Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

43/2016 Sb. znění účinné od 1. 3. 2016

43

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání

a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb.,

o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru,

háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 249/2008 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 88 odst. 1 písm. b) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého, se mění takto:

1.

V § 2 písm. a) se slova „Lycopersicon lycopersicum (L․) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.

 

2.

V § 3 odstavec 4 zní:

(4) Průzkum podle odstavců 1 až 3 zajišťuje množitel rozmnožovacího materiálu bramboru, pěstitel farmářské sadby bramboru nebo pěstitel rostlin určených k pěstování uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na své náklady, včetně včasného dodání vzorků do místa jejich rozboru. Odběr půdních vzorků se provádí pod přímým dohledem pracovníka Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“), který odebrané vzorky zapečetí úřední plombou.“.

 

3.

V § 3 odst. 6 a 8, § 4 odst. 1 až 3, § 5, 6, § 7 odst. 1, § 9 odst. 1 a 2 a v příloze č. 7 bodech 2 a 4 se slova „rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

 

4.

V § 3 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(7) Ústav potvrzuje rezistenci proti patotypům háďátka, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, a to u odrůd a novošlechtění bramboru přihlášených do zkoušek odrůd bramboru pro registraci, prováděných Ústavem na základě zákona o oběhu osiva a sadby6).

__________

6)

§ 30 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.“.

 

5.

V § 3 odst. 8, § 4 odst. 4, § 7 odst. 3 a v § 8 odst. 3 se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

 

6.

V § 4 odst. 4 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“.

 

7.

V § 5 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 2 písm. c) bodu 1.2, § 8 odst. 3 a 4, § 9 odst. 1 písm. b) a v příloze č. 8 části A bodu 4 se slova „rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

 

8.

V § 5 odst. 2 se na konci písmene a) za čárku doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

9.

V § 7 odst. 2 písm. c) bodu 2, § 8 odst. 2 a v § 8 odst. 5 písm. a) se slova „rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.

 

10.

V § 7 odst. 2 písm. c) bodu 2 se slova „územně příslušnému pracovišti rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

 

11.

V § 7 odstavec 4 zní:

(4) Na ostatních pozemcích, popřípadě v ostatních objektech v karanténním území se v roce následujícím po roce zjištění výskytu háďátka nesmí pěstovat rozmnožovací materiál bramboru. V dalších letech se na těchto pozemcích mohou pěstovat jen odrůdy bramboru rezistentní proti v místě se vyskytujícímu patotypu háďátka, ale ne častěji na tomtéž pozemku než jednou za 4 roky [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].“.

 

12.

V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

 

13.

V příloze č. 1 bodě 1 se slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.,“ a tečka za slovy „Solanum melongena L.“ se zrušuje.

 

14.

V příloze č. 2 bodu 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; velikost standardního objemu odebraného vzorku se při menší výměře pozemku nemění“.

 

15.

V příloze č. 2 bodu 7 se číslo „100“ nahrazuje číslem „200“.

 

16.

V příloze č. 4 se doplňuje nadpis, který zní: „Testování a hodnocení rezistence odrůd brambor“.

 

17.

V příloze č. 4 části B se bod 17 zrušuje.

Dosavadní body 18 a 19 se označují jako body 17 a 18.

 

18.

V příloze č. 4 části B bodu 17 se za slova „náchylná k“ vkládá slovo „danému“ a za slovo „patotypu“ se vkládají slova „(tzn. dosahuje v tabulce podle části A počtu 1 či 2 bodů),“.

 

19.

V příloze č. 6 části C se slova „územně příslušné pracoviště rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústav“.

 

20.

V příloze č. 7 bodu 1 se slova „územně příslušného pracoviště rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

 

21.

V příloze č. 8 bodech 2 a 4 se slova „územně příslušným pracovištěm rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavem“.

 

22.

V příloze č. 8 bodu 4 větě první se zrušuje čárka za slovem „místa“.

 

23.

V příloze č. 8 se bod 6 zrušuje.

 

24.

V příloze č. 8 části A ve větě poslední se slova „1 až 6“ nahrazují slovy „1 až 5“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.