Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

451/2016 Sb. znění účinné od 13. 1. 2017

451

 

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb.,

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a s výbušnými předměty“ zrušují.

 

3.

V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „výbušné předměty a pomůcky,“ zrušují a za slova „ozbrojené síly České republiky,“ se vkládají slova „Vojenská policie,“.

 

4.

V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „výbušné předměty a pomůcky,“ zrušují.

 

5.

V § 1 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

c)

výbušniny vyhledané pyrotechnickým průzkumem, a dále na bezdýmný prach, černý prach a zápalky, které drží za podmínek podle zákona o zbraních24) fyzická nebo právnická osoba za účelem přebíjení nábojů pro vlastní potřebu nebo použití ve zbrani nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva za účelem jejich prodeje,

 

__________

24)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 1h se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

6.

V § 7 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

 

7.

V § 10 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 8b zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

8.

V § 15 odst. 1 se za slova „likvidaci starých důlních děl“ vkládají slova „ , jakož i při kontrole nebo údržbě zlikvidovaných důlních děl,“.

 

9.

V § 18 odst. 1 se slova „investor, vlastník důlního díla a občané“ nahrazují slovy „právnické a fyzické osoby“.

 

10.

V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „a vojenskou munici1h)“ nahrazují slovy „ , munici24) a pyrotechnické výrobky23)“.

 

11.

V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

zpracováním výbušnin výrobní operace nebo jejich sled, kterým výbušnina podléhá, pokud finálním výrobkem není výbušnina, zejména výroba pyrotechnického výrobku, střeliva nebo munice obsahující výbušninu.“.

 

 

12.

V § 21 odstavec 2 zní:

(2)

V pochybnostech, zda jde o trhací práce, rozhoduje Český báňský úřad. V pochybnostech, zda jde o výbušninu, rozhoduje Český báňský úřad, který si k tomu též vyžádá zejména vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.“.

 

13.

V § 22 odstavec 2 zní:

(2)

Organizace je povinna zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami nebo pomůckami a zajistit pro jejich používání dostatečně srozumitelné návody; organizace je též povinna prokazatelně seznámit s obsahem těchto návodů příslušné pracovníky. Organizace, která dodává pomůcku na trh, předá s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání v českém jazyce.“.

 

14.

V § 22 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větami „Ohlášení zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu rovněž označení druhu činnosti a identifikaci provozovny nebo místa provádění této činnosti organizací. Ohlášení ukončení činnosti se nevyžaduje v případě činnosti prováděné organizací na základě koncese v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin“ v provozovně, kterou má uvedenu v živnostenském rejstříku, pokud jí toto živnostenské oprávnění bylo zrušeno.“.

 

15.

V § 22 odstavce 13 a 14 znějí:

(13)

Organizace může nakládat jen s plastickou trhavinou, která obsahuje detekční látku13c), jejíž druh a množství stanoví prováděcí právní předpis, a jen takovou plastickou trhavinu může dodávat na trh nebo ji jinak poskytovat.

(14)

Omezení podle odstavce 13 se nevztahuje na plastickou trhavinu, která je vyráběna nebo držena výlučně pro

a)

účely vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,

b)

účely výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin, nebo

c)

soudní a kriminalistické účely.“.

 

16.

V § 22 se doplňují odstavce 15 až 18, které znějí:

(15)

Organizace, která má vyrábět nebo držet plastickou trhavinu podle odstavce 14, musí mít vydán k dané činnosti souhlas. Souhlas vydává Český báňský úřad. Žádost organizace o vydání tohoto souhlasu musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat doklady a odůvodnění prokazující splnění podmínek podle odstavce 14 písm. a) až c), uvedení množství a druhu příslušných plastických trhavin a doklady o tom, že po ukončení dané činnosti má organizace zajištěno prokazatelné zničení nebo označkování nespotřebované plastické trhaviny. Na vydání souhlasu není právní nárok.

(16)

Organizace je při výrobě, zpracovávání, výzkumu, vývoji, zkoušení, skladování, ničení nebo zneškodňování výbušnin dále povinna

a)

vypracovat a dodržovat provozní dokumentaci pro každou činnost,

b)

zamezit vstupu nepovolaných osob do míst, kde se nakládá s výbušninami, a zamezit nedovolenému vynášení výbušnin z nich,

c)

zajistit odborné a bezpečné nakládání s výbušninami,

d)

rozvrhnout práce takovým způsobem, aby nebyli zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví nebo aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

e)

udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí,

f)

zamezit používání otevřeného ohně, rozpálených předmětů, jakož i zamezit vnášení předmětů, kterými by bylo možné vyvolat nežádoucí výbušnou přeměnu výbušnin, do míst, kde se nakládá s výbušninami, vylučuje-li to charakter dané činnosti, a

g)

zajistit ochranu před nebezpečnými účinky vnějších vlivů․

(17)

Druhy a množství detekčních látek podle odstavce 13, jakož i obsah provozní dokumentace, požadavky na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu podle odstavce 16 stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

(18)

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, při nichž se nakládá s výbušninami, se považuje též za výrobu nebo zpracování výbušnin podle tohoto zákona.“.

 

17.

§ 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

 

Další podmínky pro nakládání s výbušninami

 

(1)

Český báňský úřad vydává závazné stanovisko k žádosti o koncesi „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin“ podle živnostenského zákona13d). Při vydávání závazného stanoviska podle věty první Český báňský úřad posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má na základě smlouvy zajištěné

a)

stavby nebo plochy užívané k této činnosti v souladu se stavebním zákonem, a

b)

zařízení potřebné pro vykonávání této činnosti.

(2)

K nakládání s výbušninami je za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněna

a)

organizace se sídlem na území České republiky nebo zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie, která je držitelkou koncese pro provozování živnosti v úplném nebo částečném rozsahu „výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění trhacích prací“,

b)

organizace se sídlem v jiném členském státě Evropské unie dočasně poskytující služby na území České republiky za podmínek zákona o volném pohybu služeb, pokud je v členském státě Evropské unie, v němž má sídlo, oprávněna k nakládání s výbušninami,

c)

organizace, uvedená v rozhodnutí podle § 25b, 25c nebo 25d jako dopravce výbušnin, podnikající v oboru koncesované živnosti silniční motorová doprava nebo v živnosti zasilatelství a technické činnosti v dopravě nebo obdobná zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie v případě přepravy výbušnin podle tohoto zákona,

d)

Správa státních hmotných rezerv v případě stanoveném v § 25 odst. 1 písm. b),

e)

veřejná vysoká škola nebo právnická osoba zřízená zákonem a zaměřená na výzkum a vývoj se sídlem v České republice nebo jimi zřízená veřejná výzkumná instituce při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědecko-výzkumných a expertizních úkolů, nebo

f)

organizace, která je oznámeným subjektem se sídlem na území České republiky nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s pobočkou na území České republiky v případě plnění úkolů v rámci posuzování shody podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků nebo akreditovanou osobou se sídlem na území České republiky v oblasti státního zkušebnictví.“.

 

18.

§ 24 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

§ 24

 

Byla-li posouzena shoda výbušniny oznámeným subjektem, který nemá sídlo na území České republiky podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků25), musí oznámený subjekt pro výbušniny se sídlem na území České republiky před prvním použitím výbušniny na území České republiky ověřit na žádost organizace soulad návodu k jejímu používání s požadavky stanovenými právními předpisy České republiky.

__________

25)

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č. 97/2015 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.“.

Poznámka pod čarou č. 13e se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

19.

V § 25 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 26 a 27 znějí:

(1)

Nabývání nebo předávání výbušnin je možné jen na základě povolení. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad na základě podané žádosti. Žadatelem může být pouze organizace, která bude příjemcem výbušniny. Povolení se nevyžaduje pro

a)

nabývání a předávání bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani podle zákona o zbraních24) nabývaných nebo předávaných za jeho podmínek a nejvýše v množství jím stanoveném nebo za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26),

b)

nabývání výbušniny do státních hmotných rezerv; tuto výbušninu může Správa státních hmotných rezerv poskytnout pouze orgánům a institucím uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a),

c)

nabývání výbušniny v rámci jejího stažení z trhu nebo z oběhu uloženého rozhodnutím orgánu dozoru podle předpisu upravujícího posuzování shody stanovených výrobků25) nebo přímo použitelného předpisu upravujícího dozor nad trhem27), jakož i pro nabývání výbušniny oznámeným subjektem nebo akreditovanou osobu za účelem provedení zkoušek nařízených orgánem dozoru podle těchto právních předpisů nebo tohoto zákona, anebo v případě nařízení opatření podle § 45 odst. 3.

(2)

Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému nabývání nebo předávání výbušnin. Jedním povolením lze opakované nabývání nebo předávání výbušnin povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba kratší.

__________

26)

Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.“.

 

20.

V § 25 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

21.

§ 25a včetně nadpisu zní:

§ 25a

 

Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin

 

(1)

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede

a)

své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

b)

identifikační údaje dodavatele výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

c)

identifikační údaje dopravce výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

d)

způsob předávání nebo nabývání výbušnin a trasu přepravy výbušnin,

e)

předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,

f)

požadovanou dobu platnosti povolení,

g)

množství výbušnin, které mají být předmětem povolení,

h)

úplný popis výbušniny, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu, obchodního názvu nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), názvu nebo obchodní firmy a sídla jejího výrobce a údaje o tom, zda je výbušnina opatřena označením CE25), a

i)

účel, místo použití a místo skladování výbušnin.

(2)

V případě povolení k opakovanému předávání nebo nabývání výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a e).“.

 

22.

§ 25b včetně nadpisu zní:

§ 25b

 

Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin

 

Rozhodnutí o povolení k nabývání nebo předávání výbušnin kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

a)

údaje o žadateli podle § 25a odst. 1 písm. a),

b)

údaje o dodavateli podle § 25a odst. 1 písm. b),

c)

údaje o dopravci podle § 25a odst. 1 písm. c),

d)

údaje podle § 25a odst. 1 písm. d), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány,

e)

údaje podle § 25a odst. 1 písm. e), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány,

f)

dobu, na kterou se povolení vydává,

g)

množství výbušnin a jejich úplný popis podle § 25a odst. 1 písm. h),

h)

účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

i)

další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních zájmů České republiky.“.

 

23.

V § 25c odstavce 1 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

(1)

K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje na základě žádosti Český báňský úřad. Povolení k vývozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani, vyvážených za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva28). Povolení k dovozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani, dovážených za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).

(2)

Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává vývozce nebo dovozce, který je oprávněn nakládat s výbušninami podle § 23 odst. 2 písm. a), b), d) až f). Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému vývozu nebo dovozu výbušnin. Jedním povolením lze opakovaný vývoz nebo dovoz výbušnin povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba kratší.

(3)

Žadatel v žádosti o povolení k vývozu nebo dovozu kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede

a)

své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

b)

v případě vývozu, název nebo obchodní firmu a sídlo přejímající organizace a číslo jejího telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a stejné údaje konečného uživatele, je-li znám,

c)

v případě dovozu, název nebo obchodní firmu a sídlo dodavatele a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a účel, místo použití a místo skladování výbušnin,

d)

identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

e)

způsob vývozu nebo dovozu výbušnin a trasu přepravy výbušnin,

f)

předpokládané datum vývozu nebo dovozu výbušnin,

g)

požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat,

h)

úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h) a

i)

množství výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny.

(4)

V případě povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 3 písm. e) a f).

(5)

Žadatel k žádosti přiloží

a)

ověřenou kopii dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo platného osvědčení fyzické osoby podle předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací,

b)

jde-li o vývoz, doklad o konečném užití v originálním provedení ne starší než 90 dnů nebo jeho ověřenou kopii a současně v jeho úředně ověřeném překladu do českého jazyka; tento doklad obsahuje

1.

název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití výbušnin,

2.

název orgánu, který jej vydal,

3.

obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a sídlo konečného uživatele,

4.

úplný popis výbušnin podle § 25a odst. 1 písm. h),

5.

informace o konečném užití výbušnin,

6.

antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s případným reexportem do třetích zemí a

7.

datum vydání dokladu o konečném užití, a případnou dobu jeho platnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a podpis pověřeného zástupce orgánu cizího státu, který doklad vydal, a

c)

bezpečnostní list výbušniny, vypracovává-li se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, popřípadě informace umožňující bezpečné použití předmětu, nevypracovává-li se bezpečnostní list, nedisponuje-li jimi Český báňský úřad z žádosti o povolení vývozu podané v uplynulých 3 letech.

(6)

Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

a)

identifikační údaje žadatele podle správního řádu a podle odstavce 3 písm. a),

b)

v případě vývozu, údaje podle odstavce 3 písm. b),

c)

v případě dovozu, údaje podle odstavce 3 písm. c),

d)

údaje o dopravci podle odstavce 3 písm. d),

e)

dobu, na kterou se povolení vydává,

f)

úplný popis vyvážených nebo dovážených výbušnin podle § 25a odst. 1 písm. h),

g)

množství výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny,

h)

údaje podle odstavce 3 písm. e) a f), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány,

i)

v případě vývozu tranzitní země, přes které se přeprava nepovoluje z důvodu mezinárodní situace, zejména embarga nebo válečného stavu,

j)

v případě vývozu antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s případným reexportem do třetích zemí a

k)

další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně politických zájmů České republiky.

__________

28)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), které stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.“.

 

24.

V § 25c odstavec 9 zní:

(9)

Obsahují-li stanoviska dotčených orgánů podle odstavce 7 utajované informace, uchovávají se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo spis.“.

 

25.

V § 25c odst. 10 se slova „dozorčí rady“ nahrazují slovy „dozorčího orgánu“.

 

26.

V § 25d se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povolení se nevyžaduje v případě tranzitu bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek podle zákona o zbraních24), pokud jsou určeny pro výrobu zbraní nebo střeliva, nebo podle zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).“.

 

27.

V § 25d odstavce 2 až 4 znějí:

(2)

O povolení podle odstavce 1 žádá organizace uvedená v ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) až c). V žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede

a)

své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

b)

identifikační údaje příjemce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

c)

identifikační údaje dodavatele výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

d)

identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

e)

předpokládané datum a trasu tranzitu výbušnin, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,

f)

požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat,

g)

množství výbušnin, které mají být přepravovány, a

h)

úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h).

(3)

K žádosti žadatel přiloží souhlas sousedního státu se vstupem na jeho území, pokud jej tento stát vyžaduje.

(4)

Povolení tranzitu obsahuje

a)

identifikační údaje žadatele podle správního řádu a podle odstavce 2 písm. a),

b)

údaje podle odstavce 2 písm. b),

c)

údaje podle odstavce 2 písm. c),

d)

údaje podle odstavce 2 písm. d),

e)

dobu, na kterou se povolení vydává,

f)

množství výbušnin, které mají být přepravovány, a jejich úplný popis podle § 25a odst. 1 písm. h),

g)

datum a místo vstupu na území České republiky a datum a místo výstupu z území České republiky; povinnosti podle § 25f tím nejsou dotčeny,

h)

trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky.“.

 

28.

V § 25e odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Orgán státní báňské správy“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“.

 

29.

V § 25e odst. 2 se slova „Příslušný orgán státní báňské správy“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“.

 

30.

V § 25e odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Orgány státní báňské správy udělené povolení mohou“ nahrazují slovy „Český báňský úřad může udělené povolení“.

 

31.

V § 25f odstavec 1 zní:

(1)

Organizace, která přepravuje výbušninu v případě přepravy zahájené na území České republiky, nebo organizace, která je držitelem povolení k tranzitu, předávání nebo dovozu v případě přepravy nezahájené na území České republiky, je povinna přepravu výbušnin oznámit Policejnímu prezidiu České republiky prostřednictvím elektronického systému umožňujícího dálkový přístup. Oznámení obsahuje

a)

číslo povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, datum jeho vydání, pokud jde o přepravu uskutečňovanou v rámci takového povolení,

b)

identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo v rámci kterých se uskutečňuje předávání, nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava výbušnin,

c)

trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být výbušniny dopraveny,

d)

množství výbušnin, které budou přepravovány, a jejich popis, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu a obchodního názvu výbušniny nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),

e)

způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin na území České republiky a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní Policii České republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a

f)

datum, místo a čas zahájení přepravy nebo datum, místo a čas vstupu na území České republiky.

Oznámení je nutné učinit nejméně 24 hodin před zahájením přepravy nebo vstupem dopravního prostředku na území České republiky. Pokud je dopravní prostředek vybaven zařízením podle odstavce 2, oznámení je nutné učinit alespoň 1 hodinu před jejím zahájením nebo vstupem dopravního prostředku na území České republiky. Přepravu výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích lze oznámit telefonicky, a to alespoň 1 hodinu před jejím uskutečněním bez ohledu na skutečnost, zda dopravní prostředek je či není vybaven zařízením podle odstavce 2.“.

 

32.

V § 25f odst. 6 se za slova „druhy výbušnin“ vkládají slova „včetně jejich obchodních názvů“.

 

33.

V § 25g odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 29 znějí:

(1)

Organizace je povinna

a)

zajistit, aby povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu přepravy13a) z místa odeslání až do místa určení a bylo na požádání předloženo orgánům Celní správy České republiky, orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy; povinnost podle věty první platí i pro povolení vydané orgánem členského státu Evropské unie29), a

b)

uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a další související dokumenty alespoň po dobu 10 let od posledního předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin podle daného povolení.

(2)

Organizace je dále povinna orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit informace významné pro nabývání, předávání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin a předložit jim doklady opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při těchto činnostech.

__________

29)

Čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU.“.

 

34.

V § 25g odst. 5 se slova „obvodním báňským úřadům“ nahrazují slovy „Českému báňskému úřadu“ a slova „údajů o organizaci v rozsahu údajů uvedených v § 25a odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „svého identifikačního údaje, čísla telefonu, faxu nebo elektronické adresy poskytnutého v příslušné žádosti o vydání povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu nebo dovozu výbušnin“.

 

35.

V § 25h odst. 3 se za slova „zahraničních věcí“ vkládají slova „a Bezpečnostní informační službě“.

 

36.

§ 25k zní:

§ 25k

 

Žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin se podává na formuláři, jehož vzor Český báňský úřad uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

37.

§ 29 zní:

§ 29

 

(1)

Vyrábět, zpracovávat nebo skladovat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin lze pouze ve stavbě, kterou lze užívat k tomuto účelu podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo souhlasu či povolení změny v účelu užívání stavby podle stavebního zákona, nebo na plochách k tomu určených podle rozhodnutí o změně využití území podle stavebního zákona. Povinnost podle věty první se nevztahuje na výrobu výbušnin mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro jejich přímé nabití do vývrtu.

(2)

Při trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které mají být jednorázově použity, přechodně uskladnit na volném prostranství, nejvýše však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích prací. Organizace připravující trhací práce je u výbušnin uskladněných podle věty první povinna učinit potřebná opatření proti nepříznivému působení povětrnostních vlivů, proti odcizení výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím výbuchem výbušnin. Uskladnění výbušnin na volném prostranství a provedená opatření musí organizace neprodleně oznámit krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa uskladnění výbušnin.

(3)

Po dobu nezbytně nutnou pro provedení trhací práce lze výbušniny přechovávat i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podmínky pro provoz, umístění a provedení zvláštních úschoven výbušnin stanoví Český báňský úřad vyhláškou.“.

 

38.

Nadpis nad § 30 se zrušuje.

 

39.

§ 30 až 32 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 znějí:

§ 30

 

(1)

Stavba pro skladování výbušnin (dále jen „sklad výbušnin“), jakož i stavba určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin, popřípadě plocha určená k těmto účelům, musí být umístěna a provedena tak, aby neohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při nakládání s výbušninami a byla zajištěna bezpečnost okolí těchto staveb, a to

a)

zajištěním stavby nebo plochy proti odcizení nebo zneužití výbušnin,

b)

použitím vhodného konstrukčního řešení stavby nebo plochy,

c)

použitím konstrukčních a stavebních materiálů s povrchovou úpravou splňující technické požadavky podle charakteru stavby,

d)

zajištěním bezpečných únikových cest,

e)

zajištěním bezpečného vytápění, větrání a zásobování technologickými surovinami,

f)

zajištěním ochrany před nebezpečnými účinky vnějších vlivů a

g)

ochranou okolí ochrannými valy nebo jinou rovnocennou ochranou, je-li to nezbytné, a dodržením bezpečnostních vzdáleností mezi jednotlivými stavbami nebo plochami, které jsou určeny k nakládání s výbušninami podle tohoto odstavce, a dodržením bezpečnostních vzdáleností těchto staveb nebo ploch od jiných staveb.

(2)

Technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch podle odstavce 1 stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

(3)

Organizace je povinna poskytovat orgánu územního plánování údaje o ochraně okolí podle odstavce 1 písm. f), pokud jde o bezpečnostní vzdálenosti.

 

§ 31

 

(1)

Sklad výbušnin umisťuje

a)

v dobývacím prostoru obvodní báňský úřad,

b)

v ostatních případech orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu.

(2)

K dokumentaci18) skladu výbušnin při hornické činnosti v dobývacím prostoru pod povrchem se přikládá i situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních podzemních a povrchových objektů, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků.

(3)

Stavby pro výrobu, zpracování, výzkum, vývoj, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin umisťuje příslušný stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu.

 

§ 32

 

(1)

Sklad výbušnin podle § 31 odst. 1 písm. a), jakož i jeho změnu, užívání, změnu užívání nebo odstranění povoluje na žádost obvodní báňský úřad; obvodní báňský úřad může též v případech stanovených stavebním zákonem17) nařídit z moci úřední nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění skladu výbušnin.

(2)

Sklad výbušnin podle § 31 odst. 1 písm. b), jeho změnu, užívání, změnu užívání povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu. Závazné stanovisko obvodního báňského úřadu se nevyžaduje v případě nařízení odstranění stavby skladu výbušnin.

(3)

K žádosti o povolení skladu výbušnin uvedeného v odstavci 1 se přikládá

a)

projektová dokumentace podle právních předpisů o dokumentaci staveb,

b)

situační náčrt umístění skladu výbušnin na povrchu s uvedením vzdálenosti od sousedních objektů, v podzemí od sousedních důlních děl.

(4)

Stavby pro výrobu, zpracování, výzkum, vývoj, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin, jejich změny, užívání nebo změnu užívání povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu. Závazné stanovisko obvodního báňského úřadu se nevyžaduje v případě nařízení odstranění uvedených staveb.

__________

17)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.“.

 

40.

§ 33 se zrušuje.

 

41.

V § 36 odst. 6 se za slova „výroby a zpracování výbušnin“ vkládají slova „ , jakož i požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při jejich výrobě, zpracovávání, výzkumu, vývoji, zkoušení a skladování,“ a slova „obecně závazným právním předpisem“ se nahrazují slovem „vyhláškou“.

 

42.

V § 36 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

43.

§ 36b zní:

§ 36b

 

(1)

Obvodní báňské úřady vedou evidenci organizací, které v jejich územních obvodech na území České republiky nakládají s výbušninami. Evidence se vede v rozsahu podle § 22 odst. 5. Centrální evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami, vede Český báňský úřad, kterému obvodní báňské úřady pro tyto účely průběžně poskytují údaje ze svých evidencí.

(2)

Český báňský úřad vede evidenci vydaných a platných povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin, jakož i evidenci odejmutých povolení a povolení s pozastavenou platností. Údaje z ní poskytuje též pro výkon jejich činnosti obvodním báňským úřadům.

(3)

Evidence podle odstavců 1 a 2 jsou neveřejné; orgány státní báňské správy z nich poskytují údaje na žádost členským státům Evropské unie, Komisi, Policii České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě.“.

 

44.

§ 36c a 36d se včetně nadpisu zrušují.

 

45.

V § 40 odst. 2 se za slovo „povoluje“ vkládá slovo „nabývání,“.

 

46.

V § 40 odst. 5 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

e)

je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků a technické požadavky na výrobky30), případně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), jedná-li se o výbušniny a pomůcky,

__________

30)

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 18f se zrušuje.

 

47.

V § 40 odst. 6 písmeno g) zní:

g)

spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami a kterým bylo vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu a dovozu výbušnin,“.

 

48.

V § 40 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

vydává stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje.“.

 

49.

V § 41 odst. 2 písmeno j) zní:

j)

vykonávají působnost jiných stavebních úřadů v případech stanovených zákonem, vydávají závazná stanoviska podle tohoto zákona a dále vydávají stanoviska k územním a regulačním plánům,“.

 

50.

Nadpis nad § 44 se zrušuje.

 

51.

V § 44 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

v rozporu s § 22 odst. 1 nepostupuje při styku s výbušninami s nejvyšší opatrností nebo nedodrží předpisy o nakládání s výbušninami nebo návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo majetku.“.

 

52.

V § 44a odst. 1 písmeno e) zní:

e)

nepředá společně s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání podle § 22 odst. 2,“.

 

53.

V § 44a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

nakládá s výbušninou s návodem k používání v rozporu s § 24.“.

 

54.

V § 44a odst. 3 písm. a) se za slovo „neohlásí“ vkládá slovo „výrobu,“.

 

55.

V § 44a odst. 3 písmena e) a f) znějí:

e)

nakládá s plastickou trhavinou, která neobsahuje detekční látku, v rozporu s § 22 odst. 13 nebo 14,

f)

poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami podle prováděcího právního předpisu vydaného na základě § 22 odst. 17 nebo § 27 odst. 6,“.

 

56.

V § 44a odst. 3 písmena j) až n) znějí:

j)

nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 1, 4 nebo 6,

k)

v rozporu s § 25f odst. 2 nezajistí, aby dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích byl ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo po celou dobu přepravy zařízení bylo přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,

l)

v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušnin bylo společně s výbušninou přepravováno nebo předloženo příslušné povolení,

m)

v rozporu s § 25g odst. 1 písm. b) neuchovává povolení po stanovenou dobu,

n)

v rozporu s § 28a odst. 2 použije v rizikových podmínkách nebo rizikovém prostředí výbušninu bez povolení,“.

 

57.

V § 44a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

q)

v rozporu s § 25g odst. 2 nesdělí příslušným orgánům požadované informace nebo nepředloží požadované doklady.“.

 

58.

V § 44a odst. 4 písm. b) se slova „d) nebo f)“ nahrazují slovy „d), f) nebo g)“ a slova „o) nebo p),“ se nahrazují slovy „o), p) nebo q),“.

 

59.

V § 44d odst. 5 se poznámka pod čarou č. 20 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

60.

V § 45 odstavce 3 a 4 znějí:

(3)

Orgán státní báňské správy může nařídit zneškodnění nebo zničení výbušniny, která nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. Organizace, která drží takové výbušniny, je povinna provést takto nařízená opatření na své náklady.

(4)

Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a současně vztahů k členským státům Evropské unie se týkají též vztahů ke smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci.“.

Poznámka pod čarou č. 20b se zrušuje.

 

61.

§ 46 zní:

§ 46

 

(1)

Český báňský úřad může na žádost organizace vydat souhlas s odchýlením se od technického požadavku stanoveného prováděcím právním předpisem vydaným podle tohoto zákona, bude-li zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a současně jestliže

a)

splnění technického požadavku je vzhledem k místním podmínkám náročné a nepřiměřené cíli, který technický požadavek sleduje, nebo

b)

nové poznatky vědy a techniky umožňují splnit cíl sledovaný technickým požadavkem jiným způsobem.

(2)

Žádost musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a)

důvody pro udělení souhlasu podle odstavce 1 a

b)

návrh náhradních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(3)

Český báňský úřad může v rozhodnutí podle odstavce 1 uložit podmínky, pokud je to nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nebo ochrany zákonem chráněných zájmů, zejména ochrany života, zdraví a majetku. Na vydání rozhodnutí podle odstavce 1 není právní nárok.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu a tranzitu vydaná podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

2.

K pozastavení platnosti a k odejmutí povolení k nabývání výbušnin vydaného podle § 25e odst. 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn obvodní báňský úřad, který povolení vydal.

3.

Evidenční záznamy vedené podle § 33 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nadále organizace uchovává po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, se mění takto:

1.

V § 1 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a ve vztahu k evidenci a sledovatelnosti výbušnin upravuje povinnosti organizací nakládajících s výbušninami a působnost orgánů státní správy.

(2)

Výbušninami se pro účely tohoto zákona rozumí látky a předměty, o kterých tak stanoví zákon upravující nakládání s výbušninami2).“.

 

2.

V § 1 odst. 3 písm. a) se za slova „ozbrojené síly České republiky,“ vkládají slova „Vojenská policie,“.

 

3.

V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(4)

Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí právnická a podnikající fyzická osoba, o které tak stanoví zákon upravující nakládání s výbušninami4).

__________

4)

§ 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 1 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a současně vztahů k členským státům Evropské unie se týkají též vztahů ke smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci.“.

 

5.

§ 2 se zrušuje.

 

6.

V § 3 se slova „jednoznačného označení“ nahrazují slovy „jedinečného označení podle předpisů upravujících technické požadavky na výbušniny5)“ a slova „osoby podnikající v oboru výbušnin“ se nahrazují slovem „organizace“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

__________

5)

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.“.

 

7.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

 

Evidence a sledovatelnost výbušnin

 

(1)

Organizace je povinna vést evidenci výbušniny, se kterou nakládá, a to takovým způsobem, aby byl přehled o tom,

a)

v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního názvu byla výbušnina organizací vyrobena nebo od které osoby byla získána a kdy tak bylo učiněno,

b)

na jakém místě v organizaci se nachází, případně u kterého zaměstnance, než je dále předána, spotřebována nebo zničena, a

c)

které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, anebo jak s ní bylo naloženo a kterým zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak bylo učiněno.

(2)

Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle předpisů upravujících technické požadavky na výbušniny5), je organizace, která s ní nakládá, povinna evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení každé takové výbušniny.

(3)

Každá výbušnina se eviduje samostatně podle jejího druhu, a existuje-li obchodní název, i podle obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly reprodukovatelné.

(4)

Každý evidenční záznam obsahuje datum jeho vyhotovení a v případě evidenčního záznamu v listinné podobě musí být podepsán tím, kdo jej vyhotovil; evidenční záznam v elektronické podobě musí umožnit identifikaci osoby, která jej vyhotovila. Správnost evidenčního záznamu musí být potvrzena další přítomnou osobou nebo jiným způsobem stanoveným organizací. Evidenční záznam se nesmí vymazávat ani přepisovat; v případě jeho opravy se evidenční záznam škrtne tak, aby zůstal čitelný, popřípadě aby evidence vedená v elektronické podobě umožňovala jeho zobrazení, a nový evidenční záznam se uvede do nového řádku. Součástí evidence jsou též doklady o příjmu, výdeji nebo spotřebě výbušniny, zejména přepravní doklad, zápis o odstřelu, nebo zápis o ničení výbušniny podle zvláštních právních předpisů.

(5)

Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po dobu alespoň 10 let ode dne získání, vyrobení, použití výbušniny nebo jiného posledního úkonu s výbušninou, přičemž je povinna zajistit, aby takto uchovávané údaje byly stále reprodukovatelné. Doba podle věty první se nevztahuje na uchovávání evidence výbušniny, která po jejím vyrobení podléhá dalším výrobním operacím nebo zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování toutéž organizací, jež ji vyrobila; dobu pro uchovávání takovéto evidence stanoví organizace, nesmí však být kratší než 3 roky od posledního úkonu s výbušninou.

(6)

Organizace je povinna vnitřním předpisem stanovit způsob vedení evidence výbušniny podle odstavců 1 až 5, zejména způsob vyhotovování evidenčního záznamu, určit osoby oprávněné k jeho vyhotovení a dobu pro uchovávání evidence podle odstavce 5 věty druhé, a tento vnitřní předpis dodržovat.

 

8.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

§ 4a

 

Společná ustanovení k evidenci a sledovatelnosti výbušnin

 

(1)

Organizace je povinna

a)

evidenci podle § 4 chránit před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením, zejména ji zálohovat pro její obnovu,

b)

v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát měsíčně, porovnávat evidované množství výbušniny se skutečným stavem a o tomto porovnávání vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení,

c)

v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát ročně, kontrolovat, zda je evidence podle § 4 zahrnující označení výbušniny pro účely její sledovatelnosti funkční a reprodukovatelná, a o těchto kontrolách vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení.

(2)

Organizace je povinna bezodkladně poskytovat na žádost orgánům státní báňské správy, orgánům Policie České republiky nebo orgánům činným v trestním řízení informace z evidence podle § 4, a to v jakoukoliv dobu; za tímto účelem je organizace povinna sdělit jim na jejich žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout tyto informace i mimo pracovní dobu.

(3)

Každý, kdo zjistí, že evidence nesplňuje požadavky tohoto zákona, je povinen to neprodleně ohlásit organizaci, která takovou evidenci vede nebo uchovává. Zjistí-li organizace, že skutečný stav výbušniny neodpovídá stavu podle evidence, je povinna to neprodleně ohlásit Policii České republiky.

(4)

V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci podle § 4 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, který ji uchová do uplynutí doby uvedené v § 4 odst. 5. Povinnost předat evidenci příslušnému obvodnímu báňskému úřadu se obdobně vztahuje i na osobu spravující pozůstalost v případě, že po smrti podnikající fyzické osoby v provozování živnosti podle živnostenského zákona nepokračuje.“.

 

9.

V § 5 odst. 3 písm. d) se slova „shromážděné údaje jim předané v případech uvedených v § 4 odst. 3“ nahrazují slovy „evidenci jim předanou v případech uvedených v § 4a odst. 4“.

 

10.

V § 6 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

11.

V § 6 odstavec 1 zní:

(1)

Organizace se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevede evidenci výbušniny podle § 4 odst. 1,

b)

vede evidenci výbušniny v rozporu s § 4 odst. 2, 3, 4 nebo 5,

c)

v rozporu s § 4 odst. 6 nestanoví vnitřním předpisem způsob vedení evidence výbušnin nebo takový vnitřní předpis nedodržuje,

d)

nechrání evidenci před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením podle § 4a odst. 1 písm. a),

e)

nesplní některou z povinností podle § 4a odst. 1 písm. b) nebo c),

f)

neposkytne na žádost některou z informací podle § 4a odst. 2,

g)

v rozporu s § 4a odst. 3 neohlásí Policii České republiky, že skutečný stav výbušnin neodpovídá stavu podle evidence, nebo

h)

nesplní opatření k nápravě uložené podle § 5 odst. 3 písm. b).“.

 

12.

V § 6 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

 

13.

V § 6 odst. 3 se slova „odstavce 1, 2 nebo odstavce 3 písm. a) nebo g)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b) nebo h)“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Uchovávání údajů o výbušninách shromážděných podle § 4 zákona č. 83/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále řídí zákonem č. 83/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část třetí

Společná ustanovení (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Část čtvrtá

Zrušovací ustanovení (čl. 6)

Čl. VI

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.

2.

Vyhláška č. 378/2008 Sb., o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky.

3.

Nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití.

Část pátá

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.