Čekejte, prosím...
A A A
198/2017 Sb. znění účinné od 1. 1. 2018

198

 

ZÁKON

ze dne 7. června 2017,

kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(7)

Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).

__________

6)

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb.m.s.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

2.

Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní:

§ 21c

 

(1)

Při sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6) se ochránce zabývá systematicky problematikou práv osob se zdravotním postižením a za tím účelem zejména

a)

podporuje naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhuje opatření směřující k jejich ochraně,

b)

provádí výzkum,

c)

zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a

d)

zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními a mezinárodními subjekty․

(2)

Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použijí přiměřeně § 15 a 16.

(3)

V případě nesplnění povinnosti poskytnout součinnost vyplývající z § 15 nebo 16 může ochránce o této skutečnosti informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem povinného orgánu.“.

 

3.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

§ 25a

 

(1)

Ochránce k plnění úkolů podle § 21c zřizuje poradní orgán pro spolupráci při monitorování provádění mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).

(2)

Členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby hájící jejich práva a zájmy. Členy poradního orgánu jmenuje ochránce po projednání s organizacemi osob se zdravotním postižením.

(3)

Podrobnosti o organizaci a úkolech poradního orgánu upravuje jeho statut, který vydá ochránce.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.