Čekejte, prosím...
A A A
10/2017 Sb. znění účinné od 4. 2. 2017

10

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. ledna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., se mění takto:

1.

V označení části druhé „ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL“ se slovo „DRUHÁ“ nahrazuje slovem „TŘETÍ“, v označení části třetí se slovo „TŘETÍ“ nahrazuje slovem „ČTVRTÁ“, v označení části čtvrté se slovo „ČTVRTÁ“ nahrazuje slovem „PÁTÁ“, v označení části páté se slovo „PÁTÁ“ nahrazuje slovem „ŠESTÁ“, v označení části šesté se slovo „ŠESTÁ“ nahrazuje slovem „SEDMÁ“, v označení části sedmé „SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ“ se slovo „SEDMÁ“ nahrazuje slovem „OSMÁ“ a v označení části sedmé „ÚČINNOST“ se slovo „SEDMÁ“ nahrazuje slovem „DEVÁTÁ“.

 

2.

V § 3 odst. 4 se slova „odstavce 2 písm. a), c) a d)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) a c)“.

 

3.

V § 23 písm. c) se bod 6 zrušuje.

 

4.

V § 23 se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.“.

 

5.

V § 24 se na konci odstavce 1 doplňují věty: „Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu․ Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.“.

 

6.

V § 27 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou.“.

 

7.

V § 29 odstavce 7 a 8 znějí:

(7)

Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(8)

Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce.“.

 

8.

V § 29 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

(10)

Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(11)

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.“.

 

9.

V § 31 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

10.

V § 40 odst. 4 se slova „30. června 2016“ nahrazují slovy „31. prosince 2017“.

 

11.

Příloha č. 13 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla

lícová strana

rubová strana

“.

 

12.

Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou“.

 

13. Doplňuje se příloha č. 25, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky

“.

 

14. Doplňuje se příloha č. 26, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou“.

15. Doplňuje se příloha č. 27, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.