solí jedlá sůl získaná dobýváním z podzemních přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se s ní vyskytují přirozeně v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

k)

jedlou mořskou solí jedlá sůl získaná odpařováním mořské vody s podílem stopových prvků a sloučenin, které se s ní vyskytují přirozeně v přírodě, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

l)

jedlou vakuovou solí jedlá sůl získaná vakuovým odpařováním nasyceného roztoku jedlé soli (solanky) z přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se přirozeně vyskytují v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

m)

dehydratovaným výrobkem potravina vzniklá smísením složek se sníženým obsahem vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, která se před konzumací obnoví zejména tekutinou,

n)

ochucovadlem výrobek určený k dochucení nebo zvýraznění chuti, zejména směs hydrolyzátů bílkovin nebo směs výtažků z koření a dalších extraktů nebo past a látek zvýrazňujících chuť, určený k dochucení nebo zvýraznění chuti,

o)

studenou omáčkou nebo dresinkem tekutý nebo emulzní výrobek používaný jako chuťová příloha k pokrmům a salátům, vyrobený zejména z jedlých olejů, zeleniny, ovoce, koření a mléčných výrobků,

p)

hořčicí potravina vyrobená z mletých semen hořčice, kvasného octa, jedlé soli, koření a cukru,

q)

hořčicí plnotučnou hořčice vyrobená z mletých semen žlutých druhů hořčice bílé,

r)

hořčicí kremžskou hořčice z mletých semen žlutých druhů hořčic s přídavkem drcených semen hořčice černé a

s)

hořčicí speciální hořčice podle písmene p) upravená přidáním zejména zeleniny nebo ovoce nebo v chuťových vlastnostech speciálně typově upravená (hořčice francouzské, anglické nebo jiné).

§ 3

Koření

(1)

Členění koření na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Koření se kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3, v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin dále označí názvem koření uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3)

Průměrným množstvím koření je hmotnost koření bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5)

Smyslové požadavky na jakost jednotlivých druhů koření jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6)

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jednotlivých druhů koření jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Jedlá sůl

(1)

Členění jedlé soli na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2)

Kromě údajů uvedených v přímo použitelných předpisech Evropské unie4, v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin se jedlá sůl dále označí

a)

u obohacené jedlé soli názvem skupiny,

b)

údajem o formě látky, kterou byla jedlá sůl obohacena,

c)

u jedlé soli s jódem a fluorem upozorněním, že ji lze konzumovat nejvýše 4 g denně a nelze ji užívat současně s fluoridovými tabletami, a

d)

údajem o způsobu získání (kamenná, vakuová, mořská).

(3)

Smyslové a chemické požadavky na jakost jedlé soli jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 5

Dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky a dresinky

(1)

Členění dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2)

Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3, v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin jsou další požadavky na označování dehydratovaných výrobků a studených omáček a dresinků uvedeny v odstavcích 3 a 4.

(3)

Dehydratované výrobky se označí návodem k přípravě.

(4)

U studené omáčky a dresinku se na obalu dále označí

a)

u emulgovaných výrobků údaj „emulgováno s obsahem tuku v %“ a

b)

podmínky skladování.

(5)

Průměrným množstvím dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků je hmotnost dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(6)

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 6

Hořčice

(1)

Členění hořčice na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2)

Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3, v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin se hořčice dále označí podmínkami skladování.

(3)

Průměrným množstvím hořčice je hmotnost hořčice bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 11 k této vyhlášce.

(4)

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost hořčice jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 7

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 8

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené, uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a mohou být prodávány do vyprodání zásob.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.

2.

Vyhláška č. 419/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha č. 1

Smyslové požadavky na jakost jednotlivých druhů koření

 

Název koření

Název rostliny

Část rostliny

Vzhled

Barva

Vůně

Chuť

Anýz

anýz

(Pimpinella anisum L.)

sušené plody

rýhované nažky, vejčité s krátkou částí stopky

hnědá az hnědožlutá

příjemná ovocná sladká

nasládle, palčivě kořenitá

Badyán celý,

badyánovník pravý (Illicium verum Hooker.)

zralé sušené plodenství

plodenství hvězdicovitého tvaru s krátkou stopkou, oplodí hrubého, vrásčitého povrchu, s lesklými plochými vejčitými semeny bez zlomků a volných semen

hnědá

výrazná, nasládlá

jemně kořenitá, nasládlá

mletý

 

 

prášek se znatelnými částicemi

červenohnědá až hnědá

výrazně kořenitá

kořenitá, nasládlá

Bazalka

bazalka

(Ocimum basilicum L.)

sušené listy a části květů

řezané nebo celé listy, bez stonků

šedozelená

v závislosti na odrůdě kořenitá, skořicová až citrónová

sladce nebo kořenitě chutnající v závislosti na odrůdě

Bobkový list

vavřín pravý

(Laurus nobilis L)

sušené listy

lístky s krátkými stopkami, bez větviček

světle zelená až světle hnědá

jemně kořenitá, charakteristická po bobkovém listu

aromatická, mírně trpká

Citrónová tráva/citronela celá, drcená nebo mletá

citrónová tráva (Cymbopogon citratus Staph/C. nardus (L.) Rendle

sušené listy

kousky sušených listů, drť nebo jemně mletý prášek

žlutá až okrová nebo zelenožlutá

výrazná, svěží, po citrusech

nahořklá, mírně nasládlá, jemně nakyslá, po citrusech

Celerové

semeno

celé nebo mleté

celer řapíkatý / bulvový

(Apium graveolens L.)

plod

drobné celé nažky nebo mletý prášek

šedohnědá, zelenohnědá až hnědá

výrazná, typická pro celer

kořenitá, nahořklá, typická celerová

Černucha celá

černucha setá (Nigella sativa L.)

semena

celá semena

černá až šedočerná

jemně kořenitá

kořenitá, palčivá

Estragon

pelyněk kozelec

(Artemisia dracunculus L.)

sušené listy

celé nebo sekané listy, bez stonků a hnědých listů

listy bledě zelené až šedozelené

jemně kořenitá

kořenitá, jemně ostrá

Fenykl

celý nebo mletý

fenykl

(Foeniculum vulgare Mill.conv. vulgare)

sušené plody

nažky podlouhlé, nebo slabě zakřivené, na hřbetní straně se třemi žebry nebo mletý prášek

žlutozelená až zelenohnědá

kořenitá, svěží

kořenitá, nasládlá

Galgán (kalkán,

siamský zázvor) celý nebo mletý

galgán

Alpinia galanga Willd, Alpinia officinarum Hance)

oddenek

sušené plátky nebo kousky oddenků nebo mletý prášek

žlutá, okrová až světle hnědá

výrazná, po eukalyptu

kořenitá, nakyslá, připomíná směs zázvoru a pepře

Hořčice bílá celá

hořčice bílá (Sinapis alba L.)

semena

hladká, téměř kulovitá semena, smí obsahovat nejvýše 5 % semen brukve černohořčice

světle žlutá až okrová

nevýrazná, neutrální

palčivá, ostrá

Hřebíček celý,

drcený nebo mletý

hřebíčkovec kořenný

(Eugenia caryophylla Thumb.)

Syzygium aromaticum (L.) Merr.

sušená poupata

nerozvinutá, celistvá poupata, smí obsahovat nejvýše 25% hm. hřebíčku bez hlaviček

prášek se znatelnými částicemi

tmavě

červenohnědá, hlavička žlutohnědá

tmavě

červenohnědá

výrazná, svěží, charakteristická po hřebíčku

kořenitá

výrazně kořenitá, palčivá

výrazně kořenitá, palčivá

Chilli/kayenský pepř

celé/celý,

paprika

(Capsicum frutescens L.,

Capsicum chinense Jacq.

Capsicum baccatum L. a Capsicum annuum L.)

sušené plody

celé sušené zralé plody se zbytky plodních stopek

široká škála barev a jejich přechodů (žlutá, oranžová, červená, hnědá, zelená, temně purpurová až načernale červená)

kořenitá, sladká, s dráždivým palčivým podtónem

od pálivé po zvláště ostře pálivou

mleté/mletý nebo

drcené/drcený

 

 

drť nebo jemně mletý prášek

 

kořenitá, sladká, s dráždivým palčivým podtónem

od pálivé po zvláště ostře pálivou

Jalovec celý,

drcený nebo mletý

jalovec obecný

(Juniperus communis L.)

zralé sušené plody

kulovité lysé nebo nepravidelně zvrásněné bobule, na temeni mají třípaprsčitý šev

drť nebo mletý prášek

červenohnědá až tmavohnědá, na povrchu bobule zpravidla modrošedé až tmavomodře ojíněné

výrazná pryskyřičná

kořenitá, nasládlá

Kardamom celá semena, tobolky,

kardamom obecný

(Elettaria cardamomum L. Maton)

tobolky nebo celá

vyloupaná semena

celé tříhranné podlouhlé tobolky nebo celá zralá vyloupaná semena

tobolky světle zelené, žluté až světle hnědé barvy; semena světle hnědá až hnědočerná

výrazná, svěží, jemně citrónová

kořenitá, palčivá, citrónová

drcený nebo mletý

 

 

drť nebo jemný prášek z celých sušených plodů, případně vyloupaných semen

černohnědá, světle až tmavě červenohnědá

svěží, citrónová, nasládlá

kořenitá, výrazně citrónová, slabě palčivá

Kmín

(tmavý)

celý,

kmín kořenný-dvouletá forma

(Carum carvi L.)

sušené plody

podlouhlé, mírně zahnuté nažky, žebernatého povrchu

světle hnědá až tmavě hnědá, se žlutými až okrovými žebry

charakteristická po kmínu

kořenitá

drcený nebo mletý

 

 

drť nebo jemný prášek

světle až tmavě hnědá, hnědošedá

charakteristická po kmínu

kořenitá

Kmín jednoletý

(světlý)

celý,

kmín kořenný-jednoletá forma (Carum carvi L.)

 

nažky mají stejné charakteristiky jako nažky dvouleté formy kmínu, pouze jsou větší

žlutohnědá, světle hnědá až světle šedohnědá se světlejšími žebry, celkově světlejší než dvouletá forma

charakteristická po kmínu, avšak méně zřetelná než u dvouleté formy

kořenitá

drcený nebo mletý

 

 

drť nebo prášek se znatelným zrněním

šedozelená, hnědozelená až hnědá

charakteristická po kmínu, avšak méně zřetelná než u dvouleté formy

kořenitá

Kmín římský celý,

šabrej kmínovitý

(Cuminum cyminum L.)

sušené plody

nažky podlouhlé, rovné, na povrchu žebernaté, u konce zúžené

žlutohnědá až hnědá

jemně ostrá

ostrá až palčivá

drcený nebo mletý

 

 

drť nebo prášek

 

 

 

Kopr

koprová

semena,

kopr vonný

(Anethum graveolens L.)

sušené plody

plody oválné, ploché, se třemi podélnými žebry a (dvojnažky) tenkým křídlatým okrajem

hnědá se světlými žebry a křídlatými okraji

charakteristická po kopru

kořenitá, pronikavá

nať

 

sušená nať

celá nebo sekaná nať

světle až tmavě zelená

typická pro kopr

typická koprová

Koriandr plody,

koriandr

(Coriandrum sativum L.)

sušené plody

kulovité dvojnažky hladké

světle hnědá, nazelenalá,

kořenitá

charakteristicky kořenitá

listy

 

sušené listy a vrcholky stonků

kousky listů a vrcholků stonků

zelená s nádechem do žluté, šedé nebo hnědé barvy

kořenitá

charakteristicky kořenitá

Kurkuma celá,

kurkuma

(Curcuma longa L.)

sušené oddenky

vejčitého nebo válcovitého nepravidelného tvaru, tvrdého lomu, svraštělého a zjizveného povrchu bez hlíz a zlomků (menší než 15 mm), připouští se nejvýše 15% oddenků scvrklých, dutých nebo pórovitých a připálených

šedožlutá, žlutá, žlutohnědá až načernalá

charakteristická po kurkumě výrazná

palčivě kořenitá

drcená nebo mletá

 

 

drť nebo jemný prášek

sytě žlutá, oranžově žlutá až načervenalá

charakteristická po kurkumě, výrazná

palčivě kořenitá

Majoránka

majoránka

(Origanum majorana L.)

suchá směs listů,

květenství, květů nebo jejich částí

celé nebo sekané kousky listů a vrcholků lodyh, bez stonků

světle zelená, šedozelená až hnědozelená

charakteristická po majoránce, výrazná

kořenitá, mírně svíravá

Máta

máta (Mentha x. piperin L.)

listy,

vrcholky

stonků

celé nebo sekané kousky listů a vrcholků stonků

zelená s nádechem do červené až hnědé podle poddruhu

výrazně aromatická, typická pro mátu, po mentolu

charakteristická mátová, po mentolu, mírně nahořklá

Mauricijská papeda/kafírové lístky

mauricijská papeda (Citrus hystrix DC.)

listy

celé sušené listy charakteristického tvaru, často částečně svinuté

zelená s nádechem do žluté až hnědé

svěží, ovocná, po citrusech

typická, citrusová, mírně nahořklá

Muškátový květ celý,

muškátovník pravý

(Myristica fragrans Houtt.)

zralé sušené osemení (semenný míšek)

semenné míšky jsou ploché, ve spodní části celistvé, v horní části nepravidelně rozvětvené, matně lesklého povrchu, křehké

žlutá, oranžově žlutá, žlutohnědá až červenohnědá

výrazná, charakteristická po muškátovém květu

kořenitá až ostrá

mletý

 

 

jemně až zrnitě mletý prášek se znatelnými částicemi

jasně žlutohnědá až červenohnědá

charakteristická po muškátovém květu, výrazná

kořenitá až ostrá

Muškátový

ořech

celý,

muškátovník pravý

(Myristica fragrans Houtt.)

sušená zralá jádra

semena mají tupě vejčitý nebo kulovitý tvar, na povrchu síťově žilnatě vrásčitá

povrch šedohnědý až hnědý, na řezu jsou semena mramorovaná

charakteristická po muškátovém ořechu, pryskyřičná

kořenitá, ostrá až jemně palčivá

drcený nebo mletý

 

 

jemně zrnitý prášek

tmavě žlutohnědá

výrazná, charakteristická po muškátovém ořechu, kořenitá

ostrá, kořenitá

Nové koření celé,

pimentovník pravý (Pimenta dioica L. Merr.)

sušené plody

nedozrálé bobule, drsného povrchu, tvrdé, bez slupek

šedohnědé, tmavě hnědé až

načervenale hnědé

charakteristická po novém koření

ostře palčivá

drcené nebo mleté

 

 

jemně zrnitý prášek

hnědá až červenohnědá

ostrá, kořenitá

ostře palčivá

Oregano (Dobromysl)

dobromysl (Origanum vulgare L.)

suchá směs listů a částí květů

bez stonků a větviček

světlezelená až hnědozelená, šedo až olivově zelená

jemně kořenitá

jemně kořenitá

Paprika mletá lahůdková,

paprika (Capsicum annuum L)

sušené plody

jemně mletá

sytě červená

intenzívní, charakteristická po paprice

sladká

sladká,

 

 

 

sytě červená až červená

charakteristická po paprice

sladká, nepatrně nahořklá nebo pálivá

pálivá,

 

 

 

červená až hnědočervená

kořenitá

pálivá, slabě nahořklá,

gulášová

 

 

 

hnědočervená

kořenitá, nevýrazná

sladká až mírně pálivá

Pažitka

pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum L.)

sušená nať

sekaná nať

světle až tmavě zelená

charakteristická po pažitce

mírně nasládlá, slabě nahořklá, mírně po česneku a cibuli

Pepř bílý celý,

pepřovník černý (Piper nigrum L.)

sušené zralé plody

loupané, sušené, tvrdé na povrchu hladké, kulovité bobule, smí obsahovat nejvýše 10% černých bobulí

šedobílá, temně šedá se světlými pruhy

kořenitá

palčivě ostrá

drcený nebo mletý

 

 

prášek se znatelným zrněním nebo drť

šedobílá s nažloutlým odstínem

kořenitá

palčivě ostrá

Pepř černý celý,

pepřovník černý (Piper nigrum L.)

sušené nezralé plody

sušené tvrdé bobule, neloupané, svraštělé, bez stopek, smí obsahovat nejvýše 15% lehkých bobulí

hnědočerná až šedočerná až černá

kořenitá

palčivě ostrá

drcený nebo mletý

 

 

jemně mletý sypký prášek, případně se znatelným zrněním nebo drť

šedobílá se žlutým až zeleným odstínem

ostře kořenitá

palčivě ostrá

Pepř

červený/růžový celý,

pepřovec (Schinus molle L.)

sušené nezralé plody

hladké bobule, které mají křehkou vnější slupku uzavírající ne zcela vyvinuté semeno (vnitřní část bobule)

červená až bledě růžová

jemná, kořenitá

jemně kořenitá, nasládlá

drcený nebo mletý

 

 

jemně mletý sypký prášek, případně se znatelným zrněním, nebo drť

 

 

 

Pepř sečuánský celý,

drcený nebo mletý

pepř sečuánský

(Zanthoxylum bungei Planch,

Z.acanthopodium DC, Z.piperitum DC.)

plody

tobolky s drsným bradavičnatým povrchem a zbytkem stopky a semeny; tobolky jsou převážně puklé a semena uvolněná

drcené tobolky a semena nebo mletý prášek

tobolky jsou na povrchu hnědé až červenohnědé, uvnitř (po puknutí) slámově hnědé, semena černá

kořenitá, výrazná až ostrá

kořenitá, nahořklá, nakyslá, svíravá

Pepř zelený celý,

pepřovník černý

(Piper nigrum L.)

sušené nezralé plody

typicky svraštělé tvrdé bobule nebo plody s tenkou křehkou povrchovou slupičkou

šedozelená, zelená až hnědozelená

kořenitá, aromatická

výrazně kořenitá, pálivá

drcený nebo mletý

 

 

drť nebo prášek

 

 

 

Petržel

petržel zahradní (Petroselium crispum L.)

sušená nať

sekaná nať

světle až tmavě zelená

kořenitá, charakteristická po petrželi

kořenitá, mírně nasládlá

Pískavice řecké seno

pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum L.)

sušené semeno

hladká lysá tvrdá semena, asi 5 mm velká, nepravidelného hranolovitého zakulaceného, zploštělého tvaru, s typickou hlubokou rýhou na bocích

okrová až hnědá

výrazně kořenitá

mírně nahořklá, kořenitá

Rozmarýn celý,

rozmarýn

(Rosmarinus officialis L.)

sušené listy

listy čárkovité, kožovité, krátce řapíkovité až přisedlé, bez stonků a listů se změnou barvy

svrchní část listu je šedavě zelená na spodní straně světleji šedoplstnatá

výrazná, charakteristická po rozmarýnu

kořenitá, trpká

drcený nebo mletý

 

 

sekané, drcené nebo mleté listy

 

výrazná, charakteristická po rozmarýnu

kořenitá, trpká

Saturejka

saturejka zahradní

(Satureja hortensis L.) saturejka horská (Satureja montana L.)

sušené listy a části květů nebo celé snítky

celé nebo řezané, kopinaté listy (saturejka zahradní úzce čárkovité, saturejka horská zakončené špičkou), hladké na povrchu a okrajích, bez stonků, nebo snítky 15-30 cm dlouhé

saturejka zahradní zelená až tmavě červená, saturejka horská listy zelené nebo šedozelené

s. zahradní -výrazně kořenitá

s. horská -kořenitá

ostrá až štiplavá ostrá

Skořice celá,

drcená nebo mletá

skořicovník

(Cinnamomum

zeylanicum

(Blume),

C. aromaticum(Nees), C. laureirii

(Nees), C.burmanii (Nees), C. tomala (Nees))

kůra

kousky, svitky, trubky nebo pruty oškrábané nebo neoškrábané, hladkého až drsného povrchu, tvrdé, bez kousků dřeva a větviček skořicovníku

jemný prášek bez znatelných částic nebo drť

světle žlutá, tmavě žlutá, skořicově hnědá až červenohnědá

okrová s odstínem do hnědá až hnědočervená

charakteristická po skořici, výrazná až ostrá

charakteristická po skořici

kořenitá,

nasládlá, natrpklá až svírává, štiplavá

ostrá, kořenitá

Šafrán

blizny a jejich úlomky nebo

šafrán pravý (Crocus sativus L.)

sušené blizny

křehké, různě zprohýbané

oranžová až temně červená

výrazná, charakteristická po šafránu

kořenitá, hořká

mletý

 

 

jemný prášek

 

 

 

Šalvěj

šalvěj (Salvia officinalis L.)

sušené listy a vrcholky květenství a stonků

celé nebo sekané vejčité až podlouhlé kopinaté listy na okrajích jemně vroubkované, na líci s vpadlou žilnatinou, bez stonků a hnědých listů

svrchní strana listů je šedopýřitá, naspodu je list běloplstnatý

silná, kořenitá,

připomínající kafr

kořenitá, trpká, nahořklá

Tymián

tymián obecný (Thymus vulgaris L.)

suchá směs natě, listů, květenství a květů

listy malé (1-5 mm)

šedozelená, šedohnědá až hnědozelená, barva květů fialovo-růžová až hnědavá

příjemně kořenitá

výrazná až štiplavá

Vanilka

vanilka pravá

(Vanilla planifolia Andrews, Vanillia pompona, Vanillia tahitiensis)

sušené nedozrálé, celé plody

tobolky podélně svraštělé, ohebné

tmavohnědá, hnědočerná

charakteristická po vanilce, sladká

výrazná, sladce kořenitá

Zázvor celý,

zázvor (Zingiber officinale Roscoe.)

sušené oddenky

kousky nepravidelného tvaru a velikosti (nejméně však 2 cm), rozvětvené, zakulacené a zploštělé

světle žlutá, žlutohnědá až světle hnědá, u vápněného zázvoru šedobílá

charakteristická po zázvoru, výrazná, svěží

ostrá až palčivá, kořenitá

drcený nebo mletý

 

 

prášek se znatelnými jemnými částicemi a krátkými vlákny

žlutá se světle hnědým odstínem až žlutohnědá

charakteristická po zázvoru, slabě nasládlá

ostrá až palčivá, kořenitá

Příloha č. 2

Členění koření na druhy, skupiny a podskupiny

 

Druh

Skupina

Podskupina

koření

koření podle přílohy č. 1

-

směsi koření

-

kořenící přípravek

sypký

pasta

tekutý

Příloha č. 3

Přípustné záporné hmotnostní odchylky pro koření

 

Výrobek

Hmotnost balení

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

koření

do 10 g

- 8,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks baleni

11 - 50 g

- 5,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks baleni

51 - 200g

- 3,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

nad 200 g

- 1,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 4

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jednotlivých druhů koření

 

Název koření

 

 

Vlhkost

v% hmotnosti

nejvýše

 

Celkový

popel v %

hmotnosti

sušiny nejvýše

 

Silice v %

(ml/100 g)

nejméně

 

Popel

nerozpustný

v kyselině v %

hmotnosti

sušiny nejvýše

 

 

Příměsi v % hmotnosti nejvýše

Doplňující hodnoty

Organické

vlastni

Organické

cizí

Anorganické

 

Anýz

12,0

10,0

2,0

2,5

3,0

2,0

2,0

 

Badyán

 

celý

mletý

10,0

12,0

4,0

5,0

8,0

3,0

 

1,0

20,0

0,5

0,5

 

Bazalka

12,0

16,0

0,3

0,2

18,0*

2,0

2,0

 

Bobkový list

 

celý

mletý

8,0

8,0

7,0

7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

10,0

1,0

0,5

 

Citrónová tráva/Citronela

celá

drcená, mletá

12,0

12,0

8,0

8,0

 

2,5

2,5

 

 

 

 

Celerové semínko

celé

mleté

10,0

10,0

12,0

12,0

1,5

1,5

3,0

3,0

 

 

 

 

Černucha celá

 

8,0

5,5

 

1,0

 

3,0

2,0

 

Estragon

14,0

12,0

0,6

1,5

16,0*)

4,0

2,0

 

Fenykl

celý

mletý

12,0

12,0

10,0

10,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

 

Galgán/Kalkán/Siamský zázvor

celý

mletý

12,0

12,0

9,0

9,0

 

4,0

4,0

 

 

 

 

Hořčice bílá

celá

10,0

 

 

 

3,0

1,0

0,5

 

Hřebíček

celý

mletý, drcený

12,0

10,0

 

7,0

15,0

14,0

 

0,5

5,0

0,3

0,3

 

Chilli/Kayenský pepř

celé/celý

mleté/mletý

11,0

11,0

10,0

10,0

 

1,6

1,6

10,0

0,5

0,5

 

Jalovec

celý

mletý, drcený

16,0

13,0

4,0

4,0

0,7

0,5

1,0

1,0

5,0

0,5

0,5

 

Kardamom

semena

tobolky

mletý, drcený

13,0

13,0

13,0

9,5

9,5

9,5

3,5

3,5

3,5

 

1,0

5,0

0,5

3,0

0,5

2,0

 

Kmín (tmavý)

celý

drcený

mletý

13,0

13,0

13,0

8,0

8,0

8,0

2,0

1,0

1,0

1,5

 

1,5

1,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

Kmín jednoletý (světlý)

celý

drcený

mletý

12,0

12,0

12,0

9,0

9,0

9,0

1,5

1,5

1,5

2,0

 

 

1,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

Kmín římský

celý

mletý, drcený

12,0

12,0

12,0

12,0

1,5

1,5

3,0

3,0

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Kopr/Koprová

semena

nať

10,0

10,0

 

1,0

2,5

 

3,0

2,0

0,5

 

Koriandr plody

celý

mletý

9,0

9,0

7,0

7,0

0,4

0,4

1,5

1,5

3,0

2,0

2,0

 

Koriandr lístky

12,0

15,0

 

1,0

 

 

 

 

Kurkuma

celá

mletá, drcená

12,0

10,0

 

9,0

 

 

1,5

2,0

0,2

0,2

barvivost v % hmot. nejméně 2,0

Majoránka

12,0

16,0

0,5

4,5

3,0

1,0

2,0

 

Máta

13,0

14,0

 

 

3,0

2,0

2,0

 

Mauricijská papeda/Kafírové lístky

12,0

 

 

 

 

 

 

 

Muškátový květ

celý

mletý, drcený

10,0

12,0

4,0

4,0

 

0,5

 

16,0

 

0,3

 

0,5

 

 

Muškátový ořech

celý

mletý

10,0

10,0

3,0

3,0

6,5

5,0

0,5

10,0

0,5

0,5

oxid vápenatý v % hm. nejvýše 0,35

Nové koření

celé

mleté, drcené

12,0

12,0

4,5

4,5

1,5

1,0

0,4

0,4

4,0

0,5

0,5

 

Oregano (Dobromysl)

12,0

10,0

1,0

2,0

16,0*)

3,0

2,0

 

Paprika

lahůdková

sladká

pálivá

gulášová

11,0

11,0

11,0

11,0

7,0

7,5

8,0

9,0

x)80,0

60,0

40,0

40,0

0,5

0,7

1,0

1,3

 

 

 

x) min. obsah přírodního barviva vyjádřený v ASTA jednotkách

Pažitka

8,0

13,0

 

 

 

 

 

 

Pepř bílý

celý

mletý, drcený

15,0

15,0

3,5

3,5

1,0

0,6

 

0,3

4,0

0,5

0,5

piperin v % hm. nejméně 4,0

Pepř černý

celý

mletý, drcený

14,0

14,0

6,0

6,0

2,0

0,8

 

1,2

4,0

0,5

0,5

piperin v % hm. nejméně 4,0

Pepř červený/růžový

celý

mletý, drcený

15,0

 

1,0

 

4,0

0,5

0,5

 

Pepř sečuánský

celý

mletý, drcený

14,0

6,0

 

3,0

4,0

0,5

0,5

 

Pepř zelený

celý

mletý, drcený

12,0

5,0

 

0,3

4,0

0,5

0,5

 

Petržel

7,5

14,0

 

 

 

 

 

 

Pískavice, řecké seno

11,0

5,0

 

1,5

5,0

5,0

2,0

 

Rozmarýn

celý

drcený mletý

11,0

11,0

8,0

8,0

0,8

0,8

1,0

0,8

6,0

1,0

1,0

 

Saturejka

13,0

11,0

0,4

1,0

4,0

1,0

2,0

 

Skořice

celá

mletá, drcená

14,0

12,0

7,0

7,0

1,0

0,5

2,0

2,0

2,0

1,0

0,5

 

Šafrán

blizny a jejich úlomky

mletý

12 0

10,0

8,0

8,0

 

1 5

1,5

 

 

 

 

Šalvěj

12,0

11,0

0,7

2,0

8,0*)

0,5

0,5

 

Tymián

12,0

14,0

1,0

3,5

5,0

1,0

1,0

 

Vanilka

35,0

7,0

 

 

 

 

 

ethylvanilin 2%

Zázvor nebělený

celý

12,0

8,0

1,5

1,1

2,0

0,5

0,5

 

bělený

celý

mletý, drcený

12,0

12,0

11,0

8,0

1,5

1,0

2,5

2,5

2,0

0,5

0,5

 

*) včetně barevných změn listů

Příloha č. 5

Členění jedlé soli na druhy a skupiny

 

Druh

skupina

jedlá sůl

s jodem

s jodem a fluorem

s jodem a „název látky, kterou byla obohacena“*

s „název látky, kterou byla obohacena“*

 

*obohacení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 jiné než jodem a fluorem

Příloha č. 6

Smyslové a chemické požadavky na jakost jedlé soli

 

Výrobek

Chuť

Vůně

Obsah Na Cl

v sušině % nejméně

Minerální příměsi *

v sušině % nejvýše

Obsah obohacujících látek/ kg soli

jedlá sůl

slaná

neutrální, bez cizích

98,0

2,0

-

jedlá sůl s jodem

slaná

neutrální, bez cizích pachů

98,0

2,0

27 ± 7 mg jodu

Jedlá sůl a fluorem

slaná

neurální, bez cizích pachů

98,0

2,0

27 ± 7 mg jodu

nejvýše 250 mg fluoru

jedlá sůl s jodem a „název látky, kterou byla obohacena“**

slaná

neutrální, bez cizích pachů

97,0

 

27 ± 7 mg jodu

obohacení podle údajů výrobce

jedlá sůl s „název látky, kterou byla obohacena“**

slaná

neutrální, bez cizích pachů

97,0

 

obohacení podle údajů výrobce

 

* v závislosti na způsobu získávání soli (např. sírany, uhličitany, bromidy vápníku, draslíku, sodíku, hořčíku)

** obohacení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 jiné než jodem a fluorem

Příloha č. 7

Členění dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků na druhy a skupiny

 

Druh

Skupina

dehydratovaný výrobek

polévka

omáčka

bujón

vývar

šťáva

základ pokrmu

směs pro přípravu hotového pokrmu

směs pro přípravu dresinku

směs pro přípravu zálivky

směs pro přípravu dezertu

směs pro přípravu krému

směs pro přípravu polevy

směs pro přípravu zmrzliny

přísada do polévky

Ochucovadlo

-

studená omáčka nebo dresink

emulgované

neemulgované

Příloha č. 8

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky pro dehydratované výrobky, dochucovadla, studené omáčky a dresinky

 

Výrobek

Hmotnost nebo objem balení

Přípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka

dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky a dresinky

do 50 g

-10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

51 - 120g

- 5,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

121 - 250 g

- 4,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

251 - 1000g

- 3,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

1001 - 2500 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

nad 2500 g

- 1,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

do 170 ml

- 4,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

171 - 1000 ml

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

nad 1000 ml

- 1,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 9

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků

 

1.

Dehydratované výrobky se smyslově hodnotí vždy po přípravě dle návodu. Vzhled, barva, konzistence, chuť a vůně musí být charakteristické pro druh výrobku označený na jeho obalu. Chuť a vůně výrobku musí být vlastní, bez cizích příměsí, nebo jinak změněné chuti a vůně.

2.

Ochucovadla, studené omáčky a dresinky mají vzhled, barvu, konzistenci, chuť a vůni po použitých surovinách charakteristických pro název výrobku označený na obalu. Chuť a vůně výrobku musí být vlastní, bez cizích příměsí, nebo jinak změněné chuti a vůně.

3.

Dehydratované výrobky obsahují nejvýše 15 % vody.

4.

Nejvýše přípustné pH u studené omáčky nebo dresinku činí 4,5.

Příloha č. 10

Členění hořčice na druhy, skupiny a podskupiny

 

Druh

Skupina

Podskupina

hořčice

 

 

 

plnotučná

-

kremžská

-

speciální

podle typu nebo podle ochucující složky

Příloha č. 11

Přípustné záporné hmotnostní odchylky pro hořčice

 

Výrobek

Hmotnost balení

Přípustná záporná hmotnostní odchylka

hořčice

do 200 g

- 5,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

201 -500 g

- 4,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

501 - 1000 g

- 3,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

nad 1000 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 12

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost hořčice

 

Tabulka 1 - Smyslové požadavky na hořčice

Hořčice

Vzhled

Barva

Vůně a chuť

plnotučná

kašovitá hmota bez hrubých částic

jasně žlutohnědá u přibarvené,

šedožlutá u nepřibarvené

řízná, palčivá

kremžská

kašovitá hmota se zřetelnými hrubými částicemi drceného semene hořčice černé

žlutohnědá u přibarvené,

šedohnědá u nepřibarvené

řízná, palčivá, nasládlá

speciální

kašovitá hmota bez hrubých částic, s hrubými částicemi nebo s částicemi přidané zeleniny nebo ovoce

žlutohnědá u přibarvené,

šedohnědá u nepřibarvené,

ovlivněná barvou přidané zeleniny nebo ovoce

řízná, palčivá, ovlivněná přidáním zeleniny nebo ovoce

 

Tabulka 2 - Fyzikální a chemické požadavky na hořčice

 

 

Hořčice

plnotučná a speciální

kremžská

sušina v % nejméně

20

32

cukr jako sacharóza v % nejméně

5,0 plnotučná, nestanovuje se u speciální

16

kyselost jako kyselina octová v % nejvýše

2,5

1,9

tuk v % nejméně

3,6 plnotučná, nestanovuje se u speciální

-

písek v % nejvýše

0,1

0,1Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, v platném znění.

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, v platném znění.