Čekejte, prosím...
A A A
229/2017 Sb. znění účinné od 15. 8. 2017

229

 

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,

ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 10 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 2 se slova „1 % sušiny“ nahrazují slovy „1,5 % sušiny“.

 

2.

V § 7 odst. 6 se slova „zkoušení půdy“ nahrazují slovy „zkoušení zemědělských půd“.

 

3.

V § 7 odst. 7 se slova „hnojiva.ha-1“ nahrazují slovy „sušiny.ha-1“.

 

4.

V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána

a)

na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, a

b)

v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.“.

 

5.

V § 9 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

 

6.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

§ 9a

 

Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

 

Vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek je uveden v příloze č․ 4 k této vyhlášce.“.

 

7.

V nadpisu přílohy č. 2 se slova „statkových hnojiv,“ zrušují.

 

8.

V příloze č. 2 se slova „podnikatel v zemědělství“ nahrazují slovy „zemědělský podnikatel“.

 

9.

V příloze č. 2 se slova „statková hnojiva,“ zrušují.

 

10.

V příloze č. 2 se slova „půdního bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

 

11.

V příloze č. 3 v tabulce obsažené v části A se v řádku „Hnůj skotu“ vkládá pod řádek „krávy dojené“ řádek, který zní:

směs hnoje od více kategorií skotu

22

6,7

4,0

7,6“.

 

12.

V příloze č. 3 v tabulce obsažené v části A se v posledním řádku za slova „digestátu (separát)“ vkládají slova „nebo tuhý digestát“.

 

13.

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

 

Zemědělský podnikatel

 

Místo podnikání nebo sídlo

 

Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno

 

Plánovaný termín aplikace (datum)

 

Název a množství aplikovaných kapalných hnojiv nebo pomocných látek

 

Místo aplikace s určením dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)

 

Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, IČ, bylo-li přiděleno)

 

Datum, podpis:

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.