Čekejte, prosím...
A A A
237/2017 Sb. znění účinné od 3. 9. 2017

237

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb.,

o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb. a vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 1 části 2 se za dosavadní text doplňuje text, který zní:

d)

organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ5))

Salmonella sp.

Escherichia coli nebo enterokoky

(v 50 g vzorku)

(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)

negativní

4 vzorky

1 vzorek

103

5 x 103

Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008.“.

Poznámka č. 5 zní:

5)

kolonie tvořící jednotky.“.

 

2.

V příloze č. 3 se pod nadpis Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny, vkládá tabulka, která včetně nadpisu zní:

a)

Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

typ

označení

typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další

požadavky

složení,

způsob

výroby

zvláštní

ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

9.1

Směs stopových živin v pevné formě

Živiny celkem 5

%

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustné ho podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah

vodorozpustné ho podílu

Celkový

a/nebo

vodorozpustný obsah každé stopové živiny

Výrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu 3 b)

Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

9.2

Směs

stopových

živin

v kapalné formě

Živiny celkem 2

%

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustné ho podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah

vodorozpustné ho podílu

Celkový

a/nebo

vodorozpustný obsah každé stopové živiny

Výrobek získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu 3 b) ve vodě

Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě“.

 

3.

V příloze č. 3 se pod tabulku a) Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin vkládá nadpis, který zní:

b)

Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu“.

 

4.

V příloze č. 3 se v části Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva pod tabulku doplňuje věta „Hnojiva odpovídající typům 17․1.1 – 17.2.2 jsou považována za typová i v granulované formě, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu.“.

 

5.

V příloze č. 3 se v části Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva ve třetím sloupci slova „separovaný digestát“ nahrazují slovy „tuhý digestát; digestát separát“.

 

6.

V příloze č. 3 se v části Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva v sedmém sloupci slova „, tuhý podíl po separaci“ nahrazují slovy „; v případě digestátu – separátu se jedná o tuhý podíl po separaci“.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.