Čekejte, prosím...
A A A
149/2017 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

Ustanovení čl. I bodů 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 18 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

149

 

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

1)

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.“.

 

2.

V § 2 písmeno l) zní:

l)

obalovým prostředkem výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího z více částí,“.

 

3.

V § 2 se doplňují písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 33 znějí:

m)

plastovou odnosnou taškou nákupní taška s držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebiteli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena z polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633), k nimž mohou být přidány přísady nebo další látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek,

n)

velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

__________

33)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.“.

 

4.

V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení․ To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.“.

 

5.

V § 9 odst. 10 se slovo „nápoje12)“ nahrazuje slovy „stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky“ a slova „stejné nápoje“ se nahrazují slovy „nápoje náležející do uvedených skupin“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

 

6.

V § 23 odst. 1 písm. b) se slova „v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu“ zrušují.

 

7.

V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Autorizovaná společnost ohlašuje Ministerstvu životního prostředí údaje podle odstavce 1 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona upravujícího integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

8.

V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle odstavce 1 písm. b) a rozsah ohlašovaných údajů z této evidence.“.

 

9.

V § 30 odstavce 4 až 6 znějí:

(4)

U nedoplatku na registračních a evidenčních poplatcích vzniká úrok z prodlení ve výši 0,1 %.

(5)

Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.

(6)

Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O prominutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.“.

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.

 

10.

V § 32 písm. g) se text „§ 23 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 23 odst. 3“.

 

11.

Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

§ 41a

 

Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členy Evropské unie:

a)

identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

datum dovozu,

c)

hrubou a čistou hmotnost zásilky,

d)

zbožový kód,

e)

druh a počet nákladových kusů,

f)

popis zboží,

g)

stát, z něhož byl obal dovezen, a

h)

měrnou jednotku a její počet.“.

 

12.

V § 44 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňuje text „odst. 1“.

 

13.

V § 44 odst. 3 písm. q) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

14.

V § 44 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3.“.

 

15.

V § 45 písm. a) se slova „nebo podle odstavce 4“ nahrazují slovy „, podle odstavce 4 nebo 5“.

 

16.

V § 50 se na konci textu odstavce 2 doplňuje text „a § 23 odst. 5“.

 

17.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu

A: recyklace B: celkové využití

Odpady z obalů

do 31. 12. 2016

do 31. 12. 2017

do 31. 12. 2018

do 31. 12. 2019

od 1. 1. 2020

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Papírových a lepenkových

75

 

75

 

75

 

75

 

75

 

Skleněných

75

75

75

75

75

Plastových

45

45

45

45

50

Kovových

55

55

55

55

55

Dřevěných

15

15

15

15

15

Prodejních určených spotřebiteli

40

45

44

49

46

51

48

53

50

55

Celkem

60

65

65

70

65

70

65

70

70

75

Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.

Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací podle § 4 odst. 1 písm. c).“.

 

18.

Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2018, se použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2017 i tehdy, jsou-li tyto údaje ohlašovány po 31. prosinci 2017.

2.

Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2018, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2018.

3.

Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst. 6 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní fond životního prostředí České republiky předá celnímu úřadu nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.