Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

415/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017

415

 

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

 

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, se mění takto:

1.

V § 1 písm. d) se za slovo „obce“ vkládají slova „a Ministerstvo vnitra“.

 

2.

V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „sestavuje“ vkládají slova „v řádcích uspořádaných za sebou oddělených čárkou nebo ve sloupci“.

 

3.

V § 6 odst. 2 písm. a) se za slova „a číslo orientační“ vkládají slova „včetně dodatku9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9)

§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. a vyhlášky č. 147/2015 Sb.“.

 

4.

V § 6 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Pokud se název části obce ani název ulice neuvádí, před číslem popisným se uvádí text „č.p.“. Před číslem evidenčním se text „č.ev.“ uvádí vždy.“.

 

5.

V § 9 odst. 1 se slova „změně průběhu ulice“ nahrazují slovy „vzniku ulice nebo o změně jejího průběhu“.

 

6.

V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Při zániku ulice zruší informační systém územní identifikace definiční čáru ulice automatizovaně.“.

 

7.

V § 10 odst. 3 se za slova „současně s“ vkládá slovo „ostatními“.

 

8.

V § 11 odst. 1 se slova „nejpozději do jednoho měsíce od zápisu“ nahrazují slovy „současně se zápisem“.

 

9.

V § 14 odst. 1 písm. c) se za slovo „orientační“ vkládají slova „včetně dodatku9)“.

 

10.

V § 15 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Změnu údajů o části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí. Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je spolu s usnesením zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně nebo zániku části obce, Ministerstvu vnitra. Technické požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vzniku nové části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra název nové části obce, dále kód a název obce, o jejíž část se jedná, výčet stavebních objektů, které k nové části obce přísluší, a údaje o definičním bodu části obce․ Součástí sdělení je grafická příloha s vyznačením souvislého území, ve kterém část obce leží, na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1:10 000 nebo větším či na podkladě digitální mapy veřejné správy. Dochází-li při vzniku nové části obce k přečíslování stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce, zašle obec Ministerstvu vnitra též kopii rozhodnutí o jejich přečíslování. Stavební objekty, kterým se přidělují čísla popisná nebo evidenční v rámci nově vznikající části obce, musí ležet na území příslušné obce.“.

 

11.

V § 15 odst. 3 až 5 se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „Ministerstvu vnitra“.

 

12.

V § 15 odst. 5 se za slovo „přečíslovány“ vkládají slova „v registru územní identifikace“.

 

13.

V § 15 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Ministerstvo vnitra sdělí úřadu změnu údajů o části obce bezodkladně po doručení sdělení podle odstavce 1, a to s náležitostmi podle odstavců 1 až 5.

(7) Úřad zašle bezodkladně po doručení sdělení podle odstavce 6 Českému statistickému úřadu podklady pro přidělení kódu nové části obce s náležitostmi podle odstavců 1 až 3.“.

 

14.

V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

r)

volebního okrsku o nejvýše 5 číslicích10).

__________

10)

§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.“.

 

15.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 359/2011 Sb.

 

Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace

 

1.

V Praze

a)

v řádcích uspořádaných ve sloupci

Studentská 1903/14a

ulice, číslo popisné/číslo orientační s dodatkem, pokud byl použit

Dejvice

katastrální území

16000 Praha 6

poštovní směrovací číslo, obec, číslo městského obvodu

b)

v řádcích uspořádaných za sebou

Studentská 1903/14a, Dejvice, 16000 Praha 6

 

2.

V územně členěném statutárním městě

a)

v řádcích uspořádaných ve sloupci

Koliště č. ev. 1

ulice, označení čísla evidenčního, číslo evidenční

Brno-město

část obce

60200 Brno

poštovní směrovací číslo, obec

b)

v řádcích uspořádaných za sebou

Koliště č. ev. 1, Brno-město, 60200 Brno

 

3.

V místě, kde se užívá uliční systém a název obce není shodný s názvem části obce

a)

v řádcích uspořádaných ve sloupci

Lhenická 1120/1

ulice, číslo popisné/číslo orientační

České Budějovice 2

část obce

37005 České Budějovice

poštovní směrovací číslo, obec

b)

v řádcích uspořádaných za sebou

Lhenická 1120/1, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice

 

4.

V místě, kde se užívá uliční systém a název obce je shodný s názvem části obce

a)

v řádcích uspořádaných ve sloupci

Žamberecká 339

ulice, číslo popisné

51601 Vamberk

poštovní směrovací číslo, obec

b)

v řádcích uspořádaných za sebou

Žamberecká 339, 51601 Vamberk

 

5.

V místě, kde se neužívá uliční systém a název obce a její části nejsou shodné

a)

v řádcích uspořádaných ve sloupci

Dolní Adršpach 13

část obce, číslo popisné

54957 Adršpach

poštovní směrovací číslo, obec

b)

v řádcích uspořádaných za sebou

Dolní Adršpach 13, 54957 Adršpach

 

6.

V místě, kde se neužívá uliční systém a název obce a její části jsou shodné

a)

v řádcích uspořádaných ve sloupci

č. p. 111

označení čísla popisného, číslo popisné

50333 Praskačka

poštovní směrovací číslo, obec

b)

v řádcích uspořádaných za sebou

č. p. 111, 50333 Praskačka

Čl. II

Přechodné ustanovení

Dodatky čísel orientačních, pro které byl použit přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky velký znak české abecedy, správce registru územní identifikace změní v registru územní identifikace na malé znaky české abecedy nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.