Čekejte, prosím...
A A A
270/2017 Sb. znění účinné od 1. 9. 2018

Ustanovení čl. I bodů 12 a 14 nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2017. Ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 270/2017 Sb.

1.9.2018

vyhláškou č. 270/2017 Sb.

1.12.2017

270

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se mění takto:

1.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1)

Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

 

2.

V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

3.

V § 13 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

4.

V § 13 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

5.

V § 15 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.“.

 

6.

V § 16 odst. 1 se slova „udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka“ nahrazují slovy „poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním“.

 

7.

V § 17 odst. 1 se za slova „5 žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“.

 

8.

V § 17 odst. 2 se za slova „Počet žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“ a slovo „však“ se zrušuje.

 

9.

V § 18 odst. 1 se za slova „počet žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“.

 

10.

V § 20 odst. 2 se za slova „žáky s mentálním postižením“ vkládají slova „u prvního doporučení“ a za slovo „roku“ se vkládají slova „a dále pak po dobu 2 let“.

 

11.

V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však ne-jedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením․“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

12.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

 

13.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

 

14.

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jejich normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.

2.

V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. září 2017 se lhůta pro vydání zprávy a doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2017, a ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

Ministr:

prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.